Trending Now

ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್!

ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ವಯ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಚ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ !

ಕಾರಣ್? … ಕಾರಣಾಂ ಸಭಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ತಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಟಾತ್, ಮುಖಾರುನ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡೊನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್ ತರ್ ಸಭಾರಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಕರ್ನ್ ಜೀವನ್ ಮುಖಾರಿತಾತ್.

ಸಭಾರಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ತಸೆಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ಸಭಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ ಸ್ವ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜನನ್ ದೀವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾತ್.

ಸಭಾರಾಂ ಮೋಗ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಧ್ತಾತ್, ಬಾರಾಂಕ್ ವೆತಾತ್, ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾತ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಪತಿ ಸೈನಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಝುಜಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖರೊ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಟಾ.

ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಕೀ ಸಭಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಂಗಡ್ ವೆತಾನಾ ಅನಾಥ್ ಜಾತಾತ್ ವಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಗತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗಂಗಾಗತ್. ಹಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಕ್ತ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ರೀತ್ ವ ರಿವಾಜ್ ವ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಏಕ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ಲೆಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ!

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಭುರ್ಗಿಂ ದುರ್ಬಳ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ. 1,397,801 ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಸಂಶೋದನಾಂತ್ ದೊತೊರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಕೀ, ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೂಡಿಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಸಭಾರ್ ಅಸ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ 28 ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಗೊರ‍್ಯಾ – ಕಾಳ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಚ್ಯಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಿ ಸಂಗತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ.

ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರುಣ್ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ 17.4 ಠಕ್ಕೆ ಚಲಿಯೊ ಲಗ್ನಾ ಸುರ್ವಾತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರುಣ್ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಂ ಫಕತ್ 4 ಠಕ್ಕೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

1,618 ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಲಟೀನೊ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಬಹುತೇಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಸೆಂ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್ – ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸಹಕಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಿ ಸಂಗತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾಜಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕೂಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್.

ಲಟೀನೊ ಚಲಿಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸಂವ್ಚೆ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾ – ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಟಾ, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಜತ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಲಾಬ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ತರುಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ’ಜೀವನ್ – ಶೈಲಿ’ ಕಸಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹೊಚ್ ವಸೊ ಅತಾಂ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ತಿ ಸಂಗತ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊತಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀನಾಂತ್. ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ತಸೆಂ ಗನ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವ ತ್ಯಾ ಮೋಲಾಂಕ್ ಘಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೀವನ್ ಜೈಲಾಂನಿ ಸಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಕಾಳ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಶಾಲಾಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ, ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ, ಚೊರ್ಪಾಣಾಂ, ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್, ಖುನ್ಯೊ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್; ತಾಂಕಾಂ ಸಭಾರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್, ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್, ಸಲಹಾ ಜಾಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿ ಕರಾಳ್ ಸಂಗತ್ ತ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಖರೋಖರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್. ಫಕತ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಮೊಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ?

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !