Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪವಿತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ…

ತೊ ದೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಭಯಾನಕ್ ವೋತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಉತ್ರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಮೊಳಾಬ್ ನಿತ್ಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. “ಆನ್ಯೇಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ!…” ಅಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಕಡೆ ಮಾಗ್ಚೆಂ? ಅಕ್ರೆಕ್, “ದೆವಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಡ್ಸಿತಾಲೊಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಗಜಾಲಿನಿಂ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿಂ ಮೆತೆರ್ಪಣಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಧೃಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಂ ತರೀ ನಾಸ್ತಿಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಚ್ ದೇವ್ ನೆ ?! ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಟನಾಂತ್ Devine hand ದೆಕ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್, “ತುಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಯೇ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಯ್.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಭರ್ತಿ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್! ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪುರೊ. ತುಕಾ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಕಿತೆಂ ದರ್ವಡ್?” ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ಹರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್. ತಾಕಾಯೀ ಹೆಂ ರುದಾನ್ ಸದಾಂಚೆ ಜಾಲಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆಳಾರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ function ಕ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಚೆಂ ಅಸಂಭವ್ ಮ್ಹಣೊನ್! ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ “ಯೇಗೋ ಲಿಲ್ಲಿ… ಆಯ್ಲಿಂ, ಆಯ್ಲಿಂ..” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪದ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಯೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಣ್ಗುಣ್ತೇ ಆಸ್ತಾ! ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹ್ಯಾ theory ಚೊ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಸಕಯ್ಲ್, ಪಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಕೆಲಾ! ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾನಾ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಫೇವರಿಟ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಏಕ್ ಫೇವರಿಟ್ ಕೂಸ್ ಆಸಾ. ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಕೊಣೆಂಯ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ confuse ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಜೀವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಪಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಸಾ. ‘ನಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ!’ ದಾದ್ಲೆ ಬೋವ್ ಬರೆ! ಅಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ idiosyncrasis ಪೂರಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ late ಕರಿನ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಮ್ಹಜೆ ಶೂ ಪೊಲಿಶ್, ಚಡ್ ಜಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿ, ಆಮಿ ದೊಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಕಾಚಿ ಚಾವಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರ್ ದವರ್ತಾ.

Race against time ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ (Cellar). ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ದೊನಿ ಭಾವ್ಳ್ಯಾಂ ದೆಗೆನ್ ದೋನ್, ಚಾರ್ ಮಾಳಿಯೆಂಚಿ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪದ್ರ್ ಖಂಡಿತ್!

ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಇಗರ್ಜಿಚೊ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಚವ್ದಾ ಸ್ತೆಸಾವಾಂ ಕರ್ನ್ ಯೀ ಉರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ.

“ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ” ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ Weather forecast ಕೆಲೆಂ.

GV01

ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೋನ್ ಉಡಿಯೊ ಚಡಯ್ಲ್ಯೊಗೀ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. Rythm ಚುಕುಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆಂ ಖರೆಂ.

“ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ! ಅಪಶಕುನ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ರಗ್ತಾ ದಾಬ್ ಚಡಯ್ನಾಕಾ! ಅಸಲೆಂಚ್ ವಾತಾವರಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ!”

“ಆಜ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೈಡೇ. ಗುಡ್ ಪ್ರೈಡೇ ದಿಸಾ ಹರ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ.”

“ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾವ್ಸ್ ನಾತ್ಲೊ!” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಧೃಡತಾ ನಾತ್ಲಿ.

“ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್.” ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಖಡಾಕಡ್ ಜಾಪ್. “ತೆಂ ಮೊರೊಂದಿ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ಸಾಂಗ್? Flashy ದಿಸಾನಾಮೂಂ?”

“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತರೀ ತುಜೊ ತೊ ಜಾಂಬ್ಳಿ ಕಲರಾಚೊ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತೊ.” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತೊ ಹಾಂವೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಕ್ ನ್ಹೆಸ್ ಲ್ಲೊ.” ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಮೆಮೊರಿಯೀ ಎಕ್ದಮ್ ಶಾರ್ಪ್.

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸಾತ್!” ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವೋಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚಾ ‘W’ ಅಕ್ಷರಾ ಬರಿಂ ಕೆಲೆ!

“ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ exaggerate ಕರ್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ! ತುಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ!”

“ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ವ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾ? ತುಮ್ಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ನೆಣಾಂತ್ ವೇ?”

ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಾ ಸೈಟಿಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ, ಪುಣ್ ವೆಳಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆ ಬರಿಂ ಪೃಕೃತೆನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಚಡುಣೆ ಸವಾಯ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಪೃಥ್ವೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ . ಪಾವ್ಸಾ ಶೆಣಾಂಚಿ ತೀವ್ರತಾ ಚಡೊನ್ ಚ್ ಆಯ್ಲಿ, ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಿಣಾಂನಿ ಕರೆ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳೆ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಕರ‍್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್. ಅಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತೀ ವೊತ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ Cellar ಕ್ ದೆಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ.ಹಾವ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಚಡುಣೆ ಸವಾಯ್ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಅಕ್ರೆಚಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲಿ.

GV02

ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಶೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಶೆಣಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್, ತುಮ್ಚಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಆಮಿ ಕಸಲೆಚ್ ಉಪದ್ರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಚ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ಸಕತ್ ಪಾವ್ಲಿ ನಾ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಏಕ್ ಸ್ತೆಸಾಂವ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೋಕ್ ತಾ’ತಾಂಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತೆರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ನವಿಚ್ ಬಾಂಧ್ ಲ್ಲಿ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ಭರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊತಾ. ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಭಿತೆರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೀ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆ ಭಂವ್ತಿ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಭಿತೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಸಗ್ಳೆ ತಾ’ತಾಂಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ತಾ’ತಾಂಚಾ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟಾನಿಂ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಕುಲೊ ತೆಂಕುಂಕ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಇಗರ್ಜಿಚಾ ತಿನೀ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಚ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರೀ ಭಕ್ತಿಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಪಾವ್ಸಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ನಂತರ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಪಾಯ್ ಸದಿಳ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೊ. ಹೊಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಹಾಂವೆ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಪುರ್ಸತಾಯೆನ್ ಭಂವ್ತಿ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚೆಂ ಆಂಗಣ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಾ. ಧರ್ಣಿಕ್ ಇಂಟರ್ ಲೊಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ತರೀ, ಧರ್ತೆಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಪಳೆಯಾ. ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಮಧೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ತಣ್ ಪುಟೊನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾ! ಬಹುಶಾಃ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲಿ ಪಿಸೊಳಿಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಕಾಟೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಅವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚ್ ಮಂತ್ರ್ ಮುಗ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಜಾಂಬಾಯ್ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಬಸ್ ಲ್ಲೊಚ್ ತಡವ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ರಪ್ಪ’ ಕರ್ನ್, ಕೌಬೊಯ್ ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪಿಚ್ಚರಾನಿಂ ಪಿಸ್ತುಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೊನೀ ಹಾತಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ಧರ್ನ್ ಆಂಗ್ಟ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ! ಹಾಂವ್ ಪುಂಗೆಚಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಪಾ ಬರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ತಿಂ ಅಕ್ಷರಾಂಚೆರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ! ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ದಾಟ್ ಆನಿ ಜಡ್ ಗೀ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೊನಾಂಚೆರ್ ಯೀ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘುಸ್ಪಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತಾಲೊಂ! ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ offline ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಚ್ ಹಾಂವೆ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸುಲ್ಲಿ! ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಾ privacy ಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಇಗರ್ಜಿ ಭಿತೆರ್ ಲಾಂಬ್ ವಾಚಾಪ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಗುಮಾನ್ ಥೈಂ ಠಿಕಾಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಂವ್ತಣಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಧಿಕಾಂಶ್ ದಾದ್ಲೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೆರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಯೀ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ ತರೀ ಸಭ್ಯತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೊಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಪಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾನ್ ಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉಸವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯುವ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ subconcious mind ವ ಸುಪ್ತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಭಗ್ತಾ. ಜಾಗೃತ್ ಅವಸ್ತಾ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ವ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಪ್ತ್ ಅವಸ್ತಾ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ! ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತಾಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ಸುಪ್ತ್ ಅವಸ್ತಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ಲಿ! ‘ಆಮೆನ್’ ತಸಲ್ಯೊಚ್ ಜಾಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮಧೆಂಯ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಕಿತ್ ಕರ್ತಾ! ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಸೈತ್ ಭಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ unconnected ಆಸೊನ್ ಯೀ connected ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ!ಹಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಲಾಯೆಕ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಂವ್ತಿ ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಸಲೆಂ ಸಂಚಲನ್ feel ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

GV03

ಹಾಂವ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊಂ. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಫಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ “ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಪಾಂಚ್ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಸಲೊಚ್ ಧರ್ವಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ತುಮಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ನಿರ್ವಹಣಾಖಾತಿರ್ ಭಿಸ್ಪಾಚಾ ಒಫಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ..” ಅಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಾಹ್! ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣ್! ತೆಂಯ್ ಮ್ಹಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂ ಥಾವ್ನ್! ದೋರ್ನಳ್ಳಿಚಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊಣಿಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್, ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್, ವೆಳಂಕಣಿಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂತ್! ಕೋಣ್ ಜಣಾ ಹಿಂ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂ ಕೋಣ್ ಕಾಫಿರಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾತ್? ತಾಂಚಾ ನಿರ್ವಹಣಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕುಮ್ಕೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ! ಪುಣ್ ದೋರ್ನಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಕೊಳ್, ವೆಳಂಕಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ! ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಜುದಾಸಾಚೊಚ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ! ಖುರ್ಸಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ನಿ ದುಸ್ರೆಂ commercial ಉಧಾಹರಣ್ ಆಸಾ? ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಶಿಂಪಡ್ಲೊಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಜಾಗ್ರತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಾಯ್ನಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತರ್ನಾಟೊಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಸವೆಂ ಉಟೊನ್ ಲಾಯ್ನಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಖುರಿಸ್ ಉಮ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ಬಾಲ್ದಿ (ವ್ಹಯ್ ಆಜ್ ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಅಯ್ದಾನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿನಿ ಬಾಲ್ದಿ) ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ದವೊ ತುವಾಲೊ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಭಕ್ತಿಕಾನಿಂ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ತೊ ತ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. [ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಾ ರಾತಿಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ನಿರ್ವಹಣಾಖಾತಿರ್ ಭಕ್ತಿಕಾನಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹರ್ಶೆಂಚಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಇಜ್ಮೊಲ್ ನೋವ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ] ಚಡುಣೆ ತೀನ್ ಸವಾಯ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚಾ ಆರಾಧನ್ ವಿಧಿಂ ನಂತರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಸಂಪ್ಲೊ.

‘ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್, ದುಕಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಕೊಣೆಂಚ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಮ್ಯಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರಿತ್ತ್ ಘರಾ ವಚಾಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಯ್ಕಾತೆಲಿಂ ಮಾತ್ ಕೊಣ್ ಚ್ ನಾತ್ಲಿಂ!

ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Walter Lasrado, Nakre/Malad-Mumbai 400095

    ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತಿರ್ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್…ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ವಸೂಲ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದಿತಾನಾ ದೂದಾಚೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆತಾಂಯ್ ದೂದಾಚೊ ಪಿಟೊ ಮೆಳ್ತಾ ಖಂಯ್. ತೊ ಪಿಟೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಕೆಟಿಂನಿ ವಿಕ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ತೊ ಪಿಟೊ ಸೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ನಕ್ಕಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.