Trending Now

ತೋಚ್‌ ಉಜ್ಜೊ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪಾಠ್ ನಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತ್ಯ ಮೊಸ್ತು ವಿಶಯಾಂತು ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಜಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಜ್ಜೊ ರಾಕುನ್, ತಾಚೆಪಂದಾಕ್ ಬಸುನ್, ಶಿಜುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನು ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರೂಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ಕೋಣ್ ಕಿ ರಾಂದ್ಚೆ ಕುಡಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವುನು ಆನಿ ಕಿತೆ ಕಿ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ ಕಶೆ ಸಾಧ್ಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಚಿಂತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಭಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ತಿಚೆ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೆ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ನಿರ್ಭರ್ ಜಾವುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಶತಮಾನಾಂಥಾವುನ್ ದಾಂಬೂನು ದವರ್ಲೆಲೆ ತಿಚೆ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ಉಜ್ಜೊ ಅಜೂನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಪೊಟಾಂತು ಜ್ವಾಲಾ ಕರುನ್ ಆನಿ ಹರ್ದೆಂತು ಇಂಗ್ಳೊ ಕರುನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ.

► ಸ್ಮಿತಾ

ತೋಚ್‌ ಉಜ್ಜೊ
ಬಾಯ್ಲ ಮನ್‌ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್‌ಜಾಳ್ ಚಡ
ಮ್ಹಣೂನು ಸುಗೂನು ಹಸ್ತಾನ
ಹಾಂವ್ ಸಂಗ್ತಾಂ ಆಯ, ಹೋ ತೋಚ್‌ ಉಜ್ಜೊ

ಶತಮಾನಾಚೆ ಆದಿ, ಶಿಲಾಯುಗಾಂತು
ತೂವೆ ಫತ್ರಾಕ, ಫತೋರು ಘಶಟೂನು
ಪೆಟ್ಟೀಲಿ ಕಿಟಿ,
ನಿವಲ್ಯಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮ್ಹಣುನ್, ರನ್ನೀತು ದವರ್ನು
ರಖವಾಲಿಕ ಮಕಾ ಬೊಸೋನು ಗೆಲೊ ಪಳೇ
ಹೀ ತೀಚಿ ಕಿಟಿ

ಕಿತ್ಲೆ ವೇಳು ರಕೂಂ ?
ರನ್ನಾತು ಆರಾಮ ಭವಂತ ಆಶಿಲೆ ಮಕಾ
ಉಜ್ಜೆಚೊ ಫಾಸು ಘಾಲುನು
ಗುಯೇಂತು ಉಜ್ಜೊ ರಕಚೇಚಿ ಕಾಮ

ಹೆತಾಂತು ವಡ್ಡೂನು ಘರ ಲಸ್ಸೀನ ತಶೀಂ
ತೆ ತಾಂತು ವಡ್ವಾನು ಥಂಡ ಜಾಯ್ನಾ ತಶೀಂ
ಕಿತ್ತೇ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಜ್ಜೆಚೋ ಧ್ಯಾಸು ಚುಕ್ಕಾನಾ
ಗೀಳ್ನು ಪಳ್ಳೀ ಪೊಟಾಂತು ಫಾಲುನು ಘೆತ್ಲೆ
ಥೈಂಚ್ ಜಳತಸ್ಸ ತೆದ್ನಾಥಾವ್ನು
ಖೈಂ ಉಜೊ ? ಮ್ಹಣುನು ತೂಂವೆ ನಿಮ್ಮಿಲೆ
ಸತ್ತನ್, ಪೋಟಸೊ ದಿತಾ, ಕೀಟಿ ದಖೈತಾ

ತುಜೀಚಿ ಹೊಡಸ್ತಿಕಾ ಸಂಗ-ಸಂಗೂನು
ಜೇವ್ನು ನಿದತಲೊ,
ತುಗೆಲಿ ಏಕಿ ಕೀಟಿ, ಘುಂಕೂನು,ಉಜೊ ಕರೂನ್
ಹಾಂವೆ ಪೇಜ್ ಸಿಜಯಿಲಿ ತೂಕ ಕಳನಿ,
ಥೈಂಥೈಂ ಮಿಣ ಮಿಣಚೊ ದಿವೊ ಲಾವ್ನು
ಘರ ಉಜ್ವಾಡು ಕೆಲೆಲೆ ಮನಾಕವಚ್ಚನಿ

ಪೊಟಾಚೆ ಉಜ್ಜೇಕ್‌ ರಗತ ಖತಖತ ಅಯಿಲ್ಯಾರೀ
ಲೋಣಿ ವೊವಾಳ ಉತ್ರಾನಿ ತುಕಾ ಸಂಬಾಳೆಲೆ ಕಳೆನಾ
ನಿರಂತರ ಜಳ್ಚೆ ಉಜ್ಜ್ಯಾಕ ಕಿತೆ ಖವಯಿಲೆ ಹಾಂವೆ ನಿಮಿಗೀನೀ
ಕಿತೇ ಮಳ್ಯಾರೀ, ಉಜ್ಜೊ ತುಗೆಲೋ ನವೆಂ.

ಮಿಜೆ ಪೋಟ್ ಜಾಳಾಕ ಜಳ್‌ಚೇಚ್ ಕಾಮ
ಹಾಂವಂಚಿ ರಕ್ಕೂಡ ಜಲ್ಯಾರಿ ವೋಡ್ನಾ, ಜಳ್ತಾ
ಹಾಂವ ವಂಚಯಿತಾ ತೇ ಉಜ್ಜೇಕ
ಮಿಜೆ ನಿಷ್ಠೇಕ ಹಸೂನಕಾ

ಲಾನ ಬೋಡಾಚಿ ಮಿಗೆಲಿ ಪಿಜ್ಜೇನ್
ಜೊಳಿನತ್ತಿಲೆ ಹರ್ದೆ ಲಸ್ಸೂನು ಘೆತೀಲೆ ಹೇಚಿ ಉಜ್ಜೇಕ,
ಅಜ್ಜೇನ್, ವಾಶೇ ತಂದೂಳ ಹಾಣು, ಪೇಜ್ ಪಿವೊನು
ಸಾಲ್ ಸಾಲ್‌ ಚರ್ಡುವಾಂಕ್ ಪಿವೊನು ನಿದಾಯಲೆ ಹೇಚಿ ಉಜ್ಜೇಕ
ಅನ್ನಾ ಲಗಿ, ಉತ್ರ ಉತ್ರಾಕ ಹೆಡ್ಡಿ ಮ್ಹಣೋನು ಘೇವ್ನು
ಚೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ ಲಗ್ನ ಜವ್ಚೆವರೆನ ಸಾಭಿಮಾನು
ನಿಕೋಳ್ನು ಉಡ್ಡೆಯಿಲೋ ಹೇಚಿ ಯಜ್ಞಾಕ
ಅನಿ, ಹೇಚಿ ಉಜ್ಜಾಚೆ, ಉಜ್ವಾಡಾಕ
ನಾಂತ ಹಾಂವ್‌ ಘರ, ಆಪೀಸ, ವೇದಿ ಅನಿ ಟೀವಿಂರಿ

ಕಾಲೇಜಾಚೆ ಚೆಲಿಯಾಂಕ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಾಂತು
ರತ್ತಿ, ಪುರಾ ಘೋಳೋನು,
ಪಬ್ಬಾಚೆ, ಮಯ್ಯಾಳೆ ದಿವ್ಯಾಂತು ನಾಂಚೋನು
ಅಂಡಾಣು ವಿಕ್ಕೊನು,
ದಾಟ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಉಮ್ಮೆ
ಫಟಿಯೋಚಿ ವಾರ‍್ಯಾಂತು ಉಬ್ಬೋನು
ಸಾಧನಾ ಕೆಲಿ ಮಳ್ಯೆವರಿ ದಖ್ಯೆತಾ ಹೋಚಿ ಉಜ್ಜೊ

ಮಿಗೆಲೆ ತೀಖ ಜಿಬೇಕ ಭೀವ್ನು
ನೀತಿ ಸೊಳ್ಳೆಲೆ ತಿಜೆ ಘರಾ ಮುಕಾರಿ
ಪಾಳಿ ಸಾಲು ರಬ್ತಾ ಪಳೆ
ಥೈ ಜಳಚೋಯ್ ಹೋಚಿ ಉಜ್ಜೊ,ಉಡ್ಗಾಸಸ್ಸೊ

ಹೇಚಿ ಉಜ್ಜೇಂತು ಬುಡ್ಡ ಬುಡೋನು
ಜಲ್ಮುದಿತಾ, ಸಕಡಾಂನ ಒಂಕಾರೆ ಕಡ್ಚೆ
ಬಾಯ್ಲ ಜಿವಾಂಕ ,
ತಂಗೆಲೆ ನರ-ಶಿರಾಂತೂಯಿ ಫುಂಕ್ತಾ
ಹೇಚಿ ಉಜ್ಜೇಜಚೋಶೇಖೋ,
ತನೀಯ್‌ ಪೋಟಾಂತು ಉಜ್ಜೊ ಘೆವ್ನೂಚಿ ಜತ್ತಾತ್

ಮಿಗೆಲೆ ಹರ್ದೇಚೆ ಮೊಸಣಾಂತು
ರಾಶಿ ಪಳ್ಯಾಂ, ಅಜ್ಜಿ – ಪಿಜ್ಜೇಲ್
ಹಡಾಂಚ ತಂಬ್ಡೆ ಇಂಗಾಳೆ.
ಉಜ್ಜೇಕ ರಕ್ಕೂನು ದವರ್ಲಾ ಹಾಂವೆ
ಜಾಯಿ ಮಕಾ ತೋ
ತೋ ವಡ್ವಲೋಕೀ, ಹಾಂವ ತುಜೆ ವರಿ ಜತಾಂ
ಉಜ್ಜೇಕ ವಂಚಯಿತನಾ, ಉಜ್ಜೇಚೆಖತೀರ್ ವಂಚತಾ,

ಅತ್ತಸಾಂಗ್,
ತೂಂವೆ, ಮರ‍್ಲೆಲೆ ವಾಗು-ಸಿಂವಾಚಿ ಕಾಣಿ
ಆಯ್ಕತಾ ಸಾಂಗ್, ತೂಂವೆ ಚಡುನು ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಲಿ
ಹಸ್ತೇಚಿ ಕಾಣಿ.

ಜಲ್ಯಾರಿ, ಮಿಗೆಲೆ ಹೇ ಪರಮಾಪ್ತ
ಇಂಗಾಳೆಚೆ ವೈರಿ ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತು ನಕಾ
ತೋ ಅತ್ತ ಅಂಚೋ ಉಜ್ಜೊ
ಅಮ್ಮೆಲೊ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಉಜ್ಜೊ

► ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !