Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ರಫಾಯೆಲ್

RN01ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2018 ಸುರು ಜಾತಾ. ಜೂನ್ 14 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜುಲೈ 15 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲ್ ನಾಂವಾಚಾ ಮಹಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ತರ್ ಟೆನಿಸ್ ಏಕ್ ಸೋಲೊ ಗೇಮ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ವಯ್ರ್ ಜೀಕ್ – ಸಲ್ವಣಿ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಕ್ತ್. ಆಸಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಟೆನಿಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವೀಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಹವ್ಯಾಸ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಜೋನ್ ಮೆಕೆನ್ರೊ, ಇವಾನ್ ಲೆಂಡ್ಲ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಡ್‌ಬರ್ಗ್, ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಿಲಾಂಡರ್, ಆಂಡ್ರೆ ಅಗಾಸ್ಸಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಟೆನಿಸಾಂತ್ ಬಾರಿಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಇವಾನ್ ಲೆಂಡ್ಲ್ ಹಾಣೆ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸಾಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ನಂಯ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ (wooden faced) ಲೆಂಡ್ಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ನಂಯ್. ಮಾತ್ಯೆಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಚೆರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೊ ತೊ  ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ವಿಂಬಲ್ಢನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ grass is for cows ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ನಿರಾಸಕ್ತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾಚಾ ಲೆಂಡ್ಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಬಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ ಲ್ಲೊ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಟೆನಿಸಾಂತ್ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಯುಗ್ ಊಂಚಾಯೆಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಎವಟ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಟಿನಾ ಮದ್ಲಿ ರೈವಲ್ರಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಒಳ್ಕಿಚಿ. ಮಾರ್ಟಿನಾಚೆಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತಾ ಮೊಡುಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫಾಕ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸೊಬಾಯೆಚೆ ಕಣಸ್ ಅರ್ಜಂಟಿನಾಚೆ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲಾ ಸಬಾಟಿನಿ, ಆರಾಂಕ್ಸಾ ಸಾಂಚೆಜ್ ವಿಕಾರಿಯೊ, ಯಾನಾ ನವೋತ್ನಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಸ್ಟೆಫಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯಾನಾ ನವೋತ್ನಾ ಆನಿ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲೆಂ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಆಸಾದ್ಯ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನೊವೋತ್ನಾ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಂ ನೊವೋತ್ನಾ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟ್ರೋಫಿ ಘೆತಾನಾ ಡಚಸ್ ಆಫ್ ಕೆಂಟ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ರಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೃಶ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೂನೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾತ್.

RN02

ಟೆನ್ನಿಸಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸೊಭಾಯ್, ಏಕ್ ಲಾಲಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಗ್ರೇಸ್  ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಹಿ ‘ಗ್ರೇಸ್’ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ತೆಚೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಅಂತಾರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾ ಆಸಾತ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಆನಿ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್. ವರ್ಸಾಚಾ ಸುರ್ವೆಚೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಅಕ್ರೇಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಯು ಎಸ್ ಓಪನ್.

ನಡಾಲಾಕ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಚಿ 11 ವಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟ್ರೋಫಿ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ಪೇನಾಚೊ ರಾಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಆವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಬಿರುದಾ ತೆಕಿದ್ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಚೊ ಅವಿರೋಧ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂತು ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ವಿಶೇಷ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ರಫಾಯೆಲಾನ್ (ಮೊಟ್ವೆಂ ನಾಂವ್ ರಫಾ) ಹೆಂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 11 ವೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕುನ್ ಏಕ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್‌ ರಚ್ಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 14 ವರ್ಸಾನಿಂ 11 ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ರಫಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚೆರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ರಫಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಕೊಣೀ ನಾ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ವೀಡಾನಾಚಾ ಜೋನ್ ಬರ್ಗ್ (ರುಕಾಟಾಚಾ ರ್‍ಯಾಕೆಟಾಂತ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೊ) ಹಾಣೆಂ 1974 – 81 ಮಧೆಂ 6 ಪಾವ್ಟಿಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಡುಣೆಂ 4 ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಫಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸುಮಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ 11 ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಟನ್. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಜೂನಾಚಾ 10 ತಾರಿಕೆಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚಾ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರೊಸ್ ಆವೆ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ 32 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ರಫಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಾಕೀ 8 ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಆಸ್ಟ್ರೀಯಾಚಾ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್ ಹಾಕಾ ಶೀದಾ ಸೆಟ್ಟಾಂನಿ ಸಲ್ವೊನ್ ಆಪ್ಲಿ 11 ವಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲಿ. ಹಿ ಟ್ರೋಫಿ ಧರ್ನ್ ರಫಾನ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾಮ್ ಟ್ರೋಫಿಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ 17 ಕ್ ಚಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ಓಪನ್ ಯುಗಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ವ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ್ ಮಳ್ಯಾರ್ 20 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಡಾಚಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಹಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಮೊಡುಂಕ್ ರಫಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಏಕಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮಾಂತ್ 11 ಪಾವ್ಟಿಂ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ರಫಾನ್ ಸರ್ ಕೆಲೊ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ರಫಾ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಾಧನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊ.

RN03
2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅರ್ಜಂಟಿನಾಚಾ ಮಾರಿಯಾನೊ ಪುಯೆರ್ತಾಕ್ ಸಲ್ವೊವ್ನ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ 2009 ಆನಿ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ರಫಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ವೀಡನಾಚಾ ರೊಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡರಿಂಗಾನ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ರೌಂಡಾಂತ್ ರಫಾಕ್ ಸಲ್ವೊಯಿಲ್ಲೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಜಾಪ್ ಶೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವರ್ಣಿಲ್ಲೆಂ. ರಫಾಯೆಲಾಚಾ ಸಲ್ವಣೆನ್ ಫೆಡರಾರಾಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಸುಢಾಳ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಲ್ವಣಿ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಾಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜೊಕೊವಿಕಾನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕೆಲಿ.

ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೇಮ್

ಟೆನಿಸ್ ಏಕ್ ರ್‍ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಫೋರ್ಟ್. ಹಾಕಾ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಣ್ತಾತ್. ಏಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ವೆಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ಚೊ ( played individually ). ಹೊ ಟೀಮ್ ಗೇಮ್ ನಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಚೆಂ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ತ್ರಾಣ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸಕತ್ (athleticism) ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಜಿಕೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಟೆನ್ನಿಸಾಂತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮದೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ best of 5 sets ಕ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ಏಕಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆತ್ಲಿಟಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಅಸಲಿಂ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ 5 ಸೆಟ್ಟಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 5 ಘಂಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಧಾವೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇವಾನ್ ಲೆಂಡ್ಲ್ ಆನಿ ಜೋನ್ ಮೆಕೆನ್ರೊ ಮಧ್ಲೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚಿ ಆವ್ದಿ 4 ವೊರಾಂ 5 ಮಿನುಟಾಂ. ಲೆಂಡ್ಲ್ ಮೆಕೆನ್ರೊಕ್ ಸಲ್ವಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೊ.

ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಯ್ಚೆಂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ್ ಹ್ಯಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಟೆನಿಸಾಂತ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲಾನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಅವ್ದೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತಾ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನಹಿಂ.

RN04

ತರ್ ರಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅದ್ವಿತೀಯ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ? ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಫಾಯೆಲಾಚೆ ಫೋರ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ಲೇಶಕ್ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಕಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ರಫಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚೆಂ ಲಾಸ್ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋರ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ’ಲಕ್’ ಆಸಾ ಮಣ್ಯೆತ್. ರಫಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಕತ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಫಾ ಆಜ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಫಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ರಫಾಕ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯ್ಚಾ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಹಾಕಾ ಆತಾಂ 37 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನಾಂತ್ ರಫಾಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಟ್ರೊಫಿ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೊ ನೊವಾಕ್ ಜೋಕೊವಿಕ್ ಘಾಯೆಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್ ಹಾಣೆ ರಫಾಕ್ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮೊಂಟೆ ಕಾಲ್ಲೊ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಾಂತ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಫೈನಾಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ರಫಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ರಫಾಯೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೆಸಾಂವಾ ರುಪಾರ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ 20 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ರಫಾ ಸಕ್ತಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ.

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ವಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. ಕನ್ಸೆಫ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ, ಮಂಗ್ಳುರ್

    ಬೋವ್ ಬರೆಂ, ಜಾಣ್ವಿಕ್, ಮಾಹೆತಿನ್ ಭರ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಕಾಳಿಕ್ ಬರಪ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಸಂದ್. ಚಾರ್ ‘ ಓಪನ್’ ಫೈನಲ್ ಚುಕಯ್ನಾಂ. ರಫಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೆಂಯ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಫಾ- ಥೀಮ್‌ ಹಾಂಚೊ ಫೈನಲ್ ಖೆಳ್ ಯ್ ಪಳೆಯ್ಲೊ. Aggressive ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ತೊ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಖೆಳಾಂತ್ಲೊ ‘ಗ್ರೇಸ್’ ವಾ ಸೊಬಾಯ್ ಸ್ಟೆಫಿ ಗ್ರಾಫ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.