ಕೋಂತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಸುರಕ್ಷಾ

ಹೊ ದೀಸ್…ಹೊ ಉಡಾಸ್… ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ, ಹೋಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಚೊ. ತವಳ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ವೊತ್ತಡಾವರ್ವಿಂ, ಮ್ಹಜಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಮನ್ ವೆಲ್ತಾಚಾ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ನಳ್ಯಾಂಚೊ ಅದಿಕೃತ್ ಏಜೆಂಟ್ ತಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ನಳ್ಯಾಂ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ನಟ್ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಜೊಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂಗಿಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ( ಆತಾಂ ದೆವಾದೀನ್) ಹುಬ್ಳಿಂತ್ ನಳ್ಯಾಂ ಡಿಪೊ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊಂ.

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆವೆಳಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಮೆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮೆನೆಜರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೀ ಕೊಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಏಜೆಂಟ್ಸಾಂಕ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ವಿಕ್ರಾಪಾವಯ್ರ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ತರ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ತತ್ವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ, ಮೊಲಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಂಪಿಟಿಶಾನಾರ್ ನಳ್ಯಾಂ ಗಿರಾಯ್ಕೆಂಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ಕೊಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಡ್ ಆಫಿಸಾಚಾ ತಶೆಂ ಥಳೀಯ್ ಕಾರ್ಖ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಂಚೊ ಬರೊ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಖ್ಯಾತ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ತಶೆಂ ಫಮಾದ್ ನಟ್ ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್ಚೊ. ತೊ ಪಿಂಟೊ ನಳ್ಯಾಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ನಳ್ಯಾಂ ತತ್ವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಳೆ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂಚ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬೊವ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಮೆನಜರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಕಾ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉದೆವ್ನ್ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಸಪ್ಲಾಯ್ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾ ಮುಟಿಂತ್ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಲೊರಿಯೊ ಖಾಲಿ ಕರ್ಚಾ ಅನಿವಾರ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜಾ ವಿನಂತಿವಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತೆಂ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ತಾಚೊ ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತೊ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಮಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಮನ್ ವೆಲ್ತಾಚಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮೆನೆಜರಾಚಾ ಫೊನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ಹೆರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸಾಂಕ್ (ಹುಬ್ಳಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಕೋಲಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಏಜೆಂಟ್ಸಾಂಕ್) ಟಪ್ಪಾಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಬರ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಫುಡೆಂ, ಹಾಂವೆ ವಿವಿಧ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ನಳ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಕ್ ಭೆಟುನ್ ಆರ್ಡರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಟ್ರಂಕೊಲ್ ಆನಿ ಫೊನಾಂದ್ವಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹುಬ್ಳಿಚಾ ಭಾಗಿದಾರಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಟಾಉಟಿಂ ಹುಬ್ಳಿ ಬಸ್ಸ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಡಿಪ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆನಿ ವಾಚ್ ಮೆನಾಕ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ.

ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾಚ್ ಮನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಫಿಸಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ! ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುಬ್ಳಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಸರ್ ಆಜ್ ಹೋಳಿ…ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ವೊಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೆ ಪಿಚ್ಕಾರಿಂತ್ ಕಲರ್ ಮಾರುನ್ ಹೋಳಿ ಆಚರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಡಿಪೊ ಬಂದ್…ಸೊಜಾ ಸರಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂವೇ? .” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಂಚ್ಚ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊಂ.

ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಪರಿಗತ್ ಚಿಂತುನ್, ಜೊಸೆಫ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ವಿಶಯ್ ತಿಳ್ಸಿಲೊ. ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ತುಂ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಮಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತುಂವೆಂಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಡೇಂಜರಸ್. ತ್ಯಾ ವಾಟಾರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹೋಳಿಚೊ ಪಿಸೊ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೆ ಹೋಳಿ ರಂಗಾನ್ ನ್ಹಾಣಾಯ್ತಾತ್”

ತವಳ್ ‘ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಉದ್ಗಾರೊನ್, ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾಂ, ‘ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾತಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ . “ಪಳಯಾಂ ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಸೆಲ್ ನಳ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್, ಆಮ್ಚೆ ಹಾಂಗಾಚೆ ವಸೂಲಿ ಆನಿ ನವಿಂ ಆರ್ಡರಾ ಘೆತಾಂ. ತುಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಎಡ್ರೆಸ್ ದಿ. ಪಾಟಿಂ ಕೋಲ್ ದಿ” ಮ್ಹಳೆಂ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆನಿ ವಾಚ್ ಮೆನಾಲಾಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೊಚೊನ್ ” ಕೋಣ್ ತರೀ ತಾಚಾ ವೊಳ್ಕೆಚಾ ರಿಕ್ಶಾ ವಾಲಾಕ್ ಕಶೆಂತರೀ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ …ವೆಗ್ಗಿಂ… ದೀಸ್ ಫುರ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಂ. ಭಾಡೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ತುರ್ತ್ ಕರ್.” ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ದೆವಾದಯೆನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ವಾಚಮನ್ ರಿಕ್ಶಾ ಘೆವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್, ಮತಿಂತ್ ಚ್ ಏಕ್ ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ ಕಾಡುನ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸ್ಲೊಂ . ಆನಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರಾಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಹೋಳಿ ರಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರುನ್ ಶಾಭೀತ್ ಥರಾನ್ ಲೊಡ್ಜಾಕ್ ಪಾವಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಪರೀತ್ ವೇಗಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಶಾಗಾರಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಮಧೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಸರ್ ಕೋಂತ್ ಆಸಾಗೀ?”

“ನಾ..ಕಿತ್ಯಾಕ್?!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. “ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ತೆ ಪೈಶೆ ದಿಂವ್ಯಾಂ.”

“ತಾಂಕಾ ಪೈಶೆ ನಾಕಾತ್. ಕೋಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್. ಹೋಳಿ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಚಾನಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಫಡೆಂ ಮುಕಾರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಸಾ… ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂತಾ ಸಾಕ್ಶೆ ಸಮೇತ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ಯೆತ್” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸದಾಂ ಕೋಂತ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆವುನ್, ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಕ್, ತಶೆಂ ಕೊಂತಾಕ್ ವಿಸರ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿ ಮತಿಂ ಯೆವುನ್, ದೆವಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ತವಳ್ ಸುಮಾರ್ ನೊವ್ಯಾ ವಾ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚಾ ಲಾಂಕ್ಡಾ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಂಗಿ ವ್ಯಾರಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾವೆಳಾ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕೊವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದು ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ, ಘರಾಂಕ್ ವ್ಹಾಹನಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮ್ಚಾ ಡಿಪ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಚೊ ಟಿಂಬರ್ ಡಿಪೊ ತಶೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೊಟೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾ ಅಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ‘ಕಾಂಯ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಪೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕೆನ್ ಆಮ್ಚಾ ಡಿಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ್ತಿತ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿಚಾ ಜಾಗ್ವಾಣೆಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ.
ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಡಿಪ್ಯಾಚಾ ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಂ ಲಾಗಿಂ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಏಕ್ ಧವೆಂ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ಶಣಾನ್ ಹಾಂವೆ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕೋಂತ್ ಶರ್ಟಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೆಂ. ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ತಾಂತ್ಲೆ ದೆವ್ಲೆಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಜಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂತಾ ವಳ್ಕೆನ್ ಹೊ ಡಿಪೊ ನ್ಹಂಹಿ ತೊ ಡಿಪೊ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೆ . ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ತ್ಯಾ ಡಿಪ್ಯಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉಜೊ ಧಗ ಧಗ ಕರುನ್ ಉಟ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಕೋಂತ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಘರಾಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ…ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾ…

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಹೋಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಚ್ಚ್! ತವಳ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ‘ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್?!’ ಮ್ಹಣ್ ರುಂದಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಭಂವ್ತಿ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಮ್ಹಜೊ ರಿಕ್ಷಾಗಾರ್, ರಿಕ್ಷಾ ರಾವೊವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೋಳಿ ರಂಗಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಚ್ಕಾರಿ ಧರುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ನಿಶಾನಿ ದವರುನ್, ಹೋಳಿ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಂಗಾಗಾರಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪರಾತ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ…ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಚ್ಕಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ತವಳ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ತೊ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಚೆಂ ಲಾಟ್” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೋಂತಾಚಿ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್ಚಿ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಲಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…

ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಲೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಚುಕಿಕ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾನಾ, ದೆವಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ದುಸ್ರೆಘಡ್ಯೆ ತೆ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಬರ‍್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆನ್  ಭರೊನ್ , ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಬಿತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆ.

ತವಳ್ ನಳ್ಯಾಂ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೋಂತ್ – ಖುರ್ಸಾಕ್ ವಿಸರ್ಲೆಲೆಂ ಘಡಿತ್, ಆಜ್ ಹೋಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತವಳ್ ಆರಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಜ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಪರಿಂ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವುನ್, ಪರತ್ ಮನ್ಶಾಬರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ  ಚಿಂತುನ್…ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಮುಕಾರ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲಿ. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ದೆವಾಕ್ ವಿಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜಾ ಕರ್ತುಬಾಕ್ ವಿಸರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ ಮಹಿಮಾ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾನ್ ರಡ್ಚಿ ಲಿಖ್ಣಿಂ ಕ್ಶಣಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಾಂಬಾಲಾಗ್ಲಿ.

► ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !