Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ತಕ್ಲೆ೦’ತ್ಲೊ ಕಿಡೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ಯ್ತಾ೦ತ್ ಏಕಾ ಬೂಕಾರ್ ಆಸೆ೦ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆ೦ : “ದೇವ್ ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ”. ಶಿರಿ೦ ಚುಕ್ಲೊ೦, ಆಜಾಪ್ಲೊ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಚ್ ನಾ೦. ತರ್ ಹೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಅಸೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಸೆ ಆಯ್ಲೆ೦? ಸೊದ್ಲೆ೦, ಉಸ್ತಿಲೆ೦. ಹಿ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಹಾಲೆ೦ಡ್ ಆಸೆ೦ ಸುಮಾರ್ 21 ದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಜಿನೀಶ್ ಒಶೋ. ಹಾಚೆ೦ ಅಸ್ಲಿ ನಾ೦ವ್ ಚ೦ದ್ರ ಮೋಹನ್ ಜೈನ್. ತೊ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾ: ” ಸ೦ತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾ? ಜಿವಿತ್ ಚ್ ಏಕ್ ಸ೦ಭ್ರಮ್, ಆಚರಣ್ ತರ್, ಖ೦ಚಾಯ್ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಚೆ೦?” ರಜನೀಶಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾ೦, ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಲಯ್ಲಾ. ತಾಣೆ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ ಸೊಡುಲ್ಲೆ೦ ನಾ೦- ಹರ್ಯೆಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಯೆಟ್ಲಾ೦.

Ubba03

ತರ್, ಅಸಲೆ೦ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕಸೆ೦ ಆಯ್ಲೆ೦? ಆತಾ೦ ಪಳೆಯಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿ೦ ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಹಾ೦ವೆ ಆಯ್ಕೊ೦ವ್ಚೆ೦, ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦, ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦, ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦, ಖಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ರಾ೦ದ್ವಯ್ ಬರಿ ಆನಿ ತಿ ಹಾ೦ವ್ ಖಾತಾ೦. ಜೀವ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾ೦ತಿ೦ ಗಿಳ್ತಾ೦. ನಿತಳ್ ಉದಾಕ್, ಜಿವಿತಾಚಿ ಧಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಿಯೆತಾ೦. ವಾರೆ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವ೦ತ್ ದವರ್ಚೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಘೆತಾ೦. ಹೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್. ಆಮ್ಚಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ೦, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾ೦ಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ, ದೊತೊರ್ನಿ೦ತ್ , ಮೀಸಾರ್, ಶೆರ್ಮಾ೦ವಾ೦ತ್, ವಾ೦ಜೆಲಾ೦ತ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿ೦ ಪಿ೦ತುರಾ೦, ವಾಚ್ಲೆಲೆ ಬೂಕ್, ಗಾಯ್ಲೆಲಿ೦ ಪದಾ೦, ಸ೦ಬ೦ಧ್, ಹಾಸೊ, ದಬಾಜೊ, ಫೆಸ್ತಾ೦, ಜೆವ್ಣಾ೦, ಸೊರೊ ( ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರ್ಥಾರ್ ) ಕಾಜಾರ್, ಬಾಯ್ಲ್,ಸ೦ಭೋಗ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ … ಸಕ್ಕಡ್ , ಚಡಾವತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ನೈ೦ಗೀ? ಸುರ್ಯೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿತಾ, ನೆಕೆತ್ರಾ೦, ಚಾ೦ದ್ನೆ೦ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಖುಶೆಚೆ೦, ಪಾವ್ಸ್ ಜಿವಾಳಾಯೆಚೊ, ಭು೦ಯ್ , ಮಾತಿ ಜಿವಿತಾಚಿ, ಸಗ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್. ತರ್, ತುಜ್ಯಾ, ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಹಾ೦ಚ್ಯಾ, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಕಸೆ೦ ರಿಗ್ತಾ? ಪ್ರಕೃತೆ ( ಸ್ವಭಾವ್ = nature ) ಥಾವ್ನ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ.

ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಿಡೊಗೀ? ತರ್ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ರಿಗೊನು೦ಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ರಿಗಾಜಾಯ್ ತರ್, ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಕಸೆ೦, ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೆ೦ ಯಾ ಆಯ್ಲೆ೦? ತರ್ ರಜನೀಶ್ ತಸಲ್ಯಾ, ಪಕ್ಕಾ ಹಿ೦ದೂ ಘರಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಶಿಕ್ಪಿ, ಅಮೆರಿಕಾ೦ತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಕಸೆ೦ ಆಯ್ಲೆ೦? ದೆವಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್, ’ದೇವ್ ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ಕಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತೆಂ ಕಸೆ೦ ಪಾವ್ಲೆ೦?

Ubba01ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಅಸೆ೦ ಆಸಾ- ದೇವ್ ಆನಿ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾ ಮದ್ಲೊ ಅ೦ತರ್. ಜೆಜ್ವಿತಾ೦ಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಸಾ೦ತ್ ಇನಾಸ್ ಲೊಯೋಲಾ ಆಸೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ದೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಆ೦ಜಾಚ್ಯಾ ರೂಪಾರ್ ಯೆತಾ.” (Devil (Evil) comes in the form of an angel”. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ೦ ಜಾತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಗಳ್ಸಿತಾನಾ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ ಜಾತಾನಾ, ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾ ( ಬರೆ೦’, ’ಬರ್‍ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚೆ೦’, ’ಬರ್‍ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ೦’) ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಾ೦ವ್ ಅನೀತ್ ಆನಿ೦ ಪಾಡ್ ರಿತಿನ್ ಪಯ್ಸೊ ಕರುನ್, ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಾ೦ದುನ್, ಕಾರಾರ್ ಭ೦ವೊನ್, “ಬರಿ ಜಿಣಿ” ಜಿಯೆತಾನಾ, ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತ್ತಾ೦ ಹೆ೦ ಬರೆ೦, ದೆವಾಚಾ ಬೆಸಾ೦ವಾನ್, ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ತಾಚೆ೦ ಅದೃಷ್ಟ್ ಬರೆ೦ ಆಸಾ, ತೊ ಲಕ್ಕೀ ಮನಿಸ್’. ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಚಡ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿತಾ೦, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವ್ಕಾರಾಂಚೊ ಪಾಗಾರ್ ವಾಡಯ್ನಾ! ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾ೦, ದಬಾಜೊ ಕರ್ತಾ೦, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಉಲಯ್ತಾ೦. ತರ್ ಹೆ೦ ಪೂರಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಗೀ ?.

ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ, ತೆಗಾ೦ ಥಂಯ್ ಆಸೊ೦ದಿ. ತರೀ ದೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಮೊಸ್ತು ಬಳ್ವ೦ತ್ ಪಳೆಯಾ. ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊ ಯಾ ತೇಗ್, ದೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಶೆ೦ಬೊರ್, ಹಜಾರ್, ಲಾಖಾಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ದೇವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಆಸಾ ನೇ? ಸ೦ಸಾರ್ ಬರೊಚ್. ಏಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ೦ ಆಸೆ೦ ಉಲಯ್ತಾ: ” ಹರ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಕಾ೦ಟಾಳೊ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦”. ತರ್ ಆಮ್ಚಾ ತಕ್ಲೆ೦ತ್, ಭ೦ವ್ತಿ೦, ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ? ಆಮಿ ಭಿಸ್ಪ್ ,ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ, ಧರ್ಮ್, ಸರ್ಕಾರ್, ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್? ನಿತಿನ್, ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ’ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ’ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾನಾ, ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್?

ಪೂಣ್ ಜಿಣಿ ಭಾರಿಚ್ ದಯಾಳ್ ನಂಯ್ಗೀ? ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕೀ ಆಪ್ಣಯ್ತಾ, ವೆ೦ಗ್ತಾ. ಸ೦ಸಾರ್, ಜಿಣಿ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ ಸೊಡಿನಾ. ಜಿಣಿ ಅಶಿಚ್ ಪಳೆ. ಜಿಣಿ ಕಾಲ್, ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಆಸಾ, ನಿರ೦ತರ್. ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಸೊಡ್ – ದೊಡ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಆಸಾ, ಚಲ್ತಾ. ಧರ್ನ್೦ಚ್ ಯಾ ಸೊಡ್ನು೦ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿ ಜಾಯ್ನಾ೦. ಆಸೆ೦ ಆಸ್ತಾನಾ ರಜನೀಶಾ ತಸಲೆ ಧಾ – ಶೆ೦ಬೊರ್ ಜಣ್ ಜಲ್ಮಾತಾತ್. ಧರ್ಮಾ ವಿರೋಧ್, ರಿತಿ, ರೆಗ್ರ್ಯಾ೦ ವಿರೋಧ್, ದೆವಾ , ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ೦ ವಿರೋಧ್, ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, ಕಾನೂನಾ, ಸ೦ವಿಧಾನಾ ವಿರೋಧ್, ಉಲ೦ವ್ಚೆಯ್ ಜಲ್ಮಾತಾತ್, ಬೆಬ್ದೆ, ಕಾಮುಕಿ, ಆತ್ಯಾಚಾರಿ, ಖುನಿಗಾರ್, ಉದೆತಾತ್, ಮೊಸೊರ್, ರಾಗ್, ಹಗೆ೦, ಜಿದ್ದ್, ಅಹ೦,ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಪಾಲೆತಾ.

Ubba04

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಜಿಣ್ಯೆ ಮಧೇ೦ಯ್ ಲಾ೦ಬ್ ನಾಮ್ ಘಾಲುನ್, ಲಾ೦ಬ್ ಖಾಡ್ ಸೊಡುನ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ಬಣಾಚೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲುನ್ ಅಸ್ಚೆ ಹಿ೦ದೂ ಬಾಬಾ, ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಹಾಸೊಚ್ ನಾ೦. ಹೆ೦ ಆಮ್ಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾ೦ಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ತರ್ ಹಾ೦ಚಿ ಜಿಣಿ ಖುಶೆಚಿ, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚಿ, ಸೆವಾಚಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್? ಯಾ ಕಪಟ್ ಪಣಾಚಿ? ಹೆ೦ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಯಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾ. ಶಿವಭಕ್ತ್ ರಾವಾಣಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಸಿತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦, ಮಹಾನ್, ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಹಾಚಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಆಜೂನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾ) ರಾಮಾಚಾ ತಕ್ಲೆ೦ತೀ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾಯ್ ಮತಿ೦ತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ (ದೆವಾಚಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧಿಚೆ೦) ಗೆಸ್ತೆಮನಿ ಮೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ನಾ? ತುಮಿ೦ಚ್ ಚರಿತ್ರಾ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳೆಯಾ. ಹೆ೦ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಕಿಡ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ೦ – ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ, ದಲಾಯ್ ಲಾಮಾ, ಜೆಜು ( ಪಾತ್ಕ್ಯಾ೦ಚೊ ಸಾ೦ಗಾತಿ, ಕಾನೂನ್ ವಿರೋಧಿ, ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೊ), ಮಹಮ್ಮದ್ , ಬುದ್ದ, ಬಸವಣ್ಣ, ಗಾ೦ಧಿ, ಮ್ಹಜಿ – ತುಜಿ ಮಾ೦ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಭಾರ್ .

ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ಅ೦ಗವ್ಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೈ೦ಗಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ, ಮಾದ್ರಿ೦ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಜ್ ತನ್ಖಿ ವಾತಿಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ೦ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ – ಮಾದ್ರಿ೦ಚಾ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಕಸೆ೦ ಜಲ್ಮಾಲೆ೦? ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಘರ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಲೈ೦ಗಿಕ್ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗಿ೦ ದಿತಾ, ತಾ೦ಕಾ೦ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಘಾಸ್ತಾ, ತರ್ ಸಾಕಾಳಿ೦ ಮ್ಹಜೆ ಸೊಕ್ಸ್ ಯಾ ಟಾಯ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಖ೦ಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧಿಕಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತಾ೦? ಬಾಯ್ಲಾ೦ಕ್ ಧೊ೦ಪ್ರಾ ಸಕ್ಲಾ ಬೂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ೦? ತೀನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ, ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ’ಸೆಕ್ಸ್’ ದಿಸ್ಲೆ೦ಗೀ ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಆಸ್ಲೆಂ? ತೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್. ಸೆಕ್ಸ್, ಖುನಿ, ಆಪ್ರಾಧ್, ಆನ್ಯಾಯ್, ಮೊಸೊರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಭಿತರ್ ’ತಕ್ಲೆ೦ತ್’ ಆಸಾ.

Ubba02

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ್ಸ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳೆಂ? “ದೇವ್ ಮೂರ್ಖ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಣೆ೦ : ” ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಚ್ ಎಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾ೦.” ಮ್ಹಳೆಂ. ಹೊ ದೇಶ್ ಚಡಾವತ್ ಕಥೊಲಿಕಾ೦ಚೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕಾ೦ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್೦ಚ್ ಆಸೆ೦ ಸಾ೦ಗೊಕ್ ಕಿತೆ೦ ಕಾರಣ್? ಹೆ೦, ಅಸಲೆ೦ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್ ತಾಕಾ ಕಸೆ೦ ಆಯ್ಲೆ೦?

ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾ೦ಬಾಳಿಜಾಯ್. ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್, ಖುನಿ ಕರ್, ಆನಿ ಇಲ್ಲೆ೦ ನಿದೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ್ ನಾಕಾ, ಆನಿ ಏಕ್ ಪೆಗ್ಗ್, ಮೊಸೊರ್ ಕರ್, ರಾಗ್ ದವರ್, ಖಬ್ರೊ ಉಲಯ್, ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರ್ ಕರ್, ಜಾತಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಜಿಬೆಕ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ದೀ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦, ಶಿಜ್ಚೆ೦, ತಕ್ಲೆ೦ತ್. ವ್ಹಯ್ಮೂ? ತಕ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನಾ, ಜೀಬ್ ಖಬ್ರೊ ಉಲಯ್ನಾ ನಂಯ್ಗೀ ?

ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಖುಶಿ ದಿತಾ, ನೀದ್ ದಿತಾ, ಜೆವಾಣ್ ರೂಚಿಚೆ೦ ಕರ್ತಾ, ಮ್ಹಜೊ ಸಾ೦ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಚ್ ಮೊಸ್ತು ಸೊಭೀತ್ ಆನಿ೦ ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ದಿತಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ಮನಾ ವ್ಹಡಿ೦ ಸರ್ಗಿಂ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿ೦ತಾಪ್ ದಿತಾ, ಮ್ಹಜೊ ದೇವ್ ಬರೊ, ಮ್ಹಜೊ ಧರ್ಮ್ ಬರೊ, ಹಾ೦ವ್ ಚ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ತರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ?

  ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Naveen Kulshekar

    Hats off to Urban thought provoking article. Keep up your writing!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.