Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

‘ಪಯ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್’ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ?

ಕಾಲ್ ಚಕ್ರ್ ಘುಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರಿಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನವ್ ಜಿವಿಂಚಿ ಜಿವಿತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಭಾರತ್ ಹಾಂತುಂ ಪಾಟಿಂ ನಾ. ಶಿಕಪ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರ್‌ಜ್ಞಾನ್ ವಾಡೊನ್, ಜಾಗತೀಕರಣ್ ಲಾಗೊನ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಉಣೆ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್, ವಾಂಕ್ಡಿ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಯಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಮಾಲ್ ಭರೊನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ವಿವಿಧ್ ಸಮುದಾಯಾಂ ಮಧೆಂ, ದ್ವೇಷ್ ಭಿಂ ಒಂಪುನ್ ಚಾಳ್ವಾಂವ್ಚೆಂ, ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕೆದಾಳಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೊರ್ಮುಣಾಂತ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್, ಉಜೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಾಯ್ ಹಾಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

HDS01

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಬೈಬಲ್’ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಲೊ ತರ್ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಜಾಕೊಬಾಚಿ ಸಂತತ್ ಇಜ್ರಾಯೆಲ್. ಲೋಕ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ನ್, ಬಲಿ ಭೆಟೊವ್ನ್ ವಾಖಾಣ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ದೇವ್‌ಯಿ ತಾಂಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಾಲೊ. ಹೊಚ್ಚ್ ಲೋಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೆವಾಚಿ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ವಿಸ್ರಾತಾಲೊ. ಹೆರಾಂ ದೆವಾಂಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್‍ತಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ದೇವ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಂಡುಂಕ್ ಪರ್ದೆಶಾಂಕ್, ಇಜ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬರಿಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪಾತಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ದೆವಾ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಅಸ್ಕತ್. ಪರತ್ ದೆವಾಕ್ ವಿಸ್ರಾತೊಲೊ. ಅಶೆಂ ಇಜ್ರಾಯೆಲಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಪರ್ದೆಶಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ.

ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರಿವಾಟ್ ದಿಸ್ಲಿ ತರ್ ಆನಿ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನೀ ತ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವ್ರಿಜಯ್? ದೋನ್ ದೊಣಿಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಅಖಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಂತ್ ಶ್ಹೆಳೆಪಣ್ ಯೆತಾನಾ ವಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಾಯಿಕ್ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಚ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.

HDS03

ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಮಧೆಂ, ದುಬಾವ್, ಮನಸ್ಥಾಪ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಥೊಡೆ ಮುಖೆಲಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಪವ್ಣೆ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್‌ನಾ. ಸಭಾಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತರ್ ಯಾಜಕಾಂನೀ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಯಾಜಕೀ ವೃಂದಾನ್ ಭೆಟ್ ದೀನಾಯೆ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಕ್ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠವ್ಯೆತ್. ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಸೆವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಂವಿನಾಯೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಚೂಕ್ ಮಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಹೆರಾಂ ಸಮುದಾಯೆಚಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಿಜಯ್. ನಿಜಾ ದೆವಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಹೆರಾಂ ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಪುಂಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹೆರಾಂ ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಯ್ಜಯ್? ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹೊಜೆಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ವಾ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿಯೀ ತ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಆರಾಧನ್/ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

HDS02

ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಹಿಂದು ಅಖಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ದಿವ್ಳಾಂ ಮೊಠಾಂಯೀ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ದುಡ್ವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್‌ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ದಿವ್ಳಾಂ. ಸನಾಂ/ ಬನಾಂ ಬಾಂದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತುಜೆ ಸಮಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ವಾ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತರ್, ಪೂನ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾಯ್ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್. ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆಂ ಬರೆಂ. ಬಗಾರ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಅರಾಂವ್ಕ್ ಇತರ್ ಧರ್ಮಾಚಾ ದೆವಾಂಕ್ ಮಂದಿರಾಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅರ್ಥಾಹೀನ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಮಾರೊಗ್, ಸಾಂಕೊವ್, ಬಸ್‌ಸ್ಟೊಪಾಂ, ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲೆ ತರ್ ಬರೆಂ.

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಜಾಗೊ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಗೆ ಉಣೆ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪರ್ನ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ, ಬಾಂದ್ಪಾ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಿಂದು ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ವಣ್ತಿರ್ ಕಾಂತಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸಾನಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ದಿವ್ಳಾಂಕ್/ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ ತರ್ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ತೆಂಚ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಚ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಂತ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲೆ ತರ್ ಲೋಕ್‌ಯಿ ಶೆಳೆತೊಲೊ. ದೆಕುನ್ ಶಿತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಉರಾತ್ ಪುಣ್ ಘಟಾಯ್ ಮೆಳಾನಾ. ವಾಡಾವಳ್ ಆಸಾನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಂದಿರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಪೂಣ್ ದಿವ್ಳಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಲಾಭಾನಾಂಗಿ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇತರ್ ಸಮುದಾಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್. ಶಾಂತಿಸಭಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಜಯ್. ಸೌಹಾರ್ಧಾ ಕೂಟಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಜಯ್. ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಪುಜಾ ಕರ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಯ್ ನಯ್.

ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್, ತೊಚ್ಚ್ ನೀಜ್ ದೇವ್. ಎಕಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜಯ್. ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಅರಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

► ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. Thomas Cutinho

  Not at all ..It shows our brothethood with non-christians. Our faith is increasing day by day. In this picture the priest have done right thing. since as per the invitation they visited to see Ganapathy statue and participated in puja. We should not make a big issue of it.

 2. Thomas Cutinho

  We can not be like a frog in the pond. In some issues we need to be diplomatic. Amcha 90% Christanvacho bavadth disandis sadon vetha. For 10% we are helpless they always commenting one or other thing against Christianity and they are not comfortable anywhere. It just happened in my case 15 minutes back..one friend invited me for Ganapathy puja and I said okay..since I was busy I could not participate. We need to be secular. Amcho bhavadth kaljant ghat asondi. Ho amcho bhav bhandavpon dakaita.

 3. Vivian, Bajal

  ಪಯ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್’ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮನ್ಸ್ಯಾಪಣ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತರ್ ಒಪ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ. ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ಸ್ಯಾಪಣ್ ನಾ ಥರ್ ಪಯ್ಲೊ ಸೊಡ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ದಾ ಉಪದೆಸೀ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಿತ್..

 4. Charles D'Mello, Pangala

  I do not think there is something called our God and their God. If God exists, then he has to be one and supreme. Ways of praying can be different. Imagination may be different.

 5. Samuel Sequeira

  Unfortunately, I find this writing regressive in thinking and should not appear in Kitall. Maybe, it could fit in a religious paper.

  • mm
   Stephen Quadros Permude

   A thin layer between regressive and progressive do exist- need of the hour is to identify the third view, something between mine and thine- regressive and progressive are the products of mind. We all need progressive change, harmony and co existence- co existence can be meaningful only when i respect you and you respect me. blind submission is not give and take. The blunders have been committed by the preachers. May be in an attempt to become ostriches, sand dumping, we also stand to support our own. When the socio religious leaders commit blunders and when the ‘led’ takes courage to comment. then he becomes regressive. natural though. ‘Oh Liberty, what crimes are committed in thy name’ If any body is unawares of the carmalites and other religious leaders of Mangalore going against the first commandment, let him brush his memory a little. if not ask the same worshippers stop preaching from the chimney tops.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.