Trending Now

ನಿಮಾಣೆಂ ವಿನೊವ್ಣೆಪತ್ರ್

ಪಂಜಾಬ್ಚಾ ಗವರ್ನರಾಕ್,

ಸರ್,

ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಹಿ ಸಕಯ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಆಮಿ ತುಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್:

ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕ್ತೊಬ್ರಾಚಾ 7, 1930 ವೆರ್ ಭಾರತಾಚಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಮಹಾಮಹಿತ್ ವೈಸ್ ರೊಯಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಲಾಹೋರ್ ಪಿತುರೆ ಕೆಜ್ ಅಧ್ಯಾದೇಶಾಖಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಲ್. ಸಿ. ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣಾನ್ ಮರ್ಣಾಚೆ ಶಿಕ್ಶೆಚೊ ದಂಡಾದೇಶ್ ಉಚಾರ್ಲೊ, ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಮಹಾಮಹಿತ್ ರಾಯ್ ಜೊರ್ಜಿ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಆರೋಪ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ವಯ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಶೆನ್ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪೂರ್ವ್ ಕಲ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ:

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಸ್ ಆನಿ ಭಾರತ್ ದೆಸಾಮಧೆಂ ಝುಜಾಚಿ ಹಾಲತ್ ಆಸಾ ಆನಿ, ದುಸ್ರೆಂ, ತ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಆಮಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಝುಜಾ ಕಯ್ದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪೂರ್ವ್-ಕಲ್ಪನ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಅತಿ-ರಂಗೀತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕರ್ತಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಇಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ದೀಜೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾವೊಳಿನ್ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಬರಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಝುಜ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸನಾಂ. ತರಿಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್-ಕಲ್ಪನಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ತಿಚಾ ಅಂಕಿತ್ ಮೊಲಾಚೆರ್ ಸ್ವೀಕಾರುಂಕ್ ದಯಾಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಜಾ ದಿಯಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಝುಜಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂವರೇಗ್ ಭಾರತಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಂಪನ್ಮುಳ್ ಹಾತಾಬೊಟಾಂನಿಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪರಾವಲಂಬಿಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಶೋಷಣಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್ ತವಳ್ ವರೇಗ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಕರ್ಯಾಂ. ತೆ ಪೂರ್ಣ್ ಥರಾಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ ಭರ್ಶಿಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ವ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಪಟ್ ಪಣಾಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ವ ಪೂರ್ಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ಸಾಹೆತಿಂಚಾ ಉಪ್ಯೆಗಾನ್ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೆ ಸಂಗ್ತಿ ಕಸ್ಲೆಚ್ಚ್ ಫರಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂತ್. ಚಿಲ್ಲರ್ ಸವ್ಲತೆಂಚೊ ತಶೆಂ ಸೊಡ್ ದೊಡಿಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕರ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಸ್ಲಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚಾಂತ್ ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ಝುಜಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ತತ್ವ್-ಮೊಲಾಂಚೊ ತತ್ಕಾಳ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್. ಭಾರತೀಯ್ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಾಡ್ತೆನ್, ಪರತ್ ಝುಜಾಥಳಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನ್ಹಂಯ್. ಆಮ್ಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಬಿರ್ಮೊತೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಥಳಾರ್ ರುಣಿ ಆಸಾಂವ್ ತರಿ, ಮುಖೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಡಾರ್, ಹಿತಯ್ಶಿ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಚೆ ಆದಾರ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಅ-ಪ್ರಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ವಾದಿ ಅ-ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಂಕ್, ಭಾವಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ತಶೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಸರ್ವ್, ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೀರೊಯಿನಾಂಕ್ – ಜಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಾನೂನ್ – ಭ್ರಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಾಂತ್, ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಯೀ ಇನ್ಕಾರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ದಾರುಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಸತ್ ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್; ತರಿ ವ್ಹಡ್ ನಾಂ. ಪರ್ವಾ ನಾಂ – ತಾಂಚಾ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪಾಡ್ತಿಚಾ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಚೆ ದಲಾಲ್ ತಾಂಚಾ ಖತಾವಿಣ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಬೆ – ಬುನ್ಯಾದ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಅಪ್ವಾದ್ ರಚ್ಚಾ ಕೀಳ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸಮೇತ್ ದಾಕ್ಷೆನಾಂತ್. ಝುಜ್ ಮುಕಾರೊನ್ ವಚೊಂಕಚ್ಚ್ ಜಾಯ್.

ತೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರೂಪ್ ಗ್ರಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ತೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಮುಕ್ತ್, ಆತ್ತಾಂ ಲಿಪ್ತೆಂ, ಆತ್ತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಂದೋಲನ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೆಂ, ಆತ್ತಾಂ ಕ್ರೂರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಸಂಘರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಘುಂವ್ಡಿ, ಜಿ ರಗ್ತಾಪಾತಾಚಿ ವ ಭೋವ್ಶಾ ಶಾಂತಿಪಣಾಚಿ, ತುಮ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಸಂದ್ ತೆಂ ವಿಂಚಾ. ಪುಣ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ನಿರಂತರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಮಾಜ್ ವಾದಿ ಗಣ್ ತಂತ್ರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾತಾವರೇಗ್ ಆನಿ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಉದರ್ಗತ್ ಚ್ಚ್ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೆ ನವ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ವೆವಸ್ಥೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚೆವರೇಗ್, ನವ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್, ಅಧಿಕ್ ವೀರ್ ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಧ್ರಡ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿಂಚೆಂ ಶೋಷಣಾಚೆಂ ಅಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ ತಶೆಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಶಾಂತಿಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಭಂಡ್ವಳ್ ಶಾಹಿ ಆನಿ ವಸ್ತೆಶಾಹಿ ಶೋಷಣಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಝುಜಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ನ್ಹಂಯ್ ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಸಂಗಿಂ ಸಂಪ್ತಾ. ಹೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಸದ್ಧ್ಯಾಚಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಣಾಮ್. ಆಮ್ಚೆ ಖಾಲ್ತೆ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಾಸಾಚ್ಯಾ ಗಡ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಕೊಮ್ರೇಡ್ ಭಗವತಿ ಚರಣಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೊ ಝುಜಾರಿ ಆಜಾದಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಕ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ವಿಧಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ತುಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ಒಪ್ಸುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ ದೆಕುನ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಜಾ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. “ಬಳ್ವಾಂತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಬೊಳ್ಕೆಂ” ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ತುಮ್ಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ ವಾಕ್ಯ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಚಾರಣಂಚ್ಚ್ ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಪುರಾವೊ. ತುಮ್ಚಾ ಕೊಡ್ತಿಚಾ ತಿರ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮಿ ಝುಜ್ ಸಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಝುಜಾಕಯ್ದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾಶಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ತುಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ವಿಭಾಗಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತುಕ್ಡೆಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ತಾಂವ್.

ತುಮ್ಚೊ,

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್.

Credit: www.shahidbhagatsingh.org

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !