Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್

ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತೊ, ತುವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ, ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂ ತುಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಆನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ. ಆನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುನ್ ವ್ಹಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಖೇರಿಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಚಿನಾತ್ಲೊ ತುಂ ಹೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಉತ್ಸುಕತೆಂತ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎದೊಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವಂತ್ ದವರುಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಲ್ಹಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಪಾಂತ್ ಚಾಕ್ಣೆಂ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಅಮೃತ್ ಸೆಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್ ತುಕಾಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಪಂಗಡಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತುಕಾ ’ಫಾರವರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್’ ಸಂವಿದಾನಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ತುಂ ಸುಟಯ್ತಲೊಯ್‌ಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕುಡಿಸವೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸೆಲ್ಫಿ ಶೇರ್‍ ಕರ್ತಲೊಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ನ್ ವಾಂಟ್ತಲೊಯ್. ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ಹೆರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಕರ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾತ್.

VQSS01

ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್ ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಶಣ್ ತುಜಿ ಮತ್ ವೊಪುನ್ ಘೆತಾ ನ್ಹಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಸಂದಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕುಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪುಣ್ ತುಜೆಪರಿಂ, ಅತ್ಮೊ ಸಾಂಡುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್. ಪಾತ್ಕಾಂ-ಪ್ರಾಚಿತ್-ಅತ್ಮೊ-ಸಾಲ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್, ನಿದುಂಕ್, ಹಾಗುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆಪರಿಂ ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೇಜವಾಭ್ದಾರೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆದಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಂಯ್ ತಶೆಂ ತುಜೆಪರಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಬ್ದಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್.

ಅತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಜರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿಟಿ ಬಗಾರ್ ಆಸ್ತಿ ತರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮಾವ್ಳೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ರುಜು ಕರ್ತೆ. ತೆ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಹಾಸ್ತೆಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಸೊಸ್ತೆಲೆ ನ್ಹಯ್, ತಾಣಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾವಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್‌ಯೀ ಮೊಲಾಯ್ತೆಲೆ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಿತಾ-ಮೊರ್ನಾಚಿಟಿ ಸಯ್ತ್ ಉಣ್ಯಾಮೊಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆ ವಿಸ್ವೆ ಕಾಡುನ್ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಕುನ್ ದಂದೊ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಲಾಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್? ದೆಕುನ್ ಹೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆ ಮಾವ್ಳೆಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಸವೆಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಕರ್ತೆ. ಆತಾಂ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಕರಿಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾ.

ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂದಿತ್ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’.

ಹಾಂ! ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಲೆವೆಲಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಜೀಣ್‌ಭರ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ?’ ವಿಚಾರ್ತಾಂ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಮಧಾನೆನ್, ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಿ ಕೂಡ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ, ತುಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾ, ತುಜೆಪರಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ, ಆನಿ ಹೊ ತುಜೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಚೀಂತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಉಲಯ್.

ತುಜೆಪರಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಸವೆಂ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತತ್ವಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾಸ್ತಾನಾ, ದುಡು-ನಾಂವ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಡೊವ್ ದವರ್ನ್ ’ಸೊಡ್‌ದೊಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಮೆಜಿನಾಕಾ. ತುಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಶಿ ತುಜ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್, ವಶೀಲಾಯೆನ್, ರುಬಾವಾನ್, ದವ್ಲತೆನ್. ಎಕಾ ಪಾಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತುಕಾ ಸೊರೊ ಭರವ್ನ್ ಜೆವಣ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾನ್ದಾನಾಕ್‌ಚ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಜ್ತಲೊಯ್? ತುಜೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಪೊಟಾರಿ ನ್ಹಯ್, ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಭೊಖಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತುಜೆಪರಿಂ ಅತ್ಮೊ ಸಾಂಡುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ತುಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ತಫಾವತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಂ ಅತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಅತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಆಸಾಂ. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್; ತುಂ ಭುಮಿಕ್ ಭಾರ್ ಆನಿ ಶಿತಾಕ್ ಖಾರ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ವ ತುಜೆತಸಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿ ತುಜೆತಸಲೆ ಕಿಡೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆತಾಂ ವಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್? ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್, ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಜೆತಸಲ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಜಿವೆಂ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾಕಿ ಉಣೆಂ ಆಸಾ? ಹಾಂಗಾ ತುಜೆಚ್ ದೊರೆ ಆನಿ ತುಜೆಚ್ ಚುರೆ. ತುಕಾ ಖಬ್ರೊ ರಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ಖಬ್ರಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಕಸೊ ಸಾರಂವ್ಚೊ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಕೊಣಾಕ್, ಕೆದಾಳಾ, ಕಶೆಂ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಧುಂಪಂವ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಖೆಂಡ್ಚೆಂ, ಬೆಂಡ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತುಂ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆರ್ ತುಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆ, ತುಕಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೊ ಧರ್ಮಾಚೊ ಬಜಾರ್ ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆತಸಲೆ ಚಲಯಾ; ಜಾಂವ್ದಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವೊಲಾವ್ಣಿ, ತೆಲಾವ್ಣಿ. ಕರ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್, ಕರೀತ್ ರಾವುನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ವರ್ಸಾಚೊ ಧರ್ಮಿಕ್ ಡೋಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಜೊ ಧರ್ಮ್ ತುಜೆಸವೆಂಚ್ ದವರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ದೀ.

VQSS02ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ಸುಕತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ, ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಟಿಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಚ್ಯೊ ವೊಳಿ ವಾಚುನ್, ಥಂಯ್ಚರ್ ತುಜ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ಹಾಂವ್ ಹೆಂಯೀ ಜಾಣಾ, ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ನ್ಹಯ್, ಅನಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಂ ತುಜೆಂ ಖಾಂದ್ ಪುಸ್ತಲೊಯ್. ಜಿಣಿಭರ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆ. ವೊದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತುಜೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಮಧೆಂ ಚಡ್ ತಫಾವತ್ ನಾ, ಅತ್ಮೊ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವೆಂ ಮೊಡೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಟಿಕ್ ಕಸೊ ಸಮ್ಜತಲೊಯ್? ತುಂ ಅಜೂನ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಲಾಭ್ಚೊ? ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್, ಕಪಟಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಧಾಖಯ್ತಾಯ್, ಮತಿಂತ್ ತುಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲೊ ’ಗೆಲೊ ಎಕ್ಲೊ’. ವ್ಹಯ್, ತುಜೆಪರಿಂ ಜಿವೆಂ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹಾವೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಂ ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ತುಂ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.

ತುಕಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ; ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಕಿಡ್ಯಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಧಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ರಚ್. ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ, ಕೊಣ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿಕಿರ್ ಕಶಿ ಆಸ್ಚಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಮೋಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಲ್ಯಾ ಫಟಿಂಕ್ ಬರಿಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಲಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾವಿಶಿಂ, ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಕರಯ್, ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚ್ಯೊ ಲದಿನ್ ಘಡುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್, ಲೊಕಾಂಕ್ ತಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ. ಫಟಿಂಕ್, ರಂಗಾಕ್ ಲೋಕ್ ವ್ಹಳ್ಕತಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್ ಪುಣ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕರ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಾಳಯೆಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತೆ ಆತಾಂ ದೊಡ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಖುನ್ ವೆತಿತ್ ಪುಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುವೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮತ್ಲಭಾಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತುವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂ, ಜ್ಯೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ವಿಖುನ್ ಲಾಭ್ಚೊ ದುಡು ದಯಕರುನ್ ತೆ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಖ್ಖಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸ್ಲಿ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊಚ್ ತಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ.

ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಲಕಾನ್ ವಕೀಲಾಚೆಂ ನೊಟಿಸ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ನೊಟಿಸಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಗುನ್ಯಾಂವಿ ಚಿಂತಪ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಂ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಂ, ಥೊಡೆಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತರ್‌ಯೀ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್. ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ದಿತಲೊ, ಆನಿ ಹಿ ಕೊಟ್ರಿಯ್ ತುಜಿಚ್ ಕರ್ನ್ ಘೆ, ಜಶೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಸ್ತ್ ತುಜಿ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ.

ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜೆತಸಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಫುಡ್ಲೊ ಜಲ್ಮ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲೊ ಜಲ್ಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ ’ತುಜೆತಸಲ್ಯಾ ಜಿವ್ಯಾಮೊಡ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿನಾಕಾ ದೆವಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಖೇರಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ

ಹಾಂವ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

17 comments

 1. J.J.C, Mangalore

  Thanks Vally sir, read this story three times.. lot to introspect. I appreciate your fine flow of thoughts. This story is an experience in itself.

 2. Venkatesha Nayak, Mangalore

  Vally bab, it’s the people like you who bring innovation in writings and make konkani literature more rich. I can say this added a glory to your writing skill. The whole narration stands very true and even though it is titled as death note but in true sense it’s a true introspection of every literature lover. The literature is killed by people who don’t read them and to some extent there are people who never bother about the power of pen. But a writer never stops, he writes writes writes and that’s what is true life for him. It’s a life note of every literature today. The societal thoughts of people has been brought forward with beautiful narrations and yes no doubt you are a poet. I hope through this letter every one including me will be able to find where my thoughts are. Thank you once again for this. Sorry as I used my smart phone to read and comment, I couldn’t use konkani language in kannada script. Dev baren koro

 3. Dr Jayanti Naik, Goa

  Nice story, a different form, projecting different life.

 4. Walter Dantis, Bahrain

  ವಾಲ್ಲಿಚಿ ‘ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾ ಚೀಟ್’ ಚೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ನಾ ಘಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ವೇಳ್ ಕಾನಾಂತ್ ವಾಜುನ್ಂಚ್ ರಾವ್ತಾ!
  ತುಂ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ತಸಲೆ ಮ್ಹಣ್ಣ್ second person ಂತ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್ ಉಲಾಯ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಕಾಲಾಯ್ತಾ!
  ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕಾ ಬರಾವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್ ನೈಂ , ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಚೆಂ ಮರಣ್, ಆಶಾವಾದಿಚೆಂ ಮರಣ್!
  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯ್ಯೆಚಿ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಅಜೂನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ.
  ವ್ಹಾ ವಾಲ್ಲಿ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಭುದ್ಧ್

 5. Violet Alva Sharangpani, Thane

  It shows true feelings of a real writer. Wonderful story. Sad to know how a writer struggling in this world to keep his writings live. “Kon jiyetha mulli phikir nasthana jiyethelyank, kon mortha mulli phikir kashi aschi”?…….very .well said…really heart touching words. Hats off to you Valley sir for the mind blowing write up.

 6. Hilary C D' Silva, Mira Road

  ಹಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್, ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಸೆಚಿಂ ಖತಾಂ, ಎಕಾ ಬರವ್ಪಿಚಿ ಹಕೀಕತ್. ಜೀವನಾಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ನಷ್ಟಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಪೊಣಾಚ್ಯಾ ಚಕ್ರವ್ಯೂವಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ನಿರಾಶಿ ಲೆಖಕ್! ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಹಿ ಮೊರ್ಣಾಚೀಟ್ ಏಕ್ ‘ತಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕೂಟ್’!
  ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬುಧ್ಪಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಜಿವನಾಂತ್ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆಡಂಬರ್, ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಸಮಾಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹುಸ್ಕಾಯ್ತಾ. ರಿಣಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ತರೀ ಬರಯ್ಲೆಲೆ ಬೂಕ್, ವಾಳಯ್ ಲಾಗೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ, ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ದೊಡ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕುನ್ ವೆತಿತ್ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ತಾ. ‘ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸಿಕ್ ಸ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್ ಚಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಪರಿಂ! ತಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಇತ್ಲಿಗೀ ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್‍ಯ್ ತೊ ಏಕ್ “ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ರಚಿನಾಕಾ ದೆವಾ” ಮ್ಹಣ್ ಚೀಟ್ ಆಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.!
  ಸಮಾಜೆಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶಾತಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸಾ!
  – ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ

 7. Irene Pinto, Bejai

  Nice story Vally. It makes you think while reading. Some sentences I read twice.

 8. John Mascarenhas Jerimeri

  ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ವಾಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

 9. ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ - ಮುಂಬಯ್

  ಹಾವೆಂ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ಚಿತ್ರಾಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಆಸಾತ್.

 10. mm
  Stanro, Ajekar

  ತತ್ವಾಂ..ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಉಲಯ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಪರಿಪೂಣರ್್ ಪಾಳ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ತತ್ವಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ಯೀ ರಂಗೀನ್ ಆನಿ ಸುಲಾಭಾಯೆಚೆಂಗೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಪುರ್ತ್ಯಾ ತಾತ್ವಿಕ್ ಭಗ್ಣಾಂನಿಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತತ್ವಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ಚ್ ವೆತಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ನಾಪಸಂದ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪುರ್ತೊ ನಾಗ್ಡೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ತತ್ವಾಂವಿಣೆಂ ಜಾಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್ತಾ. ಕೋಣ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಮರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿಕಿರ್ ಕಶಿ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್. ಆಜ್ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಚಡಾವತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಖಂಡಿತ್ಯೀ ವಾಸ್ತಾವಿಕ್.

 11. Francis Olivera, Borivali - Mumbai

  This is a wonderful writing, excellent story. This is for intellectual s and rational thinkers. I feel it’s for niche readers. May be little too intelligent writing for average and below average readers. My opinion. But I thoroughly enjoyed it.

 12. ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

  ಕಿಟಾಳಾರ್ ವಾಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್ ಖುಶ್ ಜಾಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ವಾಚ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಕಿಟಾಳಾಚಾ , ‘ಉಜ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಂ’ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್ ಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಿ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್ ಬುದ್ವೊಂತ್ ಚತುರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುನ್ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಮೊರ್ನಾಚಿಟಿಚಾ ಭಂವಾರಿಂ ಭೊಂವಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಲೇಖಕಾಕ್. ಲೇಖನಾಚಾ ಆರಂಭೆಚೆಂ ‘ಹಾಂವ್’ ತಶೆಂ ಆಖ್ರೇಚೆಂ ‘ಹಾಂವ್’ ಜಿರೋಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿಂ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ವಾಚ್ತೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಾರ್ ಬಡೈಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕಿಟೊಳಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸ್ತಾಂ.

 13. Fr. Jason Pinto, GOA

  ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಿತೆಂ? ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿಯೆತಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಕಿತೆಂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಸೊದುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಬಿಂ ಕರುಂಕ್ ವಲ್ಲಿಬಾಬಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾ. “ಭುಮಿಕ್ ಭಾರ್ ಆನಿ ಶಿತಾಕ್ ಖಾರ್” ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಖೊಟೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾಪಣಾಂತ್‍ಚ್ ಜಿಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಬಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಿರಯ್ತಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ಬಡಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅತಿತಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.
  ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಶೈಲಿ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ತರೆಚಿ. ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್, ಚೀಟ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಆನಿ ತಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್ಪಿ. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ಚಿಟಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ಚೀಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆಚ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ವಲ್ಲಿಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಸರಳ್, ದಯಾ-ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆಚ್ಯಾ ತಿಂತಾ ಥಾವ್ನ್ (ವಾ ಕಿಬೊರ್ಡಾರ್ ಮಾರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂತಲ್ಯಾನ್) ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಫಾಪ್ಶಿತಾ.
  ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್, ಅಂಗ್ ಆನಿ ಸಮಾರೋ,ಪ್ ಹ್ಯೊ ತೀನ್ ಗಜಾಲಿ ವಾಚ್ಪಿ ಸೊದುಂಕ್ ವೆತಾ. ಆಮ್ಸೊರಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಚ್ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುಂಕ್ ವೆತಾ. ಅಸಲ್ಯೆ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾವ್ನ್ “ಖಬರ್‍ದಾರ್” ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‍ತಾ. ಕಾರಣ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಮಾರೋಪ್ ವಾ ಸಂಪಾದ್ಣಿ ಹಾಂಗಾ ನಾ. ಕಾರಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್ ಬರೊವ್ಪಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.
  ಚೀಟ್ ಸೊಂಪಯ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಚೀಟ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ಹುಸ್ಕಾಯ್ತಾ – ದೆವಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್. ದೇವ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಮಾಂಡಿನಾ. ಬಗರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾ ದೆವಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ವ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲಲೊ ಏಕ್ ದೇವ್ ಆನಿ “ದೇವ್” ರಚ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್. ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಹೆಂ ತತ್ವ್ ಆಸ್ತಿಕಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದೆವಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಹೆಂ ತತ್ವ್ ನಾಸ್ತಿಕಾಚೆಂ. ತರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ದೇವ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?
  ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ದಮ್ ಖೋಲ್/ ಗೂಂಡ್ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಹಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿಬಾಬಾಚ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಮಾತ್ರ್ ಚೀಟ್ ಸೊಂಪೊವ್ನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜೀವ್-ಘಾತ್ ಕರಿತ್ ಗಿ? ವಾ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಸೊಡುನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಗ್ತಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜುನ್‍ಯಿ ಕಾಂತಯ್ತಾ.

 14. Robert Menezes, Palli Kanajar

  ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ .ವಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಕ್ congrats. ನಿಜಾಕೀ ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿಂ ಬೊಗ್ಣಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಮ್ತ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ರಿಣ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷ ಇತರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೇಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್.
  ಕಾಣಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆನಿ ಶೋರ್ಟ್.

 15. Henry D'Souza, Mumbai

  A mind blowing article, so soul searching and writer’s immense contribution to the society and the end comes in a way that is really the state of affairs of the writer and an eye opener to all of us. Hat’s off to Valley Quadros and KITTALL.

 16. Robert Noronha, Palli

  ಕೇವಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಚ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಚಿ ಮೊರ್ನಾ ಚೀಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಈಷ್ಟಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಯೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪಾಪಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಇತರ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಭರ್ವಸೊ ದಾಕಾಯ್ತಾ. ಅಖೇರಿಚೆ ಸಬ್ದ್- ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಗೀ ವಾ ಸಮಾಧಾನ್/ಶಾಂತಿ ???

 17. Linet Dsouza, Mumbai

  In this story the writer has expressed his last wish. We can make out that how much bitter experience he has gone through. It’s sad that we don’t realise their value when they are in our midst. We Don’t allow them to rest in peace even after their death. We Don’t value their written work when they are with us and sometimes they are awarded after their death which is of no use.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.