Trending Now

ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ

ಆಮಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಾಧಾರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ರಾವ್ಳೆರ್ ಆನಿ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಜೆಂ ವಸ್ತೆ ಬಿಡಾರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ರೊ, ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಥಾರೊ, ಯಾ ಫಕತ್ ನಿವಾಸ್ ಜಾವುಂಯೆತಾ. ಬಿಡಾರ್, ವಸ್ತೆಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತಯ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಮಾಂವಾಡೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಘರ್. ಕುಳಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಘರ್. ನಾತ್ರಾಂನಿ ರಜೆಂತ್ ಆಜ್ಯಾಳಾ ರಾವೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತೆಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾ-ಆಜಿಯಾಂಚೆಂ ಘರ್. ಘರಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ, ಘರಾಂತ್ ಒಕಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಘರ್ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಘರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಶಿಂವಲ್ಲೊ ಕೊಲು ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕುಂಬು ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಘರ್ ಪೊಂವ್ತಾ. ತಶೆಂ ನಳೆ ಫುಟ್ಲ್ಯಾರಯ್ ಘರ್ ಪೊಂವ್ತಾ. ಘರ್ ಟೆರೆಸಾಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಆಮಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ಲಿಂ ಫ್ಲೆಟಾಂ, ತೀಂಯ್ ಘರಾಂಚ್. ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಸೊಪೊ, ಸಾಲ್, ಕುಡಾಂ, ಗ್ರಾದ್, ಕೂಜ್ನ್, ವಾಸ್ರಿ, ನ್ಹಾಣಿ, ಕಾಕೂಸ್, ವಣದ್, ಪಾಕೆಂ, ಪಾಕ್ಕಾಸಾಂ, ಆಡಾಂಬೆ, ರಿಪಾಂ, ನಳೆ, ದಾರಾಂ, ಜನೆಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಗೊರ್ವಾಂಚೆ ಗೊಟೆ ಘರಾಭಿತರ್ ಆಸನಾಂತ್. ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್. ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರ್-ಜಾಗೊ ಸೊಧಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ನಕ್ಷಾ ತಯಾರ್ ಕರುನ್, ಘರಾಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಘರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾತ್. ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್, ನವೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ನವೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ರಾವ್ತಾನಾ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್, ಘರ್-ಭಾಡೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಘರ್ ಪರ್ನೆಂ ಜಾತಾನಾ, ವಣದಿಂಕ್ ಚುನೊ ಯಾ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಚುನೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೊಟ್ವಾಸ್ (ವೈಟ್ ವಾಶ್) ಮ್ಹಣೊನಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಘರ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಆಸೊಂ, ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಆಸೊಂ – ಘರಾಂತ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ದಾರಾಭಾಯ್ರ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾ ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಲಾ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೇವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಶಿ ಘರಾಭಿತರ್ ಉರ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಮಾದ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಘರಾಂತ್ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಸುರೊ ರಾವ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಉಬ್ಗಣ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಹೆ ಉಬ್ಗಣೆಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಘರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ.

ಘರಾಂತ್ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ, ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಘರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಘರ್ಕಾರ್ನ್ ಅಶೇಂಯ್ ಆಮಿ ಆಪಯ್ತಾಂವ್. ತಾಂಣಿ ಘರ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂಣಿಂಚ್ ಘರ್ ದಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಘರ್‌ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಘರಾಂತ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಚೊ ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಘರ್-ಕಾಮಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದವರ್ಲಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣಯ್ ಆಯಾ ಆಸಾತ್ ಯಾ ಘರ್-ಕಾಮೆಲಿ ಆಸಾತ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್.

ಘರ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾನಾ ತೆಂ ಝಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪುಸಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಘಸ್ಟುನ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಘರ್ನೆಂ ಘರ್ ಕಾಡ್ನ್ ನವೆಂ ಭಾಂದ್ತಾನಾ, ತಾಂಣಿ ಘರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಘರ್ ಶಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಕೆಂ ಶಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್.

ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಸುನೊ, ಜಾಂವಂಯ್, ನಾತ್ರಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಘರಾಣೆಂ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್. ಆಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ. ಘರಾಬೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರಯ್ ಘರಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ.

ಎಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಘರಾಂತ್ ಸದಾಂನೀತ್ ರಗ್ಳೆ ಕರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಘರಾಂತ್ಲೊ ನಿಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಘರ್ಚೆ ಸಾಂದೆ, ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಘರ್ಚೊ ಗುಟ್ ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚೆಂ ದೂಧ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರ್-ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಘರ್-ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಘರಾ ಯೆತಾ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಅನ್ವಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಘರ್ ಭರ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರಾಂತ್ ಮಸ್ತು ಮನ್ಶಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಭರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಧುವೆಚೊ ಘೊವ್, ಧುವೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ರಾವ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಘರ್-ಜಾಂವಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಘರಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಡ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಘರ್ ವಿಕುನ್ ಖೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಚೋರ್ ಘರಾಕ್ ಕನ್ನಾ ಘಾಲ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಘರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಹಾರ್-ಭಾರ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಾವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಟ್ಯಾನ್ ಭೆಷ್ಟೊಚ್ ಬೊವಾಳ್ ಕರ್ಚೊ.

[ ಘರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಬ್ದಾಂಕಾಟ್ (phrases), ಮುಖಾವರಾಂ ಯಾ ಮೊವ್ಳಾಂ (Idioms) ತಶೆಂ ಗಾದಿ/ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಆನಿಕಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸ್ತಿತ್. ತುಮಿ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡಾ. ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಛಾಪ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ವೊವಿಯೊ ನಾಕಾತ್. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಬ್ದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯಾಂ. – ಮೆಲ್ವಿನ್ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !