ತ್ಯಾಗ್

ಮೂಳ್ ಲೇಖಕ್: ಹವಿಲಾ ಬೆಬ್’ಕೊಕ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

“ತೊ ಹಾಂಗಾ ತೀನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ನ್ಹಂಯ್ಗೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್?” 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ತಿ ’ಮಿಸ್ಟರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಯ್ತಾಲಿ. “ತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗೀ”

“ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಪೆಟೊ ಪಯ್ಸಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶೆನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ತೊನಾ.”

“ತುಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ,” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಸೊಲುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಎಪ್ಪಲಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್. “ತ್ಯಾ ಲುಚ್ಛಾಕ್ ತುಂ ಚಡ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಗೆಲಾಯ್. ಕಿತ್ಲೊ ಲೆಂಬೆತಾಯ್ ತಾಕಾ ತುಂ. ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಲಾಗಾನಾಂಗಿ ತುಕಾ?”

“ಶಹರಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಹಾವೆಂ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಯ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ.”

“ಪುಣ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಘಾಲೆಂನಾಂಯ್?”

“ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೇಳ್’ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ”, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್. “ಆನಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಾತಾ. ತೊ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಘಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖರೊ ಧನಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಸೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಪೆಟೊ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್…..”

“ಕೊಣೀ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ದಿ,” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್. ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಕಿ ಕಳೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ ತುಕಾ?”

“ನಾ, ಹರ್ಯೆಕ್ ನಾಂವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ತಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿಕೀ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ.”

♣ ♣ ♣

ಹೆನ್ರಿ ಜೂನ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ. ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ದೊನ್ಫಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ .22 ಬಂದೂಕೆನ್ ಚಾನ್ಯೆಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಂತರ್ತಾನಾ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಶಹರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹೆನ್ರಿನ್ ಸಭಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ರಾತಿಚ್ಯೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕ್ಲರ್ಕಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮಸ್ತ್ ದುಡು ತಾಣೆ ಪಳೆಲೊ. ಪುಣ್ ಬೋವ್’ಚ್ ಉಣೊ ಜೊಡ್ಲೊ. ಏಕಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಮೆಜಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್, ಅಶೆಂ 35 ವರ್ಸಾಂ ತೊ ಘೊಳ್ಳೊ.

ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಟಿಂ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಚೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆ ಗಾಂಚ್ ಉಕಲ್ನ್ ತಿ ಖುಶಾಲ್ಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಮುಖಾರ್ಸುಂಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ 66 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಗೊ ಕಾಣ್ಘೆಲಾ. ಹೊ ಚಾನ್ಯೆಂಚೊ ಗಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಕ್ವೇಲ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಂಪಾಂತ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ತಿಂ ಏಕ್’ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಭರ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್’ಲ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್, ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಬಂದೂಕ್’ಯೀ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸುಣೆ? ತಾಚೆಕಡೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತರಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ, ರಚ್ನಾರಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್’ಗಿ ಏಕ್ ಸುಣೆ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೂನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

♣ ♣ ♣

ಸುಣೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಕ್ ಭೊಗ್’ಲ್ಲೆಂ- ತ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್, ತಸಲೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಉರ್ಭಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಯೆದೊಳ್’ಚ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್’ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸುಣೆ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಕೊಣಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ ತೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಲೆಂಚ್: “ಮೆಳ್ಳಾಂ ಏಕ್ ಸುಣೆ, ವಾರೆಸ್ದಾರಾನ್ ವಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್.”

ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕೊಣೀ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಕಾರ್ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್ ಎಪ್ಪಲಾಂಚೊ ರಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಅಪರಿಚಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಶಿದಾ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಉಬಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ಚೊ ಆನಿ ಶರ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಖಾಲಿ ಆಸೊನ್ ಸದಿಳಾಯೆನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕ್ದಮ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ರಿಗ್’ಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ಬರೆಂ, ಎಪ್ಪಲಾಂಚೊ ರೋಸ್!” ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶಿಳೊಣಿ ಮಾರ್ನ್, “ಬರೊ, ತಾಜಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಎಪ್ಪಲಾಂಚೊ ರೋಸ್.”

ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾನ್ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮೊರ್ಗೆಂತ್ಲೊ ರೋಸ್ ಭರ್ಲೊ. ಗ್ಲಾಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊ ಲಾಂಬ್ ತರ್ನಾಟೊ ಪಿಯೆಲೊ.ನಿಮಾಣೆ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಹೊರ್ಬೊಶಿ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲಲೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮೊರ್ಗಿ ರೋಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.”

ತಾಕಾ ಏಕ್ ಹಾತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮಿ| ಜೂನ್ಸಾನ್. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.

“ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್,” ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ರೋಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ರೋಲರ್ ತಾಣೆ ಚಾಲು ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಜಾ ಧುಲ್ಲಿಂ ಎಪ್ಪಲಾಂ ಚೆಂಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮಿಸೆಸ್ ಜೂನ್ಸ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ಯೆ ಟ್ರೇಂಯ್ತ್ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. “ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್, ತುಂ ಭುಕೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ …”

ತರ್ನಾಟೊ ರುಚಿನ್ ಜೆವ್ಲೊ. ತೊಂಡಾಂತ್ ಬರೆಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ – ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ವೆಗಿಂ ಗಿಳುಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ. ಸಂಪ್ತಾನಾ ತೊ ಉಭೊ ರಾವ್ಲೊ. “ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಜಕಾರಣಿಪರಿಂ ಮೊಟೊ ಜಾತಲೊಂ.”

“ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಉಭಾರ್ ಆಸಾಯ್?” ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ವಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಏಕ್ ಮೀಟರ್ 88, ಪುಣ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಮಟ್ವೆ ಜಾತಾತ್ ಖಂಯ್!” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಜಿಮ್ 1.88 ಆಸ್’ಲ್ಲೊ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೂನ್ಸ್.

“ಏಕ್ ಮೀಟರ್ 89,” ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಮಿಸೆಸ್ ಜೂನ್ಸಾನ್.

“ಜಿಮ್?”

“ಆಮ್ಚೊ ಪುತ್, ತೊ ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ಲ್ ಬೊಟಿರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.”

“ಬಂಕರ್ ಹಿಲ್ಲ್ ಬೊಟಿಚೆ ಕ್ರೂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ,” ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ನಾಟೊ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್.”

ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. “ಬರೆಂ, ತುಮ್ಚೆಂ ಅರ್ದೆಂ ಘರ್ ಹಾವೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿವರ್ಸಿತಾಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸುಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ತುವೆಂ ಜಾಹಿರಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸುಣೆ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ.

“ಒಹ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್. “ಸುಣೆ”.

“ಚ್ಯಾರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಆದಿಂ,” ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ, “ಹ್ಯಾ ವಾಟಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಟಾಯರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಚೊರಾನ್ ಕಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಜ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಸುಣೆಂಯ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಸೂಟ್ ಕೇಜ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಸುಣೆ…”

“ಕಸಲೆಂ ಸುಣೆ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ?” ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾನ್ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ಬೊಂಟೆಚ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ಪೆಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತೊ. ಧೊವ್ಶಿ ಲೋಂವ್, ಶೆಮ್ಟೆರ್ ಲಾಂಬ್ ಲೋಂವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕಾನ್. ಬಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಎಕಾವಯ್ರ್ ಎಕ್ ದವರ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕಾತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ.”

ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಬಸ್’ಲ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಚಿ 66 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಕಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಮನ್ಶಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ನಿವಾನಾ.

ಪುಣ್ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಸತ್ತಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾ ತೊ ತುಜೊ ಪೆಟೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತೊ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಾ. ಆತ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಲೊ.”

ದೊಗೀ ದಾದ್ಲೆ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯೆ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕ್ವೇಲ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ತ್ ಉಭೊನ್ ಗೆಲೊ.

“ತುವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ? ತುವೆಂ ಪಳೆಲೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್?”, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉದ್ವೇಗಾನ್. “ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಣೆ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆ ಸಭಾರ್ ಹಿಂಡ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ…”

“ರಾವ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ನಾಟೊ. “ ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ಳೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ತೆದಾಳಾ ತಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಕಸೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ?”

“ಖರೆಂಚ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್!” ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್, ಶಿಮ್ಟಿ ಫುಲವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ, ಧೊವ್ಯೆ ಇಮಾಜಿಪರಿ. ಕಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂನಾ. ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಯ್,” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್. “ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸುಣೆ ಆನಿ ಥೊಡಿ ತರ್ಭಿತಿ. ತುಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಶಿ.”

ಏಕ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆ ತಕ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್: ’ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ಗಿ ಹಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್?’ ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆ ಆಡಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ತೊ.

“ಅಳೆ, ತೊ ಆಯ್ಲೊ,” ಜೂನ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಪೆಟೊ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್. “ತೊ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಲೊ ಖಂಡಿತ್.”

ಪೆಟೊ ತಕ್ಷಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ ಘುಸ್ಪಡೊನ್. ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಾವ್’ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಕಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ, ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಲೆಂವಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್ ರಾವ್ತಚ್ ತರ್ನಾಟೊ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಬರಿಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಹೊ,” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಚಡ್ ಉಣೆ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸುಣಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ನಾಂವಾನ್ ಕಳ್ತಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಯೇ ಚೀಫ್, ಹಾಂಗಾ ಯೇ ಚೀಫ್! ತಾಣೆ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಪೆಟೊ ಆನಿಕಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಣೆ ನ್ಹಂಯ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ನಾಟೊ. “ತಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ತುಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್.”

ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಸರಾರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಗರ್ಜೊಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾವ್ನ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಮಿಸೆಸ್ ಜೂನ್ಸಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಬರ‍್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸ್. “ತೊ ವೊಚೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಸೊರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಸುಣ್ಯಾಕ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಭಿಂಯೆಲೊಂ ಹಾಂವ್!”

ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಚೆಂ ಭೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೆಂ. “ಆತಾಂ ಉರ್ಲಾಂ ಏಕ್’ಚ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯೆಂ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ. ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

ತ್ಯೆಚ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೂನ್ಸಾಚೆ ದೊಳೆ ತಿ ಮಟ್ವಿ ಖಬಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ತಾಂತುಂ ಅಸೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ: “ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್.”

2 comments

  1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    I am saddened to know of the demise of the author in Mumbai. May his soul rest in eternal peace.

  2. ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

    ಒಹ್.! ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಕತಾ. ಹಾಂತು, ನಿಮಾಣೆ ತರೀ, ತ್ಯಾಗ್ ಕೊಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಪೆಟ್ಯಾನ್? ಪೆಟ್ಯಾಚಾ ಧನ್ಯಾನ್? ವ, ದೊಗಾಂಯ್ ನೀ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !