ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿಕ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಸಾಡೆ – ಬಾರಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತರೀ ಜೀವನಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿನ್ನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದರ್ವಾಡ್ತಾ.  ಜೀವನಾಕ್ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಶಾ.  “ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ಕಾಲ್.  ಆತಾಂ ವಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಯ್.”  ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಿನ್ನಿಚೆ ಉಲವ್ಣೆಂ.  ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಕಳಾನಾ.  ತೊ “ಜಾಯ್ತ್ ವಿಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಯಾಂ.”  ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೊ.  ಸದಾಂನೀತ್ ಧಾ ವರಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆಜ್ ನೋವ್ ವರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಧಾಡ್ಲೊ ವಿನ್ನಿನ್.  ಹಾಂವ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಕಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಚಾರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ, ಬಾಜು, ಗಾಗ್ರೆ, ತುವಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಚಾರ್ ಆಂಗ್ಲಿಂ.  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ ಏಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್, ಬೈಬಲ್, ಕೋಂತ್, ಏಕ್ ಕಂರ್ಡೊ, ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಸುವಿ – ಸುತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕಾತರ್, ಕೇಸ್ ಉಗಂವ್ಕ್ ದಾಂತೊಣಿ, ಸಾಬು, ದಾಂತು ಘಾಸುಂಕ್ ಟೂತ್‌ಪೌಡರ್.  ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್ತ್.

ವರಾಂ ಪಾವ್ಣೆಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ವಿನ್ನಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡ್ಲೆಂ.  ವಿನ್ನಿನ್ ವಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಜೆವಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.  ವಿಲ್ಲಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ.  ವೊನ್ಯೆ ಆಮಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿನ್ನಿ “ವಿಲ್ಲಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ಜಿರ್ವಣ್ ನಾ.  ದೆಕುನ್ ರುಚಿ ರುಚಿಚೆಂ ಕರ್ನ್ ಖಾವೈನಾಕಾತ್.  ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಿಡಾ ಯೇತ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ತೊಂದ್ರೆ.  ತುಮ್ಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿನ್ಸಿಗೆರ್, ಮಾಗಿರ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್.  ತಿಕಾ ವೋಂಕ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಲೀಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪುಣೀ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.  ದೆಕುನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ  ಹಾಂವೆಂ.  ತಿಕಾ ಹಾವೆಂ ಡಯೆಟಾರ್ ದವರ್ಲಾಂ.  ತುಕಾ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿತಾಂ, ವರುನ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ದೀ…”  ವಿನ್ನಿನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ.  ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ  ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

ವಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸೊನ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.  ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ರೈಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ.  ವಿಲ್ಲಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ರೈಲಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

ಸಿಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಚಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.  ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ರೈಲ್ ಚಾಲೂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತಾ ಪಿಂತುರ್ ಚಾಲೂ ಜಾಲೆಂ.

♦ ♦ ♦

ಚಾಳಿಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಗೋರಿಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಲಿಗೋರಿಚಿಂ ಆನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಲಿಗೋರಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ವೊನಿ ತಾಕಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆಡ್ಡ್ ರಿಪೇರಿ ಕರವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ.  ಲಿಗೊರಿ ಏಕಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಆಂಗ್ಡಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.  ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಲೊ.  ಆಮಿ ದೊಗಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜೀವನ್, ವಿನ್ಸಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿ.  ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಮಹಿನೊ ಜೆವಾಣ್, ಖಾಣ್, ಪಿಡೆಕ್ ವಕಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಜೀವನ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂತ್, ವಿನ್ಸಿ ತಿಸ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.  ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲಿಗೊರಿ ಪಾಯಾದುಖಿನ್ ವಳ್ವಾಳ್ತಾಲೊ.  ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಯಾಕ್ ಖಿಳೊ ತೊಪ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಾಪ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಿ ಕುಡ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.  ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಕಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಖಿಳೊ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಟೆಟೆನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣ್ಘೆಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಾಕಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡಾಯೀ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಆತಾಂ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಜಾಲಾಂ.  ತೊ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಳಾಬ್‌ಚ್ಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜೊಡ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್, ತೊಚ್ಚ್ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಗತ್?  ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಖೈಂ ಪುಣೀ ದಿಸಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಗೊರಿನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ “ಲಿಲ್ಲಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದೀ.  ತಾಂಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಕರ್.  ದೇವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳುಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಲಿಗೊರಿಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಪಳೆಯ್ಲೊ.  ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಘರಾ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.  ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲೆ.  ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿಂ.  ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ವಶೀಲಾಯೆನ್ ಪಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರಾಂದಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ವಚೊನ್ ರಾಂದಾಪ್, ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್.  ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೆಂ.  ತವಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೆ.

ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜೀವನ್ ಪದವೀಧರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ವಿನ್ಸಿ ಬಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ತಾಲೆ.  ಭುರ್ಗೆ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಸ್ಕೊಲಾರ್‌ಶಿಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.  ಜೀವನಾಕ್ ಕಾಮ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ತಾನಾ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಎಕಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ವಿಲ್ಲಿಕ್ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಟಿರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ದೀಸ್ ಧಾಂವೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಲಿಗೊರಿಚಿ ಆಶಾ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ.

ಜೀವನಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ವಿನ್ನಿ ತಾಚೆಂ ಪಸಂದಾಚೆ ಚೆಡುಂ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ವಿನ್ಸಿಕ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಪ್ರೊಮೊಷನ್ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲಿಂಡಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ. ಹಂಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚಾರ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ರಾವ್ತಾನಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾಂ ತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.  ಲಿಂಡಾಕ್ ಬೆಂಕ್ ಮೆನೆಜರ್ ವಿನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ವಿನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ!  ವಿಲ್ಲಿಕ್ ಮೈಸೂರ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಾಕಾ ವಿಲ್ಮಾ ಪತಿಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತೇಗ್ ಭಾಬಾವ್ ತೀನ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.  ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಮಿರಾಂದಾಗೆರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತನಾ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ.  ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ.  ಭುರ್ಗೆ ಮ್ಹಜಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.  ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಸ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ವರ್ಸಾಚೆ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಜೀವನಾಗೆರ್, ಮಾಗಿರ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ವಿಲ್ಲಿಗೆರ್ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಚಾರ್ ಮಾಹಿನೆ ವಿನ್ಸಿಗೆರ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಗಿರ್ ಮೈಸೂರ್ ಆನಿ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೈದಾರಾಬಾದ್.  ವರ್ಸಾಚೆ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಮಾತ್ರ್ ಎಕೆಕಾ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿ ಹಾಂವ್ ಆಳ್ವಾ ಪಾನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಬರಿ. ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೊ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ.

ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿನ್ಸಿಗೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲಿಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.  ವಿನ್ಸಿಕ್ ಮುಗಾದಾಳಿಚೆಂ ವೊರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್.  ದೆಕುನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವೊರ್ನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ದಾಳ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ದವರ್ಲಿ.  ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಬೆತುಂಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಸೊದ್ನಾನಾ ಲಿಂಡಾ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಹಾಂವ್ ಕುಜ್ಮಾಂತ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಬೊಬಾಟುನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಿಚನಾಕ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ?”  “ವಿನ್ಸಿಕ್ ವೋರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಬಾ.” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ.  “ತುಜೊ ಕಾಲ್ ಮುಗ್ದಾಲಾ.  ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ಕಿತೆಂ ನಾಕಾ, ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಪುಣೀ ತಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ಕಿಚನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಿಚನಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ನಾ.  ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಂ ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ವಗೆಚ್ಚ್ ಬಸಾಜಾಯ್.”  ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂಕೀ ತಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ.  ತರೀ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಕಳಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಮಸ್ತು ದುಖೊಂಕ್ ಆಸಾ.  ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಶಾಂತ್ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

ವಿನ್ಸಿ ಆನಿ ಲಿಂಡಾಚೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆಯಾ.  ದೀಸ್ ರಾತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಅಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾ.  “ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ, ಹಾಂವ್ ಖೆಳಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ “ತುಜೆ ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ತಾಕಾ ಶಿಕಯ್ನಾಕಾ.  ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ರೋಯಲ್ ರಿತಿನ್ ವಾಡಯ್ತಾಂ”  ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲಿಂಡಾ.  ಹಾಂವ್ ಮೊನ್ಯಾ ಬರಿ ರಾವ್ಲಿಂ.

ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ಚ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್.  ವಿನ್ಸಿಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಜೀವನಾಗೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.  ಜೀವನಾಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾಂಯ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿನ್ನಿ ತಾಂಕಾ ನಿಬಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ತಾ.  ಜೀವನಾಕ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ದಿತಾ.  ಆತಾಂ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಸಂಪ್ತನಾ ವಿಲ್ಲಿ, ಮಾಂಯ್ಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನ್ನಿನ್ ಫೋನಾರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಸೆಂ ವಿಲ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಮೈಸೂರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುನ್ ಆಸಾ.  ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ರೌಂಡ್.

♦ ♦ ♦

ರೈಲ್ ಧಾವೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.  ತಸೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ.  ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲಿ.  ತಾಂಕಾ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊನ್ ಆತಾಂ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಭಾಗಿಧಾರ್ ಆಸಾಂ ಪಳೆ, ವರ್ಸಾಚೆ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ – ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಭಾಗ್! ಎಕೆಕಾ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಸಾ?  ಆತಾತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೆ ಆಸ್ರೆಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತ್ ಖೈಂ!  ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾಗಿ.

ಕಾಫಿ, ಕಾಫಿ.. ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಯೆತಲೊ ಎಕ್ಲೊ.  “ಮಾಂಯ್ ಕಾಫಿ ಜಾಯ್ಗೀ?” ವಿಲ್ಲಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಹಾವೆಂ “ನಾಕಾ” ಮ್ಹಳೆಂ.  “ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂಗೀ?  ತುಂ ಪರತ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆವ್ಯಾಂ. ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.” ತಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ.  ಹೊ  ಮ್ಹಜೊ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಕಾರಾರ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಶಿವಾಯ್, “ಮಾಂಯ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವ್, ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುಣಿ ಸಾಂಗಾನಾ!  ಹೊ ವಿಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾ ಸೊಡವ್ನ್ “ಮಾಂಯ್ ಹೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ತುಕಾ.  ಹಾಂತುಂ ತುಂ, ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.  ತುಂ ರಾಣಿಯೆಬರಿ ಆಸ್ತಲಿಯ್” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್‍ಲಿಂ.  ವಿಲ್ಲಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾ.  ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಕಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಕಳಾನಾಂತ್. “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾತಾ  ತರೀ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಜೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?  ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಣಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಡನ್ ವೆಚೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಾಂವ್ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ಕಾಡ್ತಾಂ.

ವಿಲ್ಲಿ ಕುಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ತಾಂ ತರ್, ತೊ ಸಿಟಿರ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ.

  ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

8 comments

 1. Mrs. Renny Rosario Mumbai

  Congratulations Priscilla. Well done. Children treat their parents like foot ball in their old age. Expect more stories from you. Wish you good luck. Stay blessed always.

 2. Lily Fernandes

  Good one

 3. Sr. Helen, Rajasthan

  Very good story. ongratulations Presilla. I hope to hear more stories from you. God bless you dear.
  Sr. Helen.

 4. Walter Lasrado, Nakre/Malad-Mumbai 400095

  ಕಾಣಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

 5. Prema Muscat

  Mrs. Prescilla,
  Congratulations!
  Very meaningful story.
  Keep it up.
  Expecting more stories.

 6. Roland, Udupi

  Bov Apurbyachi kaani. Life is like that. This mother is lucky at least her children take her care personally.
  I congratulate the author and wish to read more from her.

 7. Prema, Muscat

  Very nice story! Meaningful !
  Felt like reading with interest 👍
  Well done 🌹
  Expecting more stories….

 8. Gerald Carlo, Hassan

  ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಚಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಆನಿಕೀ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳೊಂದಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !