Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಂತ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್

ಬರಯ್ಣಾರಚೊ ಶರೊ : ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಅರ್‍ಹತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಶ್ಯಾತ್ – ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ವಸ್ತಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್, ಕಾರ್‍ವಾರಾಂತ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ( 1991, 2011 – 2017 ) ಉಡ್ಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ 12 ವರ್‍ಸಾಂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ – ಪುತ್ತೂರ್ ಸೆರ್‍ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ 31 ವರ್‍ಸಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ನಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಎದೊಳ್ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳುಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಅಸಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸರ್‍ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ (ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ !) ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಲೇಕ್ ಅರ್‍ಹ್ ಆಸುನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಬರವ್ಯೆತಾ.

SQ01ರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವೆರ್‌ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಸಾಂತ್ ದಿದೆಮುಸ್ ತೊಮಾಸಾ ಸವೆಂ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ನಾಥಾನಿಯೆಲ್ ಬಾರ್‍ತೊಲೊಮೆವಾನ್ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಂತ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆವಿಶಿಂ ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಜೂನ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. 1568 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರುಜಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಕೆನರಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ದೇವ್‌ತೇಂಪ್ಲ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಕೆನರಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮಾಗಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ತೆ ಗೆಲೊ.

ಕೆನರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಆಸಾತ್. ಮಾಂಯ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್, ದುಸ್ರಿ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್‍ವಾರ್, ತಿಸ್ರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಚವ್ತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲಿ ಉಡ್ಪಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣಿ ಪುತ್ತೂರ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಿರೊ ಮಲಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ತರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮಲಂಕರ (ಸಿರೊ ಮಲಂಕರ) ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಲಾತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ : 1674 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಗೋಂಯ್ ಆನಿ ವೆರಾಪೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂಮಧೆಂ ಆಪ್ಟುನ್ ಧಾಪ್ಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೆನರಾ ನಿಮಾಣೆಂ 1886 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೇರಳಾ ರಾಜಾಚೊ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜಾಚೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಂತ್ ಆಸಾತ್. 23,12,238 ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ 2,54,141 (10.9%) ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆಸುನ್ ತೆ 117 ಫಿರ್‍ಗಜಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾತ್.

ಕಾರ್‍ವಾರ್ : ಮಂಗ್ಳುರಾಪರಿಂ ಕಾರ್‍ವಾರ್‌ಯಿ ಭೋವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಗೋಂಯ್, ಮಹಾಮೊಗಲ್ ವಿಕಾರಿಯತ್, ಬೊಂಬಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂಖಾಲ್‌ಯಿ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರಿ ಅಧೀಕೃತ್ ರಿತಿನ್ 24 ಜನೆರ್ 1976 ವೆರ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಕಾಂತೊವ್ನ್ ಕಾರ್‍ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ರಚ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 14,85,000 ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ 44,815 (3.0 %) ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆಸುನ್ ತೆ 67 ಫಿರ್‍ಗಜಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾತ್.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ, ಉಡ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 1979 ಥಾವ್ನ್ ತಲಚ್ಚೇರಿ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ದ.ಕ (ಡಿಕೆ) ಮಿಸಾಂವ್ ಪ್ರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಿಮಾಣೆಂ 24 – 4 – 1999 ವೆರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ 53 ಫಿರ್‍ಗಜಾಂನಿ 40,000 ವಯ್ರ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಜಿಯೆತಾತ್.

ಉಡುಪಿ : ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಲಾತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಉಡ್ಪಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲಿ 16-07-2012 ವೆರ್ ತಿಚೊ ಜನ್ಮ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಉಡ್ಪಿ ಜಿಲ್ಲೊ ತಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್. 11,77,908 ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ 65,634 (0.55%) ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ 51 ಫಿರ್‍ಗಜಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾತ್.

ಪುತ್ತೂರ್ : ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಪುತ್ತೂರ್‍ಚಿ. ಹಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸಿರೋ ಮಲಂಕರಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್. 25-6-2010 ವೆರ್ ಹಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲಿ. ಶಿಮೊಗ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ, ಉಡ್ಪಿ, ಮಯ್ಸೂರ್, ಮಂಡ್ಯ, ಹಾಸನ್, ಕೊಡಗು, ಚಾಮರಾಜನಗರ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್, ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಹಿಕಾ ಆಸಾ ತರಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಫಕ್ತ್ 2700 ಆನಿ ಫಿರ್‍ಗಜೊ 24.

█ ಆತಾಂ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ತೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೊ, ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ, ‘ಏಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಸಹ-ಜವಾಬ್ದಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ‘ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಶೀದಾಶೀದಾ ಪರ್‍ಗಟ್ಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚಿ, ಯಾಜಕೀ ಆನಿ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ವರ್‍ಗಾಂಚೆ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತಿರಾಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್‍ಚಿತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕಾನಾಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಜೆ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ‘ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಸ್ತಕಿಂ ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕೀ, ಪ್ರವಾದ್ಪಣಾಚೆ ಆನಿ ರಾಯಾಳ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆಂಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಚಲಯ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್.

SQ03
ಆತಾಂ ಸಹಜವಾಬ್ಧಾರ್, ಜವಾಬ್ಧಾರಿ, ಮುಕೇಲ್ಪಣ್, ಮಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಇಗರ್‍ಜೆ ವೊಣ್ತಿಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್, ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಟ್‌ಪಡುನ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಂನಿ ಘಟ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಚುಕಯ್ನಾಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಾಂನಿ ಧುಳ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ವಿಶ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ‘ದುಡ್ವಾಮೊಗಿ’ ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್, ಬಾಂದ್ಪಾಂಕ್ ದಾನಾಂ ಮಾಗುನ್ಂಚ್ ಫಿರ್‍ಗಜೆಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಾತಲ್ಯಾಕ್ ದಾನಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್‌ಗಿ ? ಹ್ಯಾ ‘ದಳ್ದಿರ್‍ಪಣಾಕ್’ ಮುಡ್ದೊಮ್, ಮಾನಾಚೊ ವಾತಿ, ಮಾರ್‍ಬಲಾರ್ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮಿಸಾಂವ್‌ಗಿ?

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಂ ಲಾಯಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ವರ್ಗ್ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ನವ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಮುಟಿಂತ್ ದವರ್‍ಚೆ, ಪರ್‍ಮನೆಂಟ್ಲಿ ವಿಗಾರಾಚೆ ಟಿಕಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ, ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪುಣ್ ವಿಗಾರಾಚೊ ಟಿಕಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್‍ದೆಂ ಪೆಟುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಮಾಸಾಂ, ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್‍ಚೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಪೆಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕೆಬಿಪಿತ್ತಾಲೆ ಕರ್‍ಚೆ, ಸಾರ್‍ಕೆಂ ವಿಮರ್‍ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ‘ಹೌದು ಬಸವ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಬಸವ ಅಲ್ಲ’ ಕರ್‍ಚೆ, ಆಯ್ತಾರಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಶ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಚಲ್ಚೆ, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂಚ್ ತರಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಜುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ಫಿರ್‍ಗಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂ ಕೊಪೆಲಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆ. ಫಿರ್‍ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಸಂಘ್‌ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವದ್ದಾಡ್ಚೆ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆ ಮುಕೆಲಿ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಕ್ಚೆ.

SQ02ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕಾನ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್‍ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಖಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಮೊಸೊರ್ ಕರ್‍ನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಡಾನಾಂಯೆ, ಹಾಣೆಂ ವಾಡಾನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್‌ಪಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಹೆರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಯಾಜಕಾಲಾಗಿಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಲಾಗಿಂ ಚಾಡಿಯೊ ವ್ಹರ್‍ನ್ ವೆಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಸವಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ವಿರೋದ್ ತಸಲೆಂ ಲಾಯಿಕ್ಪಣ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಪಯ್ಕಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾರ್‍ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ರೀತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮೆಚ್ವಾತಾ. ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ದೊಮೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ಕಾತೆಕಿಸ್ತ್’ ವೆವಸ್ತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯಶಸ್ವೆತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ. 1991 – 1992 ಕಾಳಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಲ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 2011 ಥಾವ್ನ್ 2017 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂಚಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಖರ್‍ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ‘ಕುಡ್ಕೊ ಉಕ್ಲುನ್ ಕೊಣಾಕೊಣಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರುಂಕ್ ಹರ್‍ವಾಣ್ ಹಣ್ಣ್ ಕಾಯ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚಿಂ’ ಥಂಯ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್‍ಭಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ‘ತಾಕಾ ದಿಯಾ ಹಾಕಾ ದಿಯಾ, ಇಂಟರ್‌ಲೊಕಾಕ್ ದಿಯಾ, ಮಾರ್‍ಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ರಿಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಂಚ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ‘ತೆಂ ಲಾಯ್ಫ್, ಹೆಂ ಲಾಯ್ಫ್ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ’ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ ತರಿ ಬರ್‍ಯಾ ಗವ್ರವಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಸಮಿಪಣಾನ್ ದೆಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಭಾವಾಡ್ತಿ – ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಸರ್ವ್ ಎಕಾಚ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚೆ ಸಮಾಸಮಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಆನಿ ಸಮಾನ್ ಜವಾಬ್ಧಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಗಿಂ ಫಿರ್‍ಗಜೆಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಜ್ಭುತ್ ಆಸುನೀ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ (ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ) ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಿತುರ್‍ಜಿ ಕರ್‍ನಾಂತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಇಗರ್‍ಜೊ ಬಾಂದ್ಚೆ ಕೊಣೀ ದಿಸಾನಾಂತ್ ತರೀ ಫಿರ್‍ಗಜ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಆಸಾ.

ಕಾರ್‍ವಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ದಿಸುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪೂಣ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್‌ಚ್ ಕೋಅಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಅಪರೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸೇಂಟ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಭಟ್ಕಳ್ಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಅಶೆಂ ತೆ ಲೋಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಬಿಸ್ಪ್ ದೊಮೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ಣಾವೆಳಿಂ ಹೊನ್ನಾವರ್‍ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹಜಾರೊ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಸಭಾ ಕರ್ನ್ ದೂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ.

SQCVR

ಆತಾ’ತಾಂ ಉಡ್ಪಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್‌ಯಿ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್‍ಪಣ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಚಡ್‌ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಗೊವ್ಳಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಸವೆಂ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್‍ಸುನ್ ಸುಧಾರ್‍ಸುಂಚಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹುದ್ದೊ, ಅಧಿಕಾರ್, ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಣಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರುತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್‌ಯಿ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಅನುಸ್ಪಂದನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಡ್‌ಪಾಂಯ್ ದೀನಾಶೆಂ ಕುರ್‍ಲೆ ಸ್ವಭಾವ್ ಸೊಡ್ನ್ ನವ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ತ್ಯೊ ದೊನೀ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾತ್.

ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಜ್ ಜೂನ್ 24 ವೆರ್, ಲಾಯಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ಧ್ ಹಾಂವ್ ವಾಪಾರ್‍ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬೆಪ್ಪ, ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಬೊಂದ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಅರ್‍ತ್‌ಯಿ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ. ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ. ತ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದೆಣ್ಯಾಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಫಕತ್ ಶೆಳಿಯೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಖರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ಯಾಂ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸತಾಚೊ ಆನಿ ನಿತಿಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿವ್ಯಾಂ.

ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. Jacintha D Almeida, Kinnigoli

  1. The laity became more of fund raisers or flag bearers in the last few decades, may be 3-4. Prior to that, though less educated, the wisdom of the laity was sought and respected by the religious.
  2. The gulf money played a big role in the change of approach. ‘one cannot worship two gods’. The power of this instrument has been exploited ever since.
  3. It also is, Mangalore Christian community became more empowered with education and good jobs, to keep the power structure intact, the reasoning laity was tactically side lined at the parish level.
  4. The laity was diverted to novena, retreat, shrines, and what have you, to keep them busy and make them feel righteous.
  5. Few people, who can’t reach far in a merit based system, used the age old means of ‘having proximity’ and feel righteous.
  Finally, we are not working towards the ‘heaven on earth’ call given to every Christian, but building our own kingdom by creating distraction of material achievement.
  We cannot blame the religious fully. We have been easy going on our intelligence and power of reasoning. Our comfort zone is having programs, competing or apeing others in material display.

  • mm
   Stephen Quadros Permude

   Dear Madam, Thanks for for the furthering of analysis, I request your kind-self not to use the term Laity rather use the term ‘Lay Faithful’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.