ದಲಿತ್ ಕಾಯ್ದೊ – ಕೊಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ?

ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಚಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ( SC/ST Prevention of Atrocities ACT ) ಹಾಚೆರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕದ್ವಳುಚೆಂ ( dilute ) ಪ್ರೇತನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರಿಕೆಕ್ ಭಾರತ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಲಿತ್ ಸಂಘಟನಾನಿ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬಂಧಾಕ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ಮಾತ್ ನಯ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಾ ಪರೋಕ್ಷ್ ತರಾನ್ ತಾಂತು ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಬಂಧಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ರೂಪ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ 11 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಶೆಂಬೊರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲೆ ಆನಿ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತ್ ಜಳೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆದೇಶಾಚೆರ್ ’ಸ್ಟೇ’ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ?

ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂದಿ ಚಡಿತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ? ತೆಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಕಾನೂನ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಲೋಪದೋಶ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾತಾ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ದೊ 1989 ( SC/ST Prevention of Atrocities ACT ) ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂಯಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚಾ ಮೂಳ್ ಸ್ವರೂಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪಿರ್ಯಾದ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಂಧನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ಅಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಅಮಾಯಕ್ ವೆಕ್ತಿಂಚೆರ್ ದ್ವೇಶ್ ಸಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ವಾಪರ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ವ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜೆ.

ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ನ್ ಮಣ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚೆ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ವಿಶಯ್ ಕದ್ವಳುಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಮುಗ್ದ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ವ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾನ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರುಂಕ್ ವ ತಾಂಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿಬಂಧನಾಂಕ್ ತಿದ್ವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಸಮರ್ಥನ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾತ್ ನಹಿಂ ಮುಗ್ದ್ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಕಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಶಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಚೊ ಜಬರ್ ದಸ್ತ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಲಾ. ಅಸಲೆಂ ದುರುಪಯೋಗ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ.


ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಇತ್ಲೊ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮಳ್ಳೆಂ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ವರುಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತರ್, ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಜೆರಾಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚಾನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬೆಂಡುಂಕ್ ದಲಿತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾರಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ತರೀ ಬದ್ನಾಮ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀನ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಡವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಗಿಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ?

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆಚಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚಾ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವೊರ್ಚೊ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಧೃಡತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ ಗೌಪ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ( Annual Performance Report ) ತ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯಾಚಾ ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಚೇರಿಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ರಿಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥರಾರ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಚಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಸಲಿಯೀ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ವ ದೀಜಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ದ್ವೇಷ್ ವ ಹಗೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ವರ್ದಿ ದಿಂವ್ಚೆಂಯ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್. ಗಾಯಕ್ವಾಡಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಬಿಸೆ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಬುರಡೆ ಹಾಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯತೆವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಕೆಲ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ದಲಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲೆ ದೊಗೀ ಅಧಿಕಾರಿ ದಲಿತ್ ವರ್ಗಾಚೆ ನಯ್.

ಗಾಯಕ್ವಾಡಾನ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ದೊ ( SC/ST Prevention of Atrocities ACT ) ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ಷಮತಾ ನಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡಾಕ್ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡಾನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ಬರಯ್ಲಲೊ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡಾನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಕಾನೂನ್ ರಿತಿರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ 2011 ಹೆಂ ಫೈಲ್ ಧಾಂಪುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡಾಕ್ ಕಳೊನ್ ತಾಣೆಂ 2016 ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೆಜಿಚಾ ದೋನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಸುಭಾಷ್ ಕಾಶೀನಾಥ್ ಮಹಾಜನ್ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯೀ ವಿರೋಧ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರಾಡ್ಚ್ಯಾ ಜುಡಿಶಿಯಲ್ ಮಾಜಿಸ್ಟೇಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆ ತೇಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಹೈಕೋರ್ಟಾಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೈಕೋರ್ಟಾನ್ ತಾಂಚಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲಿ.

ಹೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ಡೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮಾತ್ ನಹಿಂ ಅಮಾಯಕ್ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ದ್ವೇಷ್ ವ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಫಯ್ಸಲ್ ದಿಲೆಂ. ಸುಪ್ರೀ ಕೋಡ್ತಿಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಸಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ಡೊ ದಂಡಳಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದಲಿತ್ ಸಂಘಟಾನಾಂನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರಿಕೆಕ್ ಭಾರತ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ಗೆಲೆ. ಆಸ್ತ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ. ದಲಿತ್ ಸಂಘಟನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಫಯ್ಸಲಾವರ್ವಿಂ ದಲಿತಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ದುರ್ಬಲ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾದನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಲಿತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚೆ ಶಿಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಜಾತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತಾಂಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲಾ. ತಾಂಕಾ ರಾಕಣ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಅಮಾನವೀಯ್ ರಿತಿರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಣಿಂ ಹೆರಾಂ ಬರಿಂಚ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್, ಗೌರವಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ಡೊ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ. ದಲಿತಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದ್ದೇಶ್ ತರೀ ದಲಿತ್ ನಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ಲೋಪ್ ದೋಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ. ತೆಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಬಾರ್ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ದೂರಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕೇಜ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿಕ್ ಬೋವ್ ಶಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಗ್ದ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್  ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ತೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ 20 ತಾರಿಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಚ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಲೋಕ್ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಹಾಂತು ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಣಾಕ್ ?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಶಕಾಂಪಾಸುನ್ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ದೂರಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಂತು ಫಕತ್ 15 ಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ ಅಫ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ದೂರಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಧಾರಾ ವಿಣೆಂ ವ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಾತ್. ತರೀಪೂಣ್ ಕೋಡ್ತಿಂತ್ ತೆ ತೆಕಿದ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಸಲ್ಯೊ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಣ್ ಹಂತಾರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಡೊನ್ ವೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಮಿನ್ ರಹಿತ್ ಬಂಧನಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ವಿಚಾರಾಣ್ ಹಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿನಾಕಾರಾಣ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಸ್ತಾ. ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣಾಂಯ್ಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಲಿತಾಂಕ್ ವ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಯೇತ್ ತರೀ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಜಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ವರ್ಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್ ನಿವಾರಣ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭಿಂಯಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಾಣಾಂತ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ವ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ನಹಿಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂಚಿ ಪ್ರಕರಾಣಾಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲೆಂಯೀ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾ.

ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ತಶೆಂಚ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ನಹಿಂಗಿ ? ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ ಹಿಂಸೆಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದೀವ್ನ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚೊಯ್ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾತಾ ನಹಿಂಗೀ ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Ravi, Belman

    ದಲಿತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಕಾಂಗ್ರೇಸಕ್ ಫಾಯ್ದೊ!!…this is complete reserved statement…
    people should think much than Dalit, Communal and learn grow united and stronger with valid good reason – voice to abolish caste basis reservation, voice for reservation to genuine poor irrespective of caste n creed. Support the real cause, encourage efficiency and efforts, don’t encourage inequality…let us bring real secularism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !