Trending Now

ಮಾಡಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಮಾಡಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ಯಾಂ.

ಮಾಡ್, ಮುಳಾಸಮೇತ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ನಾಂತ್. ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಮಾಡ್, ಝಾಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕವಾತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೊ ಕವಾತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ಸುಕಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ಸೊಣ್ಣಾಂ ಸಮೇತ್, ಮುಕಾಡೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ದವರುನ್, ಅರ್ಧೊ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪುರುನ್ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಉದಕ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವಜೆ. (ಮುಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಗಾಲ್ಪುಟ್ ಸೈತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್). ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಚೆಂಬು ಉದಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ. ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಮೊರ್ (ಕೊಮ್ರಿ) ಫುಟ್ತಾ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶಿವ್ಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಕವಾತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುಕ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಫುಲ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕೊಮೊರ್ ಫುಟೊನ್, ಶಿವ್ಡಿ ಯೆತಾ.

ಝರಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಲಾಂವ್ಕ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಕವಾತೆ ಬರೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೂಂಡ್ ಗುಂಡಿ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಚಡ್ ವಯ್ರ್ ತೆ ಲಾಂವ್ಚೆ. ನಾಂತರ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಝರಿಕ್ ತೆ ಕುಸೊನ್ ವೆತಾತ್. ಹೆರ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಕವಾತೆ ಜಾತಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಡಾಂಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಕವಾತೆ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂತ್. ಬರ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಕವಾತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ತಾತ್. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಕವಾತೆಚ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾ ನಾರ್ಲಚ್ ದವರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಉದಕ್ ದಿತಾತ್. ಕ್ರಮೇಣ್ ತೊ ಕವಾತೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ. ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕವಾತೊ ಕರ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಕವಾತ್ಯಾಕ್ ದುಕ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಕಯ್ ಮಾರ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ.

ನಾರ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ಕುಂದ್ರಿ ಆಟ್ರಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಫಳ್ ದಿತಾತ್. ವ್ಹಡ್ ಕುಂದ್ರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಥರ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಜಾತಿಂತ್ ಮಾಡಾಕ್ ಮಸ್ತು ನಾರ್ಲ್ ಧರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ನಾರ್ಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಪಾತಳ್. ಹ್ಯಾ ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ ಪೋಸ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮಾಗೀರ್ ಗೆಂದಾಳಿ, ಆರ್ಕಂಜಿ ಗೆಂದಾಳಿ ನಾಂವಾಚೆ ಮಾಡ್‌ಯ್ ಆಸಾತ್.

ಕವಾತೊ ವಾಡೊನ್ ಮಾಡ್ ಜಾತಾನಾ, ಮಾಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಎಕೇಕಚ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಸುಕೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮಾಡಾಂಕ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಫಾಂಟೆ ನಾಂತ್. ಮಾಡಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಖುಬೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖುಬ್ಯಾಂತ್ ಶಿವ್ಡಿ ಆಯ್ಲಿ. ಶಿವ್ಡೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಎಕಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಹ್ಯೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡ್ಯಾಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಚುಡೆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಿರ್ ಆಸ್ತಾ. ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಘಟ್ ವೆಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ತರ್ನಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಲಾ ಪಡನಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಡಾರ್ ಚಡಲ್ಲೆ, ತೊ ಸುರ್ ಮುರ್ತಲೊ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಯ್, ಹ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಖುಬ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ – ಶಿವ್ಡಿ ಆನಿ ತೆದೊಳಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ಕೋಂಬ್ ಫುಟ್ತಾತ್. ಕೋಂಬ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಭಿಂಗಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಫುಲಾಂನಿ, ಬರಿಂ ತಶಿಂ ಪಿಶಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಘಟ್ ಉರಲ್ಲಿಂ ತಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಂಡೆಲ್, ಮಾಗೀರ್ ತಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಬೊಂಡುಲೆ, ಮಾಗೀರ್ ಬೊಂಡೆ ಯಾ ಶಿಯಾಳ್. ಮಾಗೀರ್ ಹೆ ಬೊಂಡೆ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಡ್ಸರಾಂ, ಮಾಗೀರ್ ನಾರ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾತ್. ಎಕೆಕಾ ಕೊಂಬಾಂಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾರ್ಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತರೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಾಟ್-ಸತ್ತರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಚಡ್ ನಾರ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾರ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕೆ ಪಾಂತಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳೂನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಶಿಮ್ಟೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಶಿಮ್ಟೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಂಬಾಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸುಕ್ತಾ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಪೊಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಮಾಗೀರ್ ಪೊಯೆಭಿತರ್ ಶಿಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಾತಳ್ ಪಿಯಾವಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಲಾಬರಿ ಬುರಾಕಾಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವೊಲಿ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯೊ ಸುಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಚೊಂದ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಮೊಡ್ಲಾಂ ಪಾಚ್ವಿಂ ಆಸಾತ್ ತರ್, ತಾಂಕಾಂ ಜಿವಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಯಾ ತರ್ನಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸುಕೊನ್, ತಾಂಚೊ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾಲಾ ತರ್, ತಾಂಕಾಂ ಸುಕಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ ವೊಳ್ಸಾವ್ನ್, ಸುಕಲ್ಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್. ವೊಳಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ದೆಗೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಿಂ ವೊಳಲ್ಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಕಾಜಾರಾಮಾಟ್ವಾಕ್ ತಶೆಂ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಕೊಲು ಶಿಂವ್ತಾನಾ, ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾಕೆಟಿ ಘಾಲುಂಕ್, ಯಾ ಘರಾ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಮಾರಿನಾತಲ್ಲೆಬರಿ ತಟ್ಟ್ಯೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ವಾಪರುಂಯೆತಾತ್. ವೊಳಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೊ ಕೊಟ್ಲೊ ಕರುನ್, ತಾಂತುಂ ಖೊಲಿಯೊ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ನಾಂತರ್ ಸುಕಲ್ಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಜಳೊವಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ಸುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚುಡೆತ್ಯಾಂಚೆ ಹಿರ್ ಕಾಡುನ್, ಸಾರಣ್ಯೊ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಸಾರ್ಣಿ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್. ಸಾರಣ್ ಜರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಆಮಿ ಖುಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸಾರ್ಣಿಚೆ ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಂಗಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಭುತ್ ಯಾ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂವ್ಕ್ ಸಾರ್ಣಿನ್ ಮಾರ್ಚೇಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಕರ್ತಾನಾ ಯಾ ಪೊಳೆ ಭಾಜ್ತಾನಾ, ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ತೆಲಾ ಬದ್ಲಾ ಖುಂಟ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಪಿಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಜೆಂ ಆಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಆಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಖಾತೀರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಖೆಳಾ ಸಾಹೆತ್ ಸೈತ್ ಹಾಂತುಂ ಕರ್ಯೆತಾ. ಚುಡೆತ್ಯೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಯಾ ಜಿವೊ ಪಿಡೊ ತರ್, ತೊ ಬರೊ ತಾಸುನ್ ಲಗ್ನಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಮಾಸ್, ನಿಸ್ತಿಂ ಚಾಳುಂಕ್ ಯಾ ವೋರ್ನ್, ತಿಕ್ಲೆಂ ಚಾಳುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಏಕ್ ತೆಂಡೆಲ್, ಬೊಂಡುಲೊ ಜಾವ್ನ್, ಬೊಂಡೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾರ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಸ್. ಬೊಂಡುಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಡೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್, ತಾಂತುಂ ಉದಕ್ ಭರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಿ ಕಟ್ಟಿ, ತರ್ನಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೋವ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕಾರ್ಕು ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹೊ ಕಾರ್ಕು ಖಾತಾತ್. ಮೋವ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಕಟ್ಟೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾತಳ್ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸಾಯ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ದಾಟ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಬಾವೆಂ ಮಣ್ತಾಂವ್. ಬಾವೆಂ ಸುಕೊನ್ ಉದಕ್ ಆಟೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಧವೊ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕಾಂತ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಕಾಂತ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾತಾತ್. ಕಾಂತ್ಳಿ ನಾರ್ಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೋಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಫೊವಾಕಯ್ ಹೊ ಕಾಂತ್ಳಿ ನಾರ್ಲ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ನಾರ್ಲಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಣ್ಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಸೊಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಜೊ ಮೋವ್ ಭಾಗ್ ಆಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕಾತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಭಿತರ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಯ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಸೊಣ್ಣ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸುಳಿಯೆನ್ ಯಾ ಸುಳ್ಗೆನ್ ಸೈತ್ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸಲೀಸ್. ಸೊಣ್ಣಾಂ ದಾಡಾವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಸುಂಬ್ ಕರ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಸುಂಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸುಂಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್‌ಪುಸ್ಚಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ಸುಂಬಾಂ, ಯೆಂಟ್ಯಾಬರಿ ವೊಳುನ್ ದೊರಿ ಯಾ ರಾಝು ಕರ್ತಾತ್. ದೊರಿ ಯಾ ರಾಝ್ವಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ ಮಾಪಾಕ್ ವಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸೊಣ್ಣಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾರ್ಲ್ ಜೊ ಮೆಳ್ತಾ, ತೊ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕಾತೊ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ನಾಂತರ್ ನಾರ್ಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಥೊಡೊ ಕಾತೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕಾತೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಕಾತ್ಯಾಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ನಾರ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಕರುಂಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಅರ್ಧಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್, ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡ್ಚೊ ಯಾ ನಾರ್ಲ್ ಭೆತ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಅರ್ಧಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಕ್ ವೊಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಅರ್ಧಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಜೆಂ ಉದಕ್ ಆಸ್ತಾ, ತೆಂ ಪಿಯೆವ್ಯೆತಾ. ತೆಂ ರುಚೀಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಂದ್ಣ್ಯಾಚೆರ್ ವೊಳೆಂ ಕಾಂತುನ್, ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಚೂನ್ ಕಡಿಯೆಕ್, ಲಗ್ನಾ-ರೊಸಾಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತೀರ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಉರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಜಳೊವಾಕ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಆದಿಂ ಇಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾಲಿ.

ಕಟ್ಟಿ, ಬರಿ ತಾಸುನ್ ದೋಯ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ದೋಯ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚಿ, ಯಾ ಶಿತಾಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಟ್ಟಿ, ಉದಕ್ ಉಸ್ಪುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ಲೆಂ, ವಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಳೆನಾಚೆಂ! ದುಕ್ರಾಚೆ ಪಾಟಿಚಿ ಲೋಂವ್ ತಾಸ್ತಾನಾ ಸೈತ್ ಹೆ ಕಟ್ಟೆಕ್ ದಾಂಡೊ ಬಾಂದುನ್ ಹುನ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ನಾರ್ಲ್, ಕಟ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಉದಕಯ್ ಸುಕ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಗುಡ್ಗುಡೊ ನಾರ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹೊ ನಾರ್ಲ್, ಕಟ್ಟೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಕರುನ್ ಶಿಂದ್ತಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಕೊಬ್ರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹಿಂ ಕೊಬ್ರಿಂ ಬರಿಂ ಸುಕವ್ನ್ ತೇಲ್ ಕಾಡ್ಚೆಖಾತೀರ್ ಗಾಣ್ಯಾಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ತೆಲಾಕ್ ನಾರ್ಲೆ ತೇಲ್ ಯಾ ನಾರ್ಲೆಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತೇಲ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾರ್ಲಾಚಿ ಕೊಜಾಂಟಿ ಉರ್ತಾ, ತಾಕಾ ನಾರ್ಲಿಪೇಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹಿ ಪೇಂಡ್ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ಚೆ (ಪಾಡ್ಚೆ) ಮನೀಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಡಾರ್ ಚಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಅಶೆ ಕಾಡಲ್ಲೆ ನಾರ್ಲ್ ಭಾಟಿಯಾಂನಿ, ಕುರ್ಕಿಲಾಂನಿ ಭರುನ್ ಘರಾಂತ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಾಡಾಚಿ ಸುರ್ ಕಾಡ್ಚೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ತಳ್ಟ್ಯಾಚಿ ಜಶಿ ಸುರ್ ಮುರ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಮಾಡಾಚಿ ಮುರ್ತಾತ್. ನಾರ್ಲಿ ಸುರ್ ಎಕ್ದಮ್ ರುಚಿಕ್.

ಮಾಡ್ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾ ಪರ್ತತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನೀಸ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಡ್ ಕಾತರ್ತಾ. ಕಾತರಲ್ಲೊ ಮಾಡ್ ಚಿರುನ್ ತಾಚಿಂ ಆಡಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಪಕ್ಕಾಸ್‌ಯ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಆಡಿಂ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಡಾಚೆ ಸರಡ್ ಹಾತಾಕ್ ತೊಪ್ತಾತ್. ಮಾಡಾಭಿತರ್ ಜೊ ಬೊಂಡು ಆಸ್ತಾ, ತೊ ಖಾಲಿ ಖಾಂವ್ಕಯ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಸುಕವ್ನ್ ಕಾಂಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪೀಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಪೀಟ್ ಇಂದಾ ಪಿಟಾಬರಿ ಥಂಡಾಯೆಕ್ ಬರೆಂ. ಮಾಡಾಚೊ ಕೋಂಬ್ ವಾಟುನ್, ಗಾಳುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ.

ನಾರ್ಲ್ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಲ್‌‍ಕಾರ್ ಯಾ ನಾರ್ಲ್‌ಕಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ನಾರ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡುನ್ ಶುಭ್‌ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್.

ದುಡು ದವರ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ನಾರ್ಲ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮತಟ್ಟ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂನಿ ದೊಗಾಂನಿ ರಾವೊನ್, ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಕಾತೊ ಕಾಡಲ್ಲೆ ನಾರ್ಲ್ ಧರ್ಣಿರ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗ್ಚೆಬರಿ ಲೊಳಂವ್ಚೆ. ಕೊಣಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಫುಟ್ತಾ, ತೊ ಹಾರ್ವತಾ. ಕೊಣಾಚೊ ಫುಟನಾ, ತಾಚಿ ಜೀಕ್. ದುಡೂಯ್ ತಾಕಾಚ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಪಾಸ್ಖಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಯಾ ರಾಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಮನಾಯ್ತಾತ್. ರಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಡಾಚ್ಯೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಆಕಾಶಿಂ ಮಾಡ್, ನಾರ್ಲ್ ಖುಬ್ಯಾರ್.. ಅಶಿ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ವೊವಿ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಕಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮಾಡಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಆದಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಾಕ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.. ಅಶಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಘರ್ಚೊ ಗುಟ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಘರ್ಚೆಂ ದೂಧ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ, ಜಾನಪದ್ ಗಿತಾಂತ್ ಬಾಯೆಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಜಾತಾ.

ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಪರಸ್ ಜಾಣ್ಟೆ. ಮಾಡಾವಿಶಿಂ ಆನಿಕಯ್ ಸುರ್ಸುರಿತ್ ಗಜಾಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಲ್ಯೊಚ್. ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡಾ. ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

7 comments

 1. Shaan Bondel, Kuwait

  ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್‍ಬಾಬ್,
  ಮಾಡಾಕ್ ಬರೊಚ್ ರೊಸಾಳ್ ಕೆಲಾಯ್. ಸಬ್ಧಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ‍್‍ಚ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾನಾ ನಾರ‍್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ನಾರ‍್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ವಾಪಾರ‍್ತಾತ್.ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಟಿನ್ನಾಂನಿಂಯಿ ಮೆಳ್ಟಾ, ರೋಸ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಟಾ ಆನಿ ನಾರ‍್ಲಾಚೊ ಪಿಟೊಯಿ ಪೆಕೆಟ್ಯಾಂನಿ ಭರ‍್ತಾತ್!ನಾರ‍್ಲ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂಯಿ ನಾರ‍್ಲ್‍ಚ್ ನಾರ‍್ಲ್!

 2. Alphonse Mendonsa, Pangla / Abu Dhabi

  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾಬ್, ಬೋವ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಮೊಸ್ತು ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊಂ. Oscar, Vagga, ಹಾಣಿ ಸೈತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ. ವ್ಹಯ್, ಮಾಡಾಂತ್ ಕಾಂಉಚ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಾಂಟೊ ಎಕಾ ನೈಂ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಅನಿ ಖರೆಂಚ್ ಮಾಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಸಾಕ್ರಿಪಿಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ. ಎರ್ಯ್ Well written article with complete knowledge on subject and as G.W. Carlo said with a superb vocabulary. Well Done Melvin Baab.

 3. Bob Sam, Abu Dhabi

  Nice one, Thanks.

 4. Santanaam, Mangalore / Bangalore

  Narla kirlon yetana, tache bhitor mungo yeta tho kanvk boro zata,

 5. Oscar, Vagga

  ನಾರ್ಲಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ, ಜಿ ಜಳೊವಾಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತಿ ಆದಿ೦ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊನಾರ್ (ಭಾ೦ಗಾರಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ) ಆನಿ ಕಮ್ಮಾರ್ (ಲೊ೦ಕ್ಡಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ) ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಕಟ್ಟೀ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಉಬ್ಜೊ೦ಜೊ ಉಜೊ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪೆಟೊನ್ ಉರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹ೦ಯ್, ಹೆರ್ ಜಳೊವಾಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗೊಬೊರ್ ಉಣೋ ಉಬ್ಜಾತಾ ದೆಕುನ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸೊನ್ಯಾಚಿ೦ ನಗಾ೦ ಆನಿ ಲೊ೦ಕ್ಡಾಚಿ೦ ಆಯ್ದಾ೦ ಚಡಾವತ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಲೊ ವಾಪ್ರೊ ಉಣೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹ೦ಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾ೦ವ್ ಲೋಕ್ (ಇಗರ್ಜಾನಿ೦) ತಶೆ೦ ಇತರ್ ಸಮುದಾಯಚೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಧು೦ಪಾಚಾ ಆಯ್ದಾನಾನಿ೦ ಚಡಾವತ್ ಕಟ್ಟೆಚೊಚ್ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾತ್.
  ಮಾಡ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಗೋಲಾಕಾರಾಚೊ ಅಯ್ದಾನಾ ಭಾಸೆನ್ ಅಸ್ಚೊ ಭಾಗ್ (ಹಾಕಾ ಚಾಲ್ತೆ ಭಾಶೆನ್ ಮುಳಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಮುಣ್ತಾತ್, ಸಾರ್ಕೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಮಾಕಾಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ) ಹಿ ಮುಳಾಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ ಭರ್ನ್ ದವ್ರು೦ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಹಾ೦ತು ಖೊಡೊ ಮೀಟ್ ಭರ್ನ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಆಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಳಾಚಾ ಕಟ್ಟೆ೦ತ್ ಸುಮಾರ್ ದೆಡ್ಶೆ೦ ಕಿಲೊಭರ್ ಮೀಟ್ ಭರ್ನ್ ದವ್ರು೦ಕ್ ಜಾತಲೆ೦ ಆಸುನ್ ಹರೇಕ್ ದುಕಾನಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಸಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಾಲಿ, ಆನಿ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಮೀಟ್ ಶೆರಾನಿ೦ ಮೆಜುನ್ ಭರುನ್ ದಿತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಪೊಲಿಥೀನ್ ಪೊತ್ಯಾನಿ೦ ಭರ್ಲಲೆ೦ ಪಿಟೊ ಮೀಟ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಖೊಡೊ ಮೀಟ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾಚಾ ಕಟ್ಟೆಚೊ ವಾಪ್ರೊಯೀ ಚಡಿತ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ.
  ನಾರ್ಲಾಚಿ ಪೇ೦ಡ್ ಗೊರ್ವಾ೦ಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಚೆ ಸವೆ೦ ರಾ೦ದ್ವಾಯೆಚಾ ಮುಳಾ೦ಕ್ (ಚಡಾವತ್ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚಾ ಮುಳಾ೦ಕ್) ಈಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ನಾರ್ಲಾಚಿ ಪೇ೦ಡ್ ಘಾಲ್ಯಾನ್ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿ ಝೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆ ದೇ೦ಟ್ ಮೋವ್ ಆನಿ ಮಾಸಾಳ್ ಉರ್ತಾತ್.
  ನಾರ್ಲಾಚಿ೦ ಸೊಣ್ಣಾ೦ ಫುಲಾ೦ ಜಡಾಚಾ ಮುಳಾನಿ೦ ವೊಮ್ತಿ೦ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸೊಣ್ಣಾಚಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾ೦ತ್ ಕಾತೊ ಆಸ್ತಾ ಆಸುನ್ ಆನಿ ಕಾತ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ದರ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಚಡಾವತ್ ಗಿಮೆ ದಿಸಾನಿ೦ ಉದ್ಕಾಚೆ ತತ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಶಿ೦ ಸೊಣ್ಣಾ೦ ಫುಲಾ೦ಜಡಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ವೊಮ್ತಿ೦ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜಡಾ೦ಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ.
  ಆದಿ೦ ಶಿಕಾರೆಕ್ ವೆತಾನಾ, ಯಾ ಜಾತ್ರೊ, ಫೆಸ್ತಾ೦ ಮುಗ್ಧುನ್ ರಾತಿಚೆ೦ ಕಾಳೊಕಾರ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಚಾನ್ನೆ೦ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ೦ ಸುಕ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾ೦ಚ್ಯೊ ಚುಡೆತಿ ವೊಟ್ಟುಕ್ ಕರ್ನ್ ಭಾ೦ದುನ್(ಹಾಕಾ ಚೂಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ) ತಿ ಪೆಟೊವ್ನ್ ತಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾ೦ತ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಸಳ್ ಕರ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಚುಡಿಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಖವ್ನ್ “ಅಳೆ ಥ೦ಯ್ ಪಳೆ ಗೊ೦ಗೊ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿ೦ ಆಪಾಪಿ೦ ವೊಗೆ ರಾವ್ತಾಲಿ೦.
  ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾ೦ಯೀ ಥೊಡೆ ಕಡೆ, ಚಡ್ ಉಡ್ಕಾಣಾ೦ ಘಾಲ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾ೦ಕ್ ಹೆಡಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿ೦ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ಆಸಾ “ತೆ೦ ಪಳೆ ವಡ್ಲೆ೦ ಚೂಡ್..”
  ನಾರ್ಲಾಚೊ ಕಾತೊ ಆಯ್ದಾನಾ ಧು೦ವ್ಕ್, ನಾತಾನಾ ಆ೦ಗ್ ಘಾಸು೦ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಆದಿ೦ ಥೊಡೆ ಇ೦ಗ್ಳ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಸಾರವ್ನ್ ದಾ೦ತ್ ಘಾಸು೦ಕೀ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆ. ಸುಕುಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲಾಚೊ ಕಾತೊ ಯಾ ಸೊಣ್ಣ್ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾನಿ೦ ಗರ್ನಾಳಿ೦ಕ್ ಉಜೊ ಲಾ೦ವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್.
  ಮಾಡಾಚೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಶ್ ಗೂಣ್ ಆಸಾ, ಕಿತೆ೦ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಮಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಫಳ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಯಾಪ್ರಾ೦ತೀ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿ೦ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಏಕಾ ಮಾಡಚೆರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ, ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ವಾಪ್ರಿನಾತ್ಲೊ ಏಕುಚ್ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ನಾ..!! ಮಾಡಾಚಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಗುಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಡಾಕ್ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆ೦ತ್ “ಕಲ್ಪವ್ರಕ್ಶ” ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ೦ವ್ ಆಸಾ.

 6. Melka, Miyar

  Nice write up from Melvyn Rodrigues and interesting information from Oscar Vagga.We should continue chain like this.

 7. G.W.Carlo, Hassan

  ಮಾಡಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಲೇಕನ್ , ತಾಣೆ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಲಿ vocabulary ನಿಜಾಯ್ಕೀ amazing! ಮ್ಹಜಿ ಅವಯ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚಿ. ಪುಣ್ ತಿಚಾ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ಪ್ರಯೊಗ್ ಮಸ್ತು ಉಣೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಶಾಸ್ತಿರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ. ಮಾಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಮಾಸ್ಳೆಂತ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ನಾರ್ಲ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಿ ಪರಂಪರಾ ಮ್ಹಜಾ ಭಯ್ಣಿಂಘರ್ ಮುಂದರ್ಲ್ಯಾ ತರ್, ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ (ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಘಾಟಾಚಿ) ನಾರ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಿ. ನಾರ್ಲ್ ಕಸೊ ಪೂರಾ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್ ತಶೆಂ ವಾಪಾರ್ತಾ. ತೆಂ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾ, ರಾಂದ್ತಾ! ಖೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಕಾಯ್ ವಾಪಾರ್ತೆಂಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ! ನಾರ್ಲ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟೆರೊಲ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಹಿ ಅಮೆರಿಕಾನಾಂಚಿ ಘಾಬ್ (ವ ಗಾಬ್?) ತಾಂಚೆ ಸೋಯಾ ತೇಲ್ ಖರ್ಚುಂಕ್!
  ಮಾಡಾಚಾ ಉಪೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಸೊಡ್ಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ: ಕಾಂಯ್ಚ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಏಕ್! ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘಾಟಾರ್ ಕಳ್ಳ ಭಟ್ಟಿ ಸೊರೊ ಧಾರಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಬೊತ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಗುಡ್ದಿ invariably ಕಾತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲ್ಯೊ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !