ಧೊವಾ ಥೆಂಬೊ

ರಚ್ಣೆಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎಕಾ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಧೊವಾಥೆಂಬೊಚ್ ರಚ್ಣೆಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಚ್ಣೆಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೀಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣ್ಯಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಚಿ, ಸುರ್ಯಾಚಿ ಬಂದಡ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ್ ಆದಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಧೊವಾಥೆಂಬೊ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಕ್ ವಾರೆಂ, ಮೂಸ್, ಕೀಡ್ ಆನಿ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ? ಕಾರಣಾಂ ದೋನ್ ಆಸುಂಯೆತಾತ್ – ಏಕ್ ಧೊವಾಥೆಂಬೊ ಖುದ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫುಲಾಪಾಕ್ಳೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಮೋಹಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ ವಾ ದೋನ್ ಫುಲಾಪಾಕ್ಳೆನ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಚಿ ಅಶಿ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಯಾಗೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ದೊನೀ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂನಿ ಮಾರ್ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೆರ್.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂಭಾಯ್ರ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸುಂಯೆತಾ – ವಾರೆಂ, ಮೂಸ್, ಕೀಡ್ ಆನಿ ಸುರ್ಯೊ ಲೆಗುನ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾತ್, ಫಕತ್ ಫುಲ್ ಮಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಿಷ್ಠೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಫಕತ್ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಸ್ಳಿ ಮಾತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಮೊರ್ಚೆಂಚ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬೊ ಚಿಂತ್ತಾ.

ವ್ಯಾಮೋಹ್, ವಿಸರ್ ಆನಿ ಮರಣ್ – ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಚ್ಯೊ ತಿನೀ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ವಾರ್‍ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್

ಮುಸಾನ್ ತಿಳ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್

ಭೊಂವ್ತಿಂ ಕೊಣೇಂಯ್

ಪುಸ್ಪುಶ್ಯಾನೀಂಯ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್

ಮುಯೆನ್ ಚರ್‍ಚೆಂ ನ್ಹಯ್

ಕಿಡಿನ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್

ಫುಲಾ ಪಾಕ್ಳೆನ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರ್‍ಲಾಂ

ಥಂಯಿಂಚ್ ಮರ್‍ತಾಂ

ಸುರ್ಯಾನ್ ಖಿಣಾಕ್ ಫುಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್!

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !