Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜಳ್ಕೆ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೆಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

utram copyಉದ್ಕಾಂತ್ ಯಾ ಜಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜೀವಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಮುಖ್. ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಜಲಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವ್ ಜಳ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನುಸ್ತೆಂ ಯಾ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ಮಾಶೆ ಮ್ಹಣೊನಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಪರಾತ್ (dish) ಜಾವ್ಯೆತಾ. ತೆಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಯಾ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ವೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೂಡ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಕಡಿಯೆಂತ್ ಪರ್ಮಳಾಕ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಹಾಡ್ಚಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭರ‍್ಶಿಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ಮೊಲಾಯ್ತಾನಾ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ವಾಂಟೆ ಘಾಲ್ಚೆ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಅಶೆಂ ವಾಂಟೆ ಘಾಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಆಟ್ಟಿ ಜಗ್ಗಾಂ, ಭೊಂವ್ಶಿಂ ಜಗ್ಗಾಂ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾನ್ ನಂಯ್ಚೊ ಪ್ರವಾಹ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ರಾವನಾಂತ್. ತ್ಯೊ ವ್ಹಾಳಾಂನಿ ಯಾ ಉಪನಂಯಾಂನಿ (ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ) ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ವಾಗೆಂ ಉಟ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಾಗ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಯಾ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಚಡ್ಣೆಚೆ ಮಾಶೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಗುಂಪು ಬಾಂದುನ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಭಿರ‍್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾ ದೊದೋನ್ ಕರುನ್ ಜೊಡಿಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಮಾಶ್ಯಾಚೆ ಪೆಟೆ.

ಮಾಸ್ಳಿ ದರ್ಯಾಚಿ, ನಂಯ್ಚಿ, ತೊಡಾಚಿ, ಝರಿ ಉದ್ಕಾಚಿ – ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಸ್ಳಿ ಸಾವ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಆಸ್ತಾ, ಖಾರ‍್ಯಾ ಯಾ ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಆನಿ ಖದ್ವಳ್ ಯಾ ಮಚೂಳ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ನಂಯ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಯ್ನಾ. ನಂಯ್ಚಿ ಆನಿ ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಡಿ ಕರ‍್ಚೆ ನಮುನೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಸಾವ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತಯ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಂತಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಶಿಮ್ಟಿ / ಶೆಪ್ಡಿ / ಬಾಲ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಶೆಂಕ್ರಿಂ / ಶೆಂಕಾರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಕ್ ಬೊಡೀಕ್ / ಬೋಡ / ಮಾಂಡ್ಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.. ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ‍್ನ್ ಯಾ ಶಿಂದುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಆಂತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಶೆಂಕ್ರಿಂ, ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊಡೀಕ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತ್-ಪಿಂತಾಕ್ ಬೊಡ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಬೊಡ್ಕಾಂ ಸುಣಿಂ, ಮಾಜ್ರಾಂ ಖಾತಾತ್. ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪೂರ್ನ್ ಸಾರೇಂಯ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆಂ ಬೊಡೀಕ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಕಡಿಯೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸಾರಸ್ವತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂಚೆಂ ಬೊಡ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಾಡಿನಾಂತ್.

Yetti02

ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಭಿತರ್ ಆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗಾಬೊಳಿ / ಗಾಬ್ಬೊಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಂಕ್ಟೆರಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೊಂಪೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪೊಂಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನಯ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಧವೆಂಚ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಾಂಕ್ಟೆರಾಂಚೆಂ ಪಾಟ್ಟ್ ಖಾತಾತ್. ಶೆವ್ಟೇ ಆನಿ ಪೆಡೀ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಗಾಂಟಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ಹಿರಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಕಡಿಯೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಕಾ ‘ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕೊಪೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಮಾಗೀರ್ ಇಸ್ವಣಾ ತಸಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಕಾಪಾಂ ಕರ್ನ್ ಕಡಿಯೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಸಾರಸ್ವತ್ ಚಾಕ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಹಿಮ್ಸಾಣ್ / ಕಿಳ್ಸಾಣ್ ಆಸ್ತಾ. ವಿಕ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ತಾಜಾ ದವರ‍್ಚೆಖಾತೀರ್ ಆಯ್ಸಾಂತ್ ದವರ‍್ತಾತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಸ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಡ್ ಕಾಳಾಕ್ ರಾಂದಿನಾಸ್ತಾಂ ಉರ‍್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಮೋವ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಪೊಂವ್ಟೆಲ್ಯಾ / ಮುಗ್ವಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಸುಂಗ್ಟಾಂಚೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ಬೊಡೀಕ್ ಮ್ಹಣನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾಂಡ್ಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸುಂಗ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಖೊವ್ಳಾಂ ಆಸನಾಂತ್. ಬದ್ಲಾ ಸರ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸರ್ಲಾಂ ಆಸನಾಂತ್, ಬದ್ಲಾ ಕರ್ಲಾಂ / ಕರಟೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಗೆ (ದಾಂಗ್ಗೆ) / ಡಾಂಗ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಮಾಸ್ ಜರೀ ನಾ ಜಾಲೆಂ, ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಕುರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಂಜಿ ಕುರ‍್ಲ್ಯೊ/ಪಲ್ಕಾಟಿ ಕುರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಕುರ‍್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಯಾ ತಾಂಬ್ಶಾ ರಂಗಾಚಿ ಲಾಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಲಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಥೊಡೆ ಹಿ ಲಾಕ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ಕುರ‍್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಲಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಂದ್ಲೆ ಕುಶೀನ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ಕಡಿಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಕುರ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ಲ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ಲ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ನವೆಂ ಕರ್ಲ್ ಯೆತಾನಾ, ತೆಂ ಕರ್ಲ್ ಘಟ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ಕರ್ಲ್ ಮೋವ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೋವ್ ಕರ್ಲಾಚೆ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಮೆತ್ತಿ ಕುರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

masli

ಖುಬ್ಯಾಂ (ಖುಬ್ಬೊ=ಸಾರಸ್ವತ್) ಮಧೆಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಜಾತಿ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾತಿಕ್ ಖುಬೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖುಬ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಿರ‍್ಶೆ ಖುಬೆ, ಜಡ್ಡ್, ಬೊಂಡೆ, ಕಾಳೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸಾತ್. ಖುಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಶಿಂಪಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಗೀರ್ ಜೊಬಾ, ಶಿಂದಣ್ಯೊ / ಶಿಣಣ್ಯೊ (ನೀಳಿ), ಕೊಂಗೆ, ಕಾಲ್ವಾಂ, ತಿಸ್ರ್ಯೊ ಅಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ನಾಂವಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಿರ‍್ಶ್ಯಾ ಖುಬ್ಯಾಂಚಿ ಎಕೆ ಕುಶಿಚಿ ಶಿಂಪಿ ಕಾಡ್ನ್ ಕಡಿ ಕರ‍್ತಾತ್ ಯಾ ಸುಕೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್. ಎಕೆ ಕುಶಿಚಿ ಶಿಂಪಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ’ಖುಬೆ ಕರ‍್ಲಾಂವ್ಚೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖುಬ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ರೀತ್. ಖುಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಸೈತ್ ರಾಂದ್ತಾತ್.

ಮಾಸ್ಳಿ ಕಡಿ ಕರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಯಾ ಭಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಸಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ‘ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ‍್ಚಿ’ ಯಾ ‘ಮಾಸ್ಳಿ ಶಿಂದ್ಚಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆದಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ಸುಟಿ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ಕಾತ್ರಿ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಚಡಾವತ್ ಮಾಸ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಖೊವ್ಳಾಂ (ಕವಡ=ಸಾರಸ್ವತ್) ಆಸ್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಭಿತರ್ ಮಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಂಟೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂನಿ ಏಕಚ್ ಉಬೊ ಕಾಂಟೊ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಭಾರ್ಶೆ ಕಾಂಟೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಚೆ ಕಾಂಟೆ ತೊಪ್ಚೆ ತಸಲೆ ಆಸನಾಂತ್.

ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಆದಾಳ್ಯಾನ್ ಯಾ ಸುರಿಯೆನ್ ಭಾರೀಕ್ ಕಾತ್ರೆ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಖರ‍್ವಣಾಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಭಾಜ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಬರೀ ವೊಡಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತೀರ್ ಹಿಂ ಖರ‍್ವಣಾಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ.

Fishfryಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಯಾ ಉತಳ್ ತವ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತೇಲ್ ತಾಪವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ತಾತ್. ಎಕೆ ಕುಶೀನ್ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೂಸ್ ಪರ‍್ತುನ್ ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಭಾಜ್ತಾತ್. ಚಡ್ ತೆಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜಿನಾಂತ್, ಬದ್ಲಾ ತಳ್ತಾತ್. ತಳಪ್ ಕರ‍್ಚೆ ಆದಿಂ ಜಳ್ಕ್ಯಾಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಗುಳಿ ಆನಿ ತಾಂದ್ಳಾ ಪಿಟಿ ಸಾರವ್ನ್ ದವರ‍್ತಾತ್. ತಾಂದ್ಳಾ ಪಿಟಿ ಬದ್ಲಾ ರುಲಾಂವ್ ಸಾರಂವ್ಚೇಂಯ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ವಿಧಾನಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ತಳುಂಕ್ ಗೂಂಡ್ ಕಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಉಬೆಕ್ ಉಕಡ್ಲಲೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ‘ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ’ (steamed fish) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಕರ‍್ಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಲೊಸುಣ್ ಮಿರಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಡಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ವಿಂದಾಲು ಕರ‍್ತಾತ್. ಶಿರ್ಕೊ ಶಿಂದಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಕರ‍್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ನಾರ್ಲಾ ರೊಸಾಚಿ ಕಡಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಬಾಂಗ್ಡೆ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಬಾಫಾದ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಆಮ್ಶಿ ತಿಕ್ಶಿ ಕಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಪಾಡಾ, ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಿರೆಂ ಮಿರಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಡಿ ಕರ‍್ಚೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಹುಮ್ಮಣ್, ಫಣ್ಣಾ ಉಪ್ಕರಿ, ಆಲ್ಲೆ ಪಿಯಾವ್ ಘಶಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಘಶಿ, ತೆಪ್ಪಳ ಘಾಲ್ನ್ ಉಪ್ಪಟ -ಅಶೆಂ ಜಳ್ಕೆ ರಾಂದ್ಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂಗಾ ಉದಕ್ ಕಡಿ ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಫಾಮಾದ್. ಸುಂಗಟಾ ಚಾಕ್ಕೊ ಮಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ ಪರಾತ್ ಆಸಾ. ಸುಂಗ್ಟಾಂಚಿಂ ಸರ್ಲಾಂ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಂಡ್ಡೆಂ, ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಜ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಧಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಗುಡ್ಗುಡಾಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ವೊಂವೊಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ನಗ್ಲೆ-ಕಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಕಡಿಯೆಕ್ ನಿವೋಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬಾಂಳ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಡಿ ಕರ‍್ನ್ ವಾಡ್ತಾತ್.

ಸಾಂಕ್ಟೆರಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಬೊಡ್ಕಾಂಚೀಯ್ ಕಡಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಕ್ ತರ್ನಿಂ ತೊರಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕಡಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಬಿಂಬ್ಲೀಂಯ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಸುಂಗ್ಟಾಂ – ಮೊಗೆಂ ಯಾ ಬಟಾಟೆ ಯಾ ಕುವಾಳ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಡಿ ಕರ‍್ತಾತ್. ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಚಾಪ್ಪಾಂ ಚಿಂವ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತಲ್ಲಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್. ಚಾಪ್ಪಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಬೊಡಿಕಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೊ ವಾಂಟೊ.

ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಕಯಿಲ್ಯಾ ತಾಟ್ಯಾಕ್ ಖಾರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಸುಕಯಿಲ್ಲೆ ತಾರ‍್ಲೆ, ಬಾಂಗ್ಡೇಯ್ ವಿಕ್ತೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಸುಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಗಾಂಲ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖಾರ‍್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ ಕರ‍್ಚಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಿಸ್ಮುರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮಾಸ್ಳೆಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

ತಾಲ್ಲೊ / ತಾರ್ಲೊ / ಪೆಡ್ವೊ: ಲ್ಹಾನ್ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾರ‍್ಸುಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ತಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಡ್ವೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಬರಿ ದಿಸ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಿರ‍್ಯಾಂಡೆ.

ಬಾಂಗ್ಡೊ / ರಾಜು: ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಬಾಂಗುಲ್ಲ್ಯೊ (ಬಾಂಗುಲ್ಲಿ) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ರಾಜು ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ್ಜುಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂಬರಿ ದಿಸ್ಚೆ ಆನ್ಯೇಕೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಕೊಡಾಂದೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮೊತಿಯಾಯೆಂ / ಮೊತಿಯಾಳೆಂ / ಬೊಂಲ್ಜಿರಾಂ : ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಯೆರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೊತಿಯಾಳೆಂ ಆನಿ ಬೊಂಲ್ಜಿರ್ (ತುಳ್ವೆಥಾವ್ನ್) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಿಂ ದೋನಯ್ ನಾಂವಾಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ನಾಂತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಯೆರ‍್ಲಿ ತಶೆಂ ಮೊತಿಯಾಯೆಂ ಹ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ.

ಯೆಲ್ಲ್ಯೊ / ಯೆರ‍್ಲ್ಯೊ: ಗೊಂಯಾಂತ್ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಯೆರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೇಡ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮೋರಿ / ಪಿಲೊ / ತಾಟೊ : ತಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಮೋರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಹಿಂ ತೀನಯ್ ನಾಂವಾಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್.

ಇಸ್ವೊಣ್ / ಇಸೊಣ್ / ವಿಸಣ್: ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಇಸ್ವೊಣಾಕ್ ವಿಸಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಇಸ್ವೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಕೊಯೆಜಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ನಗ್‌ಳ್ಯೊ / ನೊಗ್ಲಿ ಕಾಣೆ / ಕಾಣೆ: ಕಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ತುಳ್ವೆಚೆಂ. ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉತರ್ ನಗ್‌ಳ್ಯೊ. ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ತುಳು ಉತರ್ ಜೊಡಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಬುರಾಂಟೆ: ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬುರಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಬ್ಲೆ ಬುರಾಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಖಾಂಪಿ: ಬರ‍್ಯಾ ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಜ್ಯೊ ಖಾಂಪಿ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾಡ್ಡ್ಯೊ ಖಾಂಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಖಾಂಪಿಂಕ್ ಕುರ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪೆಡಿ / ಪೆಡ್ವೊ / ಪೆಡ್ಯೆಂ / ತಾಲ್ಲಿ ಪೇಡ್: ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ ಪೆಡಿ ಜ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಟಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಕಾರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಡಿಂಕ್ ಪೆಡ್ವೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಟಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಪೆಡ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆನ್ಯೇಕಾ ಜಾತಿಚೆ ಪೇಡ್ ಜಿ ಆಸ್ತಾ, ತಿಕಾ ತಾಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಗೀರ್ ಪಾಲ್ವೊ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಪೇಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸಾ. ಪೆಡಿಂ ಮಧೆಂ ಕುಂರ್ದೊಡಿ ಪೆಡಿ ಆನಿ ಎರಾಬಾಯ್ ಪೆಡಿ ಆಸಾತ್. ಯೆರಾಬಾಯ್ ಪೆಡಿಂಕ್ ರಾಬ್ಬಯ್ ನಾಂವಾನಯ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ಪಾಂಪ್ಲಿಟ್ / ಬಾಬ್ರೆ / ಮಾಂಜಿ: ಪಾಂಪ್ಲಿಟಾಕ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬಾಬ್ರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ತುಳು ಉತರ್ ಮಾಂಜಿ ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾಂಪ್ಲಿಟ್ ಉತರ್ ಆಸಾ.

ಸೊಂರ್ಗುಟಿ / ಸೊಂರ್ಗುಲ್: ಸೊಂರ್ಗುಲ್ ಉತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸೊಂರ್ಗುಟಿ ಆಸಾ. ಸೊಂರ್ಗುಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳೆಂ ಪಾಂಪ್ಲಿಟ್.

ಸುಂಗಟ್: ವ್ಹಡ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ವಾಗ್ಯೊ (tiger prawn) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಾಗೀರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಾತ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ಸೊಲಾರ್ (shrimp) ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಶೆವ್ಟೊ/ ಶೆವ್ಟಾಳೊ: ಲ್ಹಾನ್ ಶೆವ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶೆವ್ಟಾಳಿ ಯಾ ಶೆವ್ಟಾಳ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಸಾಂಗ್‌ಟಾಂ: ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಪೀತು: ಹಿ ಸಾವ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ.

ಧಡ್ಯಾರೊ: ಹಾಂತುಂ ತೊಕಿ ಆನಿ ತೊಂಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್.

ಲೇಪ್: ಹಾಂತುಂ ಆಡ್ಕುಳಿ (ಆಡ್ಕುಯಿ), ಬೊಗೊಸ್, ಶಿವ್ಡಿ, ದಾಕ್ಟುಲಿ, ತಾಂಬ್ಡಿ ಆನಿ ಸುಝಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಥರ್ ಆಸಾತ್.

ಕುರ್ಲಿ / ಕುಲ್ಲಿ / ಕುಲ್ಲೊ / ಕುರ‍್ಲೊ: ಕುರ‍್ಲಿ ಆಕಾರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕುರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾರಸ್ವತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕುರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕುರ‍್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಡ್ಪಾ ಕುರ‍್ಲ್ಯೋಯ್ ಆಸಾತ್. ಕರ್ಲಾಚೆರ್ ಗುಲೊಬಿ ವರ್ಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮಾಸ್ಳೆಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಮಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿಕಯ್ ಆಸ್ತಿತ್. ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ:

ದಿನೊಸ್/ಜಿನೊಸ್; ಪಾಶ್ಶಾಯಿಂ; ವೊಣಂಗ್/ವೊಣ್ಗಾಂ; ಬೊಂಬಿಲ್; ಗೊಬ್ರೆಂ / ಗೊಬ್ರೊ (ಹಾಮೂರ್); ತಾಂಬ್ಶೆಂ; ಶೆತೂಕ್ / ಶೆತ್ಕಾಂ; ಕೊಂಕಾರ್ / ಕೊಕಾರ್; ಶಿರ‍್ವೊಳ್; ಡಾಯನ್; ವಾಗೊಯೆಂ / ವಾಗೊಳೆಂ; ಮಾಣ್ಕ್ಯೊ; ಚೊಣಾಂಗ್; ಮೊಡ್ಸೊ; ಕೊಕೀ / ಕಿರ್ಕಾಣಿ; ಖಾಂಪ್; ಚಿಕ್‌ಟ್ಯೊ; ಕರ‍್ಲಿ; ಬಾವೊ; ರಾಣಿ (ಲ್ಹಾನ್) / ರಾಣೆ; ಪಾಲು; ಮುತ್ರೆಂ; ಮುಡ್ಡಶಿ; ರಾಂವಸ್; ಬುಂಯಾರಿ; ಬುಗ್ಡಿ (tuna fish); ಇಸ್ಕಿರಾಂವ್; ಕೊರ್ಕೊರೊ; ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ; ಕೊಮ್ಮೊತ್; ವೊಂಟ್ವೊ; ವಾಗಿ; ಹೊಡ್ಕೆಂ; ಖೆರ್; ಪಾಶ್ಶೆಂ; ಸೊಗೆಂ; ಸೊವ್ನಾವೊ; ಚಡ್ಡೆಂ; ಸುಮೊ; ಗೊವೊಳ್; ಚವ್ನೆಂ; ಭಾಂಗೂಳ್‌ಸೊಕಿ; ಗೊವ್ಶಿ; ಲೊಂಕೆಂ; ಬಾಳೆ; ಕರ್ಕರೆ; ಬಾಣೊಶಿ; ಸೊಂರ್ಗಿ; ಕಾಪ್ಸಾಳಿಂ; ಸಂವ್ನಾಳೆ; ಧಾಡಿ; ಟೊಂಕ್ಯೊ; ಘುರ್; ಕಾಂಡಾಯ್, ಕೊಂತಿ; ಖೆವಾಜಿ; ಚಣಾಕಿ (ಮುಡಾವ್); ದರ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳೊ; ಕೊಲ್ಲಾಕೊರ್ವೊ; ಕೊಲ್ಲಾತಾರು; ಮೊಳ್ವೊ (ಮಾಡೊಂಜಿ); ದೆಂಕ್ಳೊ; ಪಿಡ್ತೊಳ್ (ಧಾಡೊ, ಕಿಜಾನ್); ಸಾಂಕ್ಟೆರ್ (ಸಾಂಗ್ಟಾಂ); ಮಾಟ್ಟೊ; ಹುಂಡಾಪಡ್ಡೆ; ಪಾಸ್ತಾಳಾಂ (ಬೋವ್ಶಾ ಪಾಶ್ಶಾಯಿಂ); ಚಂದ್ರುಟ್ಯೊ; ಮುಜ್ಬಾ, ಕಾಳ್ಶ್ಯೊ; ಕೆಂಬೆರಿ; ಮಡ್-ಮಾಸೊ / ಪಡ್ಮಾಸೊ; ಆಂಬಾಯ್; ಚೊಂದೊ; ಕೊಂತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಂಯಾಂನಿ ಪೊಂಗ್, ಖಡಸ್, ಘೊಳ್ಶೆಂ, ಮರಲ್, ತಾಂಬೊಸೊ, ಧಾಡೊ ಅಸಲೆ ವ್ಹಡ್ ಮಾಶೆ ಆಸಾತ್ ತರ್ ವಾಳಯ್, ಕೇರ್, ಪನಳ್, ಬೇಲ್, ಖರ್ಚೊ, ತೊಳೊ, ಕಾಳುಂದರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಆಕಾರಾಚ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಮೊಳ್ಯೊ, ಕರಣ್‍ಕಾಟ್ಕೊ, ಅಳಯ್, ದಾಣಯ್, ಆಟೂ, ಪರ್‌‍ಪನಳ್, ಲೆಣೀ, ಖರ್ಚ್ಯಾಣಿ, ರಡಿ ಮೊಳ್ಯೊ, ಶೆಂಗಾಳಿ, ಶಿವಡ್ (Lobster), ಚಿಂಗುಳ್, ಬುರಾಂಟೊ, ಕುಮಾಲ್ಲೆಂ, ಬಾಣ್ಕಚೊ, ಪಾತ್ಕಾಂ – ತಸಲ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

MarioArt

ಗೊಂಯ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಕಾಡಯ್, ಹಯರ್, ಥಿಗುರ್, ವಾಳಯ್, ತೊಳಿ, ಬಾಣ್ಕಚೊ, ಶೆಂಗಾಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಖವ್ಳಾಂ ಆಸನಾಂತ್.. ಹ್ಯಾ ಮಾಶ್ಯಾಂಕ್ ಖವ್ಳಾಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಸುಳ್ಸುಳಿತ್ ತಶೆಂ ಬುಳ್ಬುಳೀತ್ ಆಸ್ತಾ. ಥಿಗುರ್, ವಾಳಯ್ ಆನಿ ಶೆಂಗಾಳೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಚೆಪ್ಟೆಂ ಆಸೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಿಶಿಯೊ ಆಸ್ತಾತ್.

ಗಾದೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೊಲ್ಫಿನ್. ದೇವ್‍ಮಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ whale.

ಖಾಂಪಿ, ಕುರ‍್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜನನಾಂಗಾಕ್ ಲೋಕ್ ಸರ್ ಕರ‍್ತಾ ತರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜನನಾಂಗಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಎಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಚಡಿತ್ ಸುಡ್ಸುಡೀತ್ ಚಾಲಿಚೊ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ‘ದೆಂಕ್ಳೊ ಉಡಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಉಡ್ತಾ ಪಳೆ ತೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಳ್ಸಾಯೆನ್ ಭರಲ್ಲಿ, ಸುಡ್ಸುಡೀತ್ ಚಾಲಿಚಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಿಕಾ ಆಮಿ ‘ಮೆಂಜಿ ಕುರ‍್ಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಎಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಚಾಲು, ಕಸಲ್ಯೋಯ್ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಸಾಂಪಡ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ‘ತೊ ಥಿಗುರ್ ನಿಸರಲ್ಲೆಬರಿ ನಿಸರ‍್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

‘ಜಳ್ಕೆಚೆ ಕುಳ್ಯಾಕ್ ಕರಟಿ ಚೀಪ’ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಸಾರಸ್ವತಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ನಿಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟೆಚಿ ದೋಯ್’. ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರೀತ್. ನೀಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಭಿತರ‍್ಲೊ ಅರ್ಥ್.

ಉಪ್ಕಾರಾಂಚೆಂ ರೀಣ್:

1. ಮಾರ್ಕುಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಮುಲಾಕತ್
2. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್
3. ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್
4. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್
5. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್
6. ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್

ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಋಣ್:

1. ಶಬ್ದುಲಿಂ / ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
2. ಮ್ಹಾದಯ್ / ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರ್
3. ಸಾಂಭಾರ್ಡೊ / ಸಂಗ್ರಹಕ್ – ಜೆ.ಬಿ. ಲೋಬೊ
4. ಕೊಂಕಣಿ ಶಬ್ದಕೋಶ್ / ಸಂಪಾದಕ್: ತಾನಾಜಿ ಹರ್ಲನ್‌ಕಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. Ronald Sabi, Moodubelle

  Beautiful! Out of the world and mouth watering! Keep it up Melvin Kittall.

 2. Fr Denis Castelino, Mangalore

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬಾರ್ ಬೊಲಿಂನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಿವಿದ್ ಕಡೆನ್ ಎಕಾಚ್ ವಸ್ತುಕ್ ವಿವಿದ್ ಉತ್ರಾಂ, ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಸಬ್ದ್ ಆರಾವ್ನ್ ದಿವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.
  ಎಕಾ ತಡವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಎಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ದೊಗಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಾಡ್ಲಿ ಖಂಯ್. ತಾಂಚೊ ಅಜೊ ಬರೊ ನಾತ್ಲೊ ಸಾಂತುಸಾಂವ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ವಿಗಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕಡೆ ವಿಚಾರಿ – ಅಪಾಯ್ ಆಸಾರೇ ? ” ಅಪಾಯ್ ನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ” ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್. ತರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.
  ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ತೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಾ ದಾರಾಕಡೆ, ಮ್ಹಣಾಲೆ – ” ಪಾಯ್ ಸರ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಕಾಲ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ನಂಯ್ ರೆ ತುಮಿ ? ” ” ವ್ಹಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಅಪಾಯ್ ಸರೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಯ್ ಸರ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಖಂಯ್.
  ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಸಂಗ್ತಿಕ್, ವಸ್ತುಕ್ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಜಣಾಂನಿ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ಒಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ – ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.
  ಹಾಂವೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ , ನಂಯ್ತ್, ಬಾಂಯ್ತ್ ಆನಿ ತಳ್ಯಾಂತ್ , ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚಿಂ ವಿಧಾನಂ ಆನಿ ಆಯ್ದಾಂ – ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ.

 3. Philip Mudartha, Qatar

  ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜಲ್ಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಜಾತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಏಕುಚ್ ಜಾತ್: ಫಿಶು! ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಜಾರ್. ಕಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ. ಆಮಿ ತೊಂಡ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ buffet. ಎಕಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ದಾಳ್ನ್ ಬರ್ಸುನ್ ದಾಂಬ್ಚೆಂ.
  ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊಂ ? ಭೆಶ್ಟೆಂ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಿತ್. ಸಾರಣಿ ಕುಂಟೋ ಕೊಣೆ ಪಳಯ್ಲಾ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.