ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ

ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಝಳ್ಕಂವ್ಚೆಂ ಝಡಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ, ತಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ವಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ವಚಾನಾ. ತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಪಂದಾ ಮಸ್ತುನ್‌ಯೀ ವೆತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ವಿಶಿಂ, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ. ಝಡಾನಿಂ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬಿಸುಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಫುಲಾಂ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ ಪೂಣ್ ಖೈಂಸರ್. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ವಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಝೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಸೊಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್, ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಣಾಂಕ್ ಚಿರ್ಡುನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ಭುಜ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫುಲಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್, ತಾಂಚಿ ಭಕ್ತ್.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯೊ ಪುತ್ಳ್ಯೊ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ಆಸೊಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚಿ ಭಕ್ತ್ ವಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚಾನಾಯೆ. ತೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತಿತ್. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಿತ್ಲೆಯೀ ಫಟ್ಕಿರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಉಬ್ಜೊಂವ್ದಿತ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾಜೆ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ, ಕವಿ

RosuPoen

ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ

ಝಡಾನಿಂ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿಂ

ವಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಝಡ್‌ಲ್ಲಿಂ

ಥೊಡಿಂ ಫುಲಾಂ

ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ರಾಕ್

ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ

 

ವ್ಹಾಳೊಂದಿತ್

ಭುರ್ಗಿಂಯೀ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ

ಮನಿಸ್‌ಯೀ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ, ಶೆತಾಂ, ಭಾಟಾಂ

ಬೆಳೆಂ, ಫಾಲೆಂ, ಸೊಪ್ಣಾಂಯೀ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್

 

ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ವರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್

ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ

ಹಿಂ ಫುಲಾಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ

ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ

ಕಸಲಿ ಭಕ್ತ್ ಫುಲಾಂಚಿ

 

ಥೊಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನಿಂ

ದೇವ್‌ಯೀ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆತಾ

ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್

ಭಕ್ತಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್‌ಯೀ

 

ಫುಲಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ

ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬೊಂದಿತ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್

ಝಡಾಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Ashu, Alangar

  Lovely poem…it’s worth reading and relishing!

 2. Leatitia Gomes, Israel

  Beautifully expressed words , truly meaningful.

 3. mm
  ANDREW LEWIS CUNHA, BEJAI

  Beautiful thought…Specially these lines….Poets pure imagination makes me believe these lines…Wow…these lines should make readers more sensitive, sensible, responsive and responsible
  ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ವರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್

  ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ

  ಹಿಂ ಫುಲಾಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ

  ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ

  ಕಸಲಿ ಭಕ್ತ್ ಫುಲಾಂಚಿ

 4. Rumy Davis, Mangalore

  Meaningful poem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.