Trending Now

ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಹತ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾವಿ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದ್

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಇ.ಎನ್.ಟಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಡೊ.ವೀರೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಥಾವ್ಡೆಕ್,ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧ್ ಶ್ರಧ್ದ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸೂತ್ರ್ ಧಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿಬಿಐನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕೋಡ್ತೆಕ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ ಪಾಟಾಯ್ಲ್ಯಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮುಂಬೈ ಹೈಕೋಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖುನಿಯೆಚಿ ತನ್ಕಿ ಮುಂಬಯ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚಾಥಾವ್ನ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾವ್‌ ಲ್ಲಿ. ಥಾವ್ಡೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಘಟನ್ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾರಂಗ್ ಅಕಾಲ್ಕರ್ ಅನಿ ವಿನಯ್ ಪವಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಭಾಗಿಧಾರ್ಪಣ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಿಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಥಾವ್ಡೆನ್ ಅನಿ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಹೆರ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಧಾಡ್ ಲ್ಲೆ ಇ ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ್, ಸಿಬಿಐನ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಿ ಖುನ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಂ ರೇಖಾಚಿತ್ರ್ ಇ ಮೇಲಾಂತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆಕ್ ಚಡ್ ಬಳ್ ದಿತಾ. 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೋವಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ನೆತಾ ದುರ್ಗೇಶ್ ಸಾಮಂತಾನ್ ಥಾವ್ಡೆಕ್ ಧಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಇ ಮೇಲಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಗುಪಿತ್ ಅಲೋಚನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿಬಿಐಚೊ ಸಂಸೋಧ್. “ಅಂಧ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅನಿ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆ ವಿರೋಧ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಬಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾ ವಯ್ರ್ ಚಡಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ತ್ಯಾ ಇ ಮೇಲಾಂತ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. 2009 ಇಸ್ವೆಚಾ ಎಪ್ರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೀರಜ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾರಂಗ್ ಅಕಾಲ್ಕರಾಚ್ಯಾ ಇ ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಖುನಿಯೆಖಾತಿರ್ ಆಯ್ದಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಆಸಾ. ಕೋಡ್ ಭಾಸ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ಲಿಕ್ಲಾ. ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್(ವಿದೇಶ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಆಯ್ದಾಂ) ಆಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ಆಯ್ದಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ.

  

ಆಪ್ಲಿ ತನ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಿಬಿಐ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಕ್ ಶೋಪ್ ಚಲೊವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದುಸ್ರಿ ಪ್ರಮುಖ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾ. ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಫುಡೆಂ ಅಕಾಲ್ಕರ್ ಅನಿ ವಿನಯ್ ಪವಾರ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಕ್ ಶೋಪಾಕ್ ಪಾವ್‌ ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಚಲೊವ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಿಸ್ತೂಲೆ ಖಾತಿರ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಭಾನಿಂ ದಾಬೋಲ್ಕರಾವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಅಕ್ಷೇಪ್/ಖೆಂಡಾಪ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂವಿಶಿಂ ತನ್ಕೆ ಪತ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಅಸಾ. 2002, 2007 ಆನಿ 2009 ಇಸ್ವೆಂನಿಂ ಥಾವ್ಡೆನ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸಿಬಿಐಚಾ ತನ್ಕೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿಂನಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೊ ಗೀಟ್ (ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್) ವೊಡ್ ಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಾಬೋಲ್ಕರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ “ಸನಾತನ್ ಪ್ರಭಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗೋವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಲ್ಗೊಂಡಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ ಲ್ಲೊ. ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖುನಿಯೆಚೆಂ ನ್ಯಾಯೀಕರಣ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸಿಬಿಐನ್ ಕೋಡ್ತಾಕ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

2013 ಅಗೋಸ್ತ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುರ್ಡಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಅನಿ ಅಂಧ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಾರಾಕೇಶ್ವರ್ ಸಾಂಕ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಕಾಳಿಂಚೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಶೂಟ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆಂ. ದಾಬೋಲ್ಕರಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಡಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2015 ಫೆಬ್ರೆರ್ಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಸಿಪಿಐ ನೆತಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋವಿಂದ್ ಪನ್ಸಾರೆಚಿ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪನ್ಸಾರೆಚಾ ಖುನಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಸಮೀರ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡಾಕ್ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುರೋಗಮನ್ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಖುನಿಯೆಂನಿ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಹಾತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. 2015 ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಂ.ಎಂ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಚಾ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಯೀ ಸಂಸ್ಥಾ ಭಾಗಿಧಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ದುಬಾವ್ ಬಳ್ ಆಸಾ. ಗೋವಾ, ಮಹರಾಶ್ಟ್ರ ಭಾಶೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಗೂಂಡ್ ಪಾಳಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೊ ದುಬಾವ್ ದೊಡೊ ಕರ್ತಾತ್.

ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಕ್ ನಿಶೇಧ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ ತರೀ ಅಧಿಕೃತ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಹೆಂ ಎದೊಳ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಯುಪಿಎ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎನ್.ಡಿ.ಎ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಸನಾತನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚಾ ಅಕಾಂತ್‌ವಾದಾವಿಶಿಂ ಮೌನ್ ಧೋರಣ್ ಘೆತ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ನಿಷೇದಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ನಿಷೇದಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೇಶೀಯ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಏಜನ್ಸಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ್ ಎಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ ಧಾರೆಚಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತೆಖಾಲ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಸ್ಥಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ತನ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಿಷೇಧ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೀರ್ಲ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನ್ ಕಬ್ಲಾತೆಖಾಲ್ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ದೇಶ್ ಭರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅರಾಜಾಂವಿಕ್ ಆನಿ ಅರಾಜಕಾತೆಚೆಂ ತತ್ವ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಕಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !