Trending Now

ಜೆಜುಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ರೌಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚಿ ಸಾಂಜ್. ಸರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆ. ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಇಯರ್ ಫೊನಾಂ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವೆಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್. ಕಳ್ಯಾಂಕ್ ಗುಂತ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ಳೆಬರಿ ರುಕಾಬೊಲ್ಯಾಂಕ್ ರೆಂವೊಡ್ನ್ ವೆಚ್ಯೆ, ಗುಡ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಡೊನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಏಕ್ ವೋರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಘಾಮ್ ಫುಟ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಯ್ತಾನ್ ಕೊಸ್ಲಲ್ಯಾ ಶೆತಾಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ಅರ್ಧೆ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಚಮ್ಕಲಾಂ ಮಾತ್ರ್- ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೊಂ! ಅರೆ ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ಜೆಜು!

“ಅರೆ ಜೆಜು… ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ? ತೇಂಯ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ…?” ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ.

ಜೆಜು ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- “ವರ್ಸಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೋರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ರೆ… ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿಚ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬರೇಂ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ನೆ… ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರ್ಚೆಂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ನ್ಹಯ್ ಗೀ? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ವ್ಹಡ್ ನಾ ಜೆಜು… ತುಂ ಬಸ್. ವಿಶೆವ್ ಘೆ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಕಾರಿತಾಂ..” ಮ್ಹಣೊನ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ –

“ರಾವ್ ರೆ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಯೆತಾಂ ವಾಕಿಂಗಾಕ್. ಹೊ ಜಾಗೊ ಬರೋ ಆಸಾ. ಜೆಜು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ ಗೀ ಕಿತೆಂ…”

“ನಾ ಜೆಜು ತೂಂಯ್ ಯೆ ..” ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಕಾಜ್ ಪಿಕೊನ್ ಪಡ್ಲಲಿ ವಿಂಚ್ಲಿ ಜೆಜುನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲುನ್ ರೋಸ್ ಚಿಂವೊಂಕ್ ಧರ್ಲೊ. ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ರೋಸ್ ಹಳೂ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಖಾಂಚಿಂನಿ ಗಳ್ಯಾಕಡೆ ದೆಂವ್ಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೊ.

“ಜೆಜು…. ಹಿ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ ಲ್ಲಿ ಕಾಜ್….”

“ವ್ಹಾವ್! ಭಾರಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಕೆದಾಳಾ ಖೆಲ್ಲಿಂಗೀ ಹಾಂವೆಂ ಅಸಲಿಂ ಫಳಾಂ. ತಿಂ ಕಾಣಿಕೊ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ಲಿಂ ಎಪ್ಪಲಾಂ, ದ್ರಾಕ್ಶಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಚ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಾಕಾ.. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಫಳಾಂ ಪಸಂದ್ ರೆ… ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಫಳಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ರೂಚ್ ಕಾಣಿಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಫಳಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ಆಸತ್? ತೇಂಯ್ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ತಲಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ದಿತಾತ್ ಗೀ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ?” ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂವೊಡ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ.

ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಏಕ್ ಕಂರ್ಟಾಂಝಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಫುಟ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಕಂರ್ಟಾಂ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಕಾಂಟೆಯ್ ಉಣೆ ನಾತ್ಲೆ.  ಜೆಜು ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊಚ್.

“ಜೆಜು.. ಚತ್ರಾಯ್…. ಕಾಂಟೆ ಘಾರ್ಪತಿತ್ ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಾಂಟೆ..? ಖಿಳೆ.. ಖಿಳೆ ತೊಪ್ ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ರೆ ಹೆ… ತುಂ ಕಾಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾಳುಂಕ್ ನಾಯೆ… ಹಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಯೆ.. ಕಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ ಖಿಳೆ, ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪಾಯ್ ನಾ ರೆ. ಫುಲಾಂಬರಿಚ್ ಶಾಂತ್ ತೆ. ಪುಣ್ ಆಪಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್”

“ತುಕಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಮೊಸ್ತ್ ಆಸಾ ಜೆಜೂ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್.

ಜೆಜುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ –

“ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮರ್ಣಾಚೊಯ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ”! ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಆಂಬೊಟ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಜೆಜು… ಪುರ್ತಿಂ ಪಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತಿಂ” ಕಂರ್ಟಾಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಂಬೊಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಲಿಯೆತಕ್ಲೆಕ್ ಚಿಡ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾತಿತ್ಲಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ನ್ಹಯ್ ಗೀ…” ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.. ಮುಕಾರುನ್- “ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆ- ರಾನಾಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ರೂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ರಾನ್ ಭರ್ಚೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ. ಎಕಾ ತಣಾಪಾಕ್ಳೆಕ್ ಯೀ ಹ್ಯೆ ಪ್ರತ್ವೆಂತ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ… ತುಂ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಚಲ್ಚೆಂ ರಾವಯ್… ತುಜ್ಯೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಖೊಟೊಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚೆಬರಿ ಕಶೆಂ ತಣ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ತಾ ಪಳೆ ಹಾಂಗಾ..”

“ಜೆಜು ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದಾರ್ಶನಿಕ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತುಂತ್ ಯೀ ಮಿಸಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಜೆಜು..” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

“ಹೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ ರೆ… ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ವಾಟೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆರ್ ಚ್. ಖಾಂದಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಜಡಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟೆಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ… ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾಪಂದಾ ಅಡ್ಚಲ್ಲ್ಯಾ ತಣಾಪಾಕ್ಳೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಚ್ ಖುರಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂಯ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ….”

ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಜೆಜು “ರಾವ್ ಚೂರ್.. ಹ್ಯಾ ಬೆಣ್ಶಿಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಶೆನ್. ಹಾಂವ್ ಜೆಜುಕ್ ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂ ಖುಶಿ ಜೆಜುಕ್! ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ಬೆಣ್ಶಿಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ಳೊ. ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ತಿತ್?

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ? ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೀ? ಖುರ್ಸಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂಗೀ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣ್ ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ರುಕಾಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ತಾಲೊಂ. ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊಂ. ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಫಳಾಂ ಖಾತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಖುರಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ”.

ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಅರೆ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ಮಣಿಯೊ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂತಾಬರಿ ದೋನ್ ಸುತಾಂ ಉಮ್ಕಳ್ತಾತ್?”

“ತೆಂ ಇಯರ್ ಫೊನ್ ಜೆಜು. ಆಜ್ ತುಂ ಮೆಳ್ಳೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ನಾ ತರ್ ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಪಳಯಾಂ ಹಾಂವ್ ಯೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಕಾನ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಪ್ಲೇ ಕೆಲೆಂ. ಇಳಯರಾಜಾಚೆಂ ಪದ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. “ವಾವ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಧುರ್ ಪದ್…” ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಕತಚ್, “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಯೆರಾಂತ್ ಗಾಯ್ತಾತ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಯೆರಾಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಮ್ಹಜೆ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುರು ಕರ್ತಿತ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಯೀ ಹಾಸ್ಲೊಂ.

ಏಕ್ ವೋರ್ ಕಶೆಂ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಗ್ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹಳೂ ದೊಗೀ ಎಕಾ ಖಡ್ಪಾಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

“ವ್ಹಾವ್ ಬರೀ ಸೀನರಿ. ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ತುವೆಂ ಪದಾಂ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸೊನ್ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ ನೆ… ಛೆ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆಟೋ ಬಯಾಗ್ರಫಿ ಬರಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂ ಕೊಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ಕಾಣಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್… ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್- ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್…” ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಖಡ್ಪಾರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ. ಜೆಜು ಉಲವ್ನ್ ಚ್ ಆಸ್ಲೊ –

“ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಹಯ್ ಗೀ… ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾರೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಗೀ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಘುಡ್ ರಚ್ತಾತ್ ಥಂಯ್. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಧೊಂಪ್ರಾ ಗಾಂಟಿಕ್ ಧುಳ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗನಾಶೆಂ ಕಾಪೂಸ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆ ಬಾಂಕ್ ರಚ್ತಾತ್. ಉಬೆ ರಾವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಣಿಂ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್?”

ವ್ಹಯ್ ಜೆಜು ಖರೊಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರುನಾಂಯ್ ಜೆಜು..?” ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೆಜುನ್  –

“ಪಾದ್ರಿಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ತಿತ್ಲೊ ಖಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾಂಪಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಳವ್ಣೆಮದೆಂ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾತಾ ತರೀ ಕೋಣ್?”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗುಸುಗುಸು ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

“ಓಹ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ತಾಂಚೆಮುಕಾರ್ ರಾವನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಸೊರ್ಲೊ ಜೆಜು.

“ರಾವ್ ಜೆಜು, ತಾಂಕಾಂಯ್ ತುಜೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ವಚ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ “ನಾಕಾ ನಾಕಾ, ತಾಣಿಂ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾತೆಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಮೆಸೆಜ್ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ಹಾರಿಹಾರಿಂನಿ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಖಾತಡ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಏಕ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ತೆಲೆ.. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಕೊ ಕೊಂರ್ಡೊ ದವರ್ತೆಲೆ. ಆನಿ ತುವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ವಾಟೆಕ್ ಇಂಟರ್ಲೊಕಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದ್ತೆಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕರ್ತೆಲೆ…”

ಜೆಜು ಉಲಯ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಮಿಸಾಂಚಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಜೆಜು ಬಾಯ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಖಡ್ಪಾರ್ ಚ್ ಆಸ್ಲೊಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮಿಸಾವೆಳಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ಬಿಜ್ಜುಬಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುರ್ಪುರಿಲಾಗ್ಲಿ  –

“ಅರೆ ಚೆಡ್ಯಾ! ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಗಿ? ತುವೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ ರೆ? ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ರೂಚ್ ಪುಣೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಗೀ? ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾತಿತ್? ಆಜ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೀ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ರೆ ತುಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾ…”

ಹಾಂವೆಂ ತಡ್ವನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್-

“ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೇ? ತುಂ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಪುರೊ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್”

ತಿಣೆಂ ರಾಗ್ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಚಡೊನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟೆದೆಗೆಲೊ ಫಾತರ್ ವಿಂಚ್ಲೊಚ್… ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

11 comments

 1. Charles D'Mello, Pangala

  Very good imagination and good message for those who wish to understand.

 2. Reena D Souza , Bajpe - Udupi

  aazkal amcha bovnthoni hench ghadtha…. apurbayechem borap.

 3. Arjun Lewis, Mangalore

  ಹೊಗಳ್ಸುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಂ…ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ಅರ್ಸೊ ತಶೆಂ‌ ಭೊಗ್ಲೆಂ…

 4. Kevin Pinto, Dubai / Kateel

  Brilliant Wils.. very nicely written.

 5. Roshu, Bajpe

  Very well written. Jezuche Feelings Bhair Gale wilsonan.

 6. Juana D'Souza, Israel

  Wonderful…
  Most wonderfully written.

 7. Maxim, Bangalore

  Wow! Brilliant Wilson….

 8. Alwyn Pinto, Fermai Mangalore

  ಜೆಜು ಸಾಂಗತಾ ಏಕ್ ರೌಂಡ್..ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಬೋಗ್ಣಾಂನಿ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೇನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಿಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೋ ದಿನ್ವಾಸ್, ದೇವಾನ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೋಬಿತ್ತ್ ಪ್ರಕ್ರತೆಂತ್ ತಾಚಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ರಚ್ನಾ ಥಂಯ್ ಯಾ ತಾಣೆ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟೋಂವ್ಚಾ ನಿರಾಶಿ ದೋಳ್ಯಾಂನಿ ಧುಖಾಂ ಮೋತಿಯಾಂ ಗಳೋಂವ್ಚಾ ಅಮ್ಚಾಸ್ ಬಾವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಂಯ್ ಧೆವಾಚೋ ಮೋಗ್ ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸೋದ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೋರೋಡಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನವ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತು ಥಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ದೆವಾಚಾ ಮೋಗಾಕ್ ಸೋದ್ಚಾ ಅಮ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂಕ್ ಜಾಗ್ರಾಣೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ಚಾಕ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಖಂಡಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಗ್ಲೆಂ

 9. ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

  ಜೆಜುಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ದಾಕವ್ನ್, ಆತ್ಮಿಕತೆಂತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆನಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಆನ್ಬೊಗ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಸನ್, ತುಮ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್ ರುಚ್ಲೆಂ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 10. Melwin, Kolalgiri

  ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್(ಸಂದೇಶ್).ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಮ್ಜತಾ.ಅಪುರ್ಬಾಯ್.

 11. Anil, Pernal

  Nimanya sukrarachem mees makai chukullem….hem viDamban vachunk chukullem tor bejarai asti…Apurbhay muncho sobdh yi uNo dista….tujya likNechya chintpa dharik mujo ek praNam WK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !