Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ವಿಗಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಅಸೊ

FrJohnC1968 ಇಸ್ವಿ ತಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೇವ್-ಪ್ರಜಾ ಭೋವ್ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ ಲ್ಲಿ. ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಜೊನ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವೆತಾ ಮಣ್ ಖಬಾರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ. ಆತಾಂಚೆಬರಿ ತವಳ್ ಫೊನಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಖಬಾರ್ ಚಡಾವತ್ ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾನ್ಂಚ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ತರಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊನಾ, ಪುಡೆಂ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಾನಾ ಮಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಲೋಕ್ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಯ್ ರಡ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಟಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಯ್ ದುಃಖಾಂ. “ಇತ್ಲೊ ಬರೊ, ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಿ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಖೈಂ ಮೆಳಾತ್” ಅಸೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತವಳ್ ಉಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ.

ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಗೀತ್ ಲಾಗಿಂಲಾಗಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ. ಬರವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸೊದ್ಚೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್? ಫಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್! ತ್ಯಾ ಗಿತಾಚ್ಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯೊ ಪಂಗ್ತಿ ಅಸ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಬಾಪಾ ದಯಾಳಾ ಸದಾಂಕಾಳಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ
ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಯ್ಗ್ಯಾಮ್ಕಾಂ ವಡಾ ಮೊಗಾಳಾ
ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸರ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸೊಳಾ ಪುರ್ತಿಂ
ನಾತ್ ಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ
ನೆಣಾ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ ಸಾಂಡ್ಸಿ ಮಣೊನ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ
ಕಾಳ್ಜಾಂ ರಡ್ತಾತ್ ಉಮಾಳ್ಯಾ ದುಕಿಂ

ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ. ಆತಾಂಚೆಬರಿ ತವಳ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬಾರ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ವಾಚುಂಕ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂ ಖೈಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ? ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಫಿರ್ಗಜ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ? ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇನಾ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಕೆಮರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಫೊಟೊ ಆಸ್ತೆ ಮಜೆಕಡೆ ಆಮ್ಚಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ. ತೆಂ ಭಾಗ್ ಯ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲಿ. ತೆಂ ಏಕ್ ಕೊಪೆಲ್ ಮಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ತವಳ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವಿಜಾಯ್ ತರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಉದಕ್ ಸೈತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ವಾಟ್ ಚಲೊನ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಬರಿ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಣಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ (ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ) ಥಾವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ತಿತ್ಲೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ತವಳ್. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಆಸ್ಲಿ ಖರಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಥಾವ್ನ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಥಾವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಯ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂಚೊ ಫಾತರ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಕಡೆಚ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೊ. ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್. ತಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೊನೀ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಕಡೆಚ್ಚ್ ಚಡಾವತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಬದಲ್ತಾಲಿಂ. ತಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರೊಗ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಕಬಡಿ, ಲಗೋರಿ ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್. ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಭುರ್ಗೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಚ್ಚ್ ನಿದೊನ್ ಗಜಾಲಿ. ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ವಾಹನ್ ಯೆತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಂ, ಸ್ಕೂಟರಾಂ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಮಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತು ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆ ಏಕ್ ಮೋಟರ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

FrJC002

ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಉಣೆಪಣ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ದೆವಾಳ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮಾಗಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಆಮ್ಚಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ವರ್ತಿ ಮಿನತ್ ಘೆತ್ಲಿ ತಾಚಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚ್ಚ್ ಮಣ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಬರಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ವ ಲಾಖಾಂನಿ ತವಳ್ ಕುಮಕ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ವರ್ತೆಂ. ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಉಭಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನೈಂ.

ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಳಾನ್ ಸೊಭ್ಲೆಂ
ಕಿತ್ಲೆಂ ವರ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಲೆಂ
ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆವಾಸಾಂವ್
ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್

ಖರೆಂಚ್, ಆಮ್ಚಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮಣ್ಂಚ್ ಲೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಯ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ದೊತೊರ್ನೆ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಹೆರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಲಾಂ ಜಾಪಿ ರುಪಾರ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕ್ಲಾಸಿಂನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಲೋಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬಸವ್ನ್ ಹಾಜ್ರಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ತಮಾಸೆ ಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೊಡಿ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಡ್ಯೆನ್ ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಲೊಬಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ‘ಡಬ್ಬ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಚ್ಚ್ ಫರಾ ಉಡೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭಿಂಯಾನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ಚ್ ಪಡ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತವಳ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್, ತೊ ದೊತೊರ್ನೆಚೊ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಯ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ತರ್ನಾಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖುಶೇನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಮರ್ಯೆಚಿ ಸೊಡೆಲಿಟಿ ಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತಾಕಾಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉರ್ಭೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸೈತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ಲಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಚ್ಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ಮೀಸ್ ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಷೆಂತ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಅಜಿತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಿಂತ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ತಾಂಬ್ಡೊ ಲೋಬ್ (ಗಾಗ್ರ್ಯಾಬರಿ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಭಾಂದ್ಚೊ) ಆನಿ ಧವೆಂ ಕೊತ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಅಜಿತಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ. ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಪಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ಂಚ್ ದೀಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಯಾಜಕಾನ್ ‘ದೊಮಿನುಸ್ ಒಬೀಸ್ಕುಮ್” (ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸೊಂ) ಮಣ್ತಾನಾ, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ “ ಎತ್ ಕುಮ್ ಸ್ಪಿರಿತು ತುಒ” (ತುಮ್ಚಾಯ್ ಸ್ಪಿರಿತಾ ಸವೆಂ ಆಸೊಂ) ಮಣಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎಪಿಸ್ತಲ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ಯಾಜಕ್ “ವೆರ್ಬುಮ್ ದೊಮಿನಿ” (ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ) ಮಣ್ತಾನಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ “ದೇಒ ಗ್ರಾತ್ಸಿಆಸ್” (ದೆವಾಚೆ ವಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್) ಆನಿ ವಾಂಜೆಲ್ ಯಾ ಶುಭ್ ವಾರ್ತಾ ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಯಾಜಕ್ “ ವೆರ್ಬುಮ್ ದೊಮಿನಿ” ಮಣ್ತಾನಾ, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ “ ಲಾವ್ಸ್ ತೀಬಿ ಕ್ರೀಸ್ತೆ” (ವಾಖಣ್ಣಿ ತುಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ) ಮಣ್ಚೆಂ. ಉಣೆ ಮಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಚ್ಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರೊಂಕ್! ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ಅಜಿತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ಆನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಫಾಂತ್ಯಾಪರಾರ್ ಉಟವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮಣೊನ್, ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ವಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಕಾಳೊಕ್ – ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲಿ. ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಲೊಕಾ ಥೈಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾದೆಪಣಿ ದೇವ್-ಪ್ರಜಾ ಖರಿಚ್ಚ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಾಮ್ ಮಯಾಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ದೆವಾಸ್ಪಣಾನ್ ನೆಟಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ.

FrJC001

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಕುಮ್ಶಾರಿಂತ್ ವೊರಾಂ ವೊರಾಂಚ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ತಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಭೋವ್ ವರ್ತಿ ಮಣ್ಯೆತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣೆ ಕುಮ್ಸರಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಚಾಲಿನ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ಚಲೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮಣ್ಚಿಂ, ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಏಕ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಅನುಭವ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಭ್ಯೆಂ ಮತಿಂತ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ತಾಲೆಂ ಮಣ್ಚೆಂ ವ ದಾಡಿ ಪೊಡ್ತಾಲಿ ಮಣ್ಚೆಂ? ಕಸ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲೋವ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ಸಮಾಧಾನ್.” ಹಾಬ್ಬಾ. ಜಾಲೆಂನೆ ಆಯ್ಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್. ಏಕ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ನಾ” ಅಸೆಂ ಏಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ. ದಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ – ಏಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ, ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮೊರಿ ಅನಿ ಏಕ್ ಅನಂದ್ ಬಾಪಾ – ಆಮ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ! ಹೆಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಭಂವೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಘರ್ ಪರ್ವತಾಚಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ವಚಾಜಾಯ್ ತರೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಗುಡೊ ದೆಂವೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಯೇಜಾಯ್ ಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಖುಶಿನ್ ಆಸ್ಚಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಲೊನ್ ಝರ್ ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಡಾಮಾರಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ತೆಣೆಂ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. ಫಾದರ್ ಜೊನಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಮಜೊ ಆನ್ ಯ್ ಎಕ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆಚಿ ಭಂವ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಕಡ್ಚಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೊ. ಮಜಾ ಆನಾನ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ “ಇಲ್ಲೆಂ ಘೆತಾತ್ ಗಿ” ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಖುಶೇನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಘೆತಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ನ್, ನಿಮಾಣೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಚ್ಚ್ ಆಮೊರಿ ಮಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಜೊ ಆನ್ ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟೊರ್ಚಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾಲೊ.

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಾಲಿ. ತಾಚಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಜೆಚಾ ಭಂವ್ಡೆ ವೆಳಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಹೆರಾಂಚಾ ದರ್ಕಸಾ ಭಿತರ್ ಉಡಾನಾಯೆ ಮಣೊನ್ ಗೊರ್ವಾಂಚಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂ ಪಿಡೊ ವ ತೊಣ್ಕೊ ಭಾಂದ್ಚೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸೆಂ ಪಿಡೆ ಆನಿ ತೊಣ್ಕೆ ಭಾಂದ್ಲ್ ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಮಣ್ತಾಲೊ, “ “ಅಳೆರೆ, ಹಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಂಪ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಸಿಂ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ವೆತಾತ್ ಪಳೆರೆ”.

ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಘರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಜಾಗೊ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೋತ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆನಿ ಆಮಿ ಘರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರಿಲಾಗಿಂ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಏಕ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಅನುಭವ್! ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಘರ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಏಕ್ ಚ್ಚ್ ಬೊಂಡೊ ನಾ ತರ್, ಲಿಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಶರ್ಬತ್. ಖಾಂವ್ಕ್ ಕೆಳಿಂ ವ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಪೊಳಿ ದಿತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಾ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಕಬ್ಲಾತೆನ್ ಖುಶೇನ್ ವೆತಾಲೊಂ.

ಹರ್ಯೆಕ್ ಘರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ವ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಮೆಳಂವ್ಚೊ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಧಗಿಚೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಗುಡ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಯ್ಲಾಂತ್, ಪಡ್ಪಾರ್ ಅಸೆಂ ಚಲೊನ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಅಮೃತ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಖುಶಾಲಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಪರತ್ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಸ ಘರಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ ಆನಿ ಪುರೊರೆ ತುಕಾ. ಪೊಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಉರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾ. ಆನಿ ಚಲ್ ರೆ ಘರಾ” ಮಣ್ತಾಲೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾಂಕ್ ಯ್ ಫಾದರ್ ಜೊನಾ ಥೈಂ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೊಚ್ಚ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಗುರು, ತೊಚ್ಚ್ ವಯ್ಜ್, ತೊಚ್ಚ್ ಸಲಹಾದಾರ್, ತೊಚ್ಚ್ ಬುಧ್ವಂತ್, ತೊಚ್ಚ್ ಜಾಣ್ತೊ, ತೊಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಶೆವಟಿಂ ತೊಚ್ಚ್ ದೇವ್! ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮಾನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾಲೊ.

ನತಾಲಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಂಚ್ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ತೆ ಈಂದಾ ತಾಳೆ, ತೆ ತಣಾಚೆ ಪೊಸ್ಕಟೆ, ತಿ ಇರಿರಿ ಖೈಂ ಖೈಂ ವಚೊನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಗರ್ಧನಾಚೊ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್. ಕುಸ್ವಾರಾಚಾ ದಿಸಾ ಭೊಗ್ಚೊ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾವಾನಾಂತ್. ಘರಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಬಾರಾ ವರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಬರಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂಚೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಾ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕುಸ್ವಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಏಕ್ ತೊರೆಂಜ್ ದಿತಾಲೊ. ತೆಂ ತವಳ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಫಳ್. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದರ್ಕಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಡ್ಲೊ ತೊರೆಂಜಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ನತಾಲಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ತೊರೆಂಜಾಂ ಪಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂಯ್ ನಾಂವ್ ಜೊನಿ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಗಾಗ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ “ ಹೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕೊಣಾಚೊರೆ”? ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಬಶಿಯೆಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೊನಿಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊ… ತೊ.. ತೊ.. ಮಣೊನ್ ಕಾನ್ ಘಸ್ಟುನ್ – ಘಸ್ಟುನ್ ತೊ ಸಗ್ಳೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತವಳ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಖುಶಾಲಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ, ಜೊನಿಕ್ ಯ್ ಹಾಸಯ್ತಾಲೆಂ. “ ನಾಕಾರೆ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾನಾಕಾ. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಜೊ ಖಾವ್ನ್ ಜಾಲೊರೆ. ಕೊಣಾಚೊ ಯ್ ಜಾಂವ್. ಮೊಗಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಖೆಲೊ. ತುಂಯ್ ಖಾರೆ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ.”

FrJC003ಆಮ್ಗೆರ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಪಿಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕೊಂಬೊ ನಾತ್ ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಾ ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬೊ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಗಾಂವಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತಸೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಲಾಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಬೆ ಆನಿ ಕೊಂಬಿಯೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಆನಾನ್ ಮಜಾ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕೊಂಬೊ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಡ್ಲೆಂ. ತಸೊ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಏಕ್ ವ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವರ್ನ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕಾಡೆ ದಿತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. “ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೆ ವಿನ್ಸಿ, ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊಯ್? ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂವೆರೆ?” ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಕಾ ಹಾಸೊ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ.

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ, ಆಮ್ಚೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚೊಚ್ಚ್ ಮಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಲೆಕ್ಲೊ, ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೊ ತೊ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್. ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಧಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಾ ಲೊಕಾ ಥೈಂ ತಾಚೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿಕ್ ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬರ‍್ಯೊ ಬರ‍್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ಖರೊಚ್ಚ್ ಲಾಂಭ್ ಜಿಯೆತಾ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಾ ದೇವ್ – ಪ್ರಜೆಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ. ಅಸಲೊ, ಬರೊ, ಸಾದೊ, ಮೊಗಾಳ್, ದೆವೋತ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಿ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ!

ಸಿ. ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Valerian R Fernandes, Bangalore

  Wonderful article about Fr Cornelius.I used to visit sidakatte during school holidays from Mangalore as my paternal grandparents from Amel, coming under the siddakatte Parish. Reminded old memories.

 2. mm
  Richard Alvares, Kulshekar

  On this priesthood day, it is nice to read about a devout priest. Well presented article, an inspiration to the modern priests as well as to all of us.

 3. William Pais, Mangalore

  Nice Essay By Cyril Vas. It brought Back Memories. There were indeed Man of God kind of priests in the era bygone. At times one is left to feel that time was better and it is indeed true. It was time not compared with material processions. Today everything has changed. But I wish that people who call themselves as Man of God should carry forward the timeless truth that material wellbeing is temporary and one should not fall prey to its evil designs. We need priest who guide us through tough times and not the priest who become administrators, who manage money and belongings.

 4. Jacintha, Kinnigoli

  Fr Cornelio came alive. He built Pernal people with his simplicity and dedication. Saintly life they lived, earlier religious.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.