ಫುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಿಫಾ ಕಪ್

ಜುಲೈ 15 ತಾರಿಕೆಕ್ ರಶ್ಯಾಚಾ ಮೋಸ್ಕೋ ಶಹರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಯೇಶಿಯಾ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ರೋಮಾಂಚ್ ಭರಿತ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ಭೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಖೆಳಾಂತ್ ತಾಲೆಂತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅದೃಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಉದಾಹರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬೋವ್ ಶಾ ಹೊ ಖೆಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ 15 ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಚಾ ಖೆಳ್ಘಡ್ಯಾನ್ ಫಾರಮಶೆನ್ ಸ್ವಗೋಲ್ (self goal) ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ವ ಸ್ಕೋರ್ 1 -1 ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಫರಾಮಶೆನ್ ಬೊಲ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಆಸ್ತೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾನ್ 4 -2  ಗೋಲಾಂತ್ ಸಲ್ವಾವ್ನ್ ಕಪ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ 3 -0 ಸಲ್ವವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

2018 ವಿಶ್ವಕಪ್ – ವಿಶೇಷತಾ

ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೆಳ್ಚೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಶ್ಯಾನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಚೆಂ ಫೈನಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಕಲ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ವಗೋಲ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪಾಂತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಮಣ್ಜೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಸ್ವಗೋಲ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಷ್. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಮೆರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಚವ್ತೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಬಲಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 32 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅರ್ಹತಾ ರೌಂಡಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ 32 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ವಿಶೇಷ್. ಅಮೆರಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚೆ ದೈತ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಟಲಿ ಆನಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಹತಾ ರೌಂಡಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಅಂತಿಮ್ 32 ರಾಷ್ಟಾಂಚಾ ಪಂಗ್ಢಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಪಾಚ್ವೆಂ ಫಿಫಾನ್ ವಿಶ್ವಚೆ ನಂಬರ್ 1 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಮಣ್ ರ್‍ಯಾಕಿಂಗ್ 2014 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 2018 ವ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳಾಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಷ್. ಸವೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಖೆಳಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಚೊ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮಾರಿಯೊ ಮಾಂಡ್ಜುಕಿನ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಸ್ವಗೋಲ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಫಕತ್ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಲಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಖೆಳಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಆನಿ ಮನಾಂ ಜಿಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಾ ಉತ್ಕಟ್ ಆಪೆಕ್ಷೆಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಮಣ್ಯೆತ್. ಸಲ್ವಣೆಂತೀ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಚಲ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಮೆರಿಕಾಚೆ ದೇಶ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಕಾರಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಲೋಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಆನಿ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ  ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಹ್ಯಾ ದಕ್ದಿಣ್ ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತರೀಪೂಣ್ ಪೈನಲ್ ಖೆಳ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊರೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ.

ಲ್ಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ – ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾರೀ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿರ್ ಹೊ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ಮಣ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಫೈನಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಸ್ವಗೋಲ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್‌ ಘಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಲ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾ ಖೆಳ್ಘಡ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾಚೆರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾ ವಿರೋಧ್ 2 -1  ಲೀಡ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 4 -1  ಲೀಡ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗೋಲ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ಲೀಡ್ 4 -2  ಕ್ ದೆವಯ್ಲಿ ತರೀ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಲಾಬ್ಲೆಲೆ ಧಖೆ ಬಾರೀ ಮಾರಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಚರಿತ್ರಾ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾತಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. 1986 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅರ್ಜಂಟಿನಾ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಂಚಾ ಮದೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಅರ್ಜಂಟಿನಾಚೊ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ದಿಯೆಗೊ ಮರಾಡೊನಾನ್ ಗೋಲ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವ ವಾ ಬೊಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಮಣ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮರಾಡೊನಾನ್ ‘ತೊ ದೆವಾಚೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಕ್ರೊಯೇಶಿಯಾಚಾ ಖೆಳ್ಘಡ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫ್ರಾನ್ಸಾಕ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 14 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚೆಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಾಧಾರಣ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಾರೀ ಮಜೆಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾನಿಂ ಅತೀ ಉನ್ನತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ತಾಲೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ವಿವಿಧ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಾ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ. ಜುಲೈ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆಕ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾರ್ನಿವಲಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದೇಶಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗಯ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಖರೆಂ.

ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸರಾಭರ್ ಸುಮಾರ್ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ನಾ ಮಣ್ಚೆಂ ಫೆಡರೇಶನ್ ದಿ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ (ಫೀಫಾ) ಹೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಫೀಫಾಕಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚೆ ಸುಮಾರ್ 210 ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಫೀಫಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಭಾರತಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ 97 ವೆಂ ಸ್ಥಾನ್.

2018 ವ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾನಿ ಜಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಅರ್ಹತಾ ಹಂತಾರ್ ಜಿಕೊನ್ 32 ರಾಷ್ಟ್ರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೊ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಸಹಜ್ಪಣಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಲಾಭ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಣ್ಜೆ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾಟ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಮೆಳ್ಲಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೆರು 32 ವೆಂ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡುಲ್ಲೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾನಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಚಡ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ 32 ಥಾವ್ನ್ 40 ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಜೆಯ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ 2026  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪಾಂತ್ 48 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫೀಫಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ. 2026 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಕಾಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ – ಕೆನಡಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆನಿ ಭಾರತ್

ಅರ್ಹತಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಏಶಿಯಾಚೆ 40 ರಾಷ್ಟ್ರ್ 8 ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಭಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹಾಂತು ಚಾರ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ವಿಂಗಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 8 ಪಂಗಡ್ ಆನಿ 4 ಬೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್‍ಸ್ ಅಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಹಂತಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ವಿಂಗಡನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಇರಾನ್, ಓಮಾನ್, ತುರ್ಕ್‌ಮೆನಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಗುವಾಂ – ಹೆ ದೇಶ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡಿ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ 4 ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಯೀ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಡಿ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತುರ್ಕ್‌ಮೆನಿಸ್ತಾನಾ ವಿರೋಧ್ 2 -1  ಸಲ್ವಣಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಂತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಭಾರತಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಏಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಫಿಫಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಭಾರತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ ಆನಿ ಬರ್ಮಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೈನಲ್ 16 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳೊಂಕ್.  ಕಾರಣಾಂತರ್ ಹೆರ್ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭಾರತಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಚೆ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಮೊಚೆ ಘಾಲ್ನ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಿಫಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ದುರ್ಬಳೊ ದೇಶ್ ಹಾಂತು ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. 1948 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾರತಾಚಾ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾನಿ ಖೆಳೊನ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆ ಗಮನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ಸತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಕತ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಟೀಮ್ ದಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಬಳ್ವಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಹೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಶಿಯಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರೆಜಿಲಾಕ್ ಭಾರೀ ಮನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಖರ್ಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳ್ಘಾಡಿ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೆಂ ( AIFF )  ನೆಣಾರ್ಪಣ್. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ವ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ. AIFF ಆನಿ ಖೆಳ್ಘಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಬೋವ್ಶಾ ಭಾರತಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಖೆಳಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಜ್ ದುಸ್ರಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ.

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ವಾರ್

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !