ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ?

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್, ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರೇಕ್ ಜಿವಿ ಆಶೆತಾ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ – ಫಕತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ಲಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ಆಜ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಆಧುನಿಕತಾ ಮಾತ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಖಾಂತ್ ಬದಲ್ಲೆಲಿ ಭಿತರ್ಲಿ ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹಾಸೊನ್ ವಾಳ್ನ್ ಘಾಲಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಜಿಯೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ.

ತರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ? ಫಕತ್ ವಸ್ತುಜಿವಿತಾ ಬರಾಬರ್ ಸಂದಾನ್ ? ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್, ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾ. ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿಂ ನಯ್. ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಂಚ್ಣುಕೆಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್.

ಕಾಳಜಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ದುಃಖ್
ಲಿಪೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಮನಾತ್ ರಡ್ತೊತ್ ತೊಂಡಾನ್
ಹಾಸು ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್.

ವಾಂಗ್ಡಾ ವಚೂನ್ ಯೆತ್ನಾ ಎಕ್ಳೆ
ಯೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಪಳೊನ್
ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಾಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್.

ಜಿಬ್ಲೆಚಿ ರುಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ನಂತರ್
ಪತ್ತೆ ಕರು ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಚೆರ್ಡುವಾ ಬರೊಬ್ಬರ್ ಹಾಸೂನ್ ಖೆಳ್ನ್
ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಾತ್ ರಾಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .

ಕಾಳಜಾಂತ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ದುಃಖ್
ಲಿಪೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ .
ಸಾಂಗಾ … ಸಾಂಗಾ …
ಲಿಪೆಉ ತರಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ?

► ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Share ...please don\'t COPY !