Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

‘ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ’ ಥಾವ್ನ್ ‘ನೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ’ ಕ್ – ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೆಂ ’ಟ್ರಂಪ್’

2016 ನವೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹಿಲರಿಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೀನ್ ಮಿಲಿಯಾ ಚಡೀತ್ ಮತ್ ಮೆಳ್ಳೆ ತರೀ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ರೀತಿ-ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಹಿಲರಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

PresT

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಮತ್ ದೀವ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ. ಏಏಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಚ್ ಇಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಮತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಗಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ತೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಚುನಾವಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಇಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಮತಾಂಚೆರ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ ತಾಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಮೆಳ್ಟಾ. ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್.

Trump01

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಎಫ್.ಬಿ.ಐ. ಮುಖೆಲಿ ಕಾನ್ವೇನ್ ಚುನಾವಾಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾ ವಿರೋಧ್ ತಿಣೆ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಈ-ಮೇಯ್ಲಾಂವಿಶಿಂ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಪರತ್ ಕಳವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಹಿಲರಿನ್ ತೀವ್ರ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವೇ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿಲರಿ ಜಿಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಹಿಲರಿನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಮತಾಂನಿ ಸಲ್ವವ್ಚೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಕಾನ್ವೇಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಭಾರ್ ಮತ್‍ದಾರ್ ಕ್ಲಿಂಟನಾ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೃಡ್ ಮನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಚೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ನವೊಚ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ ತಸೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜೂನ್ ಚೊವ್ದಾವೆರ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವೀನ್ಸಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಹ್ಯಾಟನಾಂತ್ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಉಭಾರುನ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೊ. 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಯತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ನವಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲೊ. 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ. ಟೀವಿರ್ ’ಎಂಪ್ರೆಂಟಿಸ್’ ದಾಖವ್ಣೆಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಪ್ರೆಂಟಿಸ್’ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್‍ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಾಂತ್ ದಾಖವ್ನ್ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ. ಅಸೆಂ ತೊ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಚುನಾವೆಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುನ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45 ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಮೇರಿ ಮೆಕ್‍ಲಿಯೊಡ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚೊವ್ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಚ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಟೋಣಾಂ ಬಾಂದುನ್, ಆದ್ಲಿಂ ನವ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ವಿಕುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಾರ್ತಾಲೊ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಚುರುಕ್, ಬಳಾಧಿಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕಾಡೆಮಿ ಶಾಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ – ತಸೆಂ ತರೀ ತಾಚಿ ಚುರುಕಾಯ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಬರ‍್ಯಾ ರೀತಿನ್ ತೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್.

TurumpF

ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂ ತಸೆಂ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಶಾಲಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. 1964 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡಮ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತೊ ವಾರ್ಟಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾಂತುಂ ಅರ್ಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ 1968 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್‍ವೇನಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿ.

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉದ್ಯೋಗ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಚೊ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತೊ ರಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾಯ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಅಸೆಂ ಕಾಲೆಜಿಚೆಂ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ತೊ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಝಾಬೆತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂಡ್ ಸನ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ತೊ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆ ಹಿಶೆ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಪುಣ್ ಜಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲೋನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಚಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಲಾಬ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ಲೊ ತರೀ ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ತರೀ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ಲೆ.

1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಸೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಟ್ರಂಪ್ ಒರ್ಗನೈಜೇಶನ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ತಸೆಂಚ್ ತಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಹ್ಯಾಟನಾಕ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಚಡೀತ್ ವಶೀಲಾಯೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕೆಲಿ. ಅಸೆಂ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಯಾನ್‍ಹ್ಯಾಟನ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂನಿ ಶಹರಾಕ್ ಚಡೀತ್ ನಫೊ ಮೆಳ್ಟಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಅಸೆಂ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ಯಾಸಾರ್ ಬಾಂದುನ್ ಚಡೀತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

    Trump07  Trump05

ಪೆನ್ಸಿಲ್‍ವೇನಿಯಾಂತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೇಯ್ಲ್ ರೋಡ್ ದಿವಾಳಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಹ್ಯಾಟನಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೇಯ್ಲ್ ರೋಡ್ ಯಾರ್ಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದುಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ ತರ್ ಶಹರಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂಚನಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ಸೆಂಟರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಸೆಂಟರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್‍ಯ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹ್ಯಾ ಸೆಂಟರಾಕ್ ತಾಣಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆನೆಟರ್ ಜಾಕೊಬ್ ಜೆವಿಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ.

1973 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ವರ್ತನಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೊರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. 1968 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರುನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.

Trump02  Trump03

1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊ ದಾವೊ ನಿರ್ಣಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶಾಲಾಂ ದವರ್ಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಸರಿಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ದಾವೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜುಲ್ಮಾನಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲೊ.

1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಕಟ್ಟೋಣಾ ಬಾಂದುನ್ ತಸೆಂಚ್ ನವೀಕೃತ್ ಕರುನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಫಾಮಾದ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರ ಸ್ಟೇಶನಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ತಸೆಂ ಕಾಮಡೋರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿನಾಸ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆರ್ ದಿಗಾ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ತಿಂ ನವೀನ್ ಮಾದರಿರ್ ಉಭಾರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಹಾಯತ್ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಬೃಹತ್ ಹಾಯತ್ ಹೊಟೆಲ್ ಬಾಂದಿಲಾಗ್ಲೊ. ನವೀಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ನವೊಚ್ ಆಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ. 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಯತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಹೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಖ್ಯಾತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬಾಂದ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.

Trump04  Trump06

1979 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಫಿಪ್ತ್ ಆವೆನ್ಯೂಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಗೆಣೀರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮಿಲಿಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂ ತಸೆಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಉಭಾರ್ಲೆಂ. 1982 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಗ್ರಾವ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ 58 ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಿಂ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಖ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಶಾ ಜುಗಾರಿ ಖೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. 1977 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ರೊಬರ್ಟಾಕ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜುಗಾರಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ ಹರ್ರಾಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ಲಾಝಾ ಅಡೇಶಿಂ ಮಿಲಿಯಾ ಡಾಲ್ಲಾರಾಂಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಹೊಲಿಡೇ ಇನ್ನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂಚೆಂ ಜುಗಾರಿ ಖೆಳಾಂಗಣ್ ಹಾರ್ರಾಸ್ ಕಸೀನೊ ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಕಸೀನೊಕ್ ಜುಗಾರಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ 320 ಮಿಲಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಯಾಸ್‍ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಬೃಹತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟ್ರಂಪ್ ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಹೊಟೆಲ್-ಕಸೀನೊ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಹೆ ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ಕಸೀನೊ ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಟೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಡಾನಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಬರ್ಬಿಜೋನ್ ಪ್ಲಾಝಾ ಹೊಟೆಲಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂ ಕಟ್ಟೋಣ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಬೃಹತ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಬರ್ಬಿಜೋನ್ ನವೀಕೃತ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಹಟ್ ಶಹರಾಂತ್ 76 ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ 88 ಮಿಲಿಯಾಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಟ್ರಂಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಉಭಾರಾಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ತಸೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಉಭಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದುನ್ ತಾಕಾ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಸಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ನ್, ಪಾರ್ಕ್ ಆನಿ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಳಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ 1988 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ಲಾಝಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ 407 ಮಿಲಿಯಾ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ೫೦ ಮಿಲಿಯಾ ಖರ್ಚುನ್ ತೆಂ ನವೀಕೃತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ.

Trump08

Trump09

Trump10

Trump11

Trump12

ಆಪ್ಲೊ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಮ್ ಬೀಚಾಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಂಡೊಮೀನಿಯಮ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. 1989 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ದಿವಾಳಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಟ್ರಂಪ್ ಶಟ್‍ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಷ್ಟ್ ಸಂಭವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊನ್ ತೆಂ ಯೋಜನ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಂಧ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜನೆರ್ 1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸಾಕ್ ಉಬ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಬಿಲಿಯಾ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ಖರ್ಚುನ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಏಕ್ 125 ಮಾಳಿಯಾಂಚೆಂ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ಲಾಝಾ ಬಾಂದ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿ.

2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ 95 ಮಾಳಿಯಾಂಚೆಂ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಹೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಬೃಹತ್ ಉಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ.

ಆಜ್ ಅಖ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಧಾ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರಾಂ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.

1977 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇವಾನಾ ಜೆಲ್ನಿಕೋವ ವಿಂಕ್‍ಲ್ಮಾಯರಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಇವಾನಾ ಝೆಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟೀಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ ತೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಮೋಡಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. 1977 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಥಮ್ ಡಾನಲ್ಡ್ ಜಾನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಟ್ರಂಪಾನ್ ಇವಾನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೆಂ. 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಇವಾಂಕಾ ಆನಿ 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎರಿಕ್ ಜಲ್ಮಾಲೆ. ಪುಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಇವಾನಾಕ್ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿವಾಹ್ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಂಸಾರಾದ್ಯಂತ್ ತೆನ್ನಾಂ ಖಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾರ್ಲಾ ಮೇಪ್‍ಲಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೊ. ಮಾರ್ಲಾ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತಸೆಂ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಬರಿಚ್ ಚಾಂಗಾಯ್ ಆಸೊನ್ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ 1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಟಿಫನಿ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ. 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ವಿವಾಹ್ ವಿಚ್ಛೇದನಾಕ್ ಪರತ್ ವಾದ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಕಾ 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೊ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಮಾರ್ಲಾಕ್ ದೋನ್ ಮಿಲಿಯಾ ಡಾಲ್ಲರ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮೆಲಾನಿಯಾ ನ್ನೋಸಾಲಾಗಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಖರ್ಚಾನ್ ಜಾಲೊ. ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಬ್ಯಾರನ್ ವಿಲಿಯಂ ಟ್ರಂಪ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ.

ಟ್ರಂಪ್ ಆತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಕ್ ಚಡ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಡಾನಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆನಿ ಎರಿಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲಾ. ತಾಚಿ ಧುವ್ ಇವಾಂಕಾ ಹಾಕಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಬ್ಯಾರನಾಚೆಂ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಬ್ಯಾರನಾ ಬರಾಬರ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಟವರಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಗೀಮಾಂತ್ ಬ್ಯಾರನಾಚೆಂ ಶಾಲ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಟ್ರಂಪಾ ಬರಾಬರ್ ವೈಟ್‍ಹೌಜಾಂತ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

TFS

ಏಕಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಚುನಾವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚುನಾವೆ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಕಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಕಸೋಯ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45 ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಬಳೀಷ್ಠ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸಾತ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಸಭಾರ್. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ಕಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವ್ಲಾಡಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರಾಳ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಯೇನಾಸ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಉಭಾರಾಯೆಚೊ ದೊರೊ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾ. ಒಬಾಮಾ ಕೇರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆರ್ ಕಾತರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಜ್ಯೊ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಚಡೀತ್ ಕಾಮಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾತ್, ಉತ್ಪಾದನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಚಡೀತ್ ಸಂಕ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪಟ್ಟಿ ರೈಲಾಪರಿಂ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾವಾತ್ ವ ಶೆಣ್ ಘಾಲಿತ್? ಸಂಸಾರ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.