Come on people… have a heart…ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸುಧಾರ್ಯಾಂ

VM001 ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ, ಘನಾಮಾನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚಿಂ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ್, ಸುಶೀಲ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ, ಸಭೆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಲಾಂತುರ‍್ಯಾಂಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್, ಪಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜೆವ್ಣಾ ಪಂಗ್ತೆರ್. ಪೂಣ್ ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಭ್ಯತಾ, ಶಿಷ್ಟತಾ, ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾ? ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ತೊ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್? ಆಮ್ಚಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ ಶಿಕಯ್ನಾ? ಇಲ್ಲೀಶೀಯ್ sensitivity ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ?

ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ಕಾಜಾರ್…ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ… ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಾಂಡಾವಳ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಖಂಡಿತ್ ತರೀ, ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಶೆಲಿ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಠರಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಸೆಲ್ ಫೋನಾಂತ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಕಸಲಿ ಪಿಸಾಯ್? ತೇಂಯ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ತ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತೀರ‍್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಶೆಲಿ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊಗ್ರಾಫರಾಂಕ್ ಆಡ್ ರಾವೊನ್? ಜಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೊ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ಗಿ? ಆಮಿಂಚ್ ಖುದ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪಳೆತಾಂವ್ಗಿ? ನಾಂ…ಆಮ್ಚಿ ಮೆಮೊರಿ ಭರ್ಲಿ, ತ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊ ಡಿಲೀಟ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?

ಹೆಂ ಚಲ್ತಾ ಕಾಜಾರಾಂ ಸೊಭಾಣಾಂನಿ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾತಸಲ್ಯಾ ಸಂವೇದನ್ ಶೀಳ್ ಸಂಗ್ತಿನೀಂಯ್?

ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ, ಏಕ್ ತರ್ನೊ ಜೀವ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್, ಅವ್ಘಡ್ ಘಡೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ, ದುಖಾಂತ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ವೀಡಿಯೊ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್ಬುಕಾಂತ್! ಮೊರ್ನಾಮೀಸ್, ಮೊರ್ನಾರೀತಿಚೊ ಲಾಯ್ವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್… ಪುಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ವ್ ಕಮೆಂಟರಿ ಏಕ್ ನಾಂ…

Come on people… have a heart…

ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂ ಜಾಣ್ತೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಕಾಂಯ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಂಚೊ ಲಾಯ್ವ್ ಶೊ ಅಸೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್? ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರೀ sensitivity ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ನಾಕಾ?

ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಂಯ್, ಖಂಯ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ಡೆಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್‌ಯ್ ಹಿಚ್ ಗತ್ ಆಮ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಸೊಡ್ನ್, ತಾಚೆಂ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಕರ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ, ಲಾಯ್ವ್ ಶೊ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಯೇತ್ಗಿ? ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಪಳೆಜೆ ಆಸ್‌ ತರ್ ಆಸಲ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ ಪೂರಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆಸಲ್ಲಿ? ವೀಡಿಯೋಚ್ ಪಳವ್ಯೆತೊ ನಂಯ್?

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ… ಕುಶೆಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆನಿ ವೀಡಿಯೊಗ್ರಾಫರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಅವ್ಘಡ್ ಮೊರ್ನಾಂ ಘಡಲ್ಲೆ ತೆನ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ದುಖೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ತಾಂಚೆ ದೂಖ್ ಹಾಳುಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿಂಮದೆಂ ಇಲ್ಲಿ ಫುರ್ಸೊತ್ ಕರ್ನ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಚಿ, ಕಾರ್ಯಾಚಿ, ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕಾಚಿ ಮಜಾ ಭಗ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಹಾಳು ಕರ್ಯಾಂ… ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸುಧಾರ್ಯಾಂ…

► ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

10 comments

 1. Alfred Furtado, Barkur/Brahmavar

  Right issue, relevant thinking..

 2. Ajith Peter Dsouza, Udupi / Dubai

  Thought provoking write up…little things they may seem with changing times but matter a lot and Awareness surely makes a difference. Nice Article

 3. Ronald Sabi, Moodubelle

  Kishoo has touched a sensitive issue and it is high time people must be sensitive and take care of such unacceptable behavior.

 4. Philip Mudartha, Navi Mumbai

  Sensitivity, like beauty, is in the eyes of beholder. So, are standards of etiquette of invited guests to a private event. Unless restrained by aristocratic norms or diktat, guests will act by their own instincts. I would advise hosts to include private photography/videography prohibited along with gifts in blessings only message while sending out invitations.

 5. Edwin J F D Souza, Mangaluru

  In his prelude to Kishoo’s ‘Have a Heart’ write-up, Editor of Kittall has made a mention – aristocratic culture. Whereas the issue of clicking photographs by half a dozen shutterbugs, smart-phone clickers etc it could well be a well concealed feat of the aristocratic culturists who can later boast that we had 26 photographers clicking away to glory; this boast would stand in par with the same lot saying Rt.Rev.Dr. Bishop/Cardinal/Internuncio so and so blessed the nuptials/Christening/First Holy Communion/ Last rites etc and we had 23 priests concelebrating. The aristocracy of this cadre is measured by these standards. Otherwise, our astounding churches would not be having pews with softly cushioned kneelers, forgetting our Lord knelt on stones to pray, specially when His passion was at hand.
  All said and written about this aristocratic hypocrisy will not reach the target because this Konkani writing of ours will only create a placebo effect which will only give us a false satisfaction that we have created “kranti” and that we are not merely writers but fighters too . The aristocrats who have created a split in the Catholic society do not read Konkani because they are original Mangalureans. Refer my article on this split-personality of the Catholic Society on this website or now reprinted in Uzvaad Fortnightly in Konkani.
  All this we see read and boast of about the gigantic leaps Konkani language has taken or is taking has no effect on the society which is still busy trying to increase the length of tightly fitting skirts so as not to scandalize the clergy and laity and non-Christians.
  I dare ask, if a translation of my articles (Kishoos and Melwyn Kollalgiri and hundreds of others who have preceded us) in English is made, which editor would be brave enough to publish them? And we talk about Christian values, that too at a precarious time and age when all the bungalow aristocracy has gone to the pot and we do not anymore hear church bells tolling, their call to the Christian Faithful is downed by other clarion calls.
  And yet, some of these surviving hypocrites are still clinging on to their ಧನಿ ಆನಿ ಒಕಾಲ್ landlord mentality hoping that their hypocrisy will rise like the Phoenix.
  Forget it, guys, there is no comparison!

 6. Steev, Kanajar

  Soma sanglein kishoo. tuja uthraank swagath. asalya sandarbar kazarant profetional photographerak most kasth zatath. mobile photographer concentration sukaitath. 5 photo kadlyaree pura photo perfect melananth. ekekh monis ekekh side polevn astath. mostu irritation zaata. kandith zavn sakdani hya vishayacher gumaan deezai munn maka bhogtha.

 7. James Fernandes, Barkur/Chicago

  I still think, it s to say, “Hey, I too have a Camera!”…..

 8. Geoffrey, Hat hill

  In my opinion the issue presented here isn’t worth considering as an issue at all in the first place. Ever since every Tom, Dick and Harry (also Sue, Ann and Mary!) could afford a cell phone, this free of cost digital photo/videography has become an impulsive behavior for few, but sooner or later it’s bound to die it’s natural death. Decades ago, similar concerns were expressed when cable TV invaded our homes, fearing that soaps like ‘The bold and the beautiful’ would undermine our culture. Regardless of B B, our culture is changing or rather evolving anyway! For better or worse? Well, that depends up on how you define your ‘better’ and ‘worse’.

 9. Harold, Mangalore / Muscat

  What has KISHOO penned is regarding this present matter is really worth.
  I fully agree with the author.

 10. Reyan, Belthangady

  ಅಸಲೊ ವಿಶಯ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸಾ ತರಿ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಶೆಂತ್ ಚಡ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ…ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶಯ್. ..ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.