ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ – ಬೊಟ್ಲೆರಾಕೀ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ 1956 – 1966 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಯುವಸಂಘ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಸಂಘಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿ. ವೈ. ಎಮ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾದ್ವಾರಿಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವರ್ಸಾಂ ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂ – ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಜಾತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಕಥಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಚಡ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಪಡ್ದೆ ವೊಡ್ಚೆ, ಪಡ್ದೆ ಘಾಲ್ಚೆ – ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಾ ಅಡೇಜ್ ಘಂಟೆ ಲೋಕ್ ಹೆ ನಾಟಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.

1966 ವರ್ಸಾಚಾ ಮದ್ಗತ್ ಹಾಂವ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಮುಂಬಯಿ ಪಾವ್ಲೊಂ. 1966 ತೆಂ 2010 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. 1966  ತೆಂ 1985 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಗಲ್ಫಾಚಿ ದಾರಾಂ ಪುರ್ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ, ಜೆದ್ನಾ ತೆ ರಾವ್ತಾಲೆ, ಕುಡಾಂನಿ, ಫಿರ್ಗಜಾಂವಾರ್ ವಾ ವಿವಿಧ್ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಸಂಘ್ ಉಬೆ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ಗಾಂವ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಾ ಡ್ರಾಮಾ ಹೊಲಾಂತ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೆಜಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್ ಮಂಚಾರ್ ದೊಬಿತಲಾವ್, ಬಾಯ್ಕಲಾ, ರಾಣಿಬಾಗೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾರ್, ಬೆಂಡ್ರಾ ವಿಲೆಪಾರ್ಲೆ ಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮ್, ಥಾಣೆ ಆನಿ ಬೊರಿವಿಲಿ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾಲೆ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ‘ಮಿತ್ರ್’ ಆನಿ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಹಪ್ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚಿ ಜಾಹಿರಾತಾಂ ಸರಾಗ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೆ ವಿಮರ್ಸೊ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾಲೊ. ವಿಮರ್ಶಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಜರೀ ನಾಟಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಭಗ್ಸಾಣೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ತೊ ಕೋಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ ನಾಟಕಾಂಚಿ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟವ್ನ್ ಸಂಪಾದಾಕಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಮ್ಚಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತರೀ ಮಾಪಾನ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾರ್ 2 ವರಾಂಚೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಉಣೆ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಶ್ರೇಯ್ ದೆವಾದೀನ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಕ್ ಫಾವೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಿಂದಿಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಗಾವ್ಪಿ- ಗಾವ್ಪಿಣ್ಯೊ ವೇದಿಚೆರ್ ಒರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಂತ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಾತಾಲಿ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹಿಂದಿ ಕಾಮೆಡಿ ಆಸೊನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ದೂಃಖ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಖುಶ್ ಜಾತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ದಾದೊಶಿ ಜಾತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಹಿಂದಿ ವಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್‌ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಲೊಕಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜಾನಿ ವಿವಿಧತಾ ನಾತ್ಲಿ! ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಇಮಾಜಿ ಭಾಷೆನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪದಾಂ ತೆಕಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಹಾಲ್ ಚಾಲ್ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಿನಾತ್ಲೆ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಮೆಡಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಕ್ ಧಮ್ ನಾತ್ಲೊ. ಆತಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಮೆಡಿ ಬಳಿಷ್ಠ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಫೊಕಣಾಂನಿ ತಾಜಾಪಣ್ ನಾ. ಖಂಚೆಗಿ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆ, ಪರ್ನೆ ದೊಡ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಚೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಗಾಂವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚಾ ಪದಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ವಾಜಂತ್ರಾಚಾ ಕರ್ಕರಾಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಮೆಲೊಡಿ ಮಾಯಾಗ್. ವಾಜಂತ್ರಾಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್. ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸಹಜ್ಪಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಪದಾಂತ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಜಿವಾಳ್ ದೆಕುನ್, ತಿಂ ಲೊಕಾಮೆರೆನ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ವಾಜಂತ್ರಾಂನಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಖಂಚೊಯಿ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾ. ವಾಜಂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮಾಚೆರ್ ವಾಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್ ವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಮತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜಾಂನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ವಚೊನ್ ವಾಜಾಂತ್ರಾಚೊಂ ಆವಾಜ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಆತಾಂ, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಯಂತ್ರಾಂಚಿ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೀ – ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ಶುರು ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಕಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಹೊಲಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್, ನಾಟಕಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನಾಟಕಾಂಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜಾಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಧರ್ಮಾಥ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದವರಿಜಾಯ್. ಖರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚಾ ಉದ್ಯೋಗ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದಾನ್ ಘೆಜಯ್ ನಾ ತರ್ ಸ್ವತಾಚೊ ದುಡು ಖರ್ಚಿಜಾಯ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕಲಾಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಜಾಯ್ತೆ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್.

ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚಿಂ ಗಜಾಲ್ ಪಳವ್ಯಾಂ – ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾನ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾಳೆಂ ಧವೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತೆಂ. ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಕಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ರುಚ್ಲೆಂ! ತಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂನಿ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂಚ್ ‘ನಿರ್ಮೊಣ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕೆಲೆಂ. ಜರ್ತರ್ ತಿಂ ದೊನೀ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’, ‘ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್’ ತಸಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಭಾವಾಂನಿ ತರ್ ಪಳೆಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಕಾರಣ್, ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಥಾ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೀನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ‘ನಶೀಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಅಕರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತೋಚ್. ಅಸಮಂಜಸ್ ಕಥಾವಸ್ತ್, ಸತಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿಂ ವಾ ಸಹಜ್‌ಪಣ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ – ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂಬರ್ ವನ್’. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕೀ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ತೊಚ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಅಭಿನೆತಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾಡ್ ನಾಂತ್, ಪೂಣ್ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ೨೫ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ – ಕಷ್ಟ್ ಧಗ್ದೊಣೆಚಿ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲೊಣೆಚಿ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್. ಪದಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಚಿತ್ರಿಕರಣಾಂತ್ಲೆ ಚುಕಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ದೃಶ್ಯಾಂವಳ್ ವಾಸ್ತವಾಥಾವ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಡ್ರಾಮಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರೀ, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ನಾ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಫಿಲ್ಮ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ಯುವಜಣಾಂ ತರ್ ಪಯ್ಸ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್‌ಯಿ ವೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾಂ ಹಾಸಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ನಾ ತರೀ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಧಮ್ ನಾ.

ಹಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ವಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಾನಾ – ಆಜ್ ಇತ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಲೋಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲಾ ತರೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ತೀಸ್, ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಸೊಡ್ ಲ್ಲೆ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ? ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿತರಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂತ್ ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಂವ್ತಾತ್ ? ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಟಿ. ವಿ. ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕರಾವಳೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಯಥೇಶ್ಟ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ದೂರದರ್ಶನ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ?

ಬೋವ್ ಶಾ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ವಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕೀ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ ?

► ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !