Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 10

JHST 2ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ರಿಶಭಾಚೆಂ ರೋಯಲ್ ಎನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಕೊಲೆಜೆ ಕ್ಯಾಂಪಾಸಾಂತ್ ಆವಾಜ್ತಾನಾಂ…ಕೊಲೆಜೆಂತ್….

ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ವೆಲೆಂಟೇಯ್ನ್ ದಿಸಾ ‘ಎ ವನ್ನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್’ ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಘಡ್ಲೆಲಿ ತಿ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಗಜಾಲ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾ ಖಬ್ರೆನ್ ಎಕಾ ಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಕೊಲೆಜ್ ಭರ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ…ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಾ, ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ …

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಉಬೆಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.!

ತಾಚೆ ತೆ ಗುಲೊಬಾ ವರ್ಣಾಚೆ ಪೊಲೆ…ಸುಂದರ್ ಪಾತಳ್ ವೋಂಟ್….ರೂಂದ್ ಪೊಕ್ರಿ ದೊಳೆ…ಆನಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ. ಅಶೆಂ ರಿಶಬಾಚಾ ಮನ್ ಭರ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಜಗ್ಲೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ!. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಮನಾಂತ್ ಯೀ…ರಿಶಬ್ ಖೂಬ್ ಧೊಸಿತ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ!

ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಆತುರಾಯ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ ರಿಶಭಾಚಿ ನದರ್, ಸುಧೃಢ್ ಆಂಗ್, ಸಾಹಸಿಕ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಾಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ.!

ಅಶೆಂ….ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ….ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಆಕರ್ಶಣೆನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಆತುರಾಯೆಚಾ ಸೊದ್ನೆಂ ದಿಶ್ಟೆನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭೆಟೆಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್, ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ತರೀ…ಕಶೆಂಗೀ…ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ…ತ್ಯಾದೀಸ್ ತಾಂಕಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾಂ!.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಿಚ್ಚ್ ಪರಿಗತ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಸಗ್ಳೊ ಹಪ್ತೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಆಕರ್ಶಣೆಚಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ತೊ ತಾಂಚೊ ಭೆಟೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ನಾಂ.

ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಪಾಡ್ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತಸಲಿಚ್ಚ್ ಪರಿಗತ್ ತ್ಯಾ ನಂತರಾಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಯೀ ಮುಂದರೊನ್0ಚ್ಚ್ ಗೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಮುಕ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಮುಂದರುನ್0ಚ್ಚ್ ಗೆಲೊ.!.

ಉಪ್ರಾಂತ್-ಯೀ ಅಶೆಚ್ಚ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ನಾನಾ ಕಾರಾಣಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಹೊ ನದ್ರೆ ಭೆಟೆಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮುಂದರುನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್…ಕಾಳ್ಜಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಳ್ಮಳ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ…ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಶಿಂ ‘ಕಾಂಯ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಘಡ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ..!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಕಾಂತೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ತಿಂ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಪಡುಂಕ್ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ ದಿಸಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…ರಿಶಭಾಕ್…

ಆಪ್ಣಾಚಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ‘ಕಜನ್ ಭಾವ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾವಿಶಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರುಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಮತಿಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕರಂದಾಯ್ ಭೊಗ್ತೆಲೆಂಗೀ…ಇಶ್ಟಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಏಕ್ ಘಡಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ವರೆವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್, ಖಾಸ್ಗೆನ್ ವಿಚಾರೊಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ತರೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ‘ಹೆಂ ಅಪಾಯೆಚೆಂ ಮೇಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ವೊಡ್ಣೆಂ ಥಂಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಡ್ ಜಾತಾಲೊ…ಆನಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ!.

ಅಸಲ್ಯಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಮನೋದಬಾವೆಚಾ ಅಸಮಧಾನ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಎಕಾ ದಿಸಾ…ಅಚಾನಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಶತೆನ್ ಥರಾನ್ ತಾಚಿ ಸೊದ್ನೆ ಬೋಂಟ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ತ್ಯಾದೀಸ್…

ಕೊಲೆಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಿಡಾರಾಚೆರ್, ಅಚಾನಕ್ ರಿಶಭಾಚಾ ನದ್ರೆ ಜಾಳಾಕ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ! ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಲಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಝಳ್ಕಾತಾನಾಂ… ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ವೊಡ್ಣಿ ವಿಪರೀತ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ, ಖಿಣಾನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚಾಯೀ ಘಡ್ಯೆ…ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ದೆಗೆಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್… ತೊ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಎಕಾಎಕಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಚವ್ಗ್ ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ!

ಕೊಲೆಜೆ ಭಾಯ್ಲೆ ತೆ ಚವ್ಗ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಬೋವ್ ತುರ್ತೆಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್, ಕೊಲೆಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್, ಮತಿಕ್ ಸತಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ತೊ ಎಕಾಎಕಿ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್-ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಖಿಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಿ ಬೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್, ಮೊಗಾ ಸಂಭಂದಿತ್ ಗುಪಿತ್ ಆತುರಾಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಮಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಂವ್ಚೆ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ…

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾಚೆರ್ ಖಿಂಚಿತ್ತ್ ನದ್ರೆ ಸಾಯ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

ತಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡೆ ಗೊಂದೊಳಾ ಪರಿಗತೆರ್ ತೊ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರ್ಚಾ ನಟನಾರ್, ತಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ ಗಮನ್ ವ್ಹರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್0ಚ್ಚ್, ಮುಕಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ್…

ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂಸ್ತಾಂ…ತಾಚಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್-ದೇಡ್ ಮೀಟರಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಅಂತರ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್, ರಿಶಭಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಆಕರ್ಶಣೆರ್, ಖಂಚುನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಪಾರ್ಕುನ್, ತೆಂ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ರಿಶಭಾಚಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಭೆಟೆಚಾ ಅಂದಾಜೆರ್ ಪುಳಕಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ, ತೆಂ ಅತೀ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ.

ರಿಶಭ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ, ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತೊಲೊ, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಉಸಂವ್ಚಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚಾ, ಘಡಿಯೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್, ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಆಪ್ಣೆಂ ಕಸಲೆಂ ವರ್ತನ್…ಕಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್… ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯ್ ತಶೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಚಾ ವಿಶೇಶ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ಮಿಸ್ಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

ಘಡ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ಚ್!. ತೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಅತ್ರೆಗಾ ಆತುರಾಯೆರ್, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಅವ್ಯಕ್ತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಭೊಗಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ, ತಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಭಾರೀಕ್ಶಾ ಕಾಂಪೊವ್ಣಾರ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೆಂ…ಆಪುಣ್ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶಮ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ರಿಶಭ್…

ತಾಚೆ ಥಂಯ್, ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ವೊಳ್ಕೆ ಕಿಸರ್ ನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ, ಆಕರ್ಶಣೆಚೆಂ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ ಹುಸ್ಕೊ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಾಲೆನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ದೆಗೆನ್0ಚ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ!

ರಿಶಬಾಚಿ ಹಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸೈತ್ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲೆ ತೆಂ ಆತಾಂ… ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಅಸಾಹಾಯೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದಂತ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ! ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ… ತಾಕಾ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಾಯ್ ಖಿಣಾನ್ ಸೋಲ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗುನ್, ‘ಆಪುಣ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲೆಶೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಹಲ್ಕ್ ಜಾಲಿಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯೆಪರಿಂ ಉಟೊನ್, ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ವಿಪರೀತ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಖಿನ್ನತೆಚಾ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ನೀಜ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ರಿಶಬ್…

ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ತೆ ಊಂಚ್ ಘನ್-ಮಾನಾಚೆ ತಾಚೆ ತೆ ಮಿತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾ ವರ್ವಿಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್, ದಬಾವೆಚಾ ‘ಇಗೊ’ ಕ್ ತೊ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ಧ್ ವೆಳಾ ಕ್ಲೊಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಿ ಗುಪಿತ್ತ್ ವೊಡ್ಣಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಘನಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಂಭೀರ್ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಧಖೊ ಪಡ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಿಣಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ತಸಲೆಂ ಭೆಫಿಕೆರೆಚೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವರ್ತನ್ ಪ್ರದರ್ಶುಂಚೆ ತಾಕಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!.

ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ತ್ಯಾವೆಳಾ ರಿಶಬಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ತಿ ಶೂನ್ಯ್ ವೊಡ್ಣಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೀಳ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ಪೊಣ್, ತಾಕಾ , ನಿರಾಸ್ ತಶೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚಾ ಖಣಿಯೆ ಥಳಾಕ್ ದೆವೊಂವ್ಕ್ ಸಖ್ ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಳ್ಕಳೆ ಕಳ್ವಳೆಚಾ ಮನೋಖಿನ್ನತೆಂತ್ ಸಾಂಪೊಡ್ನ್, ವಿರಾರಾಯೆಚಾ ಸತಾವ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಪೂಣ್…ಸೆಕುಂದಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿನುಟಾಂ…ಮಿನುಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಂಟೆ, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ…ತಾಚೊ ತೊ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್, ಖಿನ್ನತೆಚೊ ತೀವ್ರ್ ನಿರಾಸ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚೊ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾ – ಮತಿಂತ್ಲೊ ,ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚೊ ನಿರಾಸ್ ಮಾತ್ಶ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ‘ಎ ವನ್ನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್’ ಶೊಪಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಾಹಸಿ ರೊಮಾಂಚಕ್ ಘಡಿತಾವೆಳಾ, ತಾಚಿ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ನದರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅದ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾ, ತಿಂ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆಕರ್ಶಣೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಾ ವಿಪರೀತ್ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ತಿಂ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.!

‘ಆತಾಂ ರಿಶಭ್, ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭೆಟೆಂತ್ಲಿ ತಿ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸರ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಸೊಡುನ್…‘ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಕೊಲೆಜೆಚೊ ಹೀರೊ. ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚೊ ತಸಲೊ ನ್ಹಂಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ‘ಇಗೊ’ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಹಂಕಾರಿ ತೊ.’ ಚಿಂತ್ಪಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಗರ್ವಿ ವರ್ತನಾಕ್…ರಾಗಾನ್ ಬುಡ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ…

‘ತೊ…. ‘ ಆಪುಣ್’, ‘ಹಾಂವ್ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ಇಗೊ’ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಹಂಕಾರಿ ವೆಕ್ತಿ!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ವೊಲಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ! ಆನಿ…

ತಾಂಚಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್’ ಕೊಡು ಘಡಿತಾವರ್ವಿಂ ಮತ್ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ, ‘ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ಹಂಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ಲೆಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಅಣ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಕ್ರೋಧಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಮತಿಂ, ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ, ತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಉದೆಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸಾ ವಾಡ್ತೆಚ್ಚ್ ಗೆಲಿ.!.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್…ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಭೆಟೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ರಿಶಭ್ ಮುಖಾಮಖಿ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಧರ್ಭ್ ಉದೆತಾಸ್ತಾಂ, ಯೆಕಾಮೆಕಾಚಾ ಭೆಟೆವೆಳಾ, ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ಪೊಣ್, ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾ ವೆಳಾ, ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ತಿರಸ್ಕಾರಾಚಾ ನದ್ರೆನ್ ತೆಂ ರಿಶಭಾಕ್…ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ!.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅಸೊ ಅಸ್ತಲೊಕೀ, ರಿಶಬಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ವರ್ತನ್, ರಿಶಭಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿಯೆಸೊ ನಾಟ್ವೊನ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೊ ಘಾಯ್ ತಾಕಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಅಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ತೊ ತಳ್ಮಳ್ಚಾಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ರಿಶಬಾಚಿ ಹಿ ಸಂಕಶ್ಟಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಮತಿಕ್ ಘೊಮ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತೆಂಯೀ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಅಸಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚಾ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಮೌನ್-ಪಣಿಂ ವೊಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.! ತರೀ ತಾಚೆಂ ಹಟ್ಟ್ ತಾಕಾ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ, ತೆಂಯೀ ತಾಚಿ ಮತಿಚಿ ಖಿನ್ನತಾ ವಾಡೊನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ… ‘ಶ್ಶೆ… ಆಪ್ಣೆಂ ದರ್ವಡ್ ಕೆಲೊ…ದರ್ವಡ್ ಕೆಲೊ ತರೀ, ಹಟ್ಟಾಚಾ ವರ್ತುಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರೊನ್, ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ತರೀ ರಿಶಭಾನ್ ಆಧಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ವರ್ತನ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ರಿಶಬಾಕ್ ಚ್ಚ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಚೂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚ್ಚ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಾರುಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.
ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ, ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದಾಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ವೆತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾನಾಂ…

ತೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಲ್ಕಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಉದ್ವೇಗಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆಂ ರಿಶಭಾಚಾ ಭೆಟೆಚಾ ಅಟವಿಟೆಂನಿ ತಳ್ಮಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ!

ಅಶೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಮೌನ್ ಪಣಿಂ ಧೊಸ್ಚೆ, ಎಕಾ ರಿತಿಚೆ ಘಂಭೀರ್ ಅಟವಿಟೆ, ತಾಂಕಾ ಮನಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ನಿರಾಶೆಚಾ ಕುಪಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಅತ್ರೆಗಾಕ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಪೂರ್ವಕಿಂ, ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರುನ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಭೆಟೆಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾ ಪರಿಹಾರಾವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿಂ, ಬಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆನಿ ಹೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…

‘ತೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವೆ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಾ ಕರ್ಕರ್‍ಯಾಂನಿ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾತಾಲೊ. ‘ಛೆ…ಕಸಲಿ ಘಡಿ ತಿ !…. ಕಸಲೆಂಯೀ ತೆಂ ಜಾಂವ್…ಆಪ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರುನ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ!’ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ಕ್ಲೊಡಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಸಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಟಾವಿಟೆಂಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂ ತೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ಜಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆಂವ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್…‘ಎಕಾಎಕಿ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಶರಣಾಗತೆಕ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್, ಕ್ರೋಧಾಚಾ ಭರಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಭೆಪಾರ್ವೊ ಕರುನ್, ಲಜೆಕ್ ಘಾಲುನ್. ಆಪ್ಣಾಚಾ ಘನಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಗ್ ದವರ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತೆಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಸ್ವಾಬಿಮಾನಾನ್, ದೋನ್ ದೊಣಿರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್, ಶರಣಾಗತೆವಿಶಿಂ ಕಾವ್ಜೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ರಿಶಭ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚಾ ಎಕ್ವೊಟಾವಿಶಿಂ ಮತಿಂತ್-ಚ್ಚ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಯೀ…

‘ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಯೇತೊಲೊ ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ತಳ್ಮಳೊನ್ ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ರಿಶಭಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ‘ಪಳೆಂವ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘಮಂಡ್ಪಣ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ಆನಿ ರಿಶಭ್…ತೊಯೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ…

‘ಆಜ್ ನಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿ ಉದೆಂವ್ಚಾ ಮಿಲನಾಕ್ ಕಸಲೊ ತರೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉದೆತೊಲೊ. ಪಳೆವ್ಯಾಂ…’ ಮ್ಹಣ್ ಅವ್ಕಾಸಾ ಥಂಯ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್, ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ!

ಅಶೆಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್, ತ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಭಾಂದವ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಶೆತಾಲಿಂ…ಸ್ಪಪ್ಣೆತಾಲಿಂ ತರೀ…ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚಾ ‘ಇಗೊ’ ಚ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್, ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ನಟನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್ನ್ಂಚ್ಚ್, ಭೆಟೆ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕ್ಚಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂತ್ ಚ್ಚ್ ಉರ್ಲಿಂ.

ತರೀ…ನಿಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…

ಕಾಳ್ಜಾ-ಮತಿಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್, ರಿಶಭಾಚಾ ವಿಪರೀತ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ಖಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಣ್ಸಣೆಚ್ಯಾ ದಬಾವೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಭಿಗ್ಡುನ್, ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕ್ತಾಸ್ತಾಂ…

ಆಪುಣ್ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತಿರೇಕಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೊ ‘ಇಗೋ’ ಜಿರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ….

‘ಕಿತೆಂಯ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್…ಆನಿ ಜಾಯ್ನಾಂ…ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ತೊಲೊಂಚ್ಚ್!’…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೊಚ್ಚ್!. ಆನಿ ಯೊದೊಳ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವ-ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ‘ಇಗೊ ’ ಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹಾಡುನ್…

‘ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ! ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘಟ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೊ!

ನೀಜ್ ತರ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೀ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆಂಯೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಸಲ್ವೊಣೆಚಾ ಗಡಿಕ್ ಪಾವೊನ್, ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸ್ಥಿತೆಚಾ ಶಿಖರಾರ್, ‘ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ…ಕಸಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಚಿ?’.. ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಚ್ಚ್ ವಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.!

ನಿಮಾಣೆಂ ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಗೊಕ್ ಖೊಟಾಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್!. ಆನಿ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೈರಣೆಚಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಬಾಂದೊನ್ ದವರ್ಲೆಂಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹಟ್ಟ್, ಸಲ್ವೊಣೆಚಾ ಗಡಿರ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆ ಸ್ಥಿತೆರ್, ತೆಂಯೀ ಶರಣಾಗತೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್…

ತಾಕಾ ಅಜಾಪಿ ಅತಿರೇಕ್ ಆನಂದ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲೊಚ್ಚ್! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…ತಾಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ, ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಜಿಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್!

ತ್ಯಾ ದೀಸ್…ಸಾಂಜೆ ವೆಳಾ…

ಮುಕಾರ್ತಾ …

ಜರ್ ಹಾಂವ್... ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ - ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.