Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಜಾದುಗಾರ್

FFPಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಜಾದೂಗಾರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಮೆಯಾಚಾ 3 ವೆರ್ 1919, ಕುಡ್‌ಚಡ್ಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್ಯ್‌ವಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಗ್ನೆಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಥಳಾವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ದಿಯೊಗ್‌ಬಾಬ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಚೆ ಉದೆಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ರೆಬೆಕ್ ಆನಿ ಟ್ರಂಪೆಟಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಸಬ್ ಮೆಳೊವ್ಪಾಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ತೊ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ವಾಜೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಸ್ತಮ್ತೆಚೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್‌ಯಿ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್, ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಂಕ್ ವಾಜಯ್ತಾಲೊ. ಸಂಗಿತಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತಶೆಂ ವಾಜೊವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾಜೆಂ ವರ್ವಿಂ ಜಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಭಾವನಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ, ಹಾಂತುಂಚ್ ಕಸಬ್ ನಿಮಾಣಿ ಪುಣ್ ನಾದ್ ಪಯ್ಲೊ ಯೆತಾ.

ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ತೊ ಮುಂಬಯ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಚಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಾಳೆಂತ್ ಕೆಲೆಂ ಜಂಯ್ ಥಂಯ್ಚಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತಾಚಿ ಸಂಗಿತಾಚಿ ಹುಶಾರ್‍ಕಾಯ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬಾಟಾ ಶೂ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಜಂಯ್ ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಆಣೆಂ ಪಾಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾವ್ರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ತೊ ಎನ್ಸಾಯ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕೊಲಾಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಾಜಯ್ತಾಲೊ. 1940 ವರ್ಸಾ ತೊ ಜಾಝ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಜಿವೆಂ ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತ್ ತಾಣೆಂ ನವೆಂಬ್ರಾಚಾ 28 ವೆರ್ 1948 ವರ್ಸಾ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮಾ ಹೊಲಾಂತ್ ವಾಜೊವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

FFC07

ರೂಡಿ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ – ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್

ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಗಿತಾಚೊ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ ಮುಂಬಯ್ಚಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆನಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಾಜೊವ್ಪಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಸ್ಸೂರಿ ರೂಡಿ ಕಾಟನ್ ಹಾಚಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ವಾಜೊವ್ಪಾಕ್ ತೊ 1946 ವರ್ಸಾ ಗೆಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಎಕ್ ಬರಿ ಸಂದಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ತೊ ಮುಂಬಯ್ ಪರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೊರೆಯಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಾಜೊವ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಜಂಯ್ ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಮಹಾರಾಜಾಚೊ ಪಾಲೊವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಪಾರ್ಸಿ ಆನಿ ಖೊಜಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೆ ಜಾಂಕಾಂ ಆಮೆರಿಕನ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಆವಡ್ತಾಲೆಂ.

1972 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಉಬಾರ್‍ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಾರತಿ ಸಿನೆಮಾ ಎಕಾ ಭಾಂಗಾರಾಚಾ ಯುಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಸಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಫಿಲ್ಮ್ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶ್ಪ್ಯಾಕ್ ಉಪಚಾರಿಕ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಸಂಗೀತ್ಕಾರ್, ಮಾಂಡ್ಪ್ಯಾಚೊ, ಸುಮೆಳ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ಆನಿ ಪರ್ತುನ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸೊವ್ಪಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಜೊ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ಮನಿಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆ ಜಾಂತುನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಭಾರತಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತಮ್ತೆಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿನೆ ಮ್ಯೂಜಿಶಿಯನ್ ಆಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟ್ಬಳ್ ದಿಲೆಂ. ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಏಕ್ ರೆಬೆಕ್ ವಾಜೊವ್ಪಿ, ಮಾಂಡ್ಪಿ ಆನಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಚಲೊವ್ಪಿ ಕಶೆಂ 35 ವರ್ಸಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ತುತೂರಿ, ಸೆಲೊ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಾಸ್ ಆನಿ ಧೋಲ್ ಹಿಂ ವಾಜಂತ್ರಾಂ ಸಂಪೆಪಣಿಂ ಹಾಂತಾಳ್ಳಿ.

FFC05

ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರುಚ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನ್ ತಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಆವಸ್ಥಾ ಬದಲ್ಲಿ. ಜನ್ ಗನ್ ಮನ್ ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಾದ್ಯ್‌ವೃಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ನೆಹರುಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಸಾ.

1948 ವರ್ಸಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಶಂಕರ್ ಜಯ್‌ಕಿಶನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶ್ಪ್ಯಾಚೆ ಜೊಡ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆರ್. ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ಕಪೂರಾಚ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ‘ಬರ್ಸಾತ್’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಂತ್ ತಾಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ. ಎಸ್ ಡಿ. ಬರ್ಮನ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಶಬ್‌ನಮ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ವಾಜೊವ್ಪಾ ಬದ್ಲಾ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಚಾರ್ ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸೊವ್ಪಾಕ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶ್ಪ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ. ರೋಶನ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿ. ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ರವಿ, ಅನಿಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಾಕಾ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವ್ಯವಸಾಯ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಜಿ – ಆನಂದ್‌ಜಿ ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಧಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಉಮ್ಳಾಶಿಕೆನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಫಿಲ್ಮಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಗ್ 250 ರುಪಯ್, ತೆಂಯಿ ರೆಬೆಕ್ ವಾಜೊವ್ಪಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ಬೊಲಿವುಡ್ಡಾಂತ್ 70 ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಂಟಕ್‌ಟಾರ್, ಆಧಾರಿ ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಪಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ ಪಳೆಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

FFC06

ಆನಂದ್‌ಜಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್

ಪನ್ನಾಸಾಚ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಪಿ ಎ. ಸಲಾಮ್, ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಪಿ ರವಿ ಹಾಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ತೊ ಎಕ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಧಿ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಫಾಮಾದ್ ಫಿಲ್ಮಿ ನೆಕೆತ್ಫ್ ಗುರು ದತ್ತ್, ಮಿನಾ ಕುಮಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಖೆಲ್ ನಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾವುರ್ಪಾಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ ಸೊಡ್ಪಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಲ್.ಎಲ್ ರಾತೂಸ್ ಎಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಧಿ ಜಾಕಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸೊವ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಪಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ದುಡ್ವಾಚೆ ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೊ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ ಘಡುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಗೊಂಯ್ಚಾ ಸೊಡ್ವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ಧಾಡ್ಶಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೊ ಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಜಾಚೊ ಖರ್ಚ್ 1.25 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಹಾಂತು ಸಂಗೀತ್, ವಿನೋದ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಮುಖಾಮಳ್ ರೀಟಾ ಲೋಬೊ ಆಸ್ಪವ್ತಾತ್ ಜೆಂ ಫ್ರೆಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (ಗೋವಾ) ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ಖಾಲ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂತು ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಆಂಟೊನಿ ಮೆಂಡಿಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ಮೊವ್ಪಿ ಆಸೊವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಎಕ್ ಜಾದ್ವಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೆರ್ ಘಾತ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಪಾಂಕೆತ್ ತಾಚಿ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಬರೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ದಿಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಲೊಕಾಚೆ ಅಭಾರ್ ಮಾನ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಉಮೆದ್ ಅಧಿಕ್ ವಾಡ್ಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ಹಿಟ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಣ್ ಅಧಿಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲೊ ಧೊವ್, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಮಾಂಡೊ ಆನಿ ಭೆಕ್ಣಾಯ್ತಾ ಪಾಯ್, ಹ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂಚೊ ಕರ್ಚೊ ಪಡ್ತಾ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ ಅಧಿಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ದೆಖಾವೊ ದಿಸ್ತಾ ತೊ ಎಕಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ. ಪುಣ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಉಣಾಕ್ ಕಾಡ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ತೊ ಖಂತವ್ಲೊ.

FFC03

ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್

ಹೆ ಠೀಕೆಕ್ ಪ್ರತಿಕಾರ್ ದಿವ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ನಿರ್ಮೊಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ ಜೆಂ ಲೊರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ಎನಕ್ ಆರ್ಡನ್ ಹಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆಸಾ ಜಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಶೈಲೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾ, ನಿರ್ಮೊಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಖರ್ಚ್ 1.80 ಲಾಖ್ ರುಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಜೊ ಭರುನ್ ಕಾಡ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಎಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಥಳಾವ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಖಾತಿರ್ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಾ ತಿ ತೆದ್ನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಿವ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಜೆಮಿನಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಎಸ್.ಎಸ್. ವಾಸನ್, ಹಾಣೆಂ ಹಾಚೆ ಬದ್ಲಾ ತಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಕೆಲಿ.

FFC04

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉರ್ಪಿ ಭೂಮಿಕಾ ಸಿ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ಶಾಲಿನಿ, ಆಂಟೊನಿ ಡೆ’ಸಾ ಆನಿ ಜಾಸಿಂತೊ ವಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಮನ್ ಭುಲೊವ್ಪಿ ಕಂತಾರಾಂ ಧೋಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಾತ್ ಆನಿ ಕ್ಲಾಡಿಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರಾಚೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪೊರ್ತುಗೇಜ್ ಫಾಡೊ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. ನಿರ್ಮೊಣ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಕಾಡ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಖ್‌ದೀರ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಜೆಂ ಎ. ಸಲಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಗರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂತು ಶಾಲಿನಿ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಜಿ ಘರ್ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ ಜೆಂ ಎ. ಸಲಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ದಿಗ್ದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂತು ಶಾಲಿನಿ, ಸಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಜಾಸಿಂತೊ ವಾಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

FFC02

ನಿರ್ಮೊಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

ನಿರ್ಮೊಣ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದ್

ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾಬ್ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ಸರ್ಗೆಸ್ತ್ ಡಾ| ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್, ಸೊಭಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗೊಂಯ್, ಖರೊ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್, ಗೌಡಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕಾಂ ಎಚ್. ಎಮ್. ವಿ. ಕಂಪೆನಿ ಖಾತಿರ್ ಸಂಗೀತ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ ಜಾಕಾ ತಾಕಾ ಬೊಂಬೆ ಜರ್ನಲ್ ಆವಾರ್ಡ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಸಿನೆ ಮ್ಯೂಜಿಶಿಯನ್ಸ್ ಆಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಎಕ್ ಸ್ಥಾಪನಾರ್ ವಾಂಗ್ಡಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ.

ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಬೆಕಾರ್ ಪಾತ್ರಾವ್ ತಿಯಾತ್ರ್ ದಾಕಯ್ಲಾ ಜಾಂತು ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾ ಸಂಗೀತಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ತಿಯಾತ್ರಾಕ್ ಎಕ್ ಗುಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ ಸಂಗೀತ್ ದಿಗ್ದರ್ಶರ್ಪಿ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಚೊ ಅಡ್ಕಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಭಾರತಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಆಪುಲ್ಕಿ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಅಶೆಂ ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾಚೊ ಜಾದ್ವಾಚೊ (ಜಾದುಚೊ) ಹಾತ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆರೆ ದೇಶ್ ಹಿ ಧರ್ತಿ ಆನಿ ಕೊರಾ ಕಾಗಜ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆರಾ ಜೀವನ್ ಕೊರಾ ಕಾಗಜ್ ಹಾಂತು ಆನಿ ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫ್ರೆಂಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಪಾಕ್ ಗೋವಿಂದ್ ಸರಯ್ಯ ಹಾಚ್ಯಾ ತೆಂಕ್ಯಾನ್ ‘ಪ್ರಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮ್ 1965 ವರ್ಸಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ತನುಜಾ ಮುಖೆಲ್ ಭೂಮಿಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಜಿ – ಆನಂದ್‌ಜಿ ಹಾಂಣಿಂ ದಿಲಾಂ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ಲೊಪ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ 1.5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲೆಂ.

FFC01

‘ಆಹಟ್ – ಏಕ್ ಅಜೀಬ್ ಕಹಾನಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್

ಇತ್ಲೆಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆನಿಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾಡಸ್ ಕರುನ್, ‘ಆಹಟ್ – ಏಕ್ ಅಜೀಬ್ ಕಹಾನಿ’ ನಾಂವಾಚೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನವ್‌ಸತ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ವೇಯ್ಟ್ ಅನ್‌ಟಿಲ್ ಡಾರ್ಕ್’ ಹಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುನ್ ಮುಖೆಲ್ ಭೂಮಿಕಾ ಡಾ| ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲಾಗು, ಜಯ ಬಚ್ಚನ್, ವಿನೋದ್ ಮೆಹರಾ ಆನಿ ಅಮರೀಶ್ ಪುರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆಂ ವಿಶಾಲ್ ಗೊಮಾಂತಕ್ ಭಾವ್ಟ್ಯಾ ಖಾಲ್ 1974 ವರ್ಸಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾಚಿ ಪಾಟ್ ಕಥಾ ಜಿ. ಡಿ. ಮಾಡ್‌ಗುಲ್‌ಕಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ರೆಗೆ ಹಾಣೆಂ ತೆಂ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಜೊ ಖರ್ಚ್ ಸುಮಾರ್ 18 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಕಾಕ್ ಅಟಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ತೆದ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಎಕೆ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕುರ್ಡೆ ಆಸ್ತುರೆಚಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಂತು ಪಾಗ್ಳೆಪಣಾಕ್ ಲಗುನ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳೊವ್ಪಾಚೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ 2010 ವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿಚೆ 26 ವೆರ್ ದಾಖೊವ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೋರ್ ದರ್‌ವಾಜಾ ಆನಿ ಗೊಗೊಲಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ.

1985 ವರ್ಸಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕಿಸನ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಸುನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟಾಲ್ಲೊ ಫ್ರೆಂಕ್, ತಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ 2 ಆಂಕ್ಡೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತಾ ಅಶೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ 1919 ವರ್ಸಾ ಜಾಲೊ ಜಾಂತು ದೋನ್ ಎಕುಣೀಸ್ ಆಂಕ್ಡೆ ಆಸಾತ್, ತೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ದರ್ ಎಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್; ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಎಲ್ಫೀನ್ ಆನಿ ಡೊರೀನ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿಂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ಲರಿಸ್ಸಾ. ಹಾಲಿಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ‘ಮ’ ಆಕ್ಷರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್, ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಪಾಕ್ ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಅಶಿ ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೊವ್ಪಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ವೆರ್ 2007 ವರ್ಸಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮುಂಬಯ್ತ್ ತಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ದಾದರ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಾಕಾ ಲಾಸ್ಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರಸಂಗಾ ವೆಳಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜಾದುಗಾರಾಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆಸ್ವಾದ್ ಘೆವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ದಿವ್ಪಾಕ್ ಫುಡ್ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬರಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಪಿ ಧಾಡ್ಣಿ ಜಾತಲಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಲಾಮ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. ROCKY D'SOZA, BRAMAVAR

    I am highly impressed by the write up that delinates the kind of a man and a musician of top clasd that Frank Fernad was, a living example, a source of inspiration for all of us. Kudos to report in KITTALL KONKANI NEWS MAGAZINE.
    His illustrious career, struggle for acceptance in films, hats off to this sensitive artist. I had been in love throughout my boyhood till today with 2 illustrious Konkani films a) Amchem Noxib b) Nirmone till today. I love those songs like Claudia, Mogacha ; Mogan asonk boren- jivith sukhi kharen ; Need boja bai – dol moja bai – pippit hadtholo pai ( a lullaby) ; bestench ragan bawon -kityak vethai dhawon ? Kajar jawnk asa tharno challo. I sang those songs on different occasions earning applause. Frank Fernad’s time in Mumbsi was not known to me. I would have just floated into TAJ HOTEL in Colaba Cause way, near Kailash Parwath/ Srand Cinema the time I lived there during 1980s. I felt the experience of Heart warming, nostelgic going down the memory lane capturing the spirit of the bygone time and the records, accolades our own man Frank Fernad had earned. May the story of his life influenceany more artists in the making amongst us.

  2. mm
    Gerald Carlo, Hassan

    .ಬೋವ್ಶಾ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಗೀತ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪಿಂತುರ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್, ನಿರ್ಮೊಣೆ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಜಿದೊರ್ ದಾಂತೆಸ್ ಹಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.