ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೋರ್

ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಲಾಭ್ – ನಶ್ಟಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾವಿಶಿಂ ಲಾಗು ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಲೆಕಾಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಿಂತಾಮಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ರೆಡೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಲಾಭ್-ನಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾತಾಚಿ ಸಾಗೊಳಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕಡೆ ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾತಾನಾ ಆದಿಂ ಭಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಿ – ಮಿರಿಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭುಂಯ್ತ್ ಲಾಭ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕೃಶಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಿಂತಾಮಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪಯ್ಶೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ. ಖುದ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಸುಕವ್ನ್, ಸೊಲ್ನ್, ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆನಿ ಪಾವ್ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಕುನ್ ಥೊಡೆ ಲಾಕ್ ಬೆಂಕಾಂತ್‌ಯೀ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೆ.

ಗಾಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಉಗ್ತಿ ಜಿಣಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಕೊಲ್ವಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಕ್ ಆನಿ ಭಾತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಾರಾಂ ಆಸೊನ್ ಚವ್ಕಾಮುಕಾರ್ ಉಗ್ತಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಗಿಮಾಂತ್ ಧಗಿಕ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಥಂಡಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಶೆಳೆರ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ವೊಡ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಗಿಮಾಂತ್ ಪಿಸೊ ಕೊಲೊ ಬಾಂಗ್ ದಿತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಶೆಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲ್ವಾಂತ್ ಚರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ಗ್ಯಾ-ಕಡಂಬಲಾಂಚೆಂ ಭೆಂಯ್ ಸದಾಂಚೆಂ. ತರ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಚಾಲಿಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂಚ್ ದೇಕ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸುಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾತ್, ಧಾನಿ ಯಾ ನಾರ್ಲ್ ರಾತ್ – ದೀಸ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಖಡ್ಪಾರ್ ಸುಕಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ವೊರ್ವಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸುಕ್ತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಚೊರ್‍ಚೆಂಯ್ ಉಣೆಂ.(ತಶೆಂ ವ್ಹಣೊನ್ ಚೊರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತೆ ಚೋರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ).ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸುಕೊತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಗೊಳಿಯ್‌ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕೊಣ್‌ಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹರಿನಾತ್ಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಿಂತಾಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ನವಿ ಸಾಗೊಳಿ ಪೊಪ್ಳಾಂಚ್ಯಾ, ನಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ, ಮಿರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸುಕ್ತಾಲೆಂ. ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ದಾಳ್ಣ್ ದವರ್ಚಿಂ, ಪುಣ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಬೀಗ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ, ಸೆಜ್-ಸಾಮರ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ತೊಚ್, ತಿಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂ, ತಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಾರ್ಲ್ ಚೊರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಜು ಚೊರ್‍ಚಿ ಇಜ್ಬೆಲ್ ಆಪ್ಲೊ ಗರ್ಭಾಕೋಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಕಾಂಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾ. ರಾಂದ್ವಯ್ ಚೊರ್‍ಚಿ ಲೆತ್ತಿ ಗೋಡ್‌ಮುತಾಚ್ಯೆ ಪಿಡೆನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾಂಯಾಂಚೊ ಘಾಯ್ ಸುಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾಲಿ. ಘಾಟಾಗಾರಾಂ ಗಾಂವಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಣ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಗೊಜಿನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತರ್ನಾಟೆ- ತರ್ನಾಟಿಂ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಯಾ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕ್ಲೆ ದೋಗ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯಾ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಿಂತಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಜಾರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತಾಕ್ ಆನಿ ಎಲಿಜಾಕ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.ದೆಕುನ್ ಆದ್ಲೆಬರಿಚ್ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಚಾ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ, ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾತಚ್ ಸೊಫಾಚೆರ್‌ಚ್ ನಿದ್ಚೆಂ, ಹೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿ ಚಾ ಪೀವನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆಂ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮರಾಠಿ ರಾಮ, ದಿವೊರ್ ಕೃಷ್ಣಾ, ಕುಂಬಾರ್ ಆನಂದ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಗ್ರೇಶನ್ ಆನಿ ಪಲ್ತಡ್ಚೊ ಲುವಿಸ್ ಅಶೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಪಿಂತಾಮಾಗೆರ್ ಜಮ್ತೆಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಲಾಂ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಜಮ್ತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೋಣ್. ಹೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಟಿವಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಗೆರ್ ಟಿವಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಮೆ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ ಪಿಂತಾಚೆಂ ಘರ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್. ತಿತ್ಲಿಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಚೆರ್.

: 2 :

ಮೇ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಆಖೇರಿಚೆ ದೀಸ್. ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಮೊಡಾಂ ಮುಡ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಡ್ಲಾಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಉಟೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಚ್ ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮೆಯಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ ಪಡ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರುಕಾಮುಳಾಂನಿ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾ ನಾ. ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಶೆಳೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಥಂಡಾಯ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸರು ಜಾತಾನಾ ಪೊಪ್ಳಾಂಕ್ ತಿ ಲಾಗನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಬಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಗೊಣಿಯೆಂತ್‌ಚ್ ಫುಂರ್ಗೆತಾತ್.

ಫಾಲ್ಯಾ ಪೊಪ್ಳಾಂ ವಿಕ್ಚಿಂ ಬರಿಂ. ಮೋಲ್‌ಯೀ ಬರೆಂಚ್ ಆಸಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಮಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಪಲ್ತಡ್ಚ್ಯಾ ಲುವಿಸಾಚೆಂ ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾ ವಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಡೆಪೊಸಿಟ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ತರ್‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆದ್ಲ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಪುತಾಲಾಗಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪಿಂತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಪ್ಳಾಂ ವಿಕುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಆನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಎಲಿಜಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಕ್ ರಾಂದುಂಕ್‌ಯೀ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಡ್ತಿಸಾಕಡೆ ಕಾಜುಚೊ ಸೊರೊಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಗುತ್ತಿಗೆಚೆಂ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲಾಕ್‌ಯೀ ಪೊಲಿಸಾಂಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಂದ್ ಕರವ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ್ ಘಾಲವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾನಾಂತ್ ಕುಸತ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಕಾಜು. ತುಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತರ್ ದವರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೊತ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪೊಪ್ಳಾಂ ವಿಕ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

: 3 :

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಜೊಡಿನ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ನವೆಂ ಘರ್ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಬರೀಂ ದಾರಾಂ ಜನೆಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ನಿದ್ತಾನಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಪಿಶ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಗೋಜ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆಬರಿ ದಾರಾಂ-ಜನೆಲಾಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ಚಿ ಸವಯ್ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಎಲಿಜಾಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿ. ತರ್‌ಯೀ ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಹಾಟಿ  ಆನಿ ಕೊಡ್ಕೆಂ ಆಜೂನ್ ಆದ್ಲೆಬರಿಚ್ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚಾಂಕ್, ಕಶೆಂ ರೆಡೆ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಉಟ್ಚಿ ಸವಯ್ ಪಿಂತಾಚಿ. ತ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಿಂತಾಕ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ದೊನ್ಶಾಂವಯ್ರ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಪ್ಳಾಂಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಗೊಣಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೆಡ್ಶೆಂ ಗೊಣಿಯೊ ರಾತಾರಾತಿಂ ಮಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೀಂತ್ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ. ತರ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ಚೆ ಚೋರ್ ಉಬ್ಜಲೆ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

“ಎಲಿಜಾ, ಊಟ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್” ಎಲಿಜಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಮಾಟ್ಯಾರ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫೆಲಿಸ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಇಜ್ಬೆಲಾಚೊ ಗರ್ಭಾಕೋಶ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಗೋಡ್‌ಮೂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚೊರಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಚೊರಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಲಿಜಾನ್ ಮಿಸಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಸಾಂ.ಲೊರೆಸಾಕ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚಿಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಚೊರಿ ತಿಕಾ ಕಠೀಣ್ ದೂಕ್ ದಿತಾನಾ ತಿಚೊ ರಾಗ್‌ಯೀ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಿಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಘೊಳೊನ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಕಾಂಪೊನ್, ವೊತಾಂತ್ ಸುಕೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬರಿ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಿಯಾಂಚೊ ಫಳ್, ಅಸೊ ಚೊರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಸೊಲಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸೆಜಾರಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಖುದ್ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಸೊಲ್ಚ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೊಪ್ಳಾಂಚ್ಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್ ಶೆಳ್‌ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಖ್ಖ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಚೊರಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಘಾಲೊ. ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಭಿತರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತೊಲೊ.

ಎಲಿಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಧಯ್ರ್ ಖಂಚಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೀಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ದೆವಾಚೆರ್‌ಯೀ ಧಯ್ರ್ ನಾ, ಸಾಂತಾಚೆರ್‌ಯೀ ಭರ್ವಸೊ ನಾ, ದೆಂವ್ಸಾರಾಚೆಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತರ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂನಿ ಪುಜಾ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಕುಂಬರಾಂನಿ ಕೋಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಭಿಂಗಾರ್‍‍ಯೊ ಆನಿ ಘಡಾಯ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತೊ,  ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸೂರ್ಯ ಮಾದಿಗಾಕ್ ಎಲಿಜಾನ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಎಕೆಚ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯೆ ಬೊಶಿಯೆಂತ್  ಪೇಜ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಖುಶಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.  ತೆಚ್‌ಪರಿಂ ಪರ್ವೆವೆಳಿಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಕಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ‘ಕೊರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂನಿ ಆಮಿ ಜೆವಿನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊ ಪೀಂತ್ “ನಿಕ್ಲೆನಾ ಜಾತಿ ಪತೊಂದ್ ಗುರಿಟ್ ಬೂರ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ. ಮನ್ಶಾ ಜಾತಿ. ಎಂಕಲ್ನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಣರೆಕ್ ಆಪುಜಿಡಾ ಪಾಲಿಡ್ ಉಣ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ಚಾ ಪರ್ಲೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಟೊನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚಿ ಜಾತ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊರ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಜಾತ್ ಖಂಯ್ ಲೆಕಾಕ್ ಯೆತಾ?

ಪಿಂತಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂವಿಶಿಂ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾಕಡೆ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಅಶಿ: “ಆನಾ, ಪೊಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಲ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ತೆ ಯೇನಾಂತ್. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ದುಬಾವ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತೆ ಮಾರ್ತಾತ್. ತುಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್‌ಯೀ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಥೊಡಿ ಹುಂಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಮರಾಠಿ ರಾಮಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾರೀ ಪಿಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಚಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಪ್ರಕಾರ್ ಕುಂಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಂದಾನ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.  ಪುಣ್ ಹೆ ಚೆಡೆ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?”

ನಿಜಾಯ್ಕಿ ದುಬಾವಾನ್ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರವ್ನ್ ಆನಿ ಕುಡಾವ್ನ್ ಅನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿಂತಾಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಗೆಲೆ, ಟೊನಿ. ಪಯ್ಶೆ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ವೆತಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಂಮದ್ಲೊ ಬಾಂದ್ ತುಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ .ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್‌ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆರ್ ಪಡ್ದೊ ವೋಡ್ನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಪರತ್ ತೊಟಾಕ್ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಸುರು ಕೆಲಿ ಪಿಂತಾನ್.

ಚೊರಿಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸದಾಂಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಜೇವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿಸಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊಯ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ? ಸಗ್ಳಿಂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್.

ಪುಣ್ ಎಲಿಜಾಚೊ ರಾಗ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಆಗೊಂವ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಆಂಗಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಪೆಗ್ ದಿತಚ್ ತಿಣೆಂ ಅಶಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್: “ಉಂದ್ ಕಲ್ವೆ ಏರ್ ಇತ್ತಂಡಲಾ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಸಾದಾ ಉಲಾಯಿ ತೋಜದ್ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿಡ್ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ತೆ. ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಸಂತೆರೆಗ್ಲಾ ತಗಾಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಾ ಭಾಶೆ ಕೊರ್ತೆ. ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದೇವೆರೆಗ್ಲಾ ಆಜಾ ಪಾಡ್ತ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಶಂಕರಡ ಕಡಪುಡ್ತ್ ಕೊರ್ತೆ, ಏರ್ ಕಲ್ವೆ ಆಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಸಾದಾ ಉಲಾಯಿ ಆ ಸಂತೆರ್ ಲಾ, ದೇವೆರ್‌ ಲಾ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪೆರ್ “

ಅಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್- ಸಾಂತಾಕ್ ಆನಿ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಕುಶಿನ್ ತಿಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಎಕೆ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯೆ ಇಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯೆ ಇಮಾಜಿಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಚಿ ಜಾಪ್: “ಸರ್ಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂತಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್, ಯಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತಾನಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ನೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ.” ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ ಬಿಜೆಪಿಕ್‌ಯೀ ಲೋಂಚ್ ದೀಜೆ, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್‌ಯೀ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಡ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಎಲಿಜಾಚೆಂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

: 4 :

ಎಲಿಜಾನ್ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ.ಆತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಆಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಚೊರಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪೀಂತ್ 78 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಲಿಜ್ 68 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರ್ನಾಟೆ ಥೊಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲೆ ಆತಾಂ ಇಜ್ರಾಯೆಲ್ ವಚೊನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ತಾಲೆ. ಪೊಪ್ಳಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಧಾ ವೀಸ್ ಲಾಖ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಎಲಿಜಾನ್ ಚೊರಿಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ನಾತ್ರಾಂಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ನ್ ತಿರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಚೊರಿ ದಾಕವ್ನ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಯಾ ಸಾಂತಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಿಚೊ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.  ಪಿಂತಾಕ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಜಿವೊ ಜಾಂವ್ಚೆತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ.  ತರ್‌ಯೀ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಲಾಖ್ ದಾನ್ ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

: 5 :

ವರಸ್ 2015. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಶನಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್‌ಯೀ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಸಾಂಗಾತಾ ಬಾರಾಂತ್ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ತರ್ನಾಟೆ ಸಗ್ಳೆ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲೆ. ಗಾಂವಾಭಾಯ್ರ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಚೆ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಕಿತಾಪತಿ, ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ. ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಸದಾಂ ಸಡಿಲ್ ಜಿಬೆಚ್ಯಾ ಕಿಪ್ಪಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಡಾಸ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಂಕರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಘರ್‌ಖಾತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಜಣ್. ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಕಿಪ್ಪಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ.

” ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೋರ್ನ್ ಕಾಸ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್  ತುಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾತೆಂಗೀ ಗುಲಾಮಾ? ತುಜೆಂ ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಬಂದ್ ಕರ್. ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಪಿಂತಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ವಾಂಚ್ಲಾಯ್” ಕಿಪ್ಪಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಗಪ್‌ಚಿಪ್. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಲಲೊ ಘುಟ್ ಆನಿ ಚೊರಿ ಸಾಂತಾಂನಿ ಆನಿ ದೆವಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಸೊರ್‍ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಶಂಕರಾನ್ ತ್ಯೆಚ್‌ರಾತಿಂ ಪಿಂತಾ ಆನಿ ಎಲಿಜಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಫುಟಯ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಶಂಕರಾನ್‌ಯೀ ಆಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಚೊರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ “ಮಾಮಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಥೊಡೆಶೆ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಂ ಏಕ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ದಿಶಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂಮೂ, ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿತ್ ಖೆಲ್ಲೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಚೊರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ನಾತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್‌ಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಆತಾಂ ತೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾ. ಪೊರ್ವಾಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ. ಶಂಕರಾ, ಹಿ ಖಬರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಂದ್. ತುಂವೆಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಯೆ. ಆಮಿಂಯ್ ತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್”

ಪಿಂತಾನ್ ಖಡಾಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಶಂಕರಾಕ್‌ಯೀ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಎಲಿಜಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗ್ಲೆ. ತಿಣೆಂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಕ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ಂಚ್ ತೆಣೆಂ ಮರಾಠಿ ರಾಮಚೆರ್ ದುಬಾವ್ಲಲೆಂ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಂಗವ್ಣ್‌ಯೀ, ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ.  ಪುಣ್ ಸತ್ ಸೊರ್‍ಯಾನ್ ಸತ್  ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತಿಣೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಚೊ ಧಾ ಬೊತ್ಲಿ ಕಾಜುಚೊ ಹಾಡವ್ನ್ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಎಲಿಜಾನ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಎಲಿಜಾನ್ ಘರ್ಚಿಂ ದಾರಾಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂಚ್ ದವರ್ಲಿಂ.

► ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ

5 comments

 1. Rayan Mathias, Shankerpura

  Very beautifully analyzed the situation… The story looks like an original happened in some place. I thank You for this story . I Still remember the word GATAGARLE… you made me go back to those beautiful days which will never come back. Thank You.

 2. Lional Rayan Ajekar

  ಸ್ಟೇನ್ ರೊ, ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಾಂವೆಯ್ ಕಾಣಿ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾರ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

 3. Gerald Carlo, Hassan

  ವೆಳಾಚಿ ಚಾಲ್ ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ತಶೆಂ ಕೃಷಿಯೆ ಶೆತಾಂಚೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ್, ಜಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾನಿಂ ಜೀವನ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಚೆ ಅಧಃಪತನ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆಚೊ ‘ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೋರ್’ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ. ವೆಳಾಚಿ ಚಾಲ್ ನಿರಂತರ್ ತರೀ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಯೀ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಭಾತಾಚಾ ಕೃಷಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಪ್ಳಾಂಚಾ ಕೃಷಿಯೆಕ್ ವ ಉತ್ಪಾದನಾಕ್ ದೆಂವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂತಾಮಾ ಥೈಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಥರಾಚಿ ದುವಿಧಾ ದಿಸಾನಾ ತರೀ ಅಂತರ್ಗತ್ ಸಂಘರ್ಶ್, Cash crop ಕರುನ್ ಖರ್ಚಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಉಗ್ತಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ದಾರಾಂ ಜನೆಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಗ್ತೆಂ ಹಾಟಿ ಆನಿ ಕೊಡ್ಕೆಂ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಾಯ್ತಾ. ಪಿಂತಾಮಾನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧವರಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ಶಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡಿತ್ ಗೊಣಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೊರಿ ಜಾತಾನಾ ಪಿಂತಾಮ್ ಶೆರ್ಮೆತಾ ತರೀ “ಪಯ್ಶೆ ಯೆತಾತ್, ವೆತಾತ್!” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನೆನ್ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಚೊರ್ ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಖೆಳೊನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಗ್ರೇಶನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದುಕ್ತಾ ತರೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಚುಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್

 4. Stanro Ajekar

  ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ‘ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ’ ಹಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಹಳ್ಳೆ ಜಿವಿತಾಚಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಫಕತ್ತ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ತಸಲೆ ಸಬ್ದ್ ಜಾಯ್ತೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆ ಸೊಭಿತ್ ಸಬ್ದ್ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮತ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾತಾ. ಅಖ್ರೇಕ್ ತರೀ ಚೋರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಎಲಿಜಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಮಾಫಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಧಾದೊಸ್ ಕರ್ತಾ. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೊಡ್ಣಿಯೀ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚ್ಲಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಶೆನಾಂತ್.

 5. Walter Lasrado, Nakre/Malad-Mumbai 400095

  Very good story. Nice pics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !