Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಟುನ್ ಟುನ್ ಟೀನಾ. . . ಬಾಯ್

SikearmCLMಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೋಲೆಚೊ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್. ಬೋಬ್ಬಿಚೊ ಪ್ರೇಮ್‌ನಾಥ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ ರಾಂಪಣ್ಣ. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತಾ. ಎಕಾ ನ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್‌ಚ್. ಅಸೆಂ ದಿಸಾಚಾ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ – ಟೀನಾ ಬಾಯಿ.

ಟೀನಾ ಬಾಯಿ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಿತ್ಲಿ ಮೊಟಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಪತಿ ಬಾತ್ತಾಬಾಕ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಗಾಂವಾರ್ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಕಶಿಗೀ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಫುಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಕಲಾಚಾ ಟ್ಯುಬಾಬರಿ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಲೊರಿಯೆಚಾ ಟ್ಯುಬಾಬರಿ ಫುಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಟಾಯರಾಬರಿಂ ಜಾಲಿಚ್. ತಿಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಆದ್ಲಿ ನಟಿ ಟುನ್‌ಟುನ್‌ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಿಕಾ ಟುನ್‌ಟುನ್ ಟೀನಾ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಕುಶಿಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಾಬರಿ ದಿಸ್ಚಿ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಳ್ತಾಚಾ ಹಸ್ತಿ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿಚಾ ಆಂಗಾಚೆ ವಿಶ್ವೆ ಎಕೇಕ್ ಕ್ರೇನಾರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡು ಫಾತ್ರಾಂ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತರೀ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್, ಖುಷಾಲಿ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕರ್ಚಿ ಹೊಬ್ಬಿ. ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ದಾಕ್ಲೆ ದೀಂವ್ಕ್, ಯಾ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಟೀನಾ ಬಾಯಿ ಎಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಕಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಹೆಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ
.
‘ಕಸಲೀ ಮುಸೀಬತ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾಗಾಯ್ ? ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ – ‘ಹೆಲೊ ಟೀನಾ’

‘ಕಶೆಂ ಆಸಾಯಿಮಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್.

‘ಹಾಂವ್ ಬೊರಿಂ ಆಸಾಂ. ತುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್? ಕಿತೆಂ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂಯ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಮ್‌ಯಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ , ಇರ್ರಿಟೇಟಿಂಗ್, ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಪರತ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ.’

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾತ್ಲ್ಯಾ ಪೋಲಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಗೀ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ನಕ್ರೆ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ತಸೆಂಚ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಚಿಂ ಇಷ್ಟಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಡೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಯೆತಾಲೆಂಚ್. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಿಚೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪದ್‌ಯೀ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಚಾಯೀ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಪದ್ ಆನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುರುಚ್ –

‘ಟುನ್‌ಟುನ್ ಟೀನಾ, ಟುನ್‌ಟುನ್ ಟೀನಾ, ಮಾಯ್ ಲಾವ್ ಟೀನಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟೀನಾ
ಬೋಟ್ ದಾಂಟಾನಾ, ಗಾಯ್ ಹಾಂಟಾನಾ ಸುಪರ್ …ಆಮ್ಚಿ ಟೀನಾಬಾಯಿ …ಬುಲ್ ಫಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ’

Tinabai

ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್‌ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಟೀನಾಬಾಯಿ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಕಾಪಡ್ ನೆಸೊನ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ಚರ್ಬೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲುನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾನಿ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ವೊಮ್ತಿಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋರ್ಸಾಕ್ ಭಿಯೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ ಪಿಟಿ ಉಷಾಚ್ಯಾಕೀ ಸ್ಪೀಡಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಉಡ್ತಾನಾ ತೆಣೆ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಬಾಯ್ಕಾಕ್ ಆದಾಳೊನ್ ಬಾಯ್ಕಾವಯ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೆಣೆ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವೊಮ್ತೆಂಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಉದಾರೆಂ ಲೊಳಾವ್ನ್ ಕಶೆಂಗೀ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಉಬೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಮಿರಿಯೊ ತಿಚಾಚ್ ಪಾಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಪಡೊನ್ ನಿಸರ್ಲ್ಯೊ. ಮಿರಿಯಾಂಕ್ ಆರಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಗಾನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಶ್ಯೊಗೀ ಮಿರಿಯೊ ಆರಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ನಿವ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ವಾಟೆ ದೆಗೆರ್ ರಾವೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆತಾಲೆ ಫಿಲ್ಮ್‌ಆಕ್ಟರಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಥೂ , ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್, ಲಜ್ಮಾಡೆ ಖಂಯ್ಚೆ – ಟೀನಾಬಾಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಲಜೆನ್ ಮೂಯೆ ತಿತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ವಯ್ಲೆಂ ಪದ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಖುಶಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲಿ. ತಿಚೊ ರಾಗ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ನಿವ್ತಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ತೀಯ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

‘ಸೊರ್ರಿ ಟೀನಾ , ಸಾಂಗ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?’

‘ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಟೀನಾಬಾಯೆನ್. ‘ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಮುಣಾಲೊಯಾ. ಹಾವೆಂ ಬೇವಾರ್ಶ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲಾ ಮ್ಹಳೆಂ……’

ಹಾಂವ್ ಜೊರಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ. ‘ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ.

‘ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ರೆಡೊ ತೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಯಾ, ಟೀನಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಜಾಯ್ ಮಾ , ಪೊರ್ವಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಪದಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಿಡಿ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಆಸಾ. ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮೋಡ್ಲಾಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಆನಿ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಿವ್ ಜಾತಾ, ತುವೆಂ ಬಾಜು ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚಿ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಿ ? ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾಚ್ ಫ್ರೀ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ’

ಎಕಾಚ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ತಡ್ವಾಲ್ನಾಂತ್.

‘ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಧಮ್ ಬಾಂದುನ್.

‘ಹಾವೆಂಗಿ?, ಬೇವಾರ್ಶಾ ರೆಡ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್‍ರೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಕೆಲೆಂಯಾ’ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ ತಿಣೆ.

ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಅಸೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ನಹಿಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾಲೆಂ.

ಘರಾಂತ್ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಕಿಚನಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಾಮ್ ಬಾತ್ತಾಬ್‌ಚ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತರೀ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಟೀನಾಬಾಯೆನ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಘುಂವೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಬಸೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಿಣೆಂ ? ಭಿರ್ಮೊತ್.

ತಿಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಬಾತ್ತಾಬಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೆಸ್ತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಕುಸ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ. ಘಾಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಗೆರ್ ತಿಣೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚೊ ಪಾಯ್ ನಿಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಕಾಕ್ಸಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಆರಾಯ್ತಾನಾ ಪರ್ನೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಶೆಂಗಿ ಉಟೊನ್ ‘ಸೋರಿಮಾ ಜಿಲ್ಲಿ. ಬಾಗಿಲ್ ಸಮಾ ಕರವ್ನ್ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕೂಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಾತ್ತಾಬಾನ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಡಯ್ಲಿ.

ರಿಕ್ಷಾಚೊ ರೋಬರ್ಟ್ ರಿಕ್ಶಾ ಟೀನಾಬಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಘಾಬರ್ಲೊ. ‘ಕಶೆಂಯಿ ಆಯ್ಲಾಯಿ ಪುತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ. ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವೊರ್’ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಜಿಲ್ಲಿಬಾಯೆನ್. ಪೂಣ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೊ ಕುಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟೀನಾ ಬಾಯೆಕ್ ಹೆಣೆ ಲೊಟುನ್ ತೆಣೆ ವೊಡುನ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಕ್ಷಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಯ್ಲೆಂ ರೋಬರ್ಟಾನ್. ರನ್ನಿಂಗಾರ್ ರಿಕ್ಶಾ ಜಂಪ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಎಕ್ಕಾಡೆ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿಚ್. ಟೀನಾಬಾಯೆಚಾ ಬೊಬೆಕ್ ರಿಕ್ಷಾಚೆಂ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ.

ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಕಡೆ ದೆವೊಂಕ್ ಪರತ್ ಹೆಚ್ ವಾಂದೆ. ದೆವಾ, ತಿಚಾ ಬೊಬೆಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್‌ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧಾ ವೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರೀ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

‘ಖಂಯ್ ಮಾರ್ ಜ಼ಾಲಾ? ಕಶಿ ಪಡ್ಲಿಯ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್.

ಟೀನಾಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಕಶಿ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೇಯಿನ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಕಾಕ್ಸಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಘಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ‘ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಗಿಲ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಬಾಗಿಲ್‌ಚ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೂಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ’ ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಟೀನಾಬಾಯೆನ್.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಟೀನಾಬಾಯೆಚೊ ಕುಲೊ ದಾಂಬ್ಲೊ.

ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್‌ಚ್ ಘಾಬರ್ಲೊ. ದೂಕ್ ಕಠೀಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ. ಸುವಿ ಮೊಡ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಒಪೆರೇಷನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತೆಂ. ಪರತ್ ವಾಂದೆ. ತಿಚಾ ಮೊಟಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಜೊಕ್ತಿ ಸುವಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಗುಳಿಯೊ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾದ್ಣ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಪೇಷಂಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಟೀನಾಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೈರಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪರತ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸಂವ್ಚಿ ದೆಂವಂವ್ಚಿ ಕಾಡ್‌ದೋಡ್ .

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಕ್ತೆರ್‌ಚ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಗುಳಿಯೊ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹುಷಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಟೀನಾಬಾಯೆಚೆಂ ಘರ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಲೊಂಕ್ ತಿಕಾ ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ತಿ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲಿ. ವೊರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತರ್ನಾಟೆ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ ತರ್ ವರಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್.

ಟೀನಾಬಾಯೆನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾನ್ ಥಂಯ್ ತರೀ ತಿಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ನಾ. ತೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಸಡ್ಡನ್‌ಲಿ ಪಾತಳ್ ಶೆಣ್ ಗುಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥೂ…ಗಲೀಜ್. ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್, ಕಾಪ್ಡಾಕ್, ಗಾಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಪೂರಾ ಶೆಣ್. ತೆಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಚಾ ಹಿತ್ಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಟೇಪ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಧುಂವ್ಕ್ ತಿಣೆ ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಸಡನ್‌ಲಿ ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಲಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಯ್ಪ್ ಧರ್ತಾನಾ ಸಡನ್‌ಲಿ ಪಾಯ್ಪ್‌ಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಇಂಚಾಂಚಾ ಪಾಯ್ಪಾನ್ ಬರೆಂ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಿಟ್ಟಣ್ಣಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಡನ್‌ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಕಾ ಕಶೆಂಗೀ ಉಕಲ್ನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆ ಕಾಪಡ್ ತಿಕಾ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಘರಾ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

‘ಪೈಪ್ ರಿಪೇರಿ ಕರವ್ನ್ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪನ್ವತಿಚ್ ಪನ್ವತಿ. ಭಿರ್ಮೊತ್. ಪರತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಪರತ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ತಿ ಘರಾ ಭಿತರ್. ತರೀ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಬಸ್ತೆಲಿ ? ತಿಚೆ ಹಾಲ್ ತಿಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹರ್ ಎಕಾಂತ್‌ಯೀ ತಿಚಿ ಮೊಟಾಯ್ ತಿಕಾ ಆಡ್ ಯೆತಾಲಿ. ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸ್ತಾನಾ ಮಿರಿಯೊ ಸಮಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಲಾಂವ್ ಮ್ಹಟ್ವೊ ಜಾತಾಲೊ. ಪಾಲಂವ್ ಲಾಂಬ್‌ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿರಿಯಾಂಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲೆಕಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಪಾಡ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ , ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್.

ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಫಂಕ್ಷನಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಮೊಸ್ತು ಎವೊಯ್ಡ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ಣಿ ಲಿಲ್ಲಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವುನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಕದೆಲಾಚೊ ಪಾಯ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಘುಸ್ಪಡ್ತಾನಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟೊನ್ ಕೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಟ್ನಿ ಲಿಲ್ಲಿಚಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖೊಂವಚ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಟೆನ್ಶನ್.ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ , ಲಾನ್ಶೆಂ ಕನ್‌ಫ್ಯೂಜನ್ ಜ಼ಾಲೆಂ. ಲಾಟ್ಣಿ ಲಿಲ್ಲಿಬಾಯೆಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಕೊಣೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ಅಸಲಿಂ ಅಲ್ಬಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಹಾಡಯ್ನಾಕಾತ್’

ಘೊವಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಲಾಟ್ಣಿ ದಾಕವುನ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಲಾಟ್ಣಿಲಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚೇರ್ ಕಠೀಣ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ತಾಂತುಂ ಟೀನಾಬಾಯೆಚಿ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್?

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ ತಿ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಕದೆಲಾಂ ಏಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ದವರುನ್ ಬಸ್ತಾಲಿ. ವನ್ಸ್‌ ಎಗೈನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ . ಬಸ್ತಾನಾ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾಲೆಂ ತರೀ ಉಟ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಕದೆಲಾಂಚೆ ಹಾತ್ ತಿಚಾ ಕುಲ್ಯಾಂಚಾ ದೆಗೆಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ಕದೆಲಾಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಉಟ್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ನಹಿಂ ಕೋಣ್ ಕದೆಲಾಂ ಒಡುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಟೀನಾಬಾಯಿ ತಾಂಕಾ ‘ಥೇಂಕ್ ಯೂ ಡಿಯರ್’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮಾತ್ ವಿಸ್ರಾನಾತ್ಲಿ.

ಟೀನಾಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ಜಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಕಟೀಣ್ ಮೋವಾಳ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ವೆಗಾನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಎಕಾ ಕಾರಾನ್ ಲಾನ್‌ಶಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ (pup) ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಾಂಯಿ ಕುಂಯ್ ಕರ್ಚಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ತಿಣೆ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಪೆಟೊ. ದುಕಿನ್ ತಾಣೆ ಟೀನಾಬಾಯೆಚಾ ಹಾತಾಕ್‌ಚ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲೆಜೆಗಿ? ಘಾಬರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟೀನಾಬಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಬುಡ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲೆಂ. ಪೆಟ್ಯಾಪಿಲಾನ್ ದುಕಿನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಥರ್ಥರ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್‌ಗೀ ಮಲಾಮತ್? ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಇಂಜಕ್ಷನಾಂಕ್ ಅಡೇಜ಼್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ.
ಕೋಣೆಂಗೀ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಾಯ್ಲಿರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಸೊಳಾ ದೀಸ್ ಎಕೇಕ್ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಬೊಂಬ್ಲೆ ಭಂವಾರಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ನಾಂತ್. ನೊ ಚಾರ್ಜ್’

‘ಓಕೆ ದೇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫ಼ುಲ್’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಟೀನಾ ಬಾಯಿ. ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ?

ಪೂಣ್ ಸೊಳಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟೀನಾಬಾಯೆಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಾಲ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ. ಸೊಳಾ ಇಂಜಕ್ಷನಾಂ ಜಾತಾನಾ ತಿಚಿ ವೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ಟೀನ್ ಕೇಜಿ ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹಿಚಿ ಬೊಂಬ್ಲಿ ಸೊಧುಂಕ್ ದೋಗ್ ಆನಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ದಾಂಬೂನ್ ಧರುಂಕ್ ದೋಗ್ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಎಕ್ಸ್‍ಟ್ರಾ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ತೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಏಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಜಾಯ್ ಮಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಟಯ್ಲರಾಕಡೇ ಯೆತಾಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಜೊಡಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಶಿವಯಿಜೆ. ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವೆ ಯೋಗಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜೋಯಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ’

ಹಾಸ್ಚೆಂಗಿ ರಡ್ಚೆಂಗೀ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಮಾಕಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಧಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಯೋಗಾ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜ಼ೊಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ’

ಟಯ್ಲರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಆಮಿ ವಸ್ತುರ್ ಮಾತ್ ಶಿಂವ್ತಾಂ. ಶಾಮಿಯಾನಾ ಶಿಂವನಾಂವ್’ ಹಾವೆಂ ಕಶೆಂಗೀ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಜೋಕ್ ಕಾಡಯ್ಲೊ. ಟಯ್ಲರಾನ್ ದೋನ್ ಜೊಡಿ ಚೂಡಿದಾರಾಂಕ್ ಸ ಜೊಡಿಂಚೆ ಲುಗಾಟ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸೊಮಾರ್.

ಸಾತ್ ವರಾಂಚೆರ್ ಯೋಗಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ಹಾಂವೀ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೆತಾಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಸ ವರಾರ್‌ಚ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಗೆರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಿಕಾ ಚೂಡಿದಾರ್ ನೆಸಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನೀ ಹಾತಾಂನಿ ವಿಂಡೊಕ್ ಘಟ್ ಧರವುನ್ ಪೆಂಟಾಂತ್ ತಿಚೊ ಏಕ್ ಪಾಯಿ ರಿಗಯಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಮಾಕಾ ಟಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಾತಾಯಾ. ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೆ. ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾಂಯ್‌ ತಿಚ್ ರಿಗಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ತಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ವೊಮ್ತಿಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಸೊಡ್ವಣ್‌ದಾರಾ’ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ‘ತುಂ ಖುರ್ಸಾ ಪಂದಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಖುರಿಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಮೂ?’

ಹಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಯೋಗಾ ವಿಶಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ಅಬ್ಯಾಸ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್.

ಆತಾಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ … ಸಕ್ಟಾಂ ರಿಪೀಟ್ ಕರಾ … ಓಮ್ ಸಹನಾ ವವತು….

ಮುಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಟೀನಾಬಾಯಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ‘ ಹಾಂವ್ ಸೊಣ್ಣಾಂ ವೊವೊಯ್ತಾಂ………’

ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಭ್ಯಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಹಾಲಾನಾತ್ಲೆ. ಕಸೊಗೀ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೊ.

‘ಆತಾಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೋಗಾ ಮಾಸ್ಟರ್.

‘ನಾಕಾಚಾ ಎಕಾ ಬುರಾಕಾಕ್ ಬೋಟ್ ಧರುನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆಯಾ ಆನಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಬೋಟ್ ಧರುನ್ ಜೋರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡಾ’

ತಾಣೆ ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಕೆಲೆಂ ಸಕ್ಟಾನಿಂ … ಬಿರ್ಮತ್ … ಟೀನಾಬಾಯೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕರುನ್ ವಾರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನಾಂತ್ ವಾರೆಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಧರ್ನಿ ವಯ್ಲಿ ಧುಳ್ ಪುರಾ ಉಬೊನ್ ಯೋಗಾ ಮಾಸ್ಟರಾಚಾ ಶರ್ಟಾರ್ ಪಡಾಜಾಯ್ಗೀ ? ಘಾಬರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟೀನಾ ಭಾಯೆನ್ ತಿಚೆಂ ಶೋಲ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಚೆಂ ಶರ್ಟ್ ಫಾಪುಡ್ತಾನಾ ಶೊಲ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾಸ್ಟರಾಚೆಂ ಓಕ್ಲ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಬಡೊನ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಉಬಿಂ ರಾವೊನ್ ಒಕ್ಲ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಬಾಗಾತಾನಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಚೊ ಮಾಂಡೊ ಮಾಷ್ಟರಾಚಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಧುಂಕುಟ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣಾ ತಕ್ಲಿ ಘುವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಯೋಗಾ ಮಾಷ್ಟರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಯೋಗಾ ಪೋರ್ಗೆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೋಕ್ಲ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಪರತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಟಾನಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ‘ಏಲಿ ಏಲಿ ಲಾಮಾ ಸಬಾಕ್ತಾನಿ … ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾಂಯ್ ?’

ತೀನ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಜಾತಾನಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ. ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶವಾಸನ ಕರುಂಕ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿಕಾ ಕಶೆಂಗೀ ಉಟವುನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವುನ್ ಯೋಗಾಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಕೊಣಾಕಡೆಗೀ ಫೋನಾರ್ ಉಲಯಿತಾಲೊ.

‘ಆಜ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ಯಾಂರೆ . . . ಮೊಸ್ತು ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಯೋಗಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್’

ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಟೀನಾಬಾಯೆಕ್ ಸತಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

CKR

► ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.