Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ : ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ

ರಿಯೊ 2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್, ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್, ಲಲಿತಾ ಬಬ್ಬರ್ ಆನಿ ಆದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಂಚಿಚ್ ನಾಂವಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್. ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೊ ಘಾಯ್ ನಹಿಂ ತರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವೊತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. 127 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪದಕಾಂ ಲಾಬ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ. ಪದಕಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಿತ್ ಮಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಆರ್ಚರಿ ಆನಿ ಕುಸ್ತಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಪುರುಷ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ನಿರಾಶೆದಾಯೆಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿಂ ಮರ್ಯಾದ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪುಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಪದಕಾಂ ದ್ವಾರಿಂ. ಕುಸ್ತಿ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕಾನ್ ಭಾರತಕ್ ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪದಕ್ (ಕಾಂಚ್ಯಾಚೆಂ) ಜೊಡುನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧುನ್ ರುಪ್ಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಪದಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪದಕಾಂನಿ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

Oly006

Oly005

Oly004

Oly002

Oly003

ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಏಕಾ ಸ್ಪಧ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾನ್ ಇತ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಟೆಲಿವಿಶನಾ ಮುಕಾರ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಆನಿ ಸ್ಪೇನಾಚಾ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ ಮಾರಿನ್ ಹಾಂಚೆಮಧ್ಲೊ ಬಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಿಂಧುಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಚೊ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರ್ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಹಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ದೀಪಾ, ಆದಿತಿ, ಆನಿ ಲಲಿತಾ ಪದಕಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರೀ ತಾಣಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ನಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಅಂಕಾಂನಿ ಪದಕ್ ವಂಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ ಹಾಣೆ ತ್ಯಾ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಘಾಲುಂಕ್ ಮೊಚೆ ನಾಂತ್, ತರ್ಭೆತಿ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾಲ್ಜ್ ನಾಂತ್, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಪೊಂವ್ಚೆಂ ತರ್ಬೆತಿ ಕೂಡ್ – ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಂತಾರ್ ಅಡ್ಚಣ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೊ ಸವ್ ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ದೀಪಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಿಸಿಯೋ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಆಡ್ ಪಾಯ್ ದಿಲೊ. ತಾಕಾ ಪಿಸಿಯೋ ದಿಂವ್ಚೊ ವ್ಯರ್ಥ್ ಖರ್ಚ್ ಮಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ವಾದ್. ಪೂಣ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಶಾಂತ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಖೆಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೀವ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಸಿಯೋಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚಿ ವ್ಯೆವಸ್ತಾ ಕೆಲಿ. ಲೇಖಕಿ ಆನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾವಾಡ್ಲೆಲಿ ಶೋಭಾ ಡೇ ಹಿಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯಾನಿಂ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಬೊಂಬಾಟ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಲೊಕಾನ್ ತಿಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಧುಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಿ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಚುಕಿದಾರ್ ಕೋಣ್ ?

ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ ತಿಚ್ ಪರ್ನಿ ಕಥಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾನ್ 119 ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ವಾಂತೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಮಾರ್ 60 ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಯೊ ವಚೊನ್ ಭಂವೊನ್, ಗಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಜಾ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಪಂಗಡ್ ರಿಯೊ ಗೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಭಾರತಾನ್ ಜಿಕ್ಲಲಿಂ ಪದಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ಂಚ್. ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ 6 ಪದಕಾಂ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಅಡೂಕ್ ಸತ್ ಮಣ್ ಮಾಂದುಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಅಕ್ರೇಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಜೀವಂತ್ ದವರ್ಲೆಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೀರಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸಂವಾದ್ ಜಾಲಾ, ಚರ್ಚ್ಯಾ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾನಿ ಜಾಯ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ನಿರಾಶಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಅಸಲಿಚ್ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ತಲಿ ವ ಸುಧಾರ್ತಾಲಿ ಮಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತಿ ನಿರಾಶಾ. ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್? ಖೆಳಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಗರ್ಜ್‌ಗೀ? ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಖೆಳ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ? ಆಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಸಲ್ಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ? ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಜಾಪ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?’ ಮಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

Oly001

Oly007

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಇತ್ಲೆಂ ನಿರಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಾರೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕಾರಣಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಖೆಳಾ ಸಂಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ನಾನಾಂತಿ ಕಾರಣಾಂ ದಿತಾತ್. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸವ್ಲಾತಾಯೊ ನಾಂತ್, ಉಪಕರಣಾಂ ನಾಂತ್, ತರ್ಬೆತ್ ದಾರ್ ನಾಂತ್, ಟ್ರೈನರ್ಸ್,, ಫಿಸಿಯೊಥೆರಾಪಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ನಾಂತ್. ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಪುಷ್ಟಿದಾಯಕ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳಾನಾ, ಸಮಕಟ್ಟ್ ವಸ್ತುರ್ ನಾ, ಮಯ್ದಾನಾಂ ನಾಂತ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ವ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಸಮಕಟ್ಟ್ ಸವ್ಲಾತಾಯೊ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂತು ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಆಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ರಾಜಕಾರಣಿಂ ಮದ್ಗಾತ್ ಮಾತ್ ನಹಿಂ, ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂ ಮದೆಂಯೀ ಝಗ್ಡೆಂ. ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಯೋಗಿಂದರ್ ಯಾದವ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಯ್ಸೊ ರಾಜಕಾರಣಿ ವ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾ.

ಹೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ. ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾವಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಮಜಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲಾತಯೊ ಹೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಘೆತಾತ್. ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ 100 ಮಿ ಧಾವ್ಣೆಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದ್ಯುತಿ ಚಾಂದ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ನೀರಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 36 ಗಂಟೆ ರಿಯೊಕ್ Economy ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆರ್ ಪ್ರಯಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ Business Class ಹಾಂತು ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ದ್ಯುತಿಕ್ Economy ಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ರಿಯೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 60 ಅಧಿಕಾರಿಂಚಾ ಪಂಗ್ಢಾಂತ್ ದೋಗ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿಂ ಹೆ ದೊಗೀ ದಾಕ್ತೆರ್ ರೇಡಿಯೋಲೊಜಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲೆ. ಡಾ| ಪಟವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಆನಿ ಡಾ| ಆರ್. ಎಸ್. ತ್ಯಾಗಿ. ಹೆ ದೊಗೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ರೀಗ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ಸುಜ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಐಒಸಿಚಾ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ರೇಡಿಯೋಲೊಜಿಸ್ಟ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ‘Combiflam’ ಗುಳ್ಯೊ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ರಿಯೊಂತ್ ಖೆಳ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಗೋಯೆಲ್ ಹಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ರಿಯೊ ಧಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ವರ್ತನ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊಂಗೊ

ವ್ಹಯ್, ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕಸಲಿಯೀ ವಿಶೇಷ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೆಕ್ಸುಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ‘ಸಿಸ್ಟಮಾಕ್’ ವೊಳ್ಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಲಾಖೊ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಖೆಳಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಐವಜ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಮಂತ್ರಿಂಕ್, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಂಕ್, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಂಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ‘ಹಫ್ತಾ’ ವಿಚಾರ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪರಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ಬಾಗ್ವಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಂತ್ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭೃಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ‘ಸಿಸ್ಟಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಂಕೀ ದುರ್ಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ‘ಸಿಸ್ಟಮ್’ ಮಳ್ಳೊ ಗೊಂಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಖೆಳಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಆಸಾ ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಖೆಳಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಸಾಂಡ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮತ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಬೊರೊ ಫಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚಿ ದಯನೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಖೆಳ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ವ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವಾನಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸೈನಾ, ಸಾನಿಯಾ, ಗೋಪಿಚಂದ್ ವ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮೆಜೂನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ ಖೆಳ್ ವೃತ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತು ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ. ಏಶಿಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾ ಕೋಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಂತು ಥೊಡಿಂ ಪದಕಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಚುಕಿ ಧಾಂಪುನ್ ವೆತಾತ್. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಲೊಕಾಚಿ ಆಶಾ ಜಿವಾಳ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ರಿಯೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ ತರ್ ಆಮಿ ನಿದೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಿ ನೀದ್ ರಿಪ್ ವ್ಯಾನ್ ವಿಂಕಲ್ ನೀದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲಿ.

ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂ ಪೈಕಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬಾರೀ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ವೆದಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಹಿಂ ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸ್ತಾ.. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಹ್ಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚೊ ಮೂಳ್ ಶೆವೊಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನಿಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಖಂಡಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಭಾವ್ ಬಾಂದಾವ್ಪಣ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಖೆಳಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಏಕ್ ವೇದಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ದೇಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಸೊಬ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಿಶಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಘಡುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಕ್ ಭಾರತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಕ್ ವಯ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಖೆಳಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಆನಿ ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊಯ್ ದೇಶ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣಿ ಪದಕಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಕಾತ್.

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.