Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೋಸ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಪವಿತ್‌ಪಣ್

Roce03ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್‍ಲರಾಂ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆಸಾಧನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ವ್ಹಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಕಾತಿಕ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಪರ್‍ಜಳ್ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಮೂಳ್ ಧರ್‍ಮಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂಕ್ ಪುರ್‍ತೆಂ ಪಾಟ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ, ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಂತ್‌ಯ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಪಾಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯ್ ಜಾಣ್ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿವಾಜ್ ಆಶಿ ಮುಕಾರುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾವರ್‍ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರೊಸಾವೆಳಾರ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆನವ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಮಾರ್‍ಚಿಂ, ಧಂಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಬಿಯರ್ ವೊತ್ಚಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ವೀದ್‌ವಾವ್ಳಿ ಕರ್‍ಚಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಿಸಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ, ತಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ, ಕಾರ್‍ಯಾನಿರ್‍ವಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ, ವಾಡ್ಯಾಂಗುರ್‍ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಫಕತ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ನಾರ್‍ಲಾರೋಸ್ ಪವಿತ್ ಜಾಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಸವೆಂ ವಾಡ್ಯಾಗುರ್‍ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರೋಸ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲೊನ್ ರೋಸ್ ಪವಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಖರಿತ್ ಸುರುಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

Roce04

Roce05

Roce01

ಜಾಂವ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಬರ್‍ಯಾಕಾರ್‍ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಮಾಗಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಹಾತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾತ್. ಸಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿ ನ್ಯೂ ಲಾಯ್ಫಾಕ್‌ಚ್ ಭರ್‍ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ಹಾತ್ ಬೂಕಾಂತ್ ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿದಿಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಬುದ್ದು ಧಾ ಜಣ್ ಧೆಡಿಯಾಂಚಿ ವೊಪಾರ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಜ್ರಾಸೀಸನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿಂ ಹಿಚ್ ವೊಪಾರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್. ಧೆಡಿಯೊ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ರೋಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಸಂಭಂಧ್ ಆಸಾಗಿ? ತಿ ಘಡಿ ಆನಿ ತೊ ವೇಳ್ ಕೆನ್ನಾ ಯೆತಾ ತೆಂ ಕೋಣೀ ನೆಣಾಂ. ಮೊರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಚೊರಾಬರಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವೊಪಾರಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವೊಪಾರ್ ತಿ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾ ಕಿತೆಂ. ಬುಕಾಂತ್ ತೆಂಚ್ ದಿಲಾ ನೆಂ, ತೆಂಚ್ ವಾಚಿಜೆ. ಆಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಲಾನಾಂ. ಆಸೊಂ, ಅತಾಂ ರೋಸ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ಪಣ್… ನಾರ್‍ಲಾರೋಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಲೆಕಾರ್ ಪವಿತ್? ನಿತಳಾಯೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ? ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.. ಪೂಣ್ ಪವಿತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಂಯ್. ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ 33 ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಜಿವಿತಾಂತ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ನಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಯಾ ನಾರ್‍ಲಾರೋಸಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ನೊಕೊ. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಏಕ್ ಆಪುಟ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಕಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿಧರ್‍ಮಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚಿಂಚ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾ ಸೋಡ್ನ್, ಫಿರ್‍ಗಜೆಚ್ಯಾ ಧಾರ್‍ಮಿಕಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗರ್‍ಜ್ ನಾಂ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಹ್ಯಾ
ರಿವಾಜೆಂನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬೇಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ರಿವಾಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್‍ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ. ಧಾರ್‍ಮಿಕಾಂನಿಂಯ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆತೆರ್‍ಪಣ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಬರೆಂ.

Roce02

ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್ ರೊಸಾಚೆರ್ ಬೇಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ಎಮ್ಸಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್‌ಯ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆತಾಂ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾನಾ, ದಯಾಕರ್‍ನ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತ್ ಪುಸಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡಿಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪುಸಿನಾಕಾತ್. ಜಾಂವ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡಿಯಾಂನಿ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾನಾ, ತೊ ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯ್ ಹ್ಯಾ ಧೆಡಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್ ತರ್‌ಯ್ ಮಾದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಪವಿತ್ಪಣ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ವಾಂಚ್ಲಾಂಗಿ ಹಾಂವ್.? ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾ ಜಾವ್ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕಡೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪರತ್ ನಕ್ಖಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂ. Holiness is a virtue, which nothing or nobody can take away from you, provided you are holy by yourself. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಚೆರ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲೊ ತರ್ ತಿಂ ಅಪವೀತ್ ಜಾತಾತ್? ರೋಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಭಾಚೇರ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ಸೊರೊಚ್ ವೊತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್‌ಪಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ಪಡಾತ್‌ಗಿ? ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾನಿಂ ಪವಿತ್ ಯಾ ಅಪವಿತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ ಯಾ ಅಪವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿಂ ವ್ಹಕಲ್ ಆನಿ ನ್ಹವ್ರೊ ಸಯ್ತ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ನಿತಳ್ ಯಾ ಪವಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ.? ಆಮ್ಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಕುಂಬು ನೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವೇದವಾಕ್ಯ ಚಲ್ತಾ, ಫಕತ್ ವ್ಹಕಲ್ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ತಾಂಚೆ ಪವಿತ್‌ಪಣ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ತಾತ್ (!?).

► ಕಿಶೂ, ಬಾರ್‍ಕುರ್ (16.07.2018)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

76% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
2 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

16 comments

 1. Praveen Serra, Niddodi

  ಸಕಾಳಿಕ್ ಲೇಕಾನ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿಂ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜನಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್. ಪೂಣ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಾನಾಂ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಥೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜೊಕ್ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ, ತಾಂಕಾ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.

 2. Francis Lobo, MANGALORE

  The ceremony of Roce is not only restricted to Mangalorean christian culture. This is there in Hindu religion also. But the difference is they use Turmeric powder solution. If we go to christian marriages in the Karwar ,Belgaum diocese we see christian community using turmeric in the occasion of roce. How many of us know that in the above diocese and districts people plant a tree in front of the house two- three days prior to the Roce ceremony indicating that a marriage function will be held in the family.The plant/tree will be removed two days after the marriage ceremony. The use of turmeric is to purify and may be to give a glow to the bride and bridegroom.But apart from this it is a culture. There are no priest, gurkars or anybody in this event. All the senior members of the family come together and conduct the roce.
  But in Mangalorean community there was a tradition that after Roce the bride or bridegroom should not go out of house till the wedding ceremony is held at the church. Usually the roce was held one day prior to the wedding. This was symbolic to maintain the purity of the person after roce. But now a days roce is held 3-4 days prior to wedding and the bride/bridegroom start partying for the next few days before the wedding.
  The availability, booking and dates of halls for the Roce and Wedding ceremony has become more important than the actual wedding. The wedding dates are decided based on the availability of halls. The church where the wedding is held and the priest is never relevant, People are happy to travel 10 -15 kms from the church after the wedding to a hall to enjoy the celebration. So the celebration has become more prominent than the wedding ceremony or tradition.

 3. William Pais , Mangalore

  Roce was always cultural and not religious. It is evolution of thousands of years and is the assimilation of nature and cultural practices. Of late it is turned into a religious event so much so that at times I feel it will be made into a sacrament. It was a simple function for people gathering supported by the cultural values of the community. Religion has no place there. Even the prayers should be of reasonable limit not to take away the essence of culture. Nowadays everything everywhere is overplayed. culture should be left to culture.

 4. James Fernandes, Barkur / USA

  A time will come when the bride and groom apply roce to each other and shower in the open to entertain invitees.

 5. mm
  Stephen Quadros Permude

  ಬರೆಂ ಲೇಕನ್- ಬರೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಯಾಜಕೀಪಣ್‍ಂಚ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಾರಾಣ್‍ಗಿ? ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಹೊರೆತಾಸವೆಂ – ಹೊಕ್ಲೆಸವೆಂ ಧಾ – ಬಾರಾ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾಲಿಂ, ವೊವಿಯೊ, ನಾಚ್, ಪೊದಾಂ ಭರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಜ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅರ್ದೊ ವೇಳ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ತಿಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂತ್ ಮತಿಕ್ ಉರಾನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಮ್ಸೊರಾಂತ್, ಮಾಗಿರ್ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚಿಂ ನ್ಹಂಯ್‍ಂಚ್ ತಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ, ವೊವಿಯಾಂಕ್ ವೇಳ್‍ಚ್ ನಾಂ. ಜೆವ್ಣಾವೆಳಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಎಕಾ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಳಾವಳಿಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ನಾಂತ್. ಅರ್ತಾವಿಣ್ ಆನಿ ಅಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ವೊಜೆಂ, ಡಿಜೆ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್! ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ ಪೂಣ್ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ರೊಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ, ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೇರ್ಸ್ ಖಂಯ್- ತೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೋಸ್ ಸುರ್ವಾತುಯೆತಾ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತೇರ್ಸ್ ಟಾಯ್ಮ್‍ಫಿಲ್ಲರ್ – ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ‘ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ’ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬದ್ಲಾಜೆ, ಎಮ್‍ಸಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಂಯ್ ಚಿಂತಿಜೆ, ರೊಸಾಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರೋಸ್ ಪುಸಿಜೆ, ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ವೊವಿಯಾಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್, ಜೆವ್ಣಾವೆಳಿಂ ಹಾಸ್ಯಾಉಸ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಜೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

 6. Peter Menezes, Mangalore

  Beautiful writing eye opening one Kishoo. I don’t know when this custom of roce become religious ceremony. Is this ceremony followed in Rome and other christian countries?? Don’t understand whether to laugh or cry on priests new command and the followers are too great.

 7. Dr.Austin Prabhu, Chicago

  ಆಮಿ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಚಿಕಾಗೊ೦ತ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸವ್ನ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ ದೆಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ದೆಡಿಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸಯ್ತಾ೦ವ್!

  • James Fernandes, Barkur/Chicago

   Because neither the bride nor the groom know what roce means.
   You cannot impose a culture on those who have no exposure.
   Did Chicago succeed in teaching Konkany to their own kids who know that cashew nuts and coconuts grow in supermarkets.
   I have no respect for any such culture that divides people and families.
   Thanks folks. Discuss things that put food on the table and alms in the basket. Not crabs.

 8. mm
  Stanro, Ajekar

  ಖಂಡಿತ್ ಯೀ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕಾರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಲೇಕನ್. ಹೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕುಡ್ಸಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾನಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧೆಡ್ಯಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಬಸಾಜೆ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧೆಡಿಯಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಬಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೇಗ್ರ್ ಆಸಾ ವ ನಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಧೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಚಿಯೆಕ್ ಧೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಲಿ ನಾ ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಯಿನಾ.

 9. Shammi Lewis Andrade

  Exactly Kishoo.. I second you.. narlacho rose ek sobai deevnk pusche ek saadan maatr..

 10. Noel Rajesh Fernandes, Saudi Arabia

  ಫಕತ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂ ಅಪವಿತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಘಾಲುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಆನಿಂ ಇತರ್ ತಿಂಡಿ ಕಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

 11. M Salomi Veena D' Souza, Mangalore

  ಲೇಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆ..ಅಭಿನಂದನ್ …ಪುಣ್ new life ಚಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ದಿವ್ಯೆತೆ….

 12. Stephen, Sasthan

  Very meaningful article. An eye opener. As u mentioned coconut milk (roce) gives the glow to the skin so they started this tradition as there were no good beauty products available at that time and then added beer as its good for hair curd as its good for skin and scalp egg good for skin and hair. But ppl presented it in a very messy way which made the whole scene look disgusting. So they wanted a reason to stop this culture so they said its unholy and took it away. But I never knew this beauty product (roce) which is used in the event as a part of tradition makes an individual unholy???… Tats crazy and that too by a priest??? Highly unacceptable. Well said and nicely presented as some ppl need a knock on their head to understand these silly things. And last but not least.. y shld best men shldnt use this beauty product?? (roce) insecurity??? 😂😂😂😂😂😂

 13. Lionel Mascarenhas Ajekar, Kuwait

  ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಲೇಕನ್

 14. Eric Soans, Barkur

  ವಸ್ತುನಿಶ್ಟ್ ಲೇಕನ್. ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣಾಚಿ, ಧೆಡ್ಯಾಂಚಾ ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಕ್ ಅಪಾವ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ‌್ಲ್ಯಾರ್, ಧೆಡ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್, ತಾಂಕಾಂ ನಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ, ರೋಸ್ ಪುಸವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಪರ‌್ಯಾಂತ್ ರೊಸಾಕಾರ‌್ಯೆಂ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹರ‌್ಕತ್ – ಹೆಂ ಸರ‌್ವ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಪಾಳ್ಯೆತ್.

 15. Johnson Dcunha Ajekar

  ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾಗಯ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಬರಾಪ್.
  ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹೆಂ ಲಗ್ತಿ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಲೆಖ್ಯೆತಾ.
  ಆದಿಂ ಹೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಫುಡೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕಾಚಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ, (ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಧಿ ಆಟಾಪ್ತಾ)
  ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಾಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ರೋಸಾಚಿ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸಹಜ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.
  ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ / ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತರೀ, ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆನಿಂ ವೆಳಾರ್ ಘೆತಲ್ಲಿ ದೆಡ್ಯಾ / ದೆಡ್ಯೆಂಚಿ ಬಸ್ಕಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಅಪವಿತ್ರ್ ಕರಿನಾ ತರ್, ರೋಸ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

  ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಕುಟ್ಮಾ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಆನಿಂ ಸಂಬ್ರಮಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಫುಡೆಂ ತಾಣಿಂ ಭೆಸ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾಜೆಂತ್ ರುಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಾ ರಚ್ನೆಂಕ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಚ್ನೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ವಾಡೋಂಕ್ ಆನಿಂ ಚಡೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವೊಡ್ನೆನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವೇಂಗ್ಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಲೆಕ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿಂ ನದರ್ ಏಕ್ ಅಪವಿತ್ರ್ಪಣಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ತಾ ತರ್, ತಾಂಚೊ ಉಗಮ್ ಯೀ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿನಾತ್ಲೆ ತಸಲೆ ನಿಷ್ಟುರ್ಪಣಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೆವಾ ದಿತಾನಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾನ್ ಚ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್, ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಜೊಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭೆಸಾಕ್ ವೊಡ್ನಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ದೇವ್ ಚ್ಚ್ ತ್ರಾಣ್ ದಿತಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.