ಧರ್ಮ್, ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ

ARSOMar18ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಫುಡ್ ಕರ್‍ತೇ ಆಸಾ. ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಗಲ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಭದ್ರತಿ ನಾ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಇತ್ಲೊಯ್ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲಾಗಿ ಇಗರ್ಜ್, ವಾಡೊ, ವಾರಾಡೊ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮೆಳನಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಾದ್ಯೊ ತರೀ ಬರ್‍ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಮೊಡುನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿಂ ಕಟ್ವಣಾಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳೊನ್, ಲೋಕ್ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹಾಚೆಸವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಡೊನೇಶನಾಂಚಿಯ್ ಕರಂದಾಯ್. ಅಸಲೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿಂ ಮಾಸಾಂ ಖಾತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ಲೋಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ದಿತಾ ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾ, ಕರ್‍ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್.

ಚಡ್ತಾವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಐಶಾರಾಮಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಲಾಬ್ದಲ್ಯಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧರ್ಮ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಆಪ್ವಾದ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತಿಂಯ್ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್‍ಣೆಥಂಯ್ ಮೊನಿಂ ಉರ್‍ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ತಲೊಚ್ ನಾ ಜಾಲಾ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರುನ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ಚೆಬರಿ ದಿಸನಾ.

ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪೂರಾ ಲೋಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಿಕುನ್ ಧರುನ್ ಆಸಾ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆತವಳ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ದುಡು ದಿತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಜರೂರ್ ಚಿಂತಾ. ಹಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾವ್ತಾ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂತ್‌ಯೀ ಹೆಂ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಕೆಟಗಿರಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕೆಟಗಿರಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಬೊಕ್ರೆಚ್ ಸಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಂವ್ಚೆ. ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರೀ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ. ತಾಂಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಕರ್‍ಣೆಂನಿ. ತಾಂಚೊ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಯೀ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಭಿತರ್‌ಚ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೆಟಗಿರಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚಿಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಖಾತಿರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ತಾತ್‌ಗೀ ತ್ಯೊಚ್ ಚುಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಂಮುಳಿಂ ವಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ತಾನಾ ತಿಂ ದೊಳೆ, ಕಾನ್ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾಗ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ತಾಂಕಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಯೆಟ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್‌ಯೀ ಪಾವ್ತಾ. ತೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್‌ಯೀ ನಾ ವಾ ತೆಂ ನಾಕಾ ಸಯ್ತ್. ಫಕತ್ ವಿರೋಧ್. ಹಾಂಚೆಮದೆಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸಾ. ತಸಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನಿಸ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕೆಟಗಿರಿಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಭಾಯ್ರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಿರೋಧಾಕ್ ವಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ವಿಚಾರಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸಜೆ. ತ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಯಾಮ್ ಆಸಜೆ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಗ್ ವಾ ದ್ವೇಶ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಚಾರ್ ಜಾಣಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಜೆ ಶಿವಾಯ್ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಾರ್ ಜಾಣಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್‍ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ವಾ ಝುಜ್ ಬಾಳ್ವನಾ ಬಗಾರ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾತೇ ವೆತಾ.

ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಪೋರ್ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ’. ಹೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚಿ ಐಡಿಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಶಿವಾಯ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿ ತೆಂ ವಾಪಾರ್‍ಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ‘ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ‘ಹೈ ಲಾಯ್ಟ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ಅಸ್ತ್ರ್’. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಕೋಮುವಾದಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾಂತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಪಾಸಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ.
ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಬ್ರೆಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಕಲ್ಪನಾವಿರೋಧ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆವಿರೋಧ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಝುಜ್ತೇ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೆತವಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ತವಳ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆರ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಲೋಕ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ಅಸಲ್ಯಾಂವಿರೋಧ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂಯ್ ದೆಂವ್ತೇ ಆಸಾತ್. (ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತ್ ‘ಝುಜಾರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಝಳ್ಕೆಕ್‌ಯೀ ನಾತ್ಲೆ) ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ‘ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ’ ತಸಲೆಂ ಕೋಮುವಾದಿಂಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ವಾಪಾರುನ್ ‘ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಪಾಟ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ಪಣ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಹೆಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ.

ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ನಾಗರಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ತೇ ಆಸಾಂ.

ಹರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಯೀ ತೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾಚ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧರ್ಮ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಮನಾನ್ ವಿಂಚಿಜೆ. ಪೂರಾಯ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮುಳಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್, ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹರ್ ಧರ್ಮಾಂ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಬ್ದಲ್ಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತರಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ‘ಜಾಗೊ ನಾಂವಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಚ್ಯೆ ಎಕೆ ತಕ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಆಜ್ ದುಬಾವೀ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ. ಜೆಪ್ಪುಚೊ ಲೋಕ್ ಬೋವ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಳಿ. ದುಬ್ಳೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವಾ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ? ಫಕತ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಧರ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾತ್… ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆಯ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾತ್? ಫಕತ್ ಜಾಗ್ಯಾಖಾತಿರ್ ತೊ ಧರ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ?

ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಏಕ್ ಚಳ್ವಳ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ಚೀಚ್ ಚಳ್ವಳ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಧಾಕ್ಲೊ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಜೆಪ್ಪು ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಘೆಜೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‌ಪಣಿಂ ಝುಜಜೆ. ಪುಣ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್‌ಚ್ ವಿಮುಖ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಆನಿ ಜಾಲಾ ಸಯ್ತ್. ಹೆಂಯ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ‘ಮೂಳ್ ಧರ್ಮ್’ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ‘ಅಸ್ತ್ರ್’, ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ‘ಹೈಲಾಯ್ಟ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಸ್ತ್ರ್. ಪುರೊ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ ಧರ್ಮಾಕ್ ಅಸ್ತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ (ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್) ಅಸ್ತ್ರ್ ಕರುನ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಂತ್ ಕುಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ! ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೆಂ ಅಸ್ತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ದೆಶಾಭಿತರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಪುರೊ! ಆನಿ ಆತಾಂ ಎಕಾ ದೊಗಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಅಸ್ತ್ರ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂತ್‌ಯೀ, ಲೊಕಾಝುಜಾಂತ್‌ಯೀ ಹೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ಘುಸಯ್ನಾಕಾತ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ! ಹ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಆನಿ ಬಾಬಾಂಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ನಜೊ. ಧರ್ಮ್ ಅಸ್ತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ‘ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಬಾಂಬ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚೆ ಆದಿಂ ಅಸಲಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಹೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟಾಂ ರಾವಯಾ.

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಧರ್ಮ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುನ್ ಥೊಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳೆ. ತಾಂತುಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೋಮುವಾದ್‌ಚ್ ಝಳ್ಕತಾ. ‘ಆಪ್ಲೊಚ್ ಧರ್ಮ್ ಊಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಸಲೆಂ ಆನಿ ‘ಆಪ್ಲೊ ಊಂಚ್ ಧರ್ಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಚೂಕ್’ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಚ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂತುಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ಖಂಡನ್ ಕರಿಜೆಚ್.

ಆನಿಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣಾಚಿ. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಝುಜೊಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಪಡನುಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆನಿ ಖಂತ್ ಆಸ್ತಾಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾಚ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಶಿಲ್ಲೆಬರಿ ಉತ್ರಾಂ, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್.

ಆತಾಂ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್… ಜೊ ಕೊಣೆಂ ಹ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಂತ್ ‘ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್‍ಲಾ ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾ. ಒಳೊಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಆಸ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಖಂಯ್! ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ, ಆಸ್ತಿಕಾಂನಿ ನಾಸ್ತಿಕಾಂವಿರೋಧ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಾ. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ದೆಂವ್ಸಾರಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ, ದೆಂವ್ಸಾರ್ ನಾಸ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ತುಜೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾ… ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಜೂನ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಮದೆಂ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಕ್ರೂರ್, ತಾಕಾ ದೆವಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ- ಅಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ನ್ಹಯ್. ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಯೀ ಸರ್ವಾಂಬರಿ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್, ತಾಕಾಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸಾ, ಕುಟಮ್-ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ತಾ. ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್. ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ದೇವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಥರಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧರ್ಮ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಆಸ್ತಿಕಾಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಕೂಡ್ಲೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಯೆಟುನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆಬರಿಚ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್. ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಜಾಯ್ತೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಲೇಖಕ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ, ಲಂಕೇಶ್ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಚ್. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಇತ್ಲ್ಯೆ ಉದರ್ಗತೆನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊಧಾಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲಾ. ಕೊಣೀ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಖಾತಿರ್ ವಾ ಎಕಾ ಕದೆಲಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಿತಾ ತರ್ ತೊ ‘ನಾಸ್ತಿಕ್‌ಪಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ಧಾರಾಕ್ ಕರ್‍ಚೊ ಅಕ್ಮಾನ್. ಜೆಪ್ಪು ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತೆಂಥಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ವ್ಹರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಸಂಗಾಸವೆಂ ಹೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಆಖೇರ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಸಮ್ಜತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್…

ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಪಲ್ತಡಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಎಕ್ಲೊ ಪರ್ಕಿ ಹೊಡೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಲ್ತಡಿ ಪಾವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಸೊನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹೊಡೆಂ ಒಚ್ಚಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಲಿ- ಅಳೆ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸಾ. ಉದಕ್ ಭಿತರ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಹೊಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊಡೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ ನೆ ಪುರೊ. ತುಂ ಹೊಡ್ಯಾಗಾರಾಕ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರಿನಾಕಾ.
ಹೊಡ್ಯಾಚೆ ಬುರಾಕ್ ಧಾಂಪ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್, ‘ಬುರಾಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪವ್ಚೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಕೊಣಾಕ್?

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್
ಸಂಪಾದಕ್, ಆರ್ಸೊ

ತುಮಿ ಎದೊಳ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಆಜ್ ಚ್ ವರ್ಗಣ್ದಾರ್ ಜಾಯ್. ವರ್ಗಣಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.500/- ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ : ರು.1,000/- ವರ್ಗಣಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ್ 

Account Name : ARSO
Account Type : Current Account
Account Number : 321002000000003
Bank : Indian Overseas Bank
Branch : Kankanady
IFSC Code : IOBA0003210

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Maxim, Bangalore

    Very well written Wilson. Thought provoking and timely.

  2. mm
    Roshan Madtha

    Dear Wilson,

    Its nice write up. you have evaluated all points in a valid debating method which enlighten many peoples vision and view on this issue.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.