Trending Now

’ಕೊಂಕಣಿವುಡ್’ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ’ ಟಚ್‍ವುಡ್’

ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆನ್ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿತ್ರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್, ಬೊಲಿವುಡ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂ ಸೊಡ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ಸಬ್ದ್ ಎದೊಳ್‌‌ಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಚಿತ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚ್ಂದ್ರಶೇಖರ್ ದುಬೈಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಪಿಂತುರ್ ’ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಚಿತ್ರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಣ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಂತಾಪ್ ಆನಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಂ.

ಏಕ್ – ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆಯ್ನಾ ಆನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್?

ದೋನ್ – ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ್ ಗಿತಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ಯೆತ್‌ಗೀ ಆನಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಳೆ ಕಬ್ಣ, ಕಾಲೇಜು ಗೇಟಲ್ಲಿ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಗೆ ಜಾಮೂನು ಅಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

ಎಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸೊನ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ’ಮೇಷ್ಟ್ರು’ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೊ, ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ – “ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇತರರ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಭಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ”

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಪರ್ನಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಭಾಷೆಚೊ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕಾಳ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂ ಚಿತ್ರ್ ಮಂದಿರಾನಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಫುಡೆಂ ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಯ್ರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಇತರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾನಿಂ “ತುಮಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಚೆಂ ಬೋಲ್ಸ್ ಭರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹಿಟ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟೆ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ವ್ಹಚಾ !

ವ್ಹಯ್, ಹಿಂ ದೊನೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ವಾದ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸೀಮಿತ್ ಬಜೆಟ್, ಸೀಮಿತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ಸೀಮಿತ್ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಂಯ್. ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಸಿನೆಮಾ ಆಮಿ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ (ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹಾವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ – ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರಿನಾ) ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಥಾವ್ನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಆನಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅನಿ ಕೊಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥಿಯೆಟರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬೊಲಿವುಡ್, ಹೊಲಿವುಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡ್ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಖಂಡಿತ್ ರುಚ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ – ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪೂತ್, ಚೆಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರೇಮಿ, ಘರಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ತೆದೊ ಲಾಂಭ್ ಪೂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಘರ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಾಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮೊಸ್ರಿ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ – ಆಶೆಂ ಕಸಲೊ ತರೀ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಟ್ವಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅರೋಪ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ವಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸನಾಂತ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಿತಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್‌‌ಚ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.

ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಗಿತಾಂ ರಚ್ಪಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹಾಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಂಗಾರುಮಳೆ ಪಿಂತುರ್ ಆಜ್ ಜರ್ ಲೊಕಾ ಮನಾಂತ್ ಉರ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆನಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಯುವ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೊ ಯುಗ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊಚ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ – ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಳೆ ಕಬ್ಣ, ಕಾಲೇಜು ಗೇಟಲ್ಲಿ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗೆ ಜಾಮೂನು ಅಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ’ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ’ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಗಾತಿಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಉತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತಾಳೊ ಬಸಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜರ್ ಕೊವ್ಳಿ ವಾ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೀತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವೊಂಚಿ ಗಿತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾ.

ಜರ್ ಹೊಚ್ ವಾದ್ ಆನಿ ಸ್ವಶ್ಟೀಕರಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಮಿ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಕೆವಿನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಚಿ ಎಕ್ ಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಆಜ್ ಪುಣೀ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಅಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲೆಂ ಪದ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿನ್‌‌ಚ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊವ್ಳೆಚೆಂ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಆನಿ ಆಗಾ ಬಾಬಾ ಆಗೆ ಬಾಯೆ ಆಯ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಡ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಪದ್ ರಚ್ಲೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಚ್ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಎಕ್‌‌ಚ್ ಸಾಹಿತಿ ದೋನ್ ಥರಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ಪದಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ರಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಚಿಂ ವಾ ಗೀತ್ ಘಡ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಮಾರ್ಥೆಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಜಶೆಂ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಬರೀಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಿಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಲೊಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಕೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ನವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಮಿ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್?

ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಉದಯೋನ್ಮುಖ್ ನಟ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚೆಂ ತುಘ್ಲಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ” ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ “ತಾಕಾ ಆಮಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅನಿ ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ತಾ?” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕನ್ನಡಾಚಿಂ ’ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ, ರಿಕ್ಕಿ’ ತಸಲಿಂ ನವೆಂಸಾಂವಾಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್. ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಅಳ್ವೊನ್ ವೆತಿ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಜರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಹಾಡ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ನ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿವುಡಾಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡುನ್‌‌ಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್. ಜರ್ ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಫಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಪುಣೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕೊಂಕಣಿವುಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾತೆಲಿಂ ಆನಿ ಬರೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತೆಲೆ.

►  ಕಿರಣ್, ನಿರ್ಕಾಣ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !