ಸಲ್ವೊನ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ

ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪರ್ಧೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ನಾ, ಕ್ಷೇತ್ರ್ ನಾ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಖೆಳಾಂತ್, ವಿವಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ, ಕಾಮಾಂನಿ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾಚ್ಚ್. ಕೊಣ್ ಚಡ್ ಬರೊ/ಬರೆಂ, ಕೊಣ್ ಚಡ್ ಬುಧ್ವಂತ್, ಕೊಣ್ ಚಡ್ ಚುರುಕ್, ಕೊಣ್ ಉಣ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಕೊಣ್ ಕಂಪೆನಿಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಭ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾ, ಕೊಣ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. . .

ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಚೆಕಡೆ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸ್ಥಿತೆವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ನಿರಾಶಾಯ್ ಉಬ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಒಪ್ವಾನಾತ್ಲಿಂ, ಸಲ್ವಣ್ ಏಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕೀ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಲಿಂ ಜಿಕ್ಲೆಲಾಂಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಸೊ ಪುಣಿ ಆಡ್ ಪಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾತ್.

ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕುಶಿ. ದೊನೀ ಕುಶಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಚ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜೀಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಯೆತಾ ವೆತಾ ತಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂಚ್ ಖರಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಣ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವ ಧುವೆನ್ ಜಿಕಾಜಾಯ್ ಮಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಸ್ತಾ. ತಿ ಆಶಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವ ಧುವೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿಕಾಜಾಯ್. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಲ್ವಜಾಯ್ ಮಳ್ಳಿ ಖೊಟಿ ಆಶಾ ಧೊಸ್ತಾ. ಹಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಪಾವ್ತಾ. ಸಂಬಂಧ್ ತುಟೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಪುರೊ. ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್ ಉಬ್ಜೊಂಕೀ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಜಯ್ತಾಚೊ ಕುರೊವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಹಿ. ಹೆರಾಂಚಿ ಜೀಕ್ ತಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ. ಹೆರಾಂಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಖೊಟೊ ಸಂತೊಸ್, ಏಕ್ ನಕ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಅನಂದ್ ದಿತಾ. ವಿಕೃತ್ ಮನಾಚಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಸೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ.

ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಭಾನಾ ವ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸಾನಾ. ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ಣಿರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ವಣ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಶೇಷ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಾನಾ, ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡಾನಾ. ಮತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ತೊ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ.

ಆತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಜೀಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ. ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ನಾಂವ್ ಜಾಯ್, ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್! ಅಶೀರ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ. ರೂಂದ್ ರಸ್ತೆ ನಾಸಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿಂ ನೆಣಾಂತ್. ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿಂ ಚಂಚಲ್ ಜಾತಾತ್, ವಿರಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಚಿ ತರೀ ಕಸಿ?

ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಚಡ್. ಜೀಕ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್ಚ್. ತೆಯ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೆ. ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ತರ್ನಾಚ್ಯಾ ಟಿ – ಶರ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ. Every expert was once a beginner. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವೊನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್. ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಲೆ ಜಯ್ತಾಚೆ ಸೊಜೆರ್ ತೆ.

ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ವಣ್ ಆನಿ ಜೀಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್. ಕೊಣಾಕ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೋಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾ, ತಾಕಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕಯ್ತಾ. ಆದಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆತಾಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆದಿಂ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ಜೀಕ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಜಿಕೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಂ ಖೈಂ ಪುಣಿ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಟೊಸ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಚಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಂನಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರೀ ಅಖ್ರೇಕ್ ಝುಜಾಂತ್ ಆಮಿ ಜಿಕಾಜಾಯ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಹಠ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಚೊನ್ ಹಾಸೊನ್, ಖಾವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ವಿಸರ್ತಾನಾ, ಸಲ್ವಲ್ಲೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಕಸಿ ಆಯ್ಲಿ ಮಳ್ಳೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಸೆಂ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಮಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸಲ್ವಣೆಂತ್‌ಯ್ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಜಯ್ತಾಚೊ ಉಜೊ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಕಿಟಾಳಾಂ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಜಳ್ತಿಂ ಉರ್ತಾತ್. ಸಂದರ್ಭ್ ತೆ ವೊಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜೀಕ್ ತೆ ಜೊಡ್ತಾತ್.

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಕ್ಚಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆ ಧಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಾತ್, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರ್‍ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ರಡ್ತಾತ್. ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ತಾಂಕಾಂ ಹಾತ್ ದಿತಾ. ಅತ್ಯಂತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಥಿರಾಸಣ್ ಚುಕೊನ್ ವೆತಾ. ಫಾತರ್ ಫುಟಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಂಬೊರಾವೊ ಮಾರ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ನಿಮಾಣೊ ಮಾರ್. ಜಯ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾರಾವರ್ವಿಂ ನೈಂಚ್. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ನೊವೊದ್ ಆನಿ ನೋವ್ ಮಾರ್ ತ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರಾವ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖೈಂಚಾಯ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜೀಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್. ಸಲ್ವಣೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಧೊಸುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥಿರಾಸಾಣೆಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧೃಡ್ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ.

ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾತ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾತ್ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ಸಲ್ವಣೆಕ್ ನಿಬಾಂ ಸೊಧ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿತಾತ್. ಹೆರಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಚಿ.

ನಿರಾಶಾವಾದಿಂಕ್ ಸಲ್ವಣೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಳೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸುರ್ಯಾಚಾ ಪ್ರಕಾಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾಳಿಂ ಕುಪಾಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ. ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ನವೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಏಕ್ ವಡ್ ಅಡ್ಕಳ್. ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಮಣ್ತಾ: ‘ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ, ಅನೇಕ್ ದಾರ್ ತುಕಾ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ಲಾಂಭ್ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಯೆಕ್ ದಾರ್ ದಿಸಾನಾ’.

ಜಯ್ತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಾರ್‍ಯಾಬರಿ. ತೆಂ ಆಂಗಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಾನಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್, ಇಷ್ಟಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭ್ತಾ ಆನಿ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೀಕ್ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣ್.

ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಜೋಡ್ನ್, ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ವ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೆ, ಜಿಕೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ! ದೈವೀಕ್ಪಣ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಿಕೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ! ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಜಿಕೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ! ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್, ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಮೊಗಾಚಾಂಕ್ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆ ಜಿಕೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ! ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾಗ್ ದವರ್ನ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆ ಜಿಕೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೆ! ಭಿತರ್ ಪೊಕೊಳ್ ತರೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆ ಭಿವ್ಕುರೆ! ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚಾ ದೆವಾ ರುಪಾಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಗರ್ವಿ, ಖರೆಚ್ಚ್ ದೆವಾನ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಚೆ ಸಲ್ವೊನ್ ಲಜೆಲ್ಲೆ!

ದುಡ್ವಾನ್, ಆಸ್ತಿನ್, ಗರೀಬ್ ತರೀ ಮತಿನ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಉದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಸಲ್ವೊನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಆಂಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾಗಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಸಲ್ವೊನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಅಕ್ಮಾನ್, ನಷ್ಟ್, ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಪುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ದುಕಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಲೆ ಖರೆಚ್ಚ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ.


ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ, ರೆಗ್ರೊ ನಿಯಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖರೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್. ತಾಕಾ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾ. ಖರೆಂ ಜಯ್ತ್ ಖೈಂಚೆಂ ಮಣ್ ತಾಣೆ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೊ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲಾ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಾ ವಾಟೆನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸುನ್ ಜಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ತೊ ಹೆರ್ ಕೊಣಿ ನೈಂ. ನಜರೆತ್ಚೊ ಜೆಜು. ಖರೆಂ ಜಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವೈಭವ್, ಭಾಯ್ಲೊ ಆಡಂಬರ್, ದವ್ಲತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪುನ್ ನಾ. ಖರೆಂ ಜಯ್ತ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜೀಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಜೀಕ್. ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ನೀಜ್ ಸಲ್ವಣ್. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಖರೆಂ ಜಯ್ತ್ ಮಣ್ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವಲೊ ಮಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತೊ ಭಂವ್ಲಾ, ಲಾಖೊಂ ಲಾಖ್ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ತೊ ದೆಂವ್ಲಾ. ಚಲೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಲಾ, ಕೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೊನ್ಸೊ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ. ಸಲ್ವೊನ್‌ಯ್ ತೊ ಜಿಕ್ಲಾ ನಂಯ್?

► ಸಿ. ವಿ, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

One comment

  1. Harry Fernandes, Film Director, Mumbai

    Tumchi hee Konkani articles haanv portyan portyan vachtham. Tanthu maka konkani shikonk meltha. Mumbai ravom aamchi bhas illi paad jaalya. This is fact. Maka muji konkani improve karunk kittall thavn mostu help mella. Dev boremk korum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !