ಪರಿಕ್ಷಾಗೀ … ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷಾ ?

ಧಗಿಂತ್ ಮನಿಸ್ ಉಕಡ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಶಿಕೊನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಹೆ. ಪರಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾಶಿ ಭಗ್ತಾ. ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆಸೊಂ ವಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಚ್ ವಿಚಾರ್.

ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಚ್ಯೊ ಪರಿಕ್ಶಾ ಸಂಪೊನ್ , ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯೊ ಯಿ ಸಂಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರಿಕ್ಶೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪಿನಾಕಾತ್. ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪಂದ್ರಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೊಕೊ ಲಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಶೆಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಘರಾ ಮಾಂಯ್, ಬಾಬ್, ಆಬ್, ವೊಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ಲ್ಹಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕೀ ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ, ಒತ್ತಡ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವ್ರಾಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವಯ್ನಾಂವ್. ತಾಂಕಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಾಂಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಬರೆಂಚ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸದಾಂ ತಯಾರ್.

ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಬರೊ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ದೊನ್ ಯಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆದಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಶೆಕ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಕೊಣಾಚಿಚ್ ತಕ್ಲಿ ವಿರಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಆತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ವ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಭಿರಾಂತಿವಿಣೆಂ ಪರಿಕ್ಶಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ …?

ಕಾಲ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಶಯ್ ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಪರಿಕ್ಶಾ ದವರ್ಲೆಲಿ ಗಿ ವ ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ಸೊ ದುಭಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಶಿಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜವಾಬ್ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಪತ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗೋಳ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಸವಾಲಾಂ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಶಾಥಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವ ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ವಾಪರ್ ಲ್ಲಿ ವಾಟ್‍ಗೀ ಹಿ?

ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಧಾನಾಂ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ನವಿಂ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರತ್ ತೀನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲೊನ್ ನವೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಬೂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ವಿಜ್ಞಾನ್ , ಗಣಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ನವೆ ಆವ್ತಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ತಾತ್. ಪರತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಡಾಯ್. ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ಪಾಠ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಗಣಿತ್ ತಶೆಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಂತ್ ಲಗ್ಭಗ್ ತಿನ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾನಾಂನಿಂ ಪಾಠ್ ವಿಸ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಶೆ ವಿಶಯ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ನಿಮ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಆತಾತಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಚಿಂತ್ಲಿಂ ಸೊಧುನ್ ಆನಿ ಉಸ್ತುನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಸಾರ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್ ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಅಡ್ಚಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉದ್ದೇಶ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನಯ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉರ್ಡೊಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ – ಪರಿಕ್ಶೆಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖರೆಂ. ಜೊ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತಾ, ತಾಕಾ ಜೊಡಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಿ ವ ಜೊ ಕೋಣ್ ಪಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟಾತಾ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್?

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ , ನೀಳ್ ನಕ್ಶ್ಯಾ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ , ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಂಚುನ್ ವಿಂಚುನ್ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ ಪರೀಕ್ಶಾ ದವರ್ನ್ ಕೊಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ಆಮಿ? ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂನಿ ಧ್ಯಾನ್ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾರ್? ಫಾಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಚಿ ಪರ್ಯಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ತಿಂ ಧರ್ತೆಲಿಂ? ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಕ್ ದುರ್ಸಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ?

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಶಯ್ ಪರೀಕ್ಶೆಕ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಚಾಳಿಸ್ ಪಾಠ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಶಿಕೊನ್ ಪರಿಕ್ಶೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಭಾಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಧೋರಣಾಂಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಭಗಾಪ್ ಯೆತೆಲೆಂ ತೆಂಯಿ ಆಮಿ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಮತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಮಾಸೂಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಜತ್ನಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಬರಿ ಬೂಧ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸೊಂದಿ. ಮೆಸ್ತ್ರಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ತಿ ಆಸಾಜಾಯಿಚ್ಚ್. ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆಕ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಮಾಹೆತ್ ಸಾರ್ಕಿ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಾಲಾಂ ಪತ್ರಾ ತಯಾರಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮಾಪಾನ್ ಆನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರ್ ತಯಾರುಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ನಕ್ಶಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರಿನಾಂತ್ ತರ್, ಆನ್ನ್ಯಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆವೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚ್ಲೊ ಕೊಣೆಂ?

ಆಯ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುವಾಳೆ ಕಾತರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ಲಿ ಪರ್ಜಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾರಿತಿನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾಂದ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂ. ತಾಂಕಾ ಜರ್ ಆನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾ ತಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಿತ್? ತಾಂಕಾಂ ಜರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್? ನಾಗರಿಕತಾ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಫುಡೆಂ ವೆತಾನಾ, ಶಿಕೊನ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಮಿ ವಾಡ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮೊಲಾಂ ಆಮಿ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಲಿಂಗಿ ಕಿತೆಂ? ಭಲಾಯ್ಕೆ ಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಶೆಳ್ಮುಡೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ? ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಂ ಕೊಣಾಚಿಂಯ್ ಆಸೊಂ, ತಿಂ ಆಮ್ಗೆಲಿಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ , ತಾಂಕಾಂ ಆನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ವಾಂಟೊ ಆಸೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್

100% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Gerald Carlo, Hassan

    ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೇ ಆಸ್ಚೊ, ಖುದ್ಧ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಲೇಖಿಕಾಕ್ ಚ್ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ ಲೊಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಗಾಂಚ್ ನಾ ಆಸ್ಚೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ನವೀಕರಣಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಫಕತ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಬಡ್ತಿ, ಮ್ಹಣೊನ್ out dated ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಮುದಾಯ್, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥೈಂ unconnected ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ್.. ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್ ಆನೇ ವಾಲೆ ಹೈ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !