Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ – ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ

ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗುಪಿತ್ ಝುಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ರಷ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅಣು ಝುಜ್ ಉಭ್ಜಾಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ 90 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಕಾಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಕ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಟೆಲೆವಿಜನಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೆಂ.FDA004

FDA002

FDA009

 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಖಾರುಂಕ್ ಹಟಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಡೇಲಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ರಾವುಲಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. 2006 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾವುಲ್ ಕ್ಯೂಬಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್.

ಹಸ್ತಿ ಮುಖಾರ್ ಉಂದಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ವಾಂಚವ್ನ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಷ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಫಕತ್ ಫಿಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೧೯೫೯ ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ಂಚ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ರಷ್ಯಾಕ್ ತಸೆಂ ಚೀನಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮಿತ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂ ರಾಣಿ ಎಲಿಝಾಬೆತ್ ದುಸ್ರಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಮಾತ್ರ್ ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮುಖಾರುಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಜನಸಂಕೊ ಇಕ್ರಾ ಮಿಲಿಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ.

1959 ಜೂನ್ ಆಟ್‍ವೆರ್ ತಾಣೆಂ ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಫುಲ್ಗೆನ್ಸಿಯೊ ಬತಿಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಹವಾನಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಮುಖಾರ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಬತಿಸ್ತಾ ವಿರೋಧ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಅಖಂಡ್ ಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಫಿಡೆಲ್, ಫಿಡೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ತಾಕಾ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕೆಲೊ.

ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮುಖೆಲ್ ಫಿಡೆಲ್ ಲೋಕಾಚೊ ಮೆಸ್ಸಾಯಾ ತಸೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅಖಂಡ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಕೋಬಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ, ಚಡೀತ್ ದೂಧ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಗಾಯೊ ಪೊಸ್ಲ್ಯೊ ತಸೆಂ ಏಕಾ ಟ್ಯಾಂಕಾಚೆರ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಬಳ್ ಕ್ಯೂಬಾನ್ ಲೋಕಾಕ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ.

ಫಿಡೆಲಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಗೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಜಾರಾಂನಿ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಬಂಧಿ ಕೆಲೆಂ; ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬನ್ ಲೋಕಾಕ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಕಸೆಂ ಲೆಖ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹೆಲೊ.

2006 ಗೀಮಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಆಸೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಥೊಡೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವ್ ತಸೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಭದ್ರತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ರಾವುಲಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ವಕಾಲತ್ ತಸೆಂ ದಾಖ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ತರುಣ್ ಮುಖೆಲಿ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭಾಷಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಧರುನ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ತೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ರಾವುಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಣೆ ನವಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ತೆನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಬತಿಸ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಫಿಡೆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಬದ್ಧ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಅಧೀನ್ ಕೆಲಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಕೆಲೊ ತಸೆಂ ರಷ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಸಂದಾನ್ ಕರುನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲೊ ಕ್ರೋಶ್ ತಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಫಿಡೆಲಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯೊ, ಶಾಲಾಂ ಬಾಂದ್ಲಿಂ ಆನಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಪೋಳ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಯಾಮಿಂತ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೋಸಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ ತಸೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ.

2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿ – 88 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕಾ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಕೆಲಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್. (ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲೇಕನ್ : ಒಬಾಮಾ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ವಾಚಾ)  ತರೀ ಒಬಾಮಾ ಆಪ್ಲಿ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತತಚ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಒಬಾಮಾ ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಚಾ ಲೋಕಾಕ್ ಜಾಗೃತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತೊ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಲರಿ – ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

FDA010ಏಕುಣ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫಿಡೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್; ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಸಲೊ ಮುಖೆಲಿ ಎದೊಳ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ. 1910 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೆಕ್ಸಿಕರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಅಮೇರಿಕಾನ್ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ ತರೀ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಚೆಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ತಸೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಫಿಡೆಲಾಚಿ ಆಡಿ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಎದೇಶ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬಾನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಶಾಥಿ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್‌ಚ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಿಡೆಲ್ ವರಾಂಚಿಂ ವರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಲಾಗಿಂ ಭಾಷಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೂಟಿಂತ್ ಧರುನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ರುಜು ಕರ್ತಾಲೊ. ಅಮೇರಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಣೆ ಕ್ಯೂಬಾಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚಿಂ ಪರ್ನಿಂ ಕಾರಾಂ ಆಜೂನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕಷ್ಟಿ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಬರೊಚ್ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಲಾ.

ಫಿಡೆಲಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಬರೊಚ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಲೋಕಾ ಮಧೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಧೋರಣ್ ಥಾರಾಯ್ಲಾಂ, ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಆರಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಉರಯ್ಲ್ಯಾ.

ತಾಣೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಟೆಲೆವಿಜನಾರ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾ ತೆಂ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ ಕರುನ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರೇಗನಾನ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಶಕಾನ್ ಜವಾಬ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಡೆಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ತರ್ ತುಂ ಪಾಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್? ತೊಯ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸ್ಲೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವ್ಹಯ್? ತೊ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಸೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ ಕೀ, “ಜರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಪ್ರಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಲಾಗಿಂ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ – ಹಾಂವ್ ವ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫಿಡೆಲ್ ತೆನ್ನಾಂ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂಗಾರಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಲಾತಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತಸೆಂ ಆಫ್ರಿಕ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರುಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ರಷ್ಯನ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ಉಬಂವ್ಕ್ ಠಾಣಿಂ ಬಾಂದುಂ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ರಾಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಷ್ಯಾ-ಅಮೇರಿಕಾ ಮಧೆಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಝುಜ್ ಉಭ್ಜಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

1926 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಗೋಸ್ತ್ ತೆರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿಡೆಲ್ ಅಲೆಹಾಂದ್ರೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ರುಝ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ತರ್ನ್ಯಾ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಶಾಲಾಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಖಾರಿಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಶಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಶಾಲಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿಡೆಲ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ಯೆತಚ್ ದೊಗೀ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ನ್ ದೇವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ.

ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುನ್ ತೆನ್ನಾಂಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಬತಿಸ್ತಾ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಭಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೊಜೆರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ, ಸಭಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆ ತಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಿಡೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ರಾವುಲ್ ದೋಗ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ತೆನ್ನಾಂ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೈಲಾ ಸಜಾ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬತಿಸ್ತಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ೧೯೫೪ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕಾಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಬತಿಸ್ತಾನ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಡೆಲ್, ರಾವುಲ್ ತಸೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಬಂಧೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಡೆಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಸತ್ತರ್ ಮಿತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಬತಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರೀ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕ್ಯೂಬಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ೧೯೫೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿಡೆಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಕೆಲಿ ತರೀ ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಜಾಲೊ ಕ್ಯೂಬಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಮುಖೆಲಿ, ಜಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಅರ್ಪಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಬಾಗ್ವಾಲೊ ನಾ; ಬಗಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ನೀಟ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಕರುನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಬತಿಸ್ತಾ ಕ್ಯೂಬಾ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಥೊಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ತರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಗಾರ್ ತೆಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಸೊಡ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

Castro08

FDA006

FDA003

FDA008ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾದ್- ಪರಿವಾದಾಂತ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಬತಿಸ್ತಾನ್ ಹಜಾರೊಂ ವಿರೋಧ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ಅಮೇರಿಕಾ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲೆಂ – ಫಕತ್ ಫಿಡೆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ವಾದ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾ ತಸೆ ತಾಕಾ ಆನಿ ರಷ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತಸೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ರಷ್ಯನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಐಸನ್‍ಹೋವರಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಚೆರ್ ಕಾತರ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾಕರ್ ರಷ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ ತಸೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ.

1961 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್‍ದೂತ್ ನಿವಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಸೊಳಾಂಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ದೋನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ದಿಲಿ. ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸನ್‍ಹೋವರಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ಲಿ ರಾಜ್‍ದೂತ್ ನಿವಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಫಕತ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಒಬಾಮಾನ್ ಪರತ್ ಜಿವಾಯ್ಲೊ ತಸೆಂ ರಾಜ್‍ದೂತ್ ಕಛೇರಿ ಕ್ಯೂಬಾ ತವೆ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪರತ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಏಕ್ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ-ರಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ಕಸೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ತಾಣೆ ನಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಅಸೆಂ ತಾಕಾ ಕ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ತೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೇನ್ ಲೋಕಾಚಿ ಸೇವಾ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಸುದಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಯೂಬಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಯನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಲ್ ಚೀಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಲಯನ್ಸ್ ಘಡ್ಣಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಕ್ಯೂಬಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಫಿಡೆಲಾನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿಂ ತಿಂ ಆಜೂನ್ ಬಂಧ್ ಆಸಾತ್.

1961 ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಫಿಡೆಲಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಭಾಷಣಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪುಣ್ ಲೆನಿನ್-ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಆಪ್ಲಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧಿ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆ ತಸೆಂ ತಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾ ಜಾಲಿ.

ಫಿಡೆಲಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಪೊಲಿಟ್‍ಬ್ಯುರೊ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ತಸೆಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ರಷ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಿತ್ರ‍ೃತ್ವ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ರ‍್ರಷ್ಯನ್ ಇಂಜ್ನೆರ್, ಸೊಜೆರ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ತಜ್ಞ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಗೊರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಷ್ಯನ್ ನಾಂವಾಂಚಿಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಏಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಲಗ್ನಾಂ ಜಾಲಿಂ ತಸೆಂಚ್ ಥೊಡಿಂ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಹೆಣೆ – ತೆಣೆ ಉದೆಲಿಂ.

ಅಮೇರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ 90 ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಸಿ.ಐ.ಎ.ನ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಣೆಚಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟಾಕ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ಲಿ ತರೀ ರಷ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಬಿಲ್ಲಿಯಾ ಡಾಲ್ಲರಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸೆಂಚ್ ವೆನೆಝುವೇಲಾನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಮಿತ್ರ್ ದೇಶಾಂನಿ ತಸೆಂಚ್ ಕ್ಯಾನಡಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಧೆಂ ವ್ಯಾಪಾರಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಿವೊಚ್ ದವರ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಏಕಾ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

ಸೋವಿಯೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ಯೂಬಾಚೆರ್ ಪರತ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಉದೆಲೆ. ತಾಚಿ ಸಾಕರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೆಪರಿಂ ವಿಕೊನ್ ವಚಾನಾ ಜಾಲಿ ತಸೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ತೇಲ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಫಿಡೆಲಾನ್ ಹೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಡಿಳಾಯ್ ದಿಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಅಸೆಂ ತೊ ಮಾತ್ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೆನ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಒಪ್ಪಿಗ್ ದಿಲಿಗೀ ತೆನ್ನಾಂ ಕ್ಯೂಬಾ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸುಧ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚೊರ್ಯಾಂ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಆಪ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಕಾಳೊ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪಾಪಾ ಬರಾಬರ್ ವೇದಿಕೆ ರಾವ್ಲೊ. ಪಾಪಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುರ್ಸೊಣೆ ದಿಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆ ತಾಚೆ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಧುರ್ಸೊಣೆ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ಧೋರಣಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಫಿಡೆಲಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ರಾಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳೆಂ.

FDA001ಫಿಡೆಲಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಏಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ – ಫಿಡೆಲಿಟೊಕ್ ಜನನ್ ದೀವ್ನ್ ವಿವಾಹ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅಸೆಂ ಫಿಡೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಜೀವನಾಂತ್‍ಯ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾ ಜೀವನ್ ಭಾರಿಚ್ ಧುಂವ್ರಾಳೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಘರಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ತಾಕಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಚಂಗ್ಗಾಯ್ ಜಾಲಿ. ತಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ವಟ್ಲಿಂ ವ ಫಕತ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಏಕ್ವಟುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆಜೂನ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸಿಂ ಆಸಾತ್ – ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಅಲೆಹಾಂದ್ರೊ, ಆಂಟೋನಿಯೊ ಆನಿ ಏಂಜಲ್. ತಸೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಧುವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ – ಅಲೀನಾ. ಜಿ ಆತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಯಾಮಿಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿರೋಧ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

ಫಿಡೆಲಾಚೊ ಭಾವ್ ರಾವುಲ್ ತಾಚ್ಯೆಪರಿಂ ಫಾಮಾದ್ ನಂಯ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಲೋಕಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ಲೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಿಕುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಪ್ರಸಕ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚಿ ಯತ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಒಬಾಮ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವುಲಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಿ ಸಂಗತ್ ಮಯಾಮಿಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬನಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿ ಪಸಂದಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಆತಾಂ ಕ್ಯೂಬಾ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಧ್ರೊನ್ ಯೆತಾ. ೮೮ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಏಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಪ್ರವಾಸಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾರ್ವಾಂಯ್ ಕ್ಯೂಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್.

ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ರಾವುಲಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಖಾಲ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ತಸೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ವಾಪರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಜಾತೆಲಿಂ ತಸೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಪಾಟಿ ರಾಜ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊ ಸರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯೂಬಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ದೂಖ್ ಉಬ್ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತೊ ಸರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ನಾಚ್ಲೊ, ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂತೋಸ್ ಪಾಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ – ಜೆನ್ನಾ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ್ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಜಯಾನ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.