ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕೇಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತರ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಹೆರ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ವ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಭಾಷೆ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಎಕೆಕಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಎಕೆಕಾ ಕಸ್ಬಾಂನಿ, ಆಚಾರಾಂನಿ, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿಂನಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಚರಣಾಂನಿ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಂನಿ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಸದಾಂಚೆ ಭಾಷೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್. ಅಪೂರ್ಣ್. ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ತುಮಿ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ. ಚುಕಿ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಕಳೊಂವ್ಚೆಂ. ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಂಕಣ್, ತುಮ್ಚೆ ಮ್ಹಾಯೆತೆಚಿರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪುಸ್ತಕಾರುಪಿಂ ಪರ್ಗಟ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ಜ್ಯಾ ಕೊಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಯ್ ಛಾಪ್ತಲ್ಯಾಂವ್.

– ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಾರಸ್ವತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜೆಂ ‘ಕೇಳಿ’ ಉತರ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ‘ಕೆಂಳ್ಬೊ’ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಆಡ್ಬೊಸರೆಂ ವಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ‘ತೊ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಬರಿ ವಾಡ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕೆಂಳ್ಬೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ‘ಮೊಕೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಗಡಾಯ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆದಿಂ ‘ನೆಮೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ನೆಮೊ ಉತರ್ ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಗಾವ್ಡಿ (ಹೆ ಗಾವ್ಡಿ ಗೊಂಯ್ಚೆ ನ್ಹಯ್) ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಮಾತ್ ಆಸಾ. ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಧೆಂ ‘ದಾಂಡಾರೊ’ ಆಸ್ತಾ. ಹೊ ದಾಂಡಾರೊ ಸಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ಕರುನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಕ್, ಪೊಳೆ ಭಾಜ್ತಾನಾ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ತೇಲ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ವಾಪರ‍್ತಾತ್. ದಾಂಡಾರೊ ಕಾಡುನ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಬ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲಿಂ ತರ್ ಯಾ ಉಬೆಂ ಚಿರ‍್ಲಿಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ‘ಫಾಳೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿಂಚ್ ಪಾನಾಂ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಾಂಡಾರ‍್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಆಡ್ವೆಂ ಚಿರ‍್ಲಿಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ‘ಶಿರತಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಶಿರತಿ ಸಬ್ದ್ ಜೊ ಆಸಾ, ತೊ ಫಕತ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ವಾಪರ‍್ತಾತ್, ಜಶೆಂ ‘ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಶಿರತಿ ಘಾಲ್’ ಯಾ ‘ಶಿರತಿಚೆರ್ ಜೆವ್ಯಾಂ’ ಯಾ ‘ಶಿರತಿಚೆರ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್’ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆರ್ ವಾಪರಾಂಕ್ ‘ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೆ ಖೊಲೆ ಸಾನ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುಂಕ್ (packets) ಉಪೇಗ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್, ಫಾಳೆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ‍್ತಾತ್.

ಕೆಂಳ್ಬೊ ಗಡಾಯ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ‘ತಾಣೆಂ ಗಡಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಘಾತ್ ಕೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಗಡಾಯಾಚೆರ್ ಕೆಳಿಂ ಜಾತಾತ್. ಗಡಾಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ‘ಪಾಣೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. (ಸಾರಸ್ವತ್=ಪಾಣ್ಣೊ). ಎಕಾ ಪಾಣ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಗಡಾಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪಾಣಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೆಳಿಂ ಮೊಲಾಯ್ತಲೊ ದುಕಾನ್‍ಗಾರಾಲಾಗಿಂ ‘ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಣೆಂ ದೀ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಣೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಕಾನ್‍ಗಾರ್ ಪಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಕೆಳಿಂ ತುಟೊವ್ನ್ ದಿತಾ. ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಗಡಾಯಾಚೆರ್ ಕೆಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಿಂ ಮುಳಾಂ ಉರ‍್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ‘ಘೊಡ್ಕಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಘೊಡ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡಾಯಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಕೆಳಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂ ಯೆತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಡಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೆ ಜಡಾಯೆನ್ ಕೆಂಳ್ಬೊ ಪರ‍್ತತಾ. ತಶೆಂ ತೊ ವಾರ‍್ಯಾ ಝೊಡಾಕಯ್ ಪರ‍್ತತಾ. ತೊ ಪರ‍್ತನಾಶೆಂ ತಾಕಾ ‘ಧಿಗೊ’ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ.

ಗಡಾಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ‘ಬೊಂಡಿ’ ಆಸ್ತಾ. ನಿಸ್ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಬೊಂಡಿ ಕೊಚಾವ್ನ್ ಸುಕಿ ಕರ‍್ತಾತ್. (ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನುಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಯಾ ಕಡಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊಂಡ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾತಾ, ಸುಕೆಂ ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ಲೆಂ – ಮಾಸ್ಳಿ, ಮಾಸ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್). ಬೊಂಡಿಯೆಂತ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಫುಲಾಂನಿ ಮ್ಹೊಂವ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾಖೆ ಯೆತಾತ್.

ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಆನಿ ಗಡಾಯ್ ಸೊಡುನ್, ಜೆಂ ಆಂಗ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಗಾಬೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗಾಬೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ‘ಕಾಂಡಿ’ ಆಸ್ತಾ. (ಸಾರಸ್ವತ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಗಾಬ್ಬೊ ಉತರ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ). ಕಾಂಡಿಯೆಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್. ಮುತಾಂತ್ ಫಾತರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಡಿ ವಾಟುನ್ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾತ್. ಬಾರೀಕ್, ಶಿರ್ಪುಟೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ‘ಕಾಂಡಿಯೆಬರಿ’ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಗಾಬೊ ಸುಕವ್ನ್ ತಾಚೊ ‘ದೋರ್’ ಕರ‍್ತಾತ್. (ಸಾರಸ್ವತ್ ಹಾಕಾ ‘ವಾಯೊ ಪಟ್ಟೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್) ಹೊ ದೋರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವಾಪರ‍್ತಾತ್. ದೋರ್ ಚಿರುನ್, ತಾಚಿ ‘ವಾವ್ಳಿ’ ಕರ‍್ತಾತ್. (ಸಾರಸ್ವತ್ ವಾಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಹಿ ವಾವ್ಳಿ ಫುಲಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯಾ ಗುಂತುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಹಿ ವಾವ್ಳಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ವಾವ್ಳೆಕ್ ‘ವಾವ್ಳೆಚೊ ಪೆಂಡೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಕೆಳಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾತಿಚಿಂ ಆಸಾತ್: ಗೊಬ್ರಾಳಿಂ, ರಸ್ಬಾಳಿಂ, ದೆಬಾಳಿಂ, ಜಿರ್ಗಿ, ಸಾಲ್ ದಾಟಿ, ನಂದರ‍್ ಕಾಯ್, ರಾಂದಯೆಚಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ರಾಂದಯೆಚಿಂ ಕೆಳಿಂ ‘ಕರ್ಪೊ’ ಘಾಲ್ನ್ ರಾಂದ್ತಾತ್. ಹೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚೀಕ್. ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜೊ ‘ಪೊಳವ್’ ಕರ‍್ತಾತ್, ತಾಕಾಯ್ ಕರ್ಪೊ ಘಾಲ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. (ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್, ಲೊಸುಣ್, ಪಿಯಾವ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕವ್ನ್ ಜೊ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮುರ್ಮುರಾಯ್ತಾತ್ ತಾಕಾ ಕರ್ಪೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಕೆಳ್ಯಾಂಚಿಂ ‘ಪಾತೆಕಾಂ’ (chips) ಕರ‍್ತಾತ್. ಫೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಳಿಂ ಭರ್ಸುನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. ಕೆಳ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ತಾಳ್ನ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕೆಳ್ಯಾಂಚೆ ಸಾಲಿಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವ್ರುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಸ್ನಾಕ್ ಕೆಳ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಮಾಗೀರ್ ಏಕ್ ಜಾನಪದ್ ಗೀತ್‍ಯ್ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ:

ಆಕಯ್ ಆಕಯ್
ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್
ಕೆಳಿಂ ಪಿಕಯ್
ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್
ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ .

ಹೆಂಚ್ ಗೀತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂನಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲಾಂ:

ಆಕಯ್ ಆಕಯ್
ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್
ಕೆಳಿಂ ಪಿಕಯ್
ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್
ಉಕ್ಲುನ್ ದಾಕಯ್. (ಆಕಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್).

(ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಹೆರ್ ಕಸಲೀಯ್ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತರ್ ಬರಯಾ  – ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್)

8 comments

 1. .FLORA DSOUZA, KALMADY/ MUMBAI (JERIMERI)

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾಬ್,
  ಪಾವ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅನಿ ಕೆಂಳ್ಬೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ, ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಕಾ ಘಡಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲೊ

 2. Stephen Quadros Permude, Mangalore/Honnavar 24/09/2011

  maisur bhovnti ek lok surai shitant phakatpiken kelhen muddon jevta hen hanve polhelam

 3. Wilson, Kateel

  ಜಾಣ್ವಾಯೆಭರಿತ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ತಾವಾಚ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಾಕಾಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಲೇಖನ್. ಅಶೆಂಚ್ ಎಕೆಕಾ ವಸ್ತುಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ರೂಪಕಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾರ್… ಕಿತ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚಿ!
  ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಬರಿ “ಫಾಳೆತಾಂ” ಉತ್ರಾಬರಿ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಆನಿಯೇಕ್ ಉತರ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಜೆ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೆ ಖೊಲೆ ತಾಚೆರ‍್ಚ್ ಚುಕೊನ್, ಚಿಂವ್ಳೊನ್ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ “ಶೆಣೆತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
  ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಖೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಂಡಾರ‍್ಯಾಚೊ ಮುಳಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಕಾತರ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಅರ‍್ದ್ಯಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಚೀರ್ನ್, ಮುಳಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ “ತಟಾಪಟಾ” ಆವಾಜ್ ಜಾತಾ. ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎದೆಶ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾತ್.

 4. Maxim Lobo, Bangalore

  ವಾವ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೆಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಬೊಂವ್ಡಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ರುಚ್ಲಿ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. Dil mange a lot more.

 5. Jaison Suraj Rodrigues, Abu Dhabi

  Good article.. Got lot of knowledge from this article.. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆಂ ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್ತಾಂ ….

 6. Valley Quadras, Mumbai

  Certainly Melvyn Rodrigues is one of the very few writers/poets of today who values the value of writing accurate konkani , HM s intro on Melwyn is relevant. Melwyn s command over konkani language is as sweet as his personality. Good column on Kittall. Congrats Melvyn and HM too.

 7. ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಮ್ ದಿಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಬರೊಚ್ ಸಂಶೋದ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಂವೆ ತೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಖಂವ್ಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಯ್.
  ಕೆಳಿಂ ವಾಪರ್ನ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಅಂಬಾಡೆಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಏಕ್ ಕೆಳೆಂ ಪಾತಳ್ ಚಾಚಾವ್ನ್ ದಾಟ್ ಪೊಳೊ ಕರುನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ತಾಂ. ಸಗ್ಳಿಂಚ್ ಕೆಳಿಂ ವ ಕೆಳೆಂ ನೀಟಾಯೆಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ತೆಂ ಗೋಂವಾಂ ಪೀಟಾಂತ್ ಲೊಳವ್ನ್ ತೇಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಜ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ; ಕೆಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪೋಡಿ ಕರುನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. ಘಡಾಯಾಚಿ ಬೊಂಡಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರುಂಕೀ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಕೆಂಳ್ಬೆ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ; ಕಿತ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಆಸಾ.

 8. Guru Baliga, Mangalore

  ಕೇಳೀಚೆ ವಯರ್ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ರಾಬೋನ್ ಉತರಾಂಚೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕೊರೊ. ಸಾರಸ್ವತಾಂಚೆ ಮಧೇಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯಲ್ ದಾಕಯಲೇ ಕಾಂಯ್ ಉತರಾಂ ಅಶೆಂ ವಾಪರತಾತ್.
  ಮೊಕೊ = ಕೇಳೀ ಕುರ್ಲೊ, ಶಿರತಿ = ಶೀರ್, ಫಾಳೆತಾಂ = ಚೊಳಕೊ, ಚೊಳಕೆಂ, ಪಾತೆಕಾಂ – ಕಚರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !