Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಖರೊ ಥಕಾನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ – ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಗ್ರಂಥ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಹೆ ಗ್ರಂಥ್ ಘೆವ್ನ್  ವಾಚ್ತಾತ್ ? ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಯೀ ಆಸಾತ್. ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ತಾಣೆ ಪೂರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಗಳ್ಸಿಲಾಂ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಫಳ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಗ್ರಂಥ್. ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಶೆಂ ಖರೊ ಥಕಾನಾತ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ – ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ.

PM02

ತೋ ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾರ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್, ಸಂಶೋಧಕ್, ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಗ್ರಂಥ್, ಬೆನ್ – ಶೆಣಯ್, ಹಿಬ್ರೂ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಮಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮುಕಾರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾಜಾಯ್ ತರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ 22 ಪಾನಾಂನಿ ಛಾಪ್ ಲ್ಲಿ ತ್ಚಾ ಒಳಕ್ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಖುರ್ಶೀದ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬ್ಲೇಸಿಯಸ್ ಸೊಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾ ಮನವ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೀ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಗೆಲಾಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೋ ವಾವುರ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್. ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ”

ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್, ಪಡ್ವಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಎಂ. ಆರ್. ಕಾಮತ್ ಹಾಣೆ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಚಿಂ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಬುಕಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆಕ್ ಎಕಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ’ಗ್ರಾಮಾಟಿಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ದಿಲೊ. ತವಳ್ ರಾಣಿಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?”. ತೆನ್ನಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ- “ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕಶಿ ಚಲಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚಿಜೆ.” ಹೆಂ ಉತರ್ ಆಜ್ ಯೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚಿಂ ಫಕತ್ ಧಾ ಉತ್ರಾಂ. ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಹಿಂ ಧಾ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್. ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಿಣಿಯೆವಿದಾನ್, ಇತಿಹಾಸ್, ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಂವ್ಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ನ್ಹಯ್”

PM16

ಮುಕಾರುನ್ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ ಸೊಜಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಆಸಾ. ತಿ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಮುಳಾಚಿ ಪುರಾತನ್ ಭಾಸ್. ಎಕ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆವಿಜ್ಞಾನಿ ಕನ್ನಡವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ’ಕನ್ನಡಗಳ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಬೊಲಿ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಬೊಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಚಾಳಿಸಾಂವಯ್ರ್ ಬೊಲಿ ಆಸಾತ್. ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಝುಜ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಲಿಜರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಝುಜಾರಿ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಯೀ ಝುಜ್ಲ್ಯಾ. ಹಿಬ್ರೂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಮದ್ಲಿ ಹಿ ಸಾಮ್ಯತಾ ಕಾದಂಬರಿ ರುಪಾರ್ ಹ್ಯಾ ’ಬೆನ್ ಶೆಣಯ್ ಬುಕಾಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರಾಸಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ”

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಸಯ್ರೆ ಡೊ| ನಾ. ಡಿ ಸೊಜಾ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್, ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿರ್ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಕೆಲೆಂ.

PM14

PM12

ಗ್ರಂಥಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುನ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ನಟಿಯಾಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತಿಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾತ್ ತಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಮಾತ್ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಡುಂಕ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಮೇಳ್ ಜಾತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ”

PM11

ಮುಕಾರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ” ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರಾಜೆ ತರ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಬರಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಸೊಧುನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಭಂವ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗೀ, ತ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯೆತಿಚ್ಯಾ ಆದಾರಾರ್ ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಲೋಕ್ ನಾಚ್ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂಚೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗ್ರಂಥ್ ರಚ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ “ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತಿತು ಹಿಬ್ರೂ ಹಣತೆ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕನ್ನಡ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮುಂದರುನ್ ಹಾಂವ್ Tongue of the Prophets ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಸ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ ಲ್ಲೊ Eliezer Ben Yehuda ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ ಲ್ಲೆ, ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಅಸಲೀಚ್ ಗತ್ ಶೆಣಯ್ ಗೊಂಯ್ ಬಾಬಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ತಾಕಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿಬ್ರೂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಏಕ್ ಸಂಗಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ”

PM10

ಮೊರಾಸಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ” ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ನಯ್. ಬಗಾರ್ ಸಂಶೋಧಕ್. ತಾಚೆಪರಿಂ ಮಾಯೆತ್ ಆರಾವ್ನ್, ಅಧ್ಯಯನ್ – ಸಂಶೋಧನ್ ಕರುನ್ ಗ್ರಂಥ್ ಬರಯ್ತಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉಣೆ. ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಏಕ್ ತಪಸ್ವಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸಂಘಟನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲಾಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೇಳೆಕಾರಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತು ಘಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ ಸಯ್ಲ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಕೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಯ್ಲಾಚೊ ಬೂಕ್ ಯೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಘಾಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್. ಮೊರಾಸಾಚೆ ಬೂಕ್ ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಪಾವಾಜೇ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕೀ ದೆಶಾಂತ್ಲೆ ಉಂಚ್ಲೆ ಗವ್ರವ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಜೆ”

PM07

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಿನ್ಹತೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತೇ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಾಚುನ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಜಾಯ್”

PM06

ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ವಲೆರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಮನೊರಂಜನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಥಂಡರ್ ಗೈಸ್ ಹಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜಾನಪದ್ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ.

PM05

PM04

PM03

PM01

PM15

PM13

ಕೊಂಕಣಿ ಕಲಾ – ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ (ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್) ಹಾಣೆ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊಂ ತಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಲ್ಯ ಹಿಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ರೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಿಲಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.