Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಉದಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಝರ್

utram copyಖಾಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚ್ಯೆತ್? ಉದ್ಕಾಕ್ ರಂಗ್ ನಾ, ಪರ್ಮಳ್ ನಾ. ಮನೀಸ್, ಮೊನ್ಜಾತ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಉದಕ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಚಾಪ್ಪೆ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಿಟಾಚೊ ಅಂಶ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ರುಚೀಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಉದಕ್ ತೆಲಾಬರಿ ಇಲ್ಲೆಂ ದಾಟ್ ಆಸ್ತಾ.

‘ಉದಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬೋಲಿಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂನಿ ‘ಉದೀಕ್, ‘ಉದ್ದಕ್’, ಆನಿ ‘ಪಾಣಿ’ ಮ್ಹಣೊನಯ್ ಘೊಳ್ತಾ. ‘ತಾಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಣಿಂ ತಾಪಯ್ಲಾಂ ಪಾಣಿ / ವ್ಹಕಲ್ ನ್ಹಾತಾ ನ್ಹಾಣ್ ಆಜ್ ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಿಂ’ – ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವೊವಿಯೆಂತ್ ‘ಪಾಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ.

ಉದ್ಕಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ಆಸುಂಯೆತಾತ್. ಜಶೆಂ: ನ್ಹಾಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್, ನ್ಹಾಣಿಯೆಚೆಂ ಉದಕ್, ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಕ್, ಕದ್ವಳ್ ಉದಕ್, ಮಿಟಾ ಉದಕ್, ದರ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್, ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್, ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್, ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್, ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಕ್, ಪೊಯ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್, ನಳಾಚೆಂ ಉದಕ್, ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್, ಗಾಂಡ್ ಧುಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ – ಇತ್ಯಾದಿ.

water1‘ಉದಕ್’ ಸಬ್ದಾಕ್ ಕುಸಾಂ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಜೋಡ್-ಉತ್ರಾಂ ಕರುಂಯೆತಾತ್. ಜಶೆಂ: ಉದ್ಕಾ-ವೆವಸ್ಥಾ, ಉದ್ಕಾ-ಸುವಾತ್, ಉದ್ಕಾ-ನಳ್, ಉದ್ಕಾ-ಕಾಟ್, ಉದ್ಕಾ-ಲೋಟ್, ಉದ್ಕಾ-ಜಿರವ್ಣಿ, ಥಂಡ್-ಉದಕ್, ಶೆಳೆಂ-ಉದಕ್, ಗರಮ್-ಉದಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ: ಝರ್, ಝರೊ, ಲ್ಹಾರ್, ಆವ್ರ್ (ಹುಂವಾರ್), ಪಾವ್ಸ್, ಪಾವ್ಳೆ, ಬರಫ್ – ಇತ್ಯಾದಿ.

ನ್ಹಾಂವ್ಕ್, ಆಮಿ ಭಾಣಾಂತ್ ಉದಕ್ ತಾಪಯ್ತಾಂವ್. ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ರಾಂದ್ಣಾಂತ್ ಉದಕ್ ಭರ್ನ್ ದವರ‍್ತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉದಕ್ ಥಂಡ್ ಉರೊಂಕ್ ಗುರ್ಗುಲೆತಾಂತ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಣಯ್ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ಚಾವ್ಲಿನಾಂನಿ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಾಚೊ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. ಆದಾನಾಕ್, ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಮಿ ಉದಕ್ ದವರ‍್ತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾನಾ ಉದಕ್ ಭರ್ಸುಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಉದ್ಕಾಕ್ ಸುಕ್ತಿ ಯೆತಾ. ಉದ್ಕಾಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಯೆತಾ. ತಡಿ ವಯ್ಲಿಂ ಹೊಡಿಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸುಕ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಹೊಡೆಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಭಾರೀ ಕಷ್ಟ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉದಕ್ ಭರ‍್ತಾ ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ. ಗಿಮಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ, ನಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಸುಕ್ತಾ.

ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ದುಕಿನ್ ಬಾರ‍್ವೆತಾನಾ ಯಾ ಆಂಗ್ ದಾಢಾವ್ನ್ ವೋಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಶೆಕ್ ದಿತಾಂವ್. ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಪಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಬೈರಾಸ್ ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಬುಡಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೀಳ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಹೊ ಉಬೆಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ದುಖಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಶೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ.

ಖರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ (ಶಿಯಾಳಾಚೆಂ) ಉದಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆವಯ್, ನಾರ‍್ಲ್ ಫೊಡ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾರ‍್ಲಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಇರ‍್ವೊಳಾಚೆಂ ಉದಕ್ ರುಚೀಕ್ ಆಸ್ತಾ.

ವ್ಯಾಕರಣಾ ಪ್ರಕಾರ್ ‘ಉದಕ್’ ಸಬ್ದ್ ಏಕವಚನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಬಹುವಚನಾಂತ್ ತಸೋಚ್ ಉರ‍್ತಾ. ಪುಣ್ ‘ಉದ್ಕಾಂ’ ಸಬ್ದ್‌ಯ್ ಅಪ್ರೂಪಾಂತ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ. ಶಿತಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂನಿ ತಾಂದುಳ್ ಧುಲೊಯ್ ಯಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ಉದ್ಕಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಉದಕ್ ತಾಪಯ್ತಾಂವ್. ತಾಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉದಕ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ. ಮಾಗೀರ್ ಉದಕ್ ಖರ್ ಜಾತಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಉದಕ್ ಖರ್ ಖಡೊ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ನಾಕ್ಷಿ ಊಬ್ ಉದಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಉದಕ್ ಹುನ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ಹುನ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಉದಕ್ ಸಳ್ಸಳ್ತಾ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ತಾಪವ್ನ್ ನಿಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡ್ಬಿರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ (ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ) ಥಂಡ್ ಉದಕ್ ಜಾಯ್.

‘ಉದಕ್ ತಾಪವ್ನ್ / ಜಾಲೆಂ ಖರ್ ಖಡೊ / ರುದ್ರಿಕಾಂಗೆಲೊ ಚೆಡೊ / ಆತಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ’ – ಅಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ವೊವಿಯಾಂನಿ ‘ಉದಕ್’ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಗಾದಿ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೋಯ್ ಆಸಾತ್: ವಾಲಿಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಧಾಂಕಾಕ್ ಉದಕ್, ಪಾನ್ವೆಲಿಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಮುಸ್ಕಾಕ್ ಉದಕ್; ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಲಾಯ್, ಫೊಂಡಾದೆಗೆರ್ ಪಾಯ್; ಉದ್ಕಾಭಿತರ್ ಪುಸ್ಕಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್‌ಚ್ ಯೆತಾ; ಉದಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಕಡೆ ಚಿಕಲ್ ಆಸಾ; ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ದೆಂವ್ತಾ; ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸುಂಗಾಟ್ ಉಡ್ತಾ; ಪೆಂಕಟ್‌ಭರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಕಾಷ್ಟಿ ಸುಕಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್ – ಇತ್ಯಾದಿ.

‘ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಅನ್-ಉದಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್ ತಿತ್ಲೋಯ್ ಅಪಶಕುನಿ, ಕೊಟ್ಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್. ಅನ್‌ಉದಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅನ್ನ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಯಾ, ಖಾಣ್ ಆನಿ ಪೀವನ್. ‘ತಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೇಂಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥಾನ್.

water2‘ಉದ್ಕಾಡೆ’ ಸಬ್ದ್ ಸಯ್ತ್ ‘ಉದಕ್’ ಸಬ್ದಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಉದ್ಕಾಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಕಡೆ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಕಾಕುಸ್ ನಾತಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ಕಾಕಡೆ ವೆಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಫಲಾಣೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಡೆಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮಾತ್ಸೊ ಘುಂವ್ಲಾ. ಉದ್ಕಾಡೆಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣನಾಂತ್. ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಚಿಂಲ್ಬೆಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಉಸ್ಪೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಆವ್ರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದಕ್ ಉಸ್ಪೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ವೆಗಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂನಿ ಉದಕ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಳನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಉದಕ್ ಭೊರಯ್ತಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಉದಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ವೋರ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಭುಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ತ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಕ್ ಯೆತಾ.

ನೀದ್ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಆಂಗಾರ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಂವ್. ಶಿಮೆಟಿಚಿ ಸಾರೊಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಸರಾಗ್ ಉದಕ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಬಾಂಳ್ತಿಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ ಪೊಟಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಚೆಂಬಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಚಡ್. ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ. ಮರ‍್ಚೆ ಆದಿಂ ಮರ‍್ತಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಫುಲಾಂ ಜಿವಿಂಚ್ ಉರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಉದಕ್ ಶೆಣಾಯ್ತಾಂವ್ ಯಾ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾಂವ್, ನಾಂತರ್ ತಿಂ ಬಾವ್ತಾತ್. ನವ್ಯಾನ್ ಖೊಂಡಲ್ಲೆಂ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉದಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ – ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಮೊಗ್ರೆಚ್ಯಾ ಆಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಳಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಪಯ್ತಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂಕ್ ಜೆವ್‌ಣಾಕ್ ಉದಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಉಡ್ಪಾಗಾರಾಂನಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ‘ಉದಕ್ ದಿಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್. ತಾಣೆ ಆಪಡಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉದಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್. ತಾಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ಬುಳ್ಬುಳೆ ಯೆತಾನಾ ‘ಉದ್ಕಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೇಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

ಇತ್ಲಿ ಪುರಾಯ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉದಕ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಿರ‍್ಲೊಂ ಯಾ ಇರೊನ್ ಗೆಲೊಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್. ತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೊಡಿಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಪಾರಿ ಉದಕ್ ಕರ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಮಧೆಂ ಘಾಲ್ಲೆ ಖೊಟೆಕ್, ಸಂತಾನಾಚಿ ಸಕತ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್.

ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಸಬ್ದಾಂಕಾಟ್ (phrases), ಮುಖಾವರಾಂ ಯಾ ಮೊವ್ಳಾಂ (Idioms) ತಶೆಂ ಗಾದಿ/ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಆನಿಕಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸ್ತಿತ್. ತುಮಿ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡಾ. ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಛಾಪ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ವೊವಿಯೊ ನಾಕಾತ್. ಉದ್ಕಾಚೆ ಉಪೇಗ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಬ್ದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯಾಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. FLORA DSOUZA, KALMADY (JERIMERI-MUMBAI)

  ಬಾಳ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಸಮಾ ಉದಾಕ್ ಮಾರಿಜೆ.
  ಬಾಂಳ್ತಿಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಚಾಳಿಸ್ ಉದ್ಕಾಂ ಪುಣಿ ನಾಕಾತ್ವೆ?
  ಭಿಯೆನಾಕಾ ತಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಉದ್ಕಾ ವಯ್ಲೊ ಬುಳ್ಬುಳೊ.
  ಉಜ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪುಣಿ ಆಡ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾಕ್?
  ತಾಪ್ ಸುಟೊನ್ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಬಾಳ್ಶೆಂ!
  ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ಚೆಡುಂ ಕಾಸಾಳೆಕ್ ಉದಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ!

 2. Maxim Lobo, Bangalore

  ಝರಿಚಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ತೊಂಡ್ ದಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಬೊಗ್ಲಿ!

 3. G.W.Carlo, Hassan

  ಸಾತ್ ಧರ್ಯೆ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾತ್ ತಳ್ಯಾಂಚೆ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ನಾತ್ಲೆ ಕಡೆ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸೆಂ ಆಸಾತ್? ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಝರಮ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ರಗತ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!

 4. Prasanna Niddodi, Mira Road / Mumbai

  ಬೊಟಾನ್ ಉಸ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ಉದಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ.
  ಸುಮಾರ್ ಪ೦ದ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಕೇರಳಾ ಪಾವಲ್ಲೊ೦, ಸುರ್ವೆರ್ ಉದಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲೊ೦….!! ಕಸ್ಲೊ ಕಸಾಯ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್!. ಹರ್ಯೆಕಾ ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್, ಘರಾಂನಿ ಉದಕ್ ಜಿರೆ೦ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕ್ಡುನ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಹಾ೦ವ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ- “ಉದಕ್ ಆನಿ ವಾರೆ೦ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ನಾ, ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ”.ಆನಿ ಆಜ್ ಉದಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್.ವಾರ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ಮುಕಾರಿ೦ ಪಳೆಜಾಯ್…..!!

 5. William Kumar, Kinnigoli / Mira Road

  Melvynachem lekhan vachun haanv UDAK zalom…! Ek sado vishai vortya rosaal bhashen vivaraila. Melvynak muje lakhbhar ullas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.