Trending Now

​ಜೇಟ್ಲಿಚಿ ‘ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ’ ಕೇಟ್ಲಿ !

ಪೋರ್ ಜೂನ್ ಚೊವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೇ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಥಾಪ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಭಾಜಪಾ ನೆತಾ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಶಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪಾನಾಚೆರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅನಿ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಲುಮಾಚೊ ಕಠೀಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಇಂದಿರಾಚೊ ಖಾಸ್ ನಾತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್.

1975 ಜೂನ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಚಾರ್ತಾನಾ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಚೇರ್ಮೆನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೊ ಜೈಟ್ಲಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ ಲ್ಲೊ.

ಅಮೃತ್ ಸರಾಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಕಾರ್ ಸಲ್ವಣಿ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಜೈಟ್ಲಿಚಾ ನಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಶೀದಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಚಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚ್ಚ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಸಭೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಪಯ್ಕಿಂ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಸಾ. ಪೂಣ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾ ಅವ್ದೆರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅನಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಶೆನ್ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿ ಯೀ ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿರೋಧ್ ಚಳ್ವಳೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಕ್ ವರ್ಣುವ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್ ಚ್ಚ್ ಎಮರ್ಜಿನ್ಸಿ ಕಾಳಾಚೆ ಹರ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಘಡಿತಾಂಚೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಶೂನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಉದೆನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜೈಟ್ಲಿಚಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಭಾರತಾಚಾ ಸಮಕಾಲೀನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೈಟ್ಲಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಯ್ ಹೆಂಚ್. “ಬೊಟಾಂ ಚೊಕುನ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಹೆಡ್ಡಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೈನೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಚಿ ಚಡ್ ಬರಿ.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಹಿಟ್ಲರಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ನ್ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿನ್ ಕಠೀಣ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಎಮರ್ಜಿನ್ಸಿಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಪ್ ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿ. ”Emergency pot is calling emergency kettle Hitler ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಖಾಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಾನ್ ಜೈಟ್ಲಿಚಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ” The pot calling the kettle black” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಅಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಾನ್ ಜೈಟ್ಲಿಚಿ ಖಬರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ ಕರಿಯೆನ್ ಬುಡೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಯೆಚಾ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಡ್ಕೆಲಾಗಿಂ ತುಂ ಕಾಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಉಚಾರ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಂಗ್ ಪಣಾಕ್ ಪಿಂತಾವ್ಣ್ ಟೆಪಿಗ್ರಾಫಾನ್ ಹೆಂ ಮಾತಾಳೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಳಾಚೆಂ ಕರಿಯೆನ್ ಬುಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲಿ ತರ್ ತಿಚೆಚ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಚೊ ಮೋದಿ ಕರಿಯೆಂತ್ ಬುಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾನ್ ಚ್ಚ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗುಮನಾಂತ್ ದವ್ರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್.

“If you curb free speech and allow only propaganda you become the first victim of propaganda because you start believing that your own propaganda is the truth and the full truth” ಹಿ ಜೈಟ್ಲಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಸ್ವ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಡ್ಲಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಶೇಸ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಾ ಭುಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಠೀಣ್ ಪಶ್ಚತ್ತಾಪ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚಿಂ ಹರ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲ್ತಾಗೀ, ತೊಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂನಿ , ವಾಕ್ಮೂಲಾನಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ . ಪುಣ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ತಾಣೆ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಜಪೇಯಿನ್ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖಣ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಪರಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ.

ಭಾರಾತಾಚೆರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆದ್ಲೊ ಬಂಗಾಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಶ್ಣಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಾಲಿ. ಪನ್ಸಾರೆ, ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ, ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಹತ್ಯಾ ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ” ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪುಣ್ ಫಾಶಿಯೆ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ವಾಲ್ಟರೊಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ವಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. “ಅಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ, ವಿರೋಧ್ ಅಟಾಪ್ಚೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾಮನ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಸಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಸವಲಾಂ ಉಟಾಯ್ತಾತ್. ಹವೊ ಕಠೀಣ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಗೋಪಲ್ ಕೃಶ್ಣಾ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚಿ ಆಶಾ ಅಸ್ಚ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೆಕ್ತಿಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂನಿ , ತರ್ಕಾಂನಿ ತಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ನಾ. ಅಲ್ ಇಂಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವರ್ಸಾಂ ಚಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಾರಾಂಕ್/ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಭಿಯೆತಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಅನಿ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ಉಗ್ತೆ ಸಂವಾದ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಚೊ ಆತ್ಮೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿವಿಧತಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ತಾಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಭಾರಾತಾಂತ್ ಹೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಏಕೀಕೃತ್ ಭಾರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾರ‍್ಯಾಖಾಲ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಅರುಣ್ ಜೈಟ್ಲಿಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ ಚ್ಚ್ ಬೋಟ್ ಚೊಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. “ಬೊಟಾಂ ಚೊಕುನ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಹೆಡ್ಡಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ, ಬೆಳಾ

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !