ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಝಿಕಾ ?

Zika01ಬಹುಶಾ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಹೆ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಯೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ರಿಯೊಂತ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಭಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊಯಿ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆನಿ ಮಲೇಶಿಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಾ ವೇಗಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವಾಲ್ ದಿಸಾನಾ.

ಝಿಕಾ ವಿಶಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಎಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾ.

ಜರ್ಮನಿಚಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಫ್ರೆಂಕ್‌ಫರ್ಟ್ ವಾರ್‍ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಲಗ್ಸಾರ್ ಕೆಲ್ಸ್‌ಟರ್‌ಬಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶಹರ್ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ 1980 ಇಸ್ವೆಚಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಥಂಯ್ಚಾ ಏಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಪ್ ಯೆತಲೊ. ತಾಕಾ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜರ್ಮನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಚಾ ಪಿಡೆಚಾ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಫ್ರೆಂಕ್‌ಫರ್ಟಚಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಶಿಲಾಯಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ( referral letter ) ತ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಡೆಸ್ತಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಮಲೇರಿಯಾ ತಾಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಏಕ್ ಊಬ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ. ಆಶೆಂ ಆಸಿಯಾ ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೇರಿಕ ಗಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಹಿವೆಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾಸ್ಲಿ.

ಆಶೆಂ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದೋನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀವ್ರ್ ನಿಗಾ ಘಟಕಾಂತ್ ಸರ್‍ಲೊ. ತಾಚಾ ಪಿಡೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊದುಂಕ್ ಮರಣೋತ್ತರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಂದ್ವಾಚೆಂ ಮಲೇರಿಯಾ (Cerebral Malaria) ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನರಲ್ ಪ್ರೆಕ್ಟಿಶಿನಾರಾಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಾಚೊ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ವಿರೋಧ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾಗಿರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೆಲ್‌ಸ್ಟರ್‌ಜಾಕ್ ಶಹರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಜರ್ಮನಿಚಾ ವಿಮಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಲುಪ್ತಾನ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ಗೊ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತು ಜಶೆಂ ಖಾಣ್ ಫಳ್‌ವಸ್ತು, ಕೆಳಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಗೊ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪಿಡೆಚೊ ಅಣು ವಾವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮಲೇರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹಾವೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಯೀ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಮಾನಾಂ 3 – 4 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾತುಂ ಜಳಾರಿಯ್ ಯೆತಿತ್. ವಿಮಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಗೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕರ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂತು ಜಿವ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಯಾ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಹೆ ವೈರಸಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಝಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್.

Zika02

ಝಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ಝಿಕಾ ನಾಂವ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂಡಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾನಾಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಸೊದ್ಗುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಫ್ಲೆವಿವೈರಸ್ (Flavirus) ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವೈರಸ್ ಎಡಿಸ್ ಇಜಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಎಡಿಸ್ ಆಲ್ಬೊಪಿಕ್ಟುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಜಳಾರಿ ವರ್ವಿಂ ಯೆತಾ. ಪಿಡೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾ ಸುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಹಳ್ದುವೊ ಪಾಪ್, ಜಪಾನಿ ಮೆಂದ್ವಾ ತಾಪ್ ಯಾ ನೀಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಪಾ ಬರಿಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಝಿಕಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ :

ಹಳ್ತಾಚೊ ತಾಪ್ ,ದೊಳೆ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ , ತಾಂಬ್ಶಿಂ ದಾಡ್ಕಾಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಆಂಗಾಚಾ ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಚಿಂ. ಹಳ್ತಾರ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್, ಮಾಸ್ಕುಟಿಂ ಆನಿ ಗಾಂಟಿನಿ ದೂಕ್ ಹಾತಾ ಪಾಯಾಚೊ ಗಾಂಟಿ ಸುಜ್ಚೊ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಲಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಲಾಗೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಿ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕುಂಟಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗೆಂ ತೀವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಊಣ್ ಆಸೊನ್ ಜಲ್ಮಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾ ವೊಕಾತ್ ನಾ. ತಾಪ್ ಆನಿ ದೂಕ್ ದೆಂವಂವ್ಚಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮೊಲ್ ತಸಲಿ ವೊಕ್ತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ರೊಗಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಉಪ್ಕರ್ತಾತ್.

ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಉಪಾಯ್:

ಜಳಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್‌ಗೊಳ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜಳಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಮುಲಾಮ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ. ಪಿಡೇಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚೊ. ಝಿಕಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 6 ಮಹಿ ಭಿತರ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಗರ್ಭ್‌ಧಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಂವ್ಚಿ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಿ ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಪಿಡೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್. ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವಾಕ್‌ಯಿ ಯೆತೆಲಿ ಆನಿ ಹೆಂ ನವೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಸುಮಾರ್ ಕಾಳ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು, ಚಿಕನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪಿಡೆಂ ಬರಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ Microcephaly ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಾಕ್ಸಾ ಪಿಲಾಂಬರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಮಾಂದ್ಯಾ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ ಜನ್ಮೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ದೃಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್, ಯೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸುರು ಜಾಂವ್.

 ► ಡೊ. ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.