Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೂಕ್ ಆನಿ ರುಕಾಬರಿ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಉತ್ರಾಂವಳ್

utram copyಸಬ್ದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಬ್ಬೊರ್. ಕೊಂಕಣಿ ವಾಕ್ಸರ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ (ಕೊಂಕಣಿ ಲೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್) ವಾವುರ್‍ತಾನಾ ಹೊ ಖೆಳ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂಯ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಥ್‌ಕೋಶ್. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸನಾ. ಫಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಪಿಕೊಳಿಂ’ ತಶೆಂ ‘ಥೆಸಾರ್’ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಯೋಗದಾನಾಂ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಜೆ. ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ‘ಮುಖಾವರಾಂ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹೊ ವಾವ್ರ್ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿತಿಚೊ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಅಪಧೈರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಥಂಯ್ ಆಮಿ ಗುಮಾನ್ ದೀಜಾಯಿಚ್ ಪಡ್ತಾ.

ರೂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಝಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಝಾಡ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಮಿ ರೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ‘ವೃಕ್ಷ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ‘ರೂಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಯ್ಲಾ. ರುಕಾಕ್ ಆಡ್ವೆ ಖಾಂದ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆ ಖಾಂದ್ ಭಾರೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಾಕಾ ಖಾಂದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಡ್ವೆ ತಿಡ್ವೆ ಫಾಂಟೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಫಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಖೊಲೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂಕ್ ಖೊಲೆ ಆಸನಾಂತ್, ಬದ್ಲಾ ಮಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳೆ ಆಸ್ತಾತ್ – ಜಶೆಂ ಇಂದಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್. ಖೊಲೆ ಸುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಖೊಲಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಫಾಂಟೆ ಸುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾರೀಕ್ ಭಾಗಾಂಕ್ ಆಮಿ ಆಡಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಘಟ್‌ಮೂಟ್, ನೀಟ್ ಆಡಾರಾಂನಿ ಬೊಡಿಯೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಕಾಡಿಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್. ರೊತಾಂಯ್ ಕರುಂಯೆತಾತ್. ಬೆತಾಂಯ್ ಕರುಂಯೆತಾತ್ – ಹೆಂ ಎಕೆಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಜಾತಾ.

MR001

ವಾರ್‍ಯಾ ಝೊಡಾಕ್ ಖಾಂದೆ ಪರ್‍ತಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಬೆಂಡುನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್, ಮೊಡು ಘೆವ್ನ್ ಉರಲ್ಲೆ ಫೊಡ್ಟಾಂವ್, ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಲಾಂಕುಡ್ ಯಾ ರಾಕುಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಕರ್ಮರಾಚೆ ರೂಕ್ ನೀಟ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಬೆಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧ್ಲೊ ಕಾಂದೊ ಜೊ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಕಾತರ್‍ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಸೊಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹೆ ಸೊಂಟೆ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿ, ರೊಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಜಳೊವಾಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆ.

ರುಕಾಚೊ ಮಧ್ಲೊ ಕಾಂದೊ ಜೊ ಆಸಾ, ತೊ ಜರ್ ಘರ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಚ್ಯಾ ಉಪೇಗಾಕ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಮೋಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಮೋಪ್ ಚಿರುನ್ ತಾಚಿಂ ಫಳಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ದಾರ್‍ವೊಂತ್, ಜನೆಲಾಂ, ದಾರಾಂ, ಬಾಂಕ್, ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ, ಖಟ್ಲಿಂ, ಪಾಳ್ಣಿಂ, ಮಣಯೊ, ಪಾಕಾಸೆ, ಆಡಾಂಬೆ, ರಿಪಾಂ, ಸ್ಟೂಲಾಂ, ಇಜಿಚೆರಾಂ (ವೊಲ್ತೆರಾಂ), ಸಾಂಭಾರ್ಡೆ, ಗುರ್ಫಳಿಂ, ಕೊಯ್ತುಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಸ್ತು, ಸಾಮಾಗ್ರಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಧುಂಪಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂಪ್ ಮೆಳ್ತಾ, ರಬ್ಬರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ದೀಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಬಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್.

ವಾಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಬಿ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ನಿಸ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಭಾರೀಕ್ ವಾಶ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಂಕ್ರ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತಾಚ್ಯೊ ತೆಂಕ್ಡ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ತೆಂಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಜಾಳ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಆಂಬೆ ಯಾ ಹೆರ್ ಫಳಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾಪರ್ ಕೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ವಾಶೆ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್ನೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೀರ್‍ಲ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ರುಕಾಂಚೆರ್ ಜಿಂ ಫಳಾಂ ಜಾತಾತ್, ತಾಂತುಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕರುಂಯೆತಾತ್. ಆಶೆಂ ನಾರ್‍ಲಾಚ್ಯೆ ಕರ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ದೊಯೊ. ರುಕಾಂಚೆರ್ ಜಿಂ ಫುಲಾಂ ಜಾತಾತ್ ತಾಂತುಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಥರಾವಳ್ ತೆಲಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್.

MR002

ರುಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲೆ ಕಾತಿಕ್ ಆಮಿ ಸೊವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೊ ಸೊವ್ಲಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಉಕ್ಲುನ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ರೂಕ್ ಜಿವೊ ಆಸ್ತಾ. ರೂಕ್ ಸುಕೊ ಆಸ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾಟೆಂ ಜೆಂ ಆಸ್ತಾ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಮೊರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಮೊರೆಂ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ರುಕಾಕ್ ಪಾಳಾಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಮುಳಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಮಾಡ್ಟಿಚ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆಂಗಾರ್ ಗಚ್ಛ್ ಕಾಂಟೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆ ಕಾಂಟೆ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಬ್ಬೆಟಾ ತೆದೆ ರೂಂದ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಬಿಬ್ಯಾ ರುಕಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ ಪೊಪೆತಾ. ದಾಡ್ಕಾಂ ಪಡ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಮೊ. ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತಶೆಂ ಆ. ಆ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚೆ ಅರ್ಥಕೋಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನಾನ್ 137 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರುಕಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ:

ಆಂಬ್ಯಾಚೊ / ಆಂಜುರಾಚೊ / ಆಂಬಾಡ್ಯಾಚೊ / ಆವಾಳ್ಯಾಚೊ / ಆತಾಚೊ ರೂಕ್ (ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಅಂದಣ್=ರಾಮಫಲ್; ಅಂದಣ್=ಸೀತಾಫಲ್).

ಬಾಣ್ಪು / ಬಾದ್ಮಾಚೊ ರೂಕ್ / ಬೇವ್ / ಬಿಭೊ / ಬಿಂಬ್ಲಿಚೊ / ಭಿಂರ್ಡಾಂಚೊ ರೂಕ್ (ಮುರ್ಗಿನ ಹುಳಿ) / ಬೀಟಿಚೊ ರೂಕ್ (Blackwood Tree) / ಬೆಲ್ಲಾ ಫಳಾಚೊ ರೂಕ್ (Bael Tree) / ಬೆಲ್ಪತ್ರಿ ಫಳಾಚೊ ರೂಕ್ (Wood Apple) / ಬೋವ್, ಬೊಗಿ / ಬೋರಿ ರೂಕ್ (ಬೊರಾಂಚೊ ರೂಕ್) / ಬಂದಾರೂಕ್ (ತುಮಕೀ ಮರ).

ಚಾಬ್ಕಾಚೊ / ಚಾಂದಾಡೊ / ಚಾಂಫ್ಯಾಂಚೊ / ಚಾಂಪೆರಾಂಚೊ / ಚಾಮ್ಮುಯಿ (ಅಳಂಗಿ ಮರ) / ಚಿಕ್ಕುಚೊ / ಚಿತ್ತುರ್‍ಲೆಚೊ / ಚಂದನಾಚೊ ಯಾ ಗಂಧಾಚೊ / ಚಿಂಚೆಚೊ / ಚಿಲಬೀಯ್ ರೂಕ್ (ಚಿಲ್ಲಿದ ಮರ).

ದೆವ್‌ದಾರ್ / ದಿವಿಗುಜ್ಯಾಚೊ / ಧುಂಪಾರೂಕ್ / ದಾಳ್ಮಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಯಾ ದಾಳಿಂಬ್.

ಎಂರ್ಡೆಚೊ.

ಗೋಟಿಂಗ್ (ಶಾಂತಿ ಮರ/ತಾರಿ ಮರ).

ಹುರೊ / ಹೊಂಡ್ಯಾ ರೂಕ್ (ಮೊಂಡೇ ಮರ).

ಇಚ್ಳಾಚೊ / ಈಂದ್ (ಬಿಲ್ಲ್ ಮಾಡ್) (Bastard Sago).

ಕಂರ್ಬಲಾಚೊ / ಕಾಯ್ಬೆವ್ / ಕಕ್ಕಾಯಿಚೊ (ಆರೇವತ ಮರ) / ಕರ್ಮಾರ್ / ಕುಂಬೊ / ಕುಂಕುಮಿ ಫಳ್ (Arnotto Tree) / ಕಾಜ್ಚೊ / ಕಾದ್ರ್ಯಾಚೊ / ಕಾರಾಂಜೆ ರೂಕ್ (ಕರವದೀ ಮರ) / ಕರಿಂಜೆ ರೂಕ್ (ಹುಲಿಗಿಲಿ ಮರ) (Indian Beech) / ಕಾಟ್‌ನರ್‍ವಲಿಚೊ ರೂಕ್ / ಕಾಟ್‌ರುಂಬ್ಡಿ ರೂಕ್ / ಕಾಟ್‌ಚಾಂಫ್ಯಾಚೊ ರೂಕ್ / ಕಾಟ್‌ಜಾಯ್ಫಳ್ / ಕಾರ್‍ಯಾರೂಕ್ (Vomit Nut) (ಕಾಸರ್ಕನ ಮರ) / ಕಾಳೊನಿ ಗುಂಡು (Three Leaved Chaste Tree) / ಖರ್ವತೆ ರೂಕ್ (ಗರಗಸದ ಮರ) / ಖಾಜ್ರಾಚೊ.
ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ.

ಮಂಜೊಟಿ ರೂಕ್ (Redwood Tree) / ಮಾರ್ವೊ / ಮಾಡ್ / ಮಾಡಿ / ಮಾಡ್ಟಿಚೊ (ಕುದುರೆಕಿವಿಗನ ಮರ) / ಮುಸ್ಕಾಚೊ ಯಾ ಮಶಿಂಗು.

ನಾಣೆಲ್ / ನಿಗುಂಡು (Five Leaved Chaste Tree).

ಒಂಟಾಂಚೊ

ಪಂಗ್ಯಾರೊ (Indian Coral Tree) / ಪಣಸ್ / ಪಾಲ್ಪಣಸ್ / ಪೆರಿಚೊ / ಪಿಂಪಳ್ / ಪಿಂಗೊ / ಪೊಪಾಯೆಚೊ / ಪನ್ನಾನಿವ್ಲಿಚೊ / ಫಲ್ಸಾರೂಕ್ (Bastard Teak) / ಪನ್ನೀರ್‌ಜಾಂಬ್ (ಪನ್ನೇರಳು ಮರ) / ಪಾರಿಜಾತಕ್ (ಪಾರಿಜಾತ ಮರ).

ರುಮ್ಡಿಚೊ / ರಿಂಟ್ಯಾಚೊ ಯಾ ರಿಂಗ್ಯಾಚೊ / ರಾಜಾವಾಳ್ಯಾಚೊ / ರಚಂದನ್ (red sandal wood).

ಸಪ್ಪಂಗು (ಪತಂಗ ಮರ) / ಸಾಗ್ವಣಿ / ಸಾವ್ಲ್ಯಾಚೊ / ಸಾವ್ರಿಚೊ (ಬೂರುಗದ ಮರ) / ಸಾತೆನ್ಯಾಚೊ / ಸುಂರ್ಗಾಂಚೊ / ಸುಂರ್ಗಿಚೊ/ಸಿಂಟ್ಟಾಂಚೊ (ಶಿಂರ್ಟಾಂಚೊ)

ಶಮೀ ರೂಕ್ (ಕರಿಜಾಲಿ ಮರ) / ಶರ್ಪಳ್ ರೂಕ್ (ಚಳ್ಳೆ ಮರ).

ತಳ್ಟೊ ಮಾಡ್ (palmyra palm) / ತಿರ್ವೊ / ತೊರೆಂಜಾಚೊ / ತೆಪ್ಳಿಚೊ ರೂಕ್ (ಜಿಮ್ಮಿ ಮರ).

ಟಿಕ್ಯಾ ರೂಕ್ (Teak Tree).

ಉಂಡಿಚೊ (ನಮೇರು ಮರ/ಸುರಹೊನ್ನೆ)(Alexandrian Laurel).

ವಾರ್‍ಯಾ-ರೂಕ್ / ವಡಾಚೊ / ವಟಾಂಬ್ (ಜಾರಿಗೆ ಹುಳಿ ಮರ) / ವಾವ್ಳಿಚೊ (ಬೀಗದ ಮರ / ಗುಡ್ಡರೆಂಜೆ ಮರ) / ವೊವ್ಳಿಚೊ ರೂಕ್ (ಪಗಡೆ ಮರ).

ಜಾಂಬ್ಳಾಂಚೊ / ಜಾಂಬಾಂಚೊ / ಜೈತುನಾಚೊ / ಜಾಯ್ಫಳಾಚೊ ರೂಕ್ / ಜಾಫಳ್ (croton oil).

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

8 comments

 1. Valerian Quadras, Mumbai

  ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕಾ ಭಾಸೆಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿ. ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ – ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕುನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್; ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಸಬ್ಧ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ಧ್. ಭಾಸೆಚೊ ಜೊಕ್ತೊ ವ್ಹಾಪರ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ಸೊಭಿತ್ ಸಬ್ಧ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಳಾಧಿಕ್ ಟೊನಿಕ್.

 2. Violet, Thane

  Wonderful information. Thank You

 3. Walter Lasrado, Nakre - Mumbai

  ಬರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಲೇಖನ್.

 4. mm
  Naveen Kulshekar, Mangalore

  Dev borem korum Melwyn,
  Mhaka kollit naslelim rukanchi nanvam vachun ojeap zalem. Tuje thavn anikui oslich xeobdanchi borpam axetam. Borovpeank upkarak podchi xeobdavoll dilleak xeabaski favo.

 5. mm
  Stanro, Ajekar

  ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಶಿಕೊಂಕ್/ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆ ಸಬ್ದ್, ಉತ್ರಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಬ್ದ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಅಂತರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ಬಾಬಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಹೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಹೆ ಸಬ್ದ್ ಫಕತ್ತ್ ಬರ್ಪಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೆ ತರ್ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಉರ್ಚೊನಾ.

 6. Harry Fernandes, Film Director, Mumbai

  My God eka article Bhitor.. Jhaad, ruk.. Khand, khandi, phante, khole, kholiyo, aadara, bodiyo, kaadoyo, he sogale word maka melle. He words haanve last dha vorsant use karonk naant.. Thanks kittal

  • James Fernandes.

   150 years ago life was centered and dependent around trees for food, fuel, clothes and even as building materials. Today, binary, hexadecimal, cloud computing, tv, dinners, diet water, flying machines etc…No body hunts with bow and arrow anymore.
   Survival by adaptation…200 years ago breaking rocks onto jelly stones was highest paid job. Instead of naming each tree we call it forest.

 7. ಮಾ| ಬಾ| ಜುಜೆ ವಾಜ್, ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ, ಇಂದೋರ್

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾವಳಿಕ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೂಕ್ ರೋವ್ನ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ವಾಡೊನ್ ವಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ಷ್ಯಾಂಚೊ ಆನ್ಭವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊರೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಮ್ಜಾವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಆಮ ಕೊಂಕಣಿಂ ವುಲಯ್ತಾಂವ್ ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚೆ ಜನಾಂಗ್ ಭಾಷೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾತಾಂನಾಂಚ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಯ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪ್ರದ್ಯಾ ಭರೀತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಂಯೇಂವ್ಕ್ ಸಹಜ್ ನಂಯ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.