ಆನಿ ಮುಕಾರ್… ಅಫ್ರಾದಿ ಬಚಾವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ?!!

ಭಾರತಾಂತ್ ಕೊಡ್ತ್ ಕೇಜಿ ವರ್ಸಾಂ – ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ’ಸಾಕ್ಷ್ಯೊ ನಾಂತ್, ಹೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆ ಅಫ್ರಾದಿ ನಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮೋಚಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬದಲ್ಲೆಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಅಫ್ರಾದೀಯ್ ಬದ್ಲಾತಾತ್. ಪುಡ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೈದ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ / ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಭಾಗ್ಯ್ ದಿತಾ. ಕೆದಳಾ ಆಸಮಾಜಿಕ್ ಘಟನ್ ಘಡ್ತಾ ತೆದಳಾ ’ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ದಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಕೇಜ್ ಲಾಂಬೊನ್ ವೆಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ – ರಾಕೊನ್ ಥಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಕೇಜಿ ವಯ್ರ್ ನಿರಾಸಕ್ತ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಕೋಡ್ತ್ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೋಕಾಕ್ ಖಬರ್’ಚ್ ಆಸಾನಾ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ’ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲಾ ನೆಂ ದೆಕುನ್. ಆತಾಂ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ 2ಜಿ ಘೊಟಾಳೊ  ಪಳೆಯಾ. ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಘೊಟಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಚ್ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ 2014 ಚ್ಯಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾನಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮೋಚಿತ್ ಕರುನ್ ’ತಸಲೊ ಏಕ್ ಘೊಟಾಳೊಚ್  ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಫೈಸಲ್ ದಿಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಘೊಟಾಳೊ ಘಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೋಕಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ  ತಿ ಆಸಕ್ತ್, ಆಜ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ಫೈಸಲ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಫ್ರಾದಿ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾ.

MK04

ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ : ವ್ಹಡ್ – ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್  ಕೈದ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತನ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತನ್ಕೆಚೊ ನಾಟಕ್. ಮಧೆಂ – ಮಧೆಂ ಬೇಲ್ ಮೆಳೊನ್ ಅಫ್ರಾಧಿ ಖುಲ್ಲಾಂ -ಖುಲ್ಲಾಂ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚಾಯ್ ಏಕಾ ದಿಸಾ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ಕೇಜಿ ವಯ್ರ್ ನಿರಾಸಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ವಾ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಕ್ಶ್ಯೊ ದೇವಾಧೀನ್ ವಾ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ “ಸಾಕ್ಶ್ಯೊ ನಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಕೇಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಅಫ್ರಾಧಿ ಮಾಗಿರ್ ನಿರಾಫ್ರಾಧಿ. ಹೆಂ  ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕೇಜಿ ಪಳೆಯಾ. ಏಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಬ್ ಆಟ್ಯಾಕಾಚಿ. ಸಾಕ್ಷ್ಯೊ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಆತಾಂ ಮೆಕ್ಕ ಮಜೀದ್ ಕೇಜ್. ಥಂಯ್ಸರೀ ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್.

ಮೆಕ್ಕ ಮಜೀದ್ ಕೇಜ್ ►

18 ಮೇ 2007 ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮೆಕ್ಕ ಮಜೀದಿಂತ್ ಲೋಕ್ ನಮಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ರಿತಿನ್ ಬೊಂಬ್ ಪುಟೊನ್ 9 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, 58 ಜಣ್ ಗಂಭೀರ್ ರೀತಿನ್ ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲೆ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಘಟನಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಸಿಬಿಐ ನ್ ಚಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸೀಮಾನಂದ್ ಜೊ ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತಾಕಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಸಾಹೆತ್ ದಸ್ತಾನ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ 2011 ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ತನ್ಕಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್’ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ಎಜೆನ್ಸಿ(ಎನ್ಐಎ – 26/11 ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಆಕ್ರಮಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೊ ಸಂಸ್ಥೊ, ಜೊ ಸಿಬಿಐಪರಿಂಚ್ ಕೇಂದ್ರ್  ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸಾ) ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ. ಎನ್ಐಎ’ನ್ ತನ್ಕಿ ಮುಕಾರುನ್ ಸುಮಾರ್ 226ಚ್ಯಾಕೀಯ್ ಚಡ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಚಿ ಗೊವಾಯ್ ಭಾರೀಕಾಯೆನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಇತ್ಲೆಂ ಕರುನೀಯ್ ಆತಾಂ ಹೈದರಾಬದಾಚ್ಯಾ ಆಂಟಿ – ಟೆರರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ’ಸಾಕ್ಶ್ಯೊ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸಿಮಾನಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಫ್ರಾದಿ ದೆವೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತ, ಲೊಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಭಾರತ್ ಮೋಹನ್’ಲಾಲ್ ರಥೇಶ್ವರ್ ಆನಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೌಧರಿಕ್ ಕೇಜಿ (ಕೇಜಿಚೆ ಆನಿ ದೋಗ್ ಅಪ್ರಾದಿ ಸಂದೀಪ್ ವಿ ದಂಗೆ ಆನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಲಸಂಗ್ರ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ ಸುನೀಲ್ ಜೋಷಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಫ್ರಾದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ) ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಖಂಯ್ಚಿ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎನ್ಐಎಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆಂ ವಯ್ರ್ ದುಭಾವ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ.

MK02

ಆಶೆಂ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿಚೆ ಫೈಸಲ್ ದಿಲ್ಯಾ ತುರಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀತಿದಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ರ‍ೆಡ್ಡಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ತಿಫಾ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪದಕ್ ಘಟನಾಂ/ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐ ಥಾವ್ನ್ ಎನ್ಐಎ’ಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಿಬಿಐ’ನ್ ತವಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷ್ಯೊ ಎನ್ಐಎಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾತ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಟಿಎಸ್’ಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಕರ್ಕರೆನ್ ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪದನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷ್ಯೊ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

VKJ

ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೇಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ’ದಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಮ್ಯಾಗಝ್ಹಿನ್’ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾನ್, ತವಳ್ ಅಂಬಾಲ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸೀಮಾನಂದ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವ – ಖುಶೆಚೆಂ ಚೂಕ್ ಒಪ್ವೊಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಎನ್ಐಎ’ನ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್ ’ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿನೋದ್ ಕೆ. ಜೊಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೋಟ್ ಶೀದಾ ಉಭೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಎನ್ಐಎ ವಯ್ರ್’ಚ್.

ಅಸೀಮಾನಂದಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಭಾಗ್ಯ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಕೇಜಿ ►

ಆಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ : 11 ಆಕ್ಟೋಬರ್ 2007 ವೆರ್ ಆಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ’ಇಫ್ತಾರ್ ’ಆಚರಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಟೊನ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ 17 ಜಣ್ ಗಂಭೀರ್ ರೀತಿನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿಂತ್ ಆಸಿಮಾನಂದ್, ದೆವೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತ, ಭಾವೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಆನಿ ಸುನೀಲ್ ಜೋಶಿ (ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲಾ) ಪ್ರಮುಕ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಸೀಮಾನಂದ್ ನಿರಫ್ರಾದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ನೀತ್ ದಿಲ್ಲಿ.

MK05

ಸಮ್ಜೊತಾ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಶ್ಟ್ : 2007ವೆರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಹೋರ್ ವೆಚ್ಯಾ ರೈಲಾಂತ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಟೊನ್ 28 ಜಣ್(ಚಡಾವತ್ ಪಾಕಿಸ್ಥಾಚೆ ನಾಗರೀಕ್) ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಆಸಿಮಾನಂದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಅರೋಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ ತರ್ ಆಸಿಮಾನಂದಾಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ವೆರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಎನ್’ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ್ ಯೆತೆಚ್ ಬೇಲ್ ಪಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದುಬಾವ್  ಸರ್ವ್  ಎನ್ಐಎ  ವಯ್ರ್ ►

2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ಾಂತ್ ಘಡ್ಚಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ತನ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಎನ್ಐಎ ಸಂಸ್ಥೊ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಕೃತ್ಯಾಚೊ ಕೇಜಿ ಎನ್ಐಎಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಸಿಬಿಐ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಅಧೀನ್ ಅಸ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಎನ್ಐಎ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊಚ್. ಸಿಬಿಐನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ‍್ಯಾಂಪರ್ಮಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಎನ್ಐಎ ಸಂಸ್ಥೊಯ್ ಸಿಬಿಐಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆತಾಂ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ನಿಮ್ನ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಲಪಂಥೀಯ್ ಭಯೊತ್ಪಾದಕಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ತನ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಫ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸೀಮಾನಂದಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಚೊಯ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮಾಶೆನ್ ಖಂಚಾಯ್ ಎಕಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ತನ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರಾಫ್ರಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೇಜಿಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಸಿಮಾನಂದ್ ಸಾಕ್ಶ್ಯೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?

MK03

ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಸ್ಚೊ ಎನ್ಐಎ’ಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಕೊಣ್? ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಐಪಿಎಸ್ ಯೊಗೇಶ್ ಚಂದರ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎನ್ಐಎಚೊ ಮುಕೆಲಿ.

ಕೋಣ್ ಹೊ ಯೊಗೇಶ್ ಚಂದರ್ ಮೋದಿ?

2002 ವ್ಯಾ ಗುಜರಾತ್ ದಂಗ್ಯಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ನೆಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ತನ್ಕೆಂ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಹೊಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಾಂದೊ ಆನಿ 2012 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ತನ್ಕೆ ಪಂಗ್ಡಾ(ಎಸ್ಐಟಿ)ನ್, ಗುಜರಾತಾಚೊ ಅದ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಭಾರತಾಚೊ ಆತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಾಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತರ್ ಚಿಂತಾ,ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿಪಕ್ಷಪಾತ್ ತನ್ಕಿ ಚಲತ್?

ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚೆಂ ಹಾತ್ ಆಸ್ಚೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಕೇಜಿ ►

ಮಲೆಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ 1 : ಹೆಂ ಘಟನ್ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ. 2006 ಸಪ್ಟಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕೆಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಪಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟನಾ ವರ್ವಿಂ 37 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ. ಮುಂಬೈಚೊ ಆಂಟಿ-ಟೆರರ‍್ ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿಚಿ ತನ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಕೇಜ್ ಎನ್ಐಎಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿಂತ್ ಹಿಂದೂ ಬಲಪಂಥೀಯ್ ಭಯೋತ್ಪದಕಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

MK01

ಮಲೆಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ 2 :  26 ಸಪ್ಟಂಬರ್ 2008 ವೆರ್ ರಂಜಾನಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಘಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪೋಟನಾಂತ್ 7 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ 101 ಜಣ್ ಗಂಬೀರ್ ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲೆ. ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಗ್ನ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಟಾಕೂರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆನಿ ಸ ಜಣ್ ಹೆರ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯತ್ಯಾಚೆ ಅಫ್ರಾದಿ. ಪುಣ್ ವಿಶೇಷ್ ಎನ್ಐಎ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಕೇಜಿ ವರಯ್ತಾನಾ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್  ಕಶೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಬಲಪಂಥೀಯ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾಂದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಅಸ್ಕತ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ಫಾವೊ ಯ್ತೊ ಸಾಕ್ಷ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಜರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎನ್ಐಎಕ್ ಕಾಯ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ಯಾ  ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೀತ್ ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಪರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ತ್ಯೆತಾ ?

ಪರಿಗತ್ ಆಶಿಂ ಆಸ್ತಾಂ,  ಆತಾಂ ಕಥುವಾ ಆನಿ ಉನ್ನವೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್  ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಪಿಡಿತಾಂಕ್ ನೀತ್ ಮೆಳಾತ್? ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಶೀದಾ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಸಂಘ್ ಪರಿವಾರಾನ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ದಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಇಲ್ಲೆ ಮಹಿನೆ ವಾ ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಸಕ್ತೆನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನಿಯ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ’ಘಡೊಂಕ್’ಚ್ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ (ಅ)ನೀತ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ!!!

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.