ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಇತ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಅನಾಥಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರಿ ಕೊಂಚಿ ಕುಡ್ಕೆ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ವಜ್ರಾಕ್ ಮೊಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಹೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಖಬ್ರೆವಿಣ್ ಉರ್ಲಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನಾಂ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ವಳ್ಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ದುರಾದೃಷ್ಟಾಚಿಚ್ ಸಯ್. ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್ ತರಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಆನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂನಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಶಾಭಿತಾಯೆವಿಶಿಂ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂಡಳೆ ತಸಲೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡ್ ವಾಡ್ಲಾ.

ಆಜ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾಡ್ಲಾ. ತರಿ ಜೆರಾಲ್ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಚೊ ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಕುರ್‍ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾನ್ ಆನಿ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಅರ್ಧಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ವಯ್ಜಾವೃತ್ತಿ ಪೊಟ್ ಭರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಗತ್‌ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ನಯ್ಸರ್‍ಗಿಕ್ ಅವ್ಘಾಡಾಂ ವೆಳಾರ್ ಸಂಕಡಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಟ್. ಅನಾಹುತಾಂ ಆನಿ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾರೀತ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹಿ ರೀತ್ ವಿಶೇಸ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೊ, ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಶಾಸಕಾಂಗ್) ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾನುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಎದೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಅಗೋಸ್ತ್ 2017 ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಜಮತೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ‘ಸ್ಥಳೀಕ್ ಹಂತಾಂನಿ ಲಿಂಗ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಆನಿ ಕಂಠಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಆನ್ವಾರಾಂ ಫುಡ್‌ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಯೋಜನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚ್ಯಾ (ಯುಎಸ್) ಘರ್‌ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಶಾಸಕೀಯ್ ಪ್ರದೀಪ್ತ್ (ವಾಂಗ್ಡಿ – ಫೆಲೊ- Legislative Fellow of the State Department of the United States of America ) ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫಿಲಾಡೆಲ್ಫಿಯಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಮ್ಮೇಳಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ (ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿ) ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಾವೆಳಿಂ ’21 ವ್ಯಾ ಸದಿಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಯುಎನ್‌ಡಿಪಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಜಪಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಯುಎನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಂತ್ ಸೆವೆಧ್ವಾರಿಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಹೆಚ್‌ಡಿ – ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂನುಸ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಕತ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಭರ್ಚೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಜಿವಿತಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಭರ್ಚೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ವಯ್ಜಕೀಯ್ ವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸುಖಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಅನೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂದರ್ಭ್, ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಭರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಭುರ್ಗೊ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಶಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಕಿ ಆನಿ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೊಗಾಚೆ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಕಿಬೆತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕ್ರಮೇಣ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೊಡಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ಫುಡಾರಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಗರೀಬಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ತೊ ಬುಡ್ಲೊ. ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಭರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಸಿಹೆಚ್‌ಡಿ – ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಧ್ವಾರಿಂ ತುರ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತೊ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ, ಧಾಂವ್ಲಾ.

ಫಿಲಿಪಯ್ನ್ಸಾಂತ್ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಯಾನ್ (ಯೊಲಾಂದಾ) ವಾರ್‍ಯಾವಾದಾಳಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೋಕ್ ನಿಸ್ಥಳ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೋಂಕ್ ಪಿಡಾ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚೆನ್ನಯ್ (ಮದ್ರಾಸ್) ಮಹಾಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊ ಬುಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ (2015) ಥಂಯ್ಸರ್ ನಿರಾಶ್ರಿರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲಾ. 2017 ಚ್ಯಾ ಗುಜ್ರಾತ್ ಆವ್ರಾಸಂದರ್ಭಿಂ ಆನಿ ಬಿಹಾರ್ ಆವ್ರಾಸಂದರ್ಭಿಂ ಲಾಕಾಂತರ್ ಲೋಕ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಡೆಶಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ Health Task Force, DDMA ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಮನಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗೊವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಟ್ರೋಫಿ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ನಿಯತ್ತೆಕ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಂಭರಿತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಯ್ಮನ್ ಕಾರ್‍ಡಿನಲ್ ಫಿಮೆಂಟಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಕ್ ಲಾಬ್ಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಗವ್ರವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ‘ಜಾಗತಿಕ್ ವಯ್ಜಾವಿದ್ಯಾರ್‍ತಿ ಮಹಾಧಿವೇಶನಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೆಮ್ಣುಕ್ ಜಾಲಾಂ.

  

‘ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಚ್ಚ್’ ( ISBN: 978-93-81440-15-5. ) ಆನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬುಕ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್‍ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ( ISBN : 978-93-5235-909-7.  ) ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಾಚೆ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್‌ಎಸ್‌ಬಿಎನ್ ನಂಬರ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ. ಹೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಉಲ್ಲೇಕಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚೆ ಸಂಸೊದ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಗ್ರಂಥಾಂನಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಸಭಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ದೆಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ನವ್ಕರೆಂಚೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ಚಡ್ ಮೊಲ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಮಾಂಡುಂಕ್, ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆನಿ ತುರ್ತ್ ಪರಿಗತೆಂನಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ವೆತಾ ತರಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಾಥಿ ವಾಪಾರ್ತಾ.

ದೇಶ್‌ವಿದೇಶಾಂನಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸರ್ಕಾರೀ ಖಾತ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಸವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ಯಮಾಂ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂಸವೆಂ ಮೆಳುನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆನಿ ಚಡ್‌ಕರ್ನ್ ತುರ್ತ್ ಪರಿಗತೆಂನಿ ದೆಸ್ವಾಟಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಂಚೊ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂಕ್, ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಜೂನ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ಶಿಣ್ ಆಸಾ.

ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಸವೆಂ, ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್‌ಕಾರ್ಭಾರ್‍ಯಾಂಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆನಿ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಭಾರ್ ನಿಯಮಾಂ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಂನಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂದ್ಚೆವಿಶಿಂ, ಲಾಯ್ಟ್‌ಹಾವ್ಸ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾವಿಶಿಂ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಸಂಬಂಧಿ ವಾಂದ್ದ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡಾಚಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜೀಣ್, ಖಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಸೊವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜೀಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಶಿಂಚ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಂ ಖಂಡಿತ್ ನವೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಲೊ ಅಶಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

  • Passion not experience remains the tune of the day (ಅನ್ಭವ್ ನ್ಹಂಯ್ ವೊಡ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್)
  • Commitment not talks is the asset most appreciated (ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಂಯ್ ಸಮರ್‍ಪಣ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ತಾ)
  • Togetherness not divide is an assurance most cherished (ತುಟಾಫಟ್ ನ್ಹಂಯ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ಪಣ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬ್ತಾ)

 

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !