Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 9

JHST 2 ವನ್ನ್  ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ತೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ತಶೆಂ ರಿಶಬಾಚೆ ಸಾಂಜೆ ಈಶ್ಟ್, ಪ್ರತಿಭಟಾನಾಂ ವಿರೋಧ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸಾಹಸಿ ವರ್ತಾನಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭ್…

ಆತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಗಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಂಗ್ ದಿಶ್ಟೆಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ….

 “ಒ.ಕೆ…ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಮ್ಹಜಿ…ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ನಿಕಳ್ಟಿ ಸರ್ತಿ ತುಮ್ಚಿ….ತೆಂಯೀ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ತುರ್ತಾನ್! ”

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್, ತಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್, ಮತಿಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುನ್, ‘ಪೊಳ್ಕೊರೆ ಜಾಲ್ಲೆ ’ ತೆ, ಆತಾಂ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಭೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಪೊಳ್ಕುರೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್, ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ…

“ನಿಕಾಳ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಮ್ಚಿ…?…ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?…ಆಮಿ ನಿಕಾಳ್ಟೆಂ ತೆಂ ತುಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸೈತ್…”

“ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ನ್ಹಂಯ್…ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್, ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತೊಲೊ!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಸತಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ರಿಶಭ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ, ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ರಿಶಬಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ತಾಂಚಿ ದುಬಾವಿ ಸಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…“ಫಟ್ಟಿಂಗಾ…ತುಕಾ ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸೊಡಿಶೆನಾಂವ್…ವೆಚಾ ಆದಿಂ ತುಜೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಫೋಡ್ನ್ ದಾಂತ್ ಝಡವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ”  ದೊಗಾಂ ಪೈಕಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಲೆತೆಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ರಾಗಾನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪೈಕಿ, ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಉಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡೊನ್, ರಿಶಭಾನ್ ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಪಾಂಯ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೇಗಾನ್ ತ್ಯಾ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂ ಬೊಟಾಂಚೆರ್ ಬಳಾನ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ಲೊ!

ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ…ತೊ ದುಸ್ರೊ ಧಡಂಗ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡೊನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್…“ಹೇಯ್…!” ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ತಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ಆನಿ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚಾ ದೊರಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬಡ್ಭಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

“ಆತಾಂ ಬರ‍್ಯಾನ್, ತುಂವೆಂ ಮುದೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ ”

“ಫಾ…ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಂ ತರ್?!” ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ಧಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ತರೀ…ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೊಕೊಳ್ ಧೈರ್ ಪ್ರದರ್ಸುನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ.

“ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾನ್ ಆತ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.” ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಭಡೆಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ರ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭಾಚೊ ಪಾಂಯ್, ಮಾತ್ಸೆಂ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ತ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ!.

ಕ್ಶಣಾನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ಬೊಟಾಂ ವಯ್ಲೆಂ ರಿಶಭಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೊಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ್ಲೊ. ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಲೊಲೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪಾಂಯ್, ಬಳಾನ್ ವೋಡ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್, ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ!

ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ…ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ.

ಹೆಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಆನಿ ತಾಣೆಂ, ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೇಗಾನ್, ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ತಾಚಾ ಕೊಲಾರಾಚೆರ್ ಗಿದಾ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿಚ್ಚ್! ಆನಿ ತೊ ಶಿರ್ಪುಟೊ ರಿಶಭಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಚೊರಾಪರಿಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾನಾ…

ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ರಿಶಬಾಚೆ ಸಾಂಜೆಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೊಳ್ಕೊನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್, ಯೊದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ತೆ ತಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚಾ ಉತ್ಸುಕತೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಳ್ ಲ್ಲೆ, ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ತರ್ನಾಟೆ, ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತೆಪರಿಂ, ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಪಾಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಹ್ಯಾ ಅಪಾಯೆ ಭರಿತ್ ಸಂಧಿಗ್ದೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚಾವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಆಲೋಚನೆಚೆರ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಪರತ್ ವಾಹನಾಂಚೊ ಏಕ್ ಜಬ್ಬೋರ್ ಆವಾಜ್ ತ್ಯಾ ‘ಎ ವನ್ನ್’ ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಆವಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಭಂವ್ತಿಂಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ‘ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೆ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲೆ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆನ್ ತ್ಯಾಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾಂ…ಥಂಯ್ಸರ್…

ಏಕ್ ಪೋಲಿಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಟಾಪಟ್ ಏಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜೀಪ್…ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಾಹನಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್, ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ!

ಆನಿಂ ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಕ್ಶಣಾಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಾ ಮುಟಿಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾಕ್…

“ಫಟ್ಟಿಂಗಾ…ವ್ಹೊಡೊಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಂಕ್ಟಾ ಪರಿಂ ಭಾರಿ ಉಡೊನ್ ಆಸಾಯ್…ಧರ್ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ” ಮ್ಙಣ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಖೊಟ್, ತಾಚಾ ಅಸ್ಕತ್ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕೈಲ್ಯಾ ಥಪ್ಕಟ್ ಕುಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬಸೈಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಖೊಟೆಕ್, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಫರಾ ತ್ಯಾ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾಚೆ  ಪಾಂಯಾ ಘಾಂಟಿಂಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಖೊಟೆಕ್, ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದುಕೆನ್, ತೊ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೊಪಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮೆಟಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ!

ಆನಿಂ‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅಕಾಂತೆನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್, ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೊಲೊ ತೊ, ಕ್ಶಣಾನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಝಾಲಾಕ್ ಉಸ್ಳಾಲೊ!

ಆನಿ ಹೆಂ ಅಪ್ರೂಬ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ರಿಶಭಾಚಾ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಚಲಾಕೆಕ್, ಇತ್ಲೆಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ತಶೆಂ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಗೀ, ಖೊಟ್-ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ, ತಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಧರ್ನಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸಿಕ್ ವರ್ತಾನಾವರ್ವಿಂ, ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರ್ಲೆಂಗೀ ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಝಾಲಾಕ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ತೊ ಶಿರ್ಪುಟೊ, ಪಡ್ಲೆಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಖಿಣಾನ್…ತಾಚೆರ್, ತುರ್ತಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊಚ್ಚ್, ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಬುಡ್ಲೆಲೆ ತೆ  ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆತಾಂ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾಚೆರ್, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡಿ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆ! ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ರಿಶಬಾಚಾ ಸಾಂಜೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್…ಯೆದೊಳ್ ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತೆ ಅಮ್ಸರಿ ಬಾಯ್ಕ್ ಚಾಲು ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಬಾಯ್ಕಾಂ ಹಾಲಾನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತೆ ಬಳ್ ಘಾಲುನ್,  ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಆಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಹಾಂಗಾ ಶೊಪಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾನ್, ಶಿರ್ಪುಟ್ಯಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ..ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ತುರ್ತಾನ್, ತಾಚಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಆಕಾಂತೆ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧಡಂಗ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಕೊಲಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಬಳಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ….

ರಿಶಭಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕ್ರೋಧಾಚೆಂ ವರ್ತನ್, ತಶೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಚ್  ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಮತಿಂ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾ ಮೋಡ್, ಹೆಂ ದೊನೀಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್, ಧೆದೆಸ್ಪೊರ್ಣಾಕ್ ವೊಳಗ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತ್ ಘುಸ್ಪೊಡೆಚಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…

ರಿಶಭಾನ್, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಚಾಲಾಕೆನ್, ತಾಚಾ ಪ್ಯಾಂಟಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪರ್ಸ್, ತಾಕಾ ಕುಸ್ಕುಟ್ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ! ಆನಿ ಖಿಣಾನ್…

ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಾಲಾಕೆ ವೇಗಾನ್…ತಿ ಪರ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಲ್ಸಾಕ್ ದೆಂವೊವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಕಾಡುನ್, ತಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲಿ!

ಅಶೆಂ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಪರ್ಸ್, ಖಿಣಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿಂ  ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲಿ.!!!

ಆನಿ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಹಿ ‘ಪರ್ಸ್ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ’ ಇತ್ಲೆಂ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಚಲುನ್ ಗೆಲೆಂಕೀ…ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ರಿಶಭ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸೊನ್ ಕುಡಿರ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾತ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಿ ಚಾಲಾಕಿ ಚಲೈಲ್ಯಾನ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಹೆಂ ಗೆಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ!  ಆನಿ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾಮಧೆಂ…

ರಿಶಭಾನ್, ವಯ್ರ್ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಕೈಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಆಪ್ತ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಹಾತಾಚಾ ಗುಪಿತ್ ಹಿಶಾರೆದ್ವಾರಿಂ…ತುರ್ತಾನ್ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್, ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದರ್ವಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ…ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಕೊಲರ್ ಧರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾನ್…

ಚೊರ್ಯಾಂ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ, ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಚಿ ಪರ್ಸ್, ಕೊಣಾಚಾಚ್ಚ್ ಗಮನಾಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಲಿಪ್ತಿಂ, ಫ್ರೆಡ್ಡಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ!.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಗಲಾಟ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್  ಆತಾಂ ಶೊಪಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊಚ್ಚ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಕೊಲಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುಸುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಸೊಡ್ ತಾಕಾ…ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ”

“ನಾ ಸರ್, ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಖಂಡಿತ್ ”    ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ ರಿಶಭ್…“ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ…”

“ಪ…ಪರ್ಸ್?!”…ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಗಾಗೆಲೊ! ಥೊಡಿಂ ಕ್ಶಣಾಂ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಂ ಆಕಾಂತೆನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ…“ನಾಂ….ನಾಂ ಸರ್….ಹಾಂ…ಹಾಂವೆ ಹಾಚಿ ಪರ್ಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ನಾಂ…ಹೊ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾ.” ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾನ್ ಬಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

“ನಾಂ ಸರ್…ಹಾಂವ್ ನ್ಹಹಿಂ…ತೊ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾ…ಹಾಂವ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ  ಪರ್ಸ್ ಆನಿ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಾಂ ತಾಣೆ…” ರಿಶಭ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ …ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೊ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಾಚೊ ಮುದೊ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ  ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್, ಖಿಣಾನ್ ಧರ್ನಿರ್ ಗಳಯ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ನಶಿಬ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹಿ ತಾಚಿ ಚೊರಿಯಾಂ ಕರ್ನಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾಚಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಚ್ಚ್!

ಆನಿ ತಾಚೊ ಹೊ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸಾ ಮುದೊ ಚೊರಿಯಾಂ ಧರ್ನಿಕ್ ಗಳಂವ್ಚೊ ತೊ, ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆತಾಂ, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಪರ್ಸ್ ಯೀ ಹಾಣೆಂ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಚಾ ಮತಿಂ ದಾಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ! ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾ ತೊ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗರ್ಜಾಲೊ…

“ತಾಚಿ ಪರ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ದಿ.”.

“ಸ…ಸರ್…ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಸರ್, ಹಾಂವೆ ತಾಚಿ ಪರ್ಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ನಾಂ…”. ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಘುಸ್ಪಡೆ  ಗೊಂದೊಳಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ, ಥರ್ಥರ‍್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

“ನಾಂ ಸರ್…ತೊ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾ ಸರ್…ತ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಚೆಕ್ಕ್ ಕೆಲಿಂ ತರ್ ಕಳ್ತಾ ಸರ್”…ರಿಶಭಾನ್ ಯೀ ಸೋಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾಂ. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂದರುನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ರಾವ್!…ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ರಾವ್!” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಗರ್ಜಾಲೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್…ರಿಶಭಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಆನಿ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್…“ತಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರ್ ” ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ತೊ ಸುರ್ವೆರ್, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಉಜ್ವೆ ಕುಶಿಚೆಂ ಬೋಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಕಾ  ಕರ್ಚೀಫ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ತಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…

ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಹಾತ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ಯೆದೊಳ್ ಸೊದ್ನಾಂನಿಂ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಆತಾಂ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್  ದುಬಾವಿ ವಸ್ತ್ ಆದಾಳ್ಳಿ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಕ್ಶಣಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಪರ್ಸ್!

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಣೆಂ ತಿ ಕಾಡ್ನ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…ತಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರ್ಸ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್, ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಉದ್ಗಾರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ತಿ ಪರ್ಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್.”

ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದೊಂಚಾ ಆದಿಂ ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಊಂಚ್ ಕರುನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೊ…“ಹಾಂ…ಹಾಂ…ಸರ್,…ಹಿಚ್ಚ್ ಸರ್…ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ಸ್.!”

ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪರತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಇನ್ಸ್-ಪೆಕ್ಚರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಸಾಚೆರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಆನಿಂ ಆತಾಂ…ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್, ರುಂದಾಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…

ತಾಚಿ ಹುಳ್ವಳ್ಚಿ ಜೀಬ್ ಕ್ಶಣಾನ್ ಸ್ಥಭ್ಧ್ ಜಾಲಿ.! ಆನಿಂ ತೊ…‘ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತೆನ್, ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ತೊ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ! ಆತಾಂ…

ತಿ ಪರ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಮತಿಕ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!!! ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರಾನ್, ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಸಾಂತ್…ರಿಶಭಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್, ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಉಸಳ್ಳಿಂ…

“ಪಡ್ಪೊಶ್ಯಾ…!”…ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಲೊ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ್, ಪರತ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಾಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ…“ವ್ಹರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ವ್ಯಾನಾಂತ್ ಕುಡಾಯ್!”.

ಆನಿ ಆತಾಂ, ‘ ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ರಿಶಬಾಚಿ ಚಲಾಕಿ’ ಮ್ಙಣ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಕಳುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಾಚೊ ಜಡ್ ಹಾತ್ ತಾಚಾ ಭುಜಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ತಾಕಾ ವ್ಯಾನಾಸರ್ಶಿಂ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಮೊ ಕುಕಾರ‍್ಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಜಮ್ಲೆಲಿ ಲೊಕಾ ಖೆಟ್, ತಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ‘ಎರೆಸ್ಟ್’… ಹೆಂ ದೊನೀ ‘ಕೋಮು ಗಲಾಟ್ಯಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಠಿಣ್ ದುಬಾವ್, ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಕ್ಶಣಾನ್ ತಾಣೆಂ ಶೊಪಾಚಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಲಾಕಾಕ್, ತುರ್ತಾನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಲಾಗಿಂ, ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್…ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವೆನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರುನ್…ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಚಾ ಸಂಘಟನಾವಿಶಿಂ ವಿವರುನ್, ತಾಂಕಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತಶೆಂ ವಿನಂತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಯೀ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

ತವಳ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ತಾಂಚೆಂ ಲಾಗಿಂ…ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಿ ಹೆರ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೆಳುನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಚಾ, ಅಪಾಯೆವಿಶಿಂ ಧಮ್ಕುನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ವ್ಯಾನಾರ್ ಕುಡಾವ್ನ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಪೊಲಿಸ್ ವ್ಯಾನ್, ಶೊಪಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಿಸರ್ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್. ಫಕತ್ತ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪರ್ತಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳುನ್, ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾವಿಶಿಂ, ವಿಮರ್ಸೊ ಚರ್ಚಾ ವಾದ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ.

ಗಲಾಟ್ಯಾವೆಳಾ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಉಭೆಂ ರಾವೊನ್ ಝಗ್ಡುನ್, ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್, ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ವಿರೋಧ್, ಶಾಣೆಪಣಿಂ ತಶೆಂ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್ ಝಗಡ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡೊನ್, ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಶಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಉಲೊವ್ನ್, ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಶಬಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ…ರಿಶಭ್.

ಮುಕಾರ್ತಾ…

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.