ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಘರ್ – ಚಿಕಾಗೊ

ಚಿಕಾಗೊ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಭಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್ – ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಹರ್; ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಖ್ಯಾತ್ ಲೋಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕುಮ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ; ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಗರ್; ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಸೆಂಚ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ; ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ – ಜಂಯ್ಸರ್ ಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ದೊನ್ಶಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡೀತ್ ಏಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಪಾಂಚ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂನಿ ಭರ್ಲಾಂ ಅನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಿಲ್ದಾಣ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಮಿಲಿಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ/ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಗಾಸರ್ ಯೆತಾತ್-ವೆತಾತ್, ಸಾತ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾರಾಂ ಪಾರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಜುಲಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ 140,776 ವಿಮಾನಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್; ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಕಾಗೊ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಲಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಚ್ ಜಾಗೊ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚೊಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ಚಿಕಾಗೊ O’ Hare  ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ರಾಗ್ – ಮೊಸೊರ್ – ಜಿದ್ದ್ – ಹಗೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಾಳೊ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಟೀನೊಸ್, ಪೋಲಿಶ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಐರಿಶ್, ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಭಾತಾ ಕಣ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಯಾಂಪರಿಂ. ಏಕಾಮೆಕಾಚೊ ವಿರೋಧ್ – ಕ್ರೋಧ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿವಿಧ್ ಗ್ಯಾಂಗಾಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಾರ್ – ಫಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ದಾಖ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ಲಟೀನೊ ತಸೆಂ ಕಾಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಗ್ಯಾಂಗಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್, ಝಗಡ್ಟಾತ್, ಮಾರ್ – ಫಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಚೊರ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚೆ ಜೀವ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್. ಅಸೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಏಕಾಮೆಕಾಚೆ ವಿರೋಧಿ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ ತಸೆಂಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಗುಳ್ಯಾಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಕೊ ಲಾಗಿಂ – ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಗುಳೆ ಹ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾಂನಿ ಏಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್! ಖುನ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಅಸೊ ಆಸಾ – ಆಗೋಸ್ತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 26 ಪರ್ಯಾಂತ್ 56, ಜುಲಾಂಯ್ತ್ 69, ಜೂನಾಂತ್ 71, ಮೇಯಾಂತ್ 67, ಏಪ್ರಿಲಾಂತ್ 41, ಮಾರ್ಚಾಂತ್ 49, ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್ 45, ಜನೆರಾಂತ್ 57. ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 490 ಖುನ್ಯೊ ಫಕತ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾನಾ ಚಿಕಾಗೊ ಏಕ್ ಮಾನವೀಯ್ ಕಸಾಯ್ ಖಾನೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್?

ಚಿಕಾಗೊ – ಖುನ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಹರ್

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಕಾಳಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್; ಕೋಣ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿತ್, ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೋನ್ ಚೊರಿತ್, ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಾಡಿತ್ ತಸೆಂ ಖಾಂದ್ಯಾವಯ್ಲಿ ದುಡ್ವಾ ಪೊತಿ (ಪರ್ಸ್) ಚೋರ್ನ್ ಪೊಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾತ್ರಿ ವ ಭರ್ವಾಸೊ ನಾ. ಸಭಾರ್ ಚಲಿಯೊ ಅಸಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ಅಟ್ಟಂಗ್ ಚೊರಾಂನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಲುಟ್ಲ್ಯಾ.

ಚಿಕಾಗೊ ಶಹರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಡೆನ್ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ತಸೆಂಚ್ ಶೊಪಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಲಫಂಗಾಂಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡೆ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಸೆವ್ನ್ ಮತಿರ್ ನಾಸ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ ಹಾತಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್ತಾಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಫಕತ್ ಚೊರ್ಪಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೊಲ್ಕೆಂ ಭರ್ತಾತ್ ವ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ತಸೆಂ ಮಾಧಕ್ ಪೀವನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್.

ಥೊಡೆ ಚೋರ್ ದಿಸಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘರ್ ನಾ, ಜೇಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್, ಆಪುಣ್ ಮಾಜಿ ಸೊಜೆರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರವ್ನ್ ಹಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ತಾತ್ ತಸೆಂಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ವ ದೃವ್ಯಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಗ್ ಜೊಡ್ಟಾತ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಹಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೆಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ತರುಣ್ ಚಲಿಯೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ತೆ ಆಸಾತ್.

ನ್ಯೂಯೋರ್ಕ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಶಹರಾಂನಿ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖುನ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ತರೀ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ತೊ ಸಂಕೊ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ ಕೀ ಹಾಂಗಾ ಪೋಲೀಸ್ ಕಿತೆಂ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ – ಹೆಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಂಯ್. ಪೋಲೀಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್, ನಿಗಾ ದವ್ರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಹೆ ಗ್ಯಾಂಗಾಂತ್ಲೆ ಪೋಲಿಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಚಡೀತ್ ಚುರುಕ್ ಆಸಾತ್. ತಸೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ಚೋರಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಪೋಲೀಸಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ನ್ಯಾಯ್ ರೀತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾ ಜಾಲಾ. ಪೋಲೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡ್ಟಾವ್ ಕಾಳೆಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಕಾಳೊ ಲೋಕ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೋಲೀಸಾಂಚೆರ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲಾ ಆನಿ ತಾ಼ಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಆಶೆತಾ.

  

ಚಿಕಾಗೊ ನಕ್ಷಾ, ವಾಟೆದಿವ್ಯಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಚಿಕಾಗೊ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ರಗ್ತಾಪಾತ್, ಖುನಿಯೊ ಆನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರಾಚಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ 

ಹ್ಯಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಿಕಾಗೊ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕಾಳೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ತೆ ಕಾಳೆ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಥಂಯ್ಚಿಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಅರ್ಧಿಂ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಬಾಗ್ಲಾಂ – ಜನೆಲಾಂಕ್ ರುಕಾಡ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಸ್ತಾಳ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಚಡ್ಟಾವ್ ಸೌತ್ ಚಿಕಾಗೊ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊ ಲೋಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾ.

ಗ್ಯಾಂಗಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್. ಏಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಂಗಡ್ ಹಿಂ ಮಾಧಕ್ ವಕ್ತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಿಕ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ ತಸೆಂಚ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ವಿರೋಧ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಖುನ್ಯೊ ಸದಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಸಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಟೀವಿ ಚ್ಯಾನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ ಕೊಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿತೆಂ ಝಾಂಕುಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್!

ಸೌತ್ ಚಿಕಾಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್

ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಲೋಕಾಕ್ ಗನ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಲೋಕ್ ತಸೆಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಂದೆ ಹ್ಯೊ ಗನ್ಸ್ ಚೊರ‍್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಿಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ತಾತ್. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಗನ್ಸ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾಂ, ಪೋಲೀಸ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತರೀ ರಸ್ತ್ಯಾವಯ್ಲಿ ಗನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಚಿಕಾಗೊ – ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತ್ ಗನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ ತಸೆಂ ಹೆ ಸಭಾರ್ ಗನ್ಸ್ ತಯಾರಕ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಟಾತ್. ಅಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕೀ – ಹ್ಯೊ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ಸ್ ತಯಾರಾಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಸೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಗನ್ಸಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬಂಧಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ತರೀ ಕೋಣ್? ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಕುರ್ಡೆ, ಕೆಪ್ಪೆ ಆನಿ ಸತಾಕ್ ಜೀಬ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ತಸ್ಲೆ. ಹಾಂಚಿ ಗಾಢ್ ನೀದ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ನಾ ತೆಂ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !