Trending Now

ಕಲಾಕೃತಿಯೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

“ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ – ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಕಾಳ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್. ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಕಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊಗೀ ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾರಣ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿ, ಗೀತ್ ಕಾರ್. ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ, ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಆನಿ ಶೆನೊನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾವ್ಯಾ ಒ – ಲಾ – ರೆ  ಸಂಗೀತ್ – ನಾಚ್ – ಫೊಕಣಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಲಾ ವಿಡಾ – ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ತೋ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮುಕಾರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಏಕ್ ನಮೂನೆಚಿ ಸುಕ್ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಮನೋಮೂರ್ತಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನವೊ ಆಯಾಮ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಸಲೊ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಉದೆಲೊ, ಶಿಲ್ಪಾ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ತಸಲಿಂ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂಯಿ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ತಾಣಿ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾನ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವಚನಾ ಬಗಾರ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾ. ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ತಸಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನವೆಂ ಆಯಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್”

“ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾನ್, ಕಲಾಕಾರಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕೀ, ತಾಂಚಿ ಕೃತಿ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಪಳಯ್ತಾನಾ ವಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ತ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ‘ಹಾಂವ್’ ಆಸಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ದಿಸ್ಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ತೀ ಕೃತಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಡ್ತಾ. ಜಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್ ವಾ ಬರಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ತೆಂ ಉರ್ತಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಜೊಡೆಂ – ಶಿಲ್ಪಾ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಟಿನ್ಹೊಕ್, ಎದೊಳ್ ಚ್ ನೋವ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಧಾವಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ , ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಯಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೆದಿರ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲೋಯ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಲಾ – ವಿಡಾ – ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಕೊವ್ಳೆಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.


ಲಾ – ವಿಡಾ ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಐರಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಲೋಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್ ಬೊರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಣಿ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣಿ  ಲಾ – ವಿಡಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲೆಲೆ ಗಾವ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ ಸೊಜಾ, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಶಾಂತಿ ಪಿಂಟೊ, ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ, ಲೆವ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ, ಆರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ, ಮಹಿಮಾ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಮೆಲ್ರಿಕ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್ ಆನಿ ರೈನಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಕಾ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಧಾವ್ಯಾ ಒ – ಲಾ – ರೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿರೂಪಣಾಖಾಲ್ ಫಾಂಕಿವೊಂತ್ ಗಾವ್ಪಿ ರೊನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಎಡೊಲ್ಫ್ ಜಯತಿಲಕ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ, ರೊಬಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮೀರಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ನಿಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ರೈನಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕ್ಯಾರೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಆರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ, ಶಾಂತಿ ಪಿಂಟೊ, ಲೆವ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ, ವೆಲಿಟಾ ಲೋಬೊ, ಸೋನಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ತಶೆಂ ಒಫ್ ಪಿಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್, ಉಡ್ತಿಂ, ಮೊಗಾಚಿಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಟ್ರಾ ಪದಾಂನಿ ಸಜ್ಲೆಲಿ ಧಾವಿ ಒ – ಲಾ – ರೆ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ, ಸಂಜಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆರ್ಥರ್ ಲೋಬೊ, ಸಂಜೀತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ರಸ್ಸೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲೆಂ.

ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಮೆಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಫೊಕಣಾಂನಿ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸೊಭಾಣ್, ಬೊಂದೆಲ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಸೆನೊರಾ, ಇರ್ವಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಚಾನ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚಿ  ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕೆಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್, ಟೀ ಟೊಟಲರ್ಸ್ ಆನಿ ಒಪ್ ಫಿಚ್ ಹಾಣಿ ಖಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಶೈಲೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ರೋಶನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಪರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ  ‘ಮೊಗಾನ್ ಆಸೊನ್ ಬರೆಂ’ ಪದಾಚ್ಯಾ ಕವರ್ ವರ್ಶನಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಸಂಜಯ್ ಬೋರ್ಕಾರ್ ಹಾಣೆ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ವಿಡಿಯೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ದಿಲ್ ರಾಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೀನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್  ತಶೆಂ ಟಿ ಟೊಟಲರ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಗಾವ್ಪಿ ರೈನಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.  ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ಅಲ್ಪೋನ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಪಾಂಗ್ಳಾ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !