ಪಾಪಾ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಕೋಣ್ ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ 79 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಯಾಜಕ್ ತರ್ಭೆತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಜಣಾಂಲಾಗಿಂ ಅಸೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲಕ್‍ಲಕಿತ್ ವ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ನವಿಂ ಕಾರಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ ಫುಡೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಉಸ್ಣೆಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಯಾಟ್ ಕಾರ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಕಾರ್ (ಪೋಪ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್) ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಪ್ಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಖ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕಿತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಸೆಂ? ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಪಾಪಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂವೆಳಿಂ ತಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆ ಝರಿಚಿ ದಗ್ಲೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ತಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ತಸೆಂಚ್ ತಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ತೊಪಿ ಸೊಬಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ಕೀ ಲಕ್‍ಲಕಿತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ನವಿಂ ಕಾರಾಂ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ತಸೆಂಚ್ ನವಿಂಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಂ ಯಾಜಕಾಂನಿ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಹಿ ಲಕ್‍ಲಕಿತ್ ತಸೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾ? ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ತೆಂ ಏಕ್ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಲೀಸ್ ಪುಣ್ ತೆಂ ಕರುನ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಂಯ್. ದೆಖುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೀ ಕಿತೇಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಂಯ್. ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೀರ್ಲ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಸ್ಯಾಪರಿಂ ವ ಕಾಂತ್ಳಿ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಪರಿಂ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಸಾರ್ ಆಸಾನಾ, ಮಾನ್ ನಾ, ಸ್ಥಾನ್ ನಾ, ಭರ್ಮ್ ನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಡಾಯ್ ನಾ. ದುರ್ಭಳ್ಕಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿವ್ಯೆತ್; ಪುಣ್ ತೆ ಅಕ್ಷರಸ್ ಪಾಳಿಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ವಾತಿಕಾನಾಚೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಆಸ್ತ್ ಬಧಿಕ್ ವಿಕುನ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ದುರ್ಬಳೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೇಂಯ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಲೋಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸರಾಸರ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್, ತಾಂಚೆಂ ಬಧಿಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಆಂಕುಡ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಸಭಾರ್ ನವ್ಯೊ ರೀತಿ – ರಿವಾಜಿ ಪಾಳುನ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸಾ ತರೀ, ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ಲೆ ಮಾತ್ಬಾರಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಧೈರ್ ನಾ. ವಾತಿಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಪಾಪಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಿರ‍್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ; ತಾಣೆ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರಿಂ ಕಾಮಾಂ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಕಾಂಟೊ ಕಸೊ ಜಾಲಾ. ವಾತಿಕಾನ್ ಆಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾಪಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾಲ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂ ಪಾಪಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಖರ್ಚಾಚೊ ವಿಬಾಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬಂಗ್ಲೊ ಪಾಪಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದಿಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್ ದಿಲೊ ತಸೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಕಾರ್ ಪಾಪಾಕ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಪಾ, ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಾನ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೋಪ್‍ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ನವೆಂಚ್ ಬಾಂಬ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದಾಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಸೆಂಚ್ ಪಾಪಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಧೊವ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಜಾಚೆ ಹಾತ್ ಭಾಂಗಾರಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ ವಿಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜೀಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ತರುಣ್ ತರ್ಭೆತಿ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ, “ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಮಿ ನವ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿಚೆಂ ಸೆಲ್ಲ್ ಪೋನ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ತಸೆಂಚ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್. “ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಮ್ಕಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತುಮಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಿಂತಾ ಕೀ ಕಿತ್ಲಿಂ ದುರ್ಬಳಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಳ್ವಳ್ಟಾತ್ ತೆಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರುನ್.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ದುರ್ಬಳಿ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪಾನ್ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಳ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾತಿಕಾನ್ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಸೆಂಚ್ ತೊ ಹೆರಾ ಯಾಜಕಾಂ ಬರಾಬರ್ ಖಾಣ್ ಸೆವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹೆಣೆಂ – ತೆಣೆಂ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಫೋರ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಕಾರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪೋಲೆಂಡಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಉತ್ಸವಾವೆಳಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸದಾಂ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸೋಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ಟೀವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ವ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಖತ್ಖತೊ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಮತ್ ವಿರ‍್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಯುವಜಣಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಘರಾ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಸೋಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಾಂ ವಾಪರ್ನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಖುಶ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಸದಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಭ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಪಾಪಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ? ವ ಸಭಾರಾಂನಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕೆಲೆಂ?

ಯುವ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹ್ಯಾ ಜಗತ್ತಾಚೆಂ ಬಳ್, ತ್ರಾಣ್, ರಗತ್ ತಸೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ. ಹೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಯುವ ಪ್ರಾಯ್ ಬಾಳ್ವಾನಾ; ಯುವಜಣ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ತೆಂಕ್ತಾ, ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ, ತ್ರಾಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾತಾ ಅಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪಾಡ್ ಸವಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಸ್‍ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ – ಸಕತ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಸಮಾಜ್ ನಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡಿತ್? ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಸೆಜಾರಿಂ ನಂಯ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಿತ್ ? ತರ್ ಯುವಜಣಾಂನೊ, ತುಮ್ಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ವಾಪರಾ ಆನಿ ವೇಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಬಂಧ್ ಕರಾ; ಹೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ತುಮ್ಕಾಂ.

► ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !