ಸೆಲ್ಫ್ ಇ-ಸರ್ವಿಸ್

ಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಿಕ್ಕುಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಜಮ್ಲಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಿಚೆಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್. ತರ್ನಾಟಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ತಿಚೆಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಅಶೆಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ ಕೀ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಪಡೊನ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಡ್ಯಾಜಮಾತೆ ವೆಳಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್ ಮದೆಂ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೊಚ್.

“ತುಂ ಚಿಕ್ಕು ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿಯ್ ?”

ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ರುಪೇಶ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೋಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್.

Roshu03

ತೆಂ ಗೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ನವಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಟೋನಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಮದೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಟೋನಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಸರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೌಂಪೌಂಡಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ನಿ ಆಂಟಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕುಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಉಂದ್ರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ದಿವೊಡ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬೊಬೆಕ್ ಉಂದ್ರಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ತೊ ರುಕಾರ್ ಉಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪಾಕ್ಯಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ರುಪೇಶಾನ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಧಾ-ವೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಮುಯೆತೆದೊ ಜೀವ್ ಜಾಲೊ. ತಿಣೆಂ ರುಪೇಶಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್‌ರೇ ತುಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್ ವಾಚುನ್ ತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಲಾಯ್.”

ತೆದ್ನಾಂ ರುಪೇಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; “ತುಂ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ನ್ಹಯ್ ಕ್ರೈಂ ಆನಿ ಸ್ಪೈ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ದಿವ್ಡಾಬರಿ ತುಂಯ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಚಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಕ್ರೈಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾವರ್ವಿಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಧರ್ ಪಳೆ.

ರುಪೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಘೆತ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಟ್ಲ್ಯಾಭೊಂವಾರಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಬಸೊನ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ರುಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ಉಡೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ತ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೀ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ ತರೀ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಭಿತರ್ ಘುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಪ್ಪಿಂ ಆನಿ ಕುರ್ಡಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್‌ಚ್ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ವಚೊನ್ ತಿಚೊ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಶೇರ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ ಇಮೋಜಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಚೊ ಘೊವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ಶರ್ಬತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಖಬರ್ ದಿಲಿ – ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ, ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

Roshu05

ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾವರ್ವಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾವಿಶಿಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ನಿದ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತಾಂಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮರ್‍ಣಾಂವರ್ವಿಂ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಗೆರ್ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕಂತಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂಚ್.

ಜಾಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ರಾಜ್, ಜಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸರ್ಗಾರಾಜ್…

ಸದಾಂನೀತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್‌ಚ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿಂಯ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊಚ್. ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಡಬಡಬ ಕರ್ನ್ ಫುಟ್‌ಬೋಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಉಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಚೊ ಘೊವ್ ಮದೆಂ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಆಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ಂಚ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಜಾತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ತರೀ ಕುಂಟುನ್ ಕುಂಟುನ್ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಕುಂಟುಂಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲಾಂವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ವಿಗಾರ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನರ್ಗಾಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಾನ್ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಖಂಚೀಯ್ ಫರಾಮೊಸ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೀಟಿಂಗಾವೆಳಾರ್ ವಾ ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಶೆಂಚ್ ನರ್ಗೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ನರ್ಗಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಹಿಶಾರೊ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್. ಮಾಗಿರ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾನ್ಂಚ್ ಬಾಕಿಚೊ ವಿಶಯ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ.

ತಶೆಂ ಆಜ್‌ಯೀ ವಿಗಾರ್ ನರ್ಗಾಲೊ. ತೊ ನರ್ಗಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತೊ ಸತ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಶಯ್ ತಾಣೆಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಮದೆಂ ದವರ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂತ್, ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೇಕ್‌ಪಾಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಲೆಕಾಕ್‌ಚ್ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ತೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಕ್ಲಾರ್ಕಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ಹಾಚೆವಯ್ರ್ ನಾನಾಂತರ್ ಖಬ್ರೊ ಉಬ್ಜೊನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಂಪಟ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಲಾಖಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫೊನಾಂದ್ವಾರಿಂ ವಿಗಾರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಿರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಲಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖೊಟವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮಿ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್. ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಚಾಲು ಬಾಯ್ಕಾರ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ‘ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಸಾಯ್ಬಾನೊಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯೀ ಪೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್‌ಚ್ ಆಜ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.”

“ಆಮಿ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಪರತ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಾಖಾಚೊ ನವೊ ‘ಫಂಡ್’ ಬಾಂದ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್‌ಯೀ ವಿಗಾರಾಕ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾಂ. ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಾಂಚಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ಕುರ್‍ಯಾ ಸ್ಮಾಯ್ಲಿಂಚಿಂ ಮಸೆಜ್‌ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.” ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಚ್ಯಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊಚ್.

ಕಶಿ ಆಸಾಯ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಲಿಪಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ರಡ್ಲಿಚ್.

“ಫಾದರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಕ್ಕುಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಕಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆದ್ನಾಂ…”

ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮದೆಂಚ್ ಕಾತರ್ ಘಾಲಿ, “ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಂ ರುಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಧಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲಾ.” ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ತಿಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ತಿಚೆಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಏಕ್ ಸೆಲ್ಫೀ ಕಾಡ್ಲಿ.

Roshu02

ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಬಂದಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಮಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಟೋನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲೊಚ್. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಜ್‌ಲ್ಲೆಂ.

” ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಟೋನಿ, ಸಗ್ಳೊ ಸುಜ್ಲಾಯ್?” ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ ಫಾದರ್, ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆನ್ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಫಾಂಟೆ ಕಾತರ್ತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೊವಾಂಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತೆ ಭುಸುಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಚಾಬ್ಲೆ. ತಶೆಂ ತೋಂಡ್ ಸುಜ್ಲಾಂ.”

ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪರತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿನ್ನಿಬಾಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ತೊ ಪರತ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ರುಕಾರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಮ್ಹೊವಾಂಚೆ ಮೂಸ್ ದಿಸ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಚೊರಿ ಶಿರ್ಕಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿನ್ನಿಬಾಯೆಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಟೋನಿವಯ್ರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ವಳೂ ತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಟೋನಿಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮಾರ್‍ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ವಿಗಾರಾಕ್ ಶೇರ್ ಕೆಲೊ.

ಪೀಂ ಪೀಂ ಕರ್ನ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳಯ್ಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾವರ್ವಿಂ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್‌ಯೀ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ತಾಣೆಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯೀ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾದ್ವಾರಿಂ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ವಾಸ್ ಮಾರ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊರ್ವಾಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಮಿ ಖುದ್ದ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

ವಿಗಾರ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಖರ್ಚುನ್ ಪುತಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಡಿಯೊ ವಿಗಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊಗೀ ವಾ ನಾಕಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ನರ್ಗಾಲೊ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, Hassan

    ಸರ್ವಂ ಮೊಬೈಲ್ ಮಯಂ! ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೋಶುಚೊ ವಿನೋದ್ ವಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ, ಪಾವ್ಸ್ ಯೀ ರಾವ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.